II GODI*NJICA OSNIVANJA

Report
Razvoj tržišta
vrijednosnih papira
javnog sektora
Najbolje prakse i iskustva u FBiH
Almir Mirica, izvršni direktor
Sektor trgovine i nadzora SASE
Sarajevo, 19.10.2012. godine
Sadržaj
I. Značaj lokalnog tržišta državnih vrijednosnih papira
II. Preduslovi za uspostavu efikasnog tržišta
III. Faze u razvoju tržišta u zemljama u razvoju
IV. Primarno tržište - metode prodaje
V. Sekundarno tržište javnog duga
VI. Repo poslovi
VII. Primarno tržište u FBiH
VIII. Sekundarno tržište u FBiH
IX. Završne primjedbe
I – Značaj lokalnog tržišta državnih VP
 Rastući budžetiski deficiti doveli su do pojačanog interesa za lokalna
finansijska tržišta
 Sredstva međunarodnih fin.organizacija (IMF, WB): niske kamatne stope, ali
strogi (i vrlo često pogubni) uslovi
 Bankarski zajmovi: dostupni u ograničenom obimu, kratka ročnost ( rizik
refinansiranja/roll-over risk) i generalno veći troškovi
 Emisija VP na stranim tržištima: duži rokovi dospijeća, veći troškovi (zavisni od
kreditnog rejtinga), valutni rizik, smanjena dostupnost u doba krize
 Razvijeno domaće tržište javnog duga:
 Omogućuje veće iznose, duže rokove dospijeća, fleksibilnije uslove i niže
troškove zaduživanja
 Povećana otpornost na vanjske šokove
 Uspostava bezrizične krivulje prinosa  preduslov za tržište korporativnih
obveznica
 Veća finansijska stabilnost države kroz smanjenje ovisnosti od bankarskog
sektora, povećanje budžetske discipline i održavanje stabilnosti poreskih stopa
II – Preduslovi za uspostavu efikasnog tržišta
Politička,
makroekonomska i
fiskalna stabilnost
Država mora biti
spremna platiti
tržišne kamatne
stope
Heterogena
struktura
potencijalnih
investitora
• Kredibilna i stabilna vlada, zdrava fiskalna i monetarna politika,
efektivna pravna i poreska infrastruktura, liberaliziran finansijski sistem
• Ukupni nivo duga ne smije biti prepreka za uredno izmirivanje preuzetih
obaveza
• Stvaranje “zarobljenih investitora”, otkazivanje aukcija ili prihvatanje
samo dijela potražnje mogu kratkoročno ispuniti cilj, ali dugoročno
onemogućuju stvaranje efikasnog tržišta
• Zdrav bankarski sektor je preduslov za stvaranje tržišta; za njegov
razvoj je potreban veći broj investitora sa različitim preferencijama
rizika, investicionog horizonta i motiva za trgovanje – prije svega
institucije kolektivnog investiranja – IF-ovi, penzioni fondovi,
osiguravajuća društva...
III – Faze u razvoju tržišta – zemlje u razvoju
Faza 1: Primarni cilj
države je obezbjediti
traženi iznos
sredstava
• Glavni prioritet: smanjiti execution risk – rizik od neuspjeha
ponude
• Cijena zaduženja, rokovi dospijeća i sekundarno tržište nisu
prioritet
• Emituju se kratkoročni VP, kupci uglavnom (domaće) banke
Faza 2: Fokus na
maksimiziranju
prihoda uz smanjenje
troškova zaduženja
• Interesovanje za efikasan dizajn aukcija na primarnom tržištu
• Interes za uspostavu likvidnog sekundarnog tržišta
• Interesovanje za produženje rokova dospijeća – emisija
dugoročnih obveznica
• Kupci su, pored banaka, i ostali domaći institucionalni investitori
Faza 3: Razvijeno
tržište
• Emituje se kombinacija kratkoročnih i dugoročnih VP
• Produženje krivulje prinosa omogućuje ostalim emitentima
referentne stope za vlastito zaduživanje
• Rast prinosa na aukcijama privlači i strane investitore 
mogućnost spill-over efekata na tržište korporativnih obveznica
• Kreditni rejting (“Velika trojka”) države postaje sve važniji faktor
IV – Primarno tržište - metode prodaje
 Poseban tip tržišne imperfekcije (monopolski prodavac [država] vs.
