1401868243_Podst_logistyki-Wyklad_2_stac-2014

Report
SYSTEMY LOGISTYCZNE
Prof. dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Zakład Logistyki i Systemów Transportowych
Budynek B8, pok. 23
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Geneza, definicje, określenia logistyki.
Logistyka jest częścią procesu łańcucha dostaw, która
obejmuje:
• planowanie
• sterowanie wydajnością
• oraz skutecznością przepływu i przechowywania
dóbr i odpowiadającej im informacji
• od źródła (miejsca powstania dobra)
• do ujścia (miejsca konsumpcji lub użytkowania)
z zamiarem spełnienia oczekiwań klientów.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Schemat strukturalny logistyki i poziomy jej działania
Obszary działań logistycznych
Obszar
decyzyjny
Poziom strategiczny
Zaopatrzenie Zwiększenie
niezawodności
realizowanych dostaw
przez dobór
odpowiednich
dostawców.
Poziom taktyczny
Kontrakty na dostawy
surowców.
Monitorowanie
współpracy z
dostawcami.
Produkcja
Automatyzacja
przepływów
materiałowych w
produkcji.
Montaż linii
przenośnika
automatycznego.
Dystrybucja
Zwiększenie poziomu
dostępności produktu
dla klienta.
Umowa z firmą
świadczącą usługi
spedycyjne.
Poziom operacyjny
Realizacja dostawy.
Rejestracja odchyleń
od zamówienia w
dostawie w systemie
komputerowym.
Realizacja
zamówienia.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Obszary działań logistycznych:
1. Obsługa zamówień i zarządzanie
przepływami materiałowymi.
2. Magazynowanie dóbr rzeczowych.
3. Tworzenie infrastruktury magazynowej.
4. Transport materiałów.
5. Gospodarka opakowaniami.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami
materiałowymi:
 Przekazywanie i realizacja zamówień handlowych
dotyczących materiałów;
 Opracowanie zleceń materiałowych;
 Analiza zamówień materiałowych;
 Wykorzystywanie środków informacji w obsłudze
zamówień i zarządzaniu przepływami materiałowymi;
 Sterowanie przepływami produkcji i dystrybucji;
 Zarządzanie przepływami produkcji i dystrybucji.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.






