3_Nejcastejsi_chyby_v_projektech

Report
Nejčastější nedostatky projektů PBŘ
Ing. Michal Valouch
30. 1. 2013
Podklady
• zákony, vyhlášky, normy - aktuální znění
• předkládaná PD: průvodní a technické zprávy, výkresy,
PBŘ, projekty EPS, SSHZ ….
• pokud se (u změn staveb) odkazuje na původní PBŘ,
mělo by být součástí předložené PD - nutné podklad,
ověřit, zda odpovídá současným požadavkům
Popis a umístění
• přehled řešených objektů:
- popis konstrukčních částí
- konstrukční a požární výška
- správně uvádět konstrukční systém
• účel užívání stavby:
- nevýrobní objekty (jednodušší k popisu)
- výrobní - uvádět i popis technologie
• shrnutí základních údajů z hlediska PBS např.:
- nevýrobní objekt dle 73 0802
- budova skupiny OB 3 dle čl. 3.5 c) 1) ČSN 73 0833
- konstrukční systém nehořlavý dle čl. 7.2.8 a) a 7.2.12 b) dle ČSN 73 0802
- 3 užitná nadzemní podlaží,
- požární výška hp = 6,6 m ……..
• neopisovat články norem, ale hodnotit konkrétně
v souladu s normami!
Rozdělení do PÚ
• správné značení PÚ dle normy ČSN 01 3495
- rozlišovat podzemní a jedno/více podlažní PÚ
P 01.07 - V
N 16.12 - IV
- odlišné značení šachet
N 2.17/N - II
Š-P 02.12/N4 - III
- uvedení stupně požární bezpečnosti (SPB)
• výpis místností, které jsou v daném PÚ umístěny
- nejpřehlednější vyznačení ve výkresech požární ochrany
- na výkresech PO používat správné značky dle normy výše
Výpočet požárního rizika
•
uvádět položky pn a an dle přílohy A (zejména u nejasných případů)
- neuvádět pouze výsledky výpočtů -nelze ověřit
- uvádět vstupní data
popis postupu řešení
- neužívat slepě výpočtové programy
projektování
•
výsledek
(pouze nástroj výpočtu),
nenahrazuje
výpis místností, které jsou v daném PÚ umístěny
- nejpřehlednější vyznačení ve výkresech požární ochrany
- na výkresech PO používat správné značky dle normy výše
•
uvádět SPB pro každý PÚ, uvádět skupinu výrob
Požární odolnost stavebních konstrukcí
- nepřesné údaje (průřezové
a popis mezních stavů
profily, tloušťky stropů/stěn, tloušťka krytí ŽB prvků)
- vždy uvádět normový požadavek
skutečný stav včetně mezních
stavů a dílčí konstrukční části (samozavírač s počtem cyklů, kouřotěsnost,
atp.)
- podložit dle čeho je odolnost konstrukcí zhodnocena
- pokud nevyhovují - náhradní opaření - nátěry, obklady -
pozor na
omezující podmínky norem 73 0810 a 73 0831
- požadavky na světlíky, izolace, povrchové úpravy stěn, podlahy
- ke kolaudaci musí být doloženy odpovídající doklady (uvést v PBŘ)
- prokázání odkazem na statický výpočet dle EU kódu pro MÚ požár (ve stupni pro stavební řízení) musí být nedílnou součástí
předložené PD nikoli až ke kolaudaci
- statický výpočet musí mít náležitosti - především přehledná vstupní
data a popis všech hodnocených prvků
- požární pásy a jejich zhodnocení - většinou chybí
Evakuace
•
využívat vždy ČSN 73 0818 + Z1:
a) normové hodnoty uvedené v tabulce 1
b) v případě, kdy není v tabulce jmenovitě uveden příslušný druh prostoru,
normovými hodnotami prostorů funkčně, provozně, popř. i dispozičně podobných
(nezáleží na pojmenování prostoru, ale na skutečné funkci)
c) nelze-li aplikovat postup dle a) nebo b), vynásobením počtu osob určených
projektem součinitelem 1,5
•
minimální počet pro výpočet E = 10
•
nezaměňovat metodiku výpočtu NÚC pro výrobní a nevýrobní
objekty dle „lepších výsledků“ (užívání výpočtu výrobních objektů pro