oligopolski kupci [banke]) iziskuje povećanu pažnju pri odabiru optimalne
metode prodaje
 Generalno metode prodaje:
 Fixed price subscription / “Tap”: država odredi datum dospijeća i kupon,
investitori prihvataju ili odbijaju; problematično: odrediti market clearing price
 Sindikacija: kod postojanja neizvjesnosti u pogledu interesovanja investitora,
posebno kod problematičnih segmenata krivulje prinosa; država određuje sa
bankama cjenovni raspon, koji se zavisno od povratnih informacija prilagođuje
 Aukcije:
 Cjenovno diskriminatorne (multiple price): svaki investitor plaća cijenu koju
je ponudio
 Jedinstvena cijena (uniform price): cijene svih “dobitnih” naloga određuju
prosječnu, za sve kupce istu cijenu
 Teorija: Negativni efekti “prokletstva dobitnika” (winner’s curse) i
“dogovorenog nastupa” (collusion) najmanje izraženi kod aukcije sa
jedinsvtenom cijenom;Praksa : 90% država koje koriste aukcije na
primarnom tržištu upotrebljavaju cjenovno diskriminatorne aukcije
V – Sekundarno tržište
 Značaj sekundarnog tržišta: likvidno sekundarno tržište emitentu na
primarnom tržištu snižava troškove zaduživanja (likvidnosna premija za
vlasnike VP); na sekundarnom tržištu se formira tržišna cijena državnih VP
 Pozitivan uticaj na likvidnost na sekundarnom tržištu:
 Velika, benchmark izdanja na primarnom tržištu umjesto čestih malih izdanja
 Heterogena struktura kupaca na primarnom tržištu, sa različitim preferensama
u pogledu rizika, različitim horizontima ulaganja i motivima trgovine
 Aukcije po metodi višestrukih cijena
 Tržište novca
 Mjesto trgovine kratkoročnim VP (do 1 godine)
 Značaj za primarno tržište državnih VP
 Učvršćuje krivulju prinosa za državne obveznice
 Omogućuje podmirivanje kratkoročnih potreba likvidnosti  moguće držati
veće količine dugoročnih državnih VP  veća likvidnost
 Smanjuje volatilnost kratkoročnih kamatnih stopa  smanjuje se rizik
likvidnosti
VI – Repo poslovi
 Repo (repurchase agreement, ugovor o re-otkupu): jedan od najvažnijih
instrumenata na tržištu novca
 Prodavac prodaje vrijednosne papire kupcu uz obavezu da ih na određeni
datum ponovi otkupi
 U osnovi, to je osigurani zajam novca; kolateral su VP, najčešće državne
obveznice; kamatna stopa za pozajmljena sredstva: repo rate; ročnost najčešće
od overnight do tri mjeseca (maks. 2 godine)
“Opening leg”
“Closing leg”
Prodava
c
Prodava
c
VP
Kupac
Novac
Novac +
repo rate
VP
Kupac
Primarna motivacija transakcijskih strana:
 Prodavac: posjeduje VP, želi pozajmiti novac
 Kupac: posjeduje slobodna novčana sredstva, želi ostvariti prinos na njih uz
osiguranje pozajmice kolateralom
 Vrste repo-transakcija:
 Classic repo: uključuje zakonski prenos vlasništva (ekonomski benefiti ostaju kod
originalnog vlasnika); kupovina i prodaja po istoj cijeni ; repo rate je eksplicitan
 Sell/Buy back: istovremena prodaja i kupovina VP po različitim cijenama; repo
rate je implicitan; upotreba na tržištima u razvoju bez razvijene infrastukture
 Tri-party repo: kao classic repo, s tim da se treća strana pojavljuje kao agent
kupca i prodavca VP
 Značaj repo-transakcija




Smanjuje se counterparty risk kod transakcija na tržištu novca (kolateral)
Insitucionalni investitori imaju dodatni vid ostvarivanja prinosa
Veća likvidnost izdanja VP koji se koriste kao kolateral
Za market-makere: lakše finansiranje / upravljanje long/short pozicijama
VII – Primarno tržište u FBiH
 FBiH se kao “emitent” prvi put pojavljuje 2009. godine
 Obveznice po osnovu ratnih potraživanja (194 mil. KM) i stare devizne štednje (690,9 mil.