Magazynowanie dóbr rzeczowych:
Ustalenie struktury i ilości towarów przeznaczonych
do magazynowania;
Ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw;
Ustalenie poziomów norm zasobów
magazynowania;
Określenie poziomów „zapasów bezpieczeństwa”;
Ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów
materiałowych;
Sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Tworzenie infrastruktury magazynowej:
 Wybór lokalizacji, charakteru, potencjału i
wielkości obszaru obsługiwanego przez magazyny;
 Projektowanie systemów magazynowych;
 Dobór wyposażenia technicznego dla potrzeb
składowania i czynności magazynowych;
 Synteza układów automatycznej identyfikacji
ładunków i elektronicznej wymiany informacji;
 Eksploatacja magazynów i ich infrastruktury;
 Dobór technologii magazynowania;
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Tworzenie infrastruktury magazynowej (c.d.) :
 Organizacja obsługi środków transportu w
magazynach oraz ich otoczeniu;
 Organizacja prac związanych z komisjonowaniem
materiałów (kompletowanie, sortowanie, kodowanie
itp.);
 Organizacja pracy personelu;
 Przyjmowanie, wydawanie i przetwarzanie informacji
zawartych w dokumentach obrotu towarowego.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Transport materiałów:
 Dobór środków transportowych do określonych zadań
przemieszczania i manipulacji materiałów;
 Ustalenie warunków automatyzacji i robotyzacji
procesów przeładunku i transportu materiałów;
 Organizacja przewozów kombinowanych;
 Organizacja procesu spedycji;
 Optymalizacja łańcuchów transportowych.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Cele i założenia szczegółowe.
Gospodarka opakowaniami:
 Ustalenie warunków spełniania funkcji
logistycznych przez opakowania;
 Tworzenie normowo opakowanych jednostek
ładunkowych (pakiety, pojemniki, palety,
kontenery);
 Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi
oraz recycling opakowań zużytych.
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Fazy rozwoju logistyki
Istota i założenia koncepcji logistycznych
Fazy rozwoju logistyki
Główne problemy współczesnej logistyki
• Ważne kierunki rozwoju badań nad
przestrzennym rozwojem logistyki:
– zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania
regionów na świecie,
– rozwój sieci logistycznej w aglomeracjach
miejskich,
– wpływ logistykochłonności regionów na
efektywność rozwiązań logistycznych w
przedsiębiorstwie i między
przedsiębiorstwami.
Główne problemy współczesnej logistyki
• Ważne zadania logistyki międzynarodowej:
– oferowanie klientom na całym świecie
niepowtarzalnych wartości,
– dostosowanie do środowisk narodowych o
zróżnicowanej kulturze, różnych systemach
gospodarczych i politycznych, odmiennej
infrastrukturze,
– zarządzanie rozbudowaną siecią.
Główne problemy współczesnej logistyki
• Najważniejsze obszary zarządzania
przedsiębiorstwem w aspekcie udziału w
europejskich łańcuchach dostaw, m.in:
– udoskonalenie metod obsługi transportowej i
magazynowej przedsiębiorstwa,
– zmiany w wielkości i strukturze nakładów na
infrastrukturę logistyczną,
– kryteria wyboru dostawców ze względu na
rozwój logistyki międzynarodowej.
Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Istota zarządzania logistycznego w firmie – zasada „7W”.
Właściwy
produkt
co?
kom
u?
jak?
We właściwej jakości
i po właściwych
kosztach
Problemy
logistyczne
Właściwym
odbiorcom
gdzie
?
ile?
kiedy
?
We właściwej
ilości
We właściwym
czasie
We właściwym
miejscu
Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw
powinno przynieść następujące efekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
koordynację dostaw surowca – mniejsze wymagania przestrzenne w
magazynowaniu oraz minimalizowaniu zapasów,
likwidowanie braków w zapasach,
wysoki poziom obsługi,
niewielkie zapasy w całym łańcuchu,
redukcję kosztów,
skrócenie czasów dostaw,
polepszenie wskaźnika dostaw „na czas”,
bardziej konkurencyjną pozycję firmy na rynku: szybsze
wprowadzanie zmian i ulepszeń produktów, mniej problemów z
jakością, obniżenie kosztów, stabilne konkurencyjne ceny.
Zarządzanie łańcuchem logistycznym
BARIERY w zastosowaniu koncepcji SCM w praktyce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Brak przejrzystości – brak pełnej informacji
Różne metody i systemy księgowania
Brak zaufania do partnerów biznesowych
Strategia dominowania w SCM (monopolizacja
decyzyjna)
Krótkie horyzonty czasowe w procesie planowania
Brak myślenia (woli, umiejętności) systemowego
Brak zaangażowania
Błędne dopasowanie partnerów
(dostawców/odbiorców)
?
Zarządzanie łańcuchem logistycznym
Bariera
Brak
przejrzystości
Brak
zaangażowania
X
Zamieszanie i
chaos
X
Wskaźniki
oceny
Ograniczenia
Niechęć do
zmian
Źródło: Logistyka 2/2005
Zmienność
Projekt
produktu
Brak
dzielenia się
informacjami
Słabe
relacje
X
X
X
X
X
X
Niezamierzone
skutki
X
X
X
X
X
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
G ran ica
system u
O toczen ie b lisk ie
P od system ,
zesp ół
PS1
E lem en t
Ek
E1
R elacja R i
E2
S y stem S
O toczen ie d alek ie
P od system ,
zesp ół
PSj
W łasn ość
Al
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
IDENTYFIKACJA SYSTEMU
1.
2.
3.
Cel działania systemu:
•
główny cel, misja,
•
drugorzędne cele, których nie można pominąć,
•
poziom istotności tych funkcji.
Struktura systemu:
•
różne komponenty systemu, ich rola i charakterystyki,
•
sprzężenia między komponentami,
•
lokalizacja komponentów.
Otoczenie systemu:
•
inne rozważane systemy,
•
warunki funkcjonowania systemu.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
System
to pewna całość, w której
współdziałają
wyodrębnione
części
składowe.
Działanie systemu zależy od funkcji
części składowych i związków między nimi.
Powiązania części składowych określają
strukturę systemu.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Cechy wyróżniające systemowy model
rozwiązywania problemów:

Całościowość

Kompleksowość

Esencjalizm

Strukturalizm

Kontekstowość

Celowość
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
System logistyczny
celowo zorganizowany i połączony zbiór
elementów (podsystemów) takich jak, m.
in.: produkcja, transport, magazynowanie -
wraz z relacjami między nimi oraz ich
własnościami,
warunkującymi
przepływ
strumieni towarów, środków finansowych i
informacji.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Wśród elementów systemu logistycznego wyróżnia się węzły i ścieżki sieci
zaopatrzeniowej, rozpatrywanej w dwóch warstwach – fizycznej (ludzie i
zasoby materialne) oraz informacyjnej (ujęcie ilościowe i wartościowe).
Do najważniejszych elementów systemu logistycznego należą:
• środki
techniczne
umożliwiające
przemieszczenie,
przeładunek
i
magazynowanie towarów w cyklach zaopatrzeniowych (od powstania
produktu do konsumenta),
• zintegrowane
sieci
komputerowe
umożliwiające
automatyzację
wspomaganie zarządzania i sterowania procesami logistycznymi,
• służby decyzyjne zarządzające fizycznym przemieszczaniem towarów.
/
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Klasyfikacja systemów logistycznych dzieli systemy według zakresu
funkcjonowania systemu:
• instytucjonalne – liczba i rodzaj instytucji składających się na strukturę
systemu,
• funkcjonalne 1 – sfera działania w przedsiębiorstwie i w skali łańcucha
logistycznego (fazy przepływów),
• funkcjonalne 2 – treść zadań logistycznych,
• strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne – struktura funkcji zarządzania
oraz szczebel podejmowania decyzji,
• przedmiotowo-strukturalne – rodzaj procesów /przepływów i struktur,
• efektywnościowe.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Ze względu na poziomy agregacji można
wyodrębnić:
 Makrologistykę (kanały logistyczne); która
ma charakter ogólnogospodarczy.
 Metalogistykę; zajmującą poziom
pomiędzy makro- i mikologistyką.
 Mikrologistykę; podmioty gospodarcze –
organizacje gospodarcze, czyli zakres
działania wewnątrzorganizacyjny.
Systemy logistyczne
Systemy Logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Systemy
makrologistyczne
Ogólnogospodarcze
sfery logistyczne
Systemy
metalogistyczne
Kanały logistyczne
w grupach podmiotów
Systemy
mikrologistyczne
Systemy
Wewnątrzorganizacyjne
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Logistyka przedsiębiorstw dzieli się na:
 Logistykę przedsiębiorstw produkcyjnych.
 Logistykę przedsiębiorstw handlowych.
 Logistykę przedsiębiorstw usługowych.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt funkcjonalny – liczba i rodzaj
rozpatrywanych funkcji logistycznych:
 Podsystem transportu;
 Podsystem magazynowania;
 Podsystem opakowań;
 Podsystem realizacji zamówień;
 Podsystem obsługi nabywców.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt przedmiotowy – rodzaj
przepływów:
 Podsystem przepływów materiałów,
surowców i urządzeń;
 Podsystem przepływów towarów
(dóbr finalnych)
 Podsystem przepływów opakowań,
odpadów;
 Podsystem przepływów
informacyjnych.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Faza przepływów – sfera działania w przedsiębiorstwie i w
skali łańcucha logistycznego:
 Podsystem logistyczny dostawców;
 Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia;
 Podsystem logistyczny w sferze produkcji;
 Podsystem logistyczny w sferze zbytu;
 Podsystem logistyczny nabywców;
 Podsystem logistyczny w sferze zwrotu towarów;
 Podsystem logistyczny w sferze zwrotu opakowań;