nevýrobní)
•
uvádět podmínky CHÚC v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
•
nová norma - ČSN EN ISO 7010 - Grafické značky - Bezpečnostní
•
zhodnocení zda se nejedná o shromažďovací prostor
barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky
PNP + odstupové vzdálenosti
• postup, který je k určení používán:
- tabulkou pro jeden otvor (dle příloh norem 02, 04)
- tabulkou pro hu a lu (dle příloh norem 02, 04)
- podrobným výpočtem - pokles radiačního toku
• zateplení a obklady (dřevo, plasty) obvodových stěn:
- zhodnocení zcela
obvodových stěn
otevřené,
částečně
otevřené
plochy
• musí být zhodnocení, zda PNP hodnoceného objektu
vyhovuje a kam zasahuje - nikoli jen číselné hodnoty
„PNP hodnoceného objektu zasahuje na pozemek investora, nezasahuje
svým PNP do stávajících okolních objektů a sám není v PNP od
stávajících objektů“
• min. k územnímu řízní do situace zakreslit PNP
hodnoceného objektu
Zabezpečení stavby požární vodou
a PHP
• vnější odběrní místa - dimenze, vzdálenost, funkčnost
(zakreslit do situace viz novela 499/2006)
podzemní vs nadzemní hydrant …???
• náhradní zdroje vody - splňovat podmínky ČSN 75 2411 zdroje požární vody (příjezd, čerpací stanoviště….)
• hydrantové systémy - vnitřní odběrní místa:
- DN + délka hadice uvést počty na daný PÚ (zákres do výkresu)
- zhodnocení materiálového provedení přívodního potrubí (kov/plast)
není provedeno v 99%
• uvádět výpočtové vzorce pro počet PHP - nejenom počty
HJ, ale i druhy PHP (voda, CO2, prášek)
Technická zařízení a odtahy spalin
• tepelná zařízení:
- minimální vzdálenosti hořlavých hmot od TZ (krby, kamna,
komíny) - odkazy na normu a dokumentaci TZ
elektroinstalace - požadavky na:
- izolaci kabelů
- kabely s funkční integritou
- CENTRAL a TOTAL STOP
Vzduchotechnika a prostupy
• utěsnění prostupů většinou pouze obecně a formou
odkazů na články v normách
• problém nedostatečných podkladů pro zhodnocení
VZT i prostupů
• často chybí zhodnocení VZT klapek a izolace VZT
potrubí (zpřísněné požadavky v prostorech dle 73 0831)
• problém i zastaralá norma ČSN 73 0872
• odvětrání podzemních prostorů (garáže)
• JET ventilátory - prokázání funkčnosti a bezkouřové
vrstvy (pouze na základě modelovacích programů)
Posouzení požadavků na zabezpečení
stavby PBZ
• projekty EPS, SSHZ, ZOKT - samotný projekt
• projektant
PBŘ
zodpovídá
za
funkční
návaznosti
většinou chybí
• stanovení podmínek pro návrh EPS v PBŘ (zpravidla řídící
prvek)
- podmínky definované v „nové“ ČSN 73 0875
• rozhodujícím prvkem pro součinnost je specifikace
navazujících operací po zjištění vzniku požáru
• jde o určení další činnosti ústředny EPS
• pro určení priority v zahájení činnosti SHZ a SOZ je
rozhodující funkční charakter posuzovaných prostorů
Závěr
• do PBŘ jsou opisovány celé články norem, což
způsobuje nepřehlednost
• chybí konkrétní popis protipožárních opatření pro daný
objekt
• nízká úroveň znalostí
a následné
provedení celého PBŘ nemalé skupiny projektantů
(základní poznatky PBS)
• chybí vzájemná logická a funkční návaznost požárně
bezpečnostních zařízení
• projektant od slova projektovat, navrhovat řešení nikoli
opisovat normy
Děkuji za pozornost
Otázky ?
Ing. Michal Valouch
Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
[email protected]
+420 950 819 860

similar documents