KM)
 Bez primarne emisije; obveznice kao instrument izmirenja obaveza po unutrašnjem dugu
 Prva aukcija trezorskih zapisa: 27.09.2011. (65 mil. KM, prosječni prinos 2,32%), prva
aukcija obveznica 29.05.2012. (80 mil. KM, kupon 5,257%)
 Kupci: banke, osiguravajuća društva, fondovi, privredna društva
 Aukcijska prodaja putem platforme SASE
 Trezorski zapisi: metoda višestrukih cijena; vidljivi su isključivo sopstveni nalozi; cjenovna
aukcija
 Obveznice: metoda višestrukih cijena; vidljivi su isključivo sopstveni nalozi; nalozi se unose
sa zahtjevanim prinosima. Na osnovu unesenih prinosa izračun kupona
 Kupon: identičan za sve kupce
 Obveznica kupljena uz diskont ili premiju, zavisno od odnosa zahtjevanog prinosa i
izračunatog kupona
VIII – Sekundarno tržište u FBiH
 Obveznice za izmirenje unutrašnjeg duga
 Značajan udio u ukupnom prometu na SASE (2011: 21,6%; 1H/2012:
19,8%)
 I pored visokih prinosa:
 Mali postotak emisija protrgovan (SDŠ: 4,33%; RP: 14,94%)
 Mali broj kupaca i prodavaca (SDŠ: kupaca: min. 133, prodavaca:
min. 1.386; RP: kupaca min. 257, prodavaca: min. 843)
 Trezorski zapisi i novo-emitovane obveznice:
 Nije zabilježena niti jedna trgovina
 VP se zbog velike likvidnosti (bankarskog sektora) i nedostatka
alternativnih, sigurnih vidova ulaganja, drže do dospijeća
IX – Završne primjedbe
Prvi korak ka uspostavi
tržišta državnih vrijednosnih
papira je učinjen
Potrebno je raditi na
uspostavi sekundarnog
tržišta
• Na aukcijama TZ su ostvareni rekordno niski prinosi
• Niski prinosi ostvareni i na aukcijama obveznica; uspostavlja se
krivulja prinosa
• Djelimičan uspjeh emisije 5-godišnjih obveznica ukazuje na
značaj političke stabilnosti
• Maksimalno pojednostaviti sekundarnu trgovinu za institucionalne
investitore, ali izbjeći FRAGMENTACIJU tržišta ( gubitak jedne
od funkcija likvidnog sekundarnog tržišta – price finding)
Kredit IMF-a ne smije
• Mogućnost finansiranja RAZVOJA FBiH (umjesto isključivo
anulirati dosadašnje
budžetskog deficita)
rezultate na uspostavi tržišta
državnih vrijednosnih papira
Potreba proširenja baze
investitora
• Penzijski fondovi: najveći investitori u dugoročne, infrastrukturne
obveznice
• Domaće stanovništvo: izdanja namjenjena aktiviranju domaće
štednje (depoziti u FBiH: 5,7 milijardi KM)
Literatura
1. “Developing Government Bond Markets – Primer, Diagnostic Checklist,
and Guidelines for preparing a model scope of work”, Financial Sector
Knowledge Sharing, Series 12
2. “The Institutionalization of Treasury Note and Bond Auctions, 1970-75”,
Keneth D. Garbade
3. “Designing Effective Auctions for Treasury Securities”, Leonardno
Bartolini and Carlo Cottarelli, Current Issues in Economics and Finance,
July 1997
4. “The Microstructure of Government Debt Markets”, Allison Holland,
International Monetary Fund
5. “The Repo Handbook”, Moorad Choudhry, Elsevier Finance, 2002
6. “European Fixed Income Markets – Money, Bond and Interest Rate
Derivatives”, Jonathan A. Batten, Thomas A. Fetherston (Ed.)
7. “Razvoj tržišta novca u Bosni i Hercegovini”, Dr. Fikret Čaušević,
Ekonomski Institut Sarajevo, 2004.
INVESTIRAJTE U SVOJU
BUDUĆNOST !
SARAJEVSKA BERZA – BURZA VRIJEDNOSNIH
PAPIRA DD SARAJEVO SEKTOR TRGOVINE I NADZORA
Đoke Mazalića 4/I
TEL.: +38733 / 251 – 463
FAX.: +38733 / 559 – 460
E-MAIL: [email protected]
WWW.SASE.BA

similar documents