 Podsystem logistyczny w sferze handlu;
 Podsystem logistyczny w sferze zaopatrzenia
materiałów, surowców i ich transformacji.
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Aspekt zarządzania i regulacji – faza i proces w systemie
zarządzania:
 Podsystem planowania logistycznego;
 Podsystem sterowania logistycznego;
 Podsystem organizacji i realizacji logistyki;
 Podsystem kontroli logistycznej;
 Podsystem zarządzania operacyjnego;
 Podsystem zarządzania strategicznego;
 Podsystem zarządzania normatywnego;
 System zintegrowanego zarządzania logistycznego
Systemy logistyczne
Istota i klasyfikacja systemów logistycznych.
Komponenty efektywności systemów:
 Podsystem kosztów logistycznych;
 Podsystem usług logistycznych (efektów).
Systemy logistyczne
Warunki determinujące funkcjonowanie systemu
logistycznego
Tradycyjne sfery funkcjonalne przedsiębiorstwa
produkcyjnego jak zaopatrzenie, produkcja,
zbyt, rozdzielają system mikrologistyczny na trzy
obszary kompetencyjne:
 Przepływ surowców i materiałów oraz
towarzyszących im informacji w sferze zakupów,
 Przepływ materiałów i półfabrykatów oraz
odpowiedniego zbioru informacji w sferze
wytwarzania
 Przepływ wyrobów gotowych i towarzyszących
im informacji w sferze dystrybucji (zbytu)
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
Struktura systemu produkcyjnego
TZ
Pwe
TWW
TWW
TWT
SP
TWW
Pwy
TZ
M
TWW
P- układy
przeładunkowe
TWW- transport
międzywydziałowy
TWT- transport
technologiczny
M – układ magazynowy
SP- system produkcyjny
TZ – Transport
zewnętrzny
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie
produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie
logistyczne polegające na:
1. Przekształcaniu i-tych strumieni
wchodzących do przedsiębiorstwa od
dostawców lWE={l’WEi;l”WEi}, gdzie:
l’WEi – postać strumienia materiałów
(rodzaj)
l’’WEi – natężenie strumienia materiałów i
jego rozkład w czasie.
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie
produkcyjnym (SLP) realizuje zadanie logistyczne
polegające na:
2.
Przekształcaniu i-tych strumieni materiałów
wychodzących z produkcji:
lWYW={l’WYWi;l”WYWi} w i-te strumienie materiałów
wychodzących z przedsiębiorstwa
lWY={l’WYi;l”WYi} w taki sposób aby spełnić
wymagania odbiorców.
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
lWYi={l’WYi, l”WYi}
Uwarunkowanie
zewnętrzne
wyjściowe
SLP
SP
Uwarunkowanie
wewnętrzne wejściowe
Uwarunkowanie
wewnętrzne wyjściowe
lWEi={l’WEi, l”WEi}
Uwarunkowanie
zewnętrzne wejściowe
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
TK
Struktura systemu dystrybucyjnego
TZ
P- układy
przeładunkowe
Pwe
TM- transport
TM
magazynowy
TM
TS- transport w
MK
strefie składowania
TS
MS
MS – podukład
TM
składowania
Pwy
MK – podukład
komisjonowania
TZ – Transport
TZ
zewnętrzny
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
System mikrologistyczny w przedsiębiorstwie
dystrybucyjnym (SLD) realizuje zadania
logistyczne, które polega na przekształcaniu i-tych
strumieni materiałów wchodzących do
przedsiębiorstwa od dostawców:
lWEi={l’WEi, l”WEi}
w i-te strumienie wychodzące z
przedsiębiorstwa zgodnie z zamówieniami klientów
– odbiorców.
Systemy logistyczne
Zasady formułowania systemu logistycznego
Schemat zadań logistycznych w przedsiębiorstwie
dystrybucyjnym
SLD
lWYi={l’WYi, l”WYi}
Uwarunkowanie
zewnętrzne
wyjściowe
lWEi={l’WEi, l”WEi}
Uwarunkowanie
zewnętrzne wejściowe
Konkurs 2011
Konkurs 2011
Konkurs 2011
Konkurs 2011
Konkurs 2011
Kolejny wykład
Strategie logistyczne

similar documents