Prezentacija PLM

Report
Pristup logičke matrice
.
www.algebra.hr
Što je pristup logičke matrice?
• Pristup logičke matrice (PLM) je analitički
proces i skup alata koji se koriste za
planiranje,
provedbu,
praćenje
i
evaluaciju projekata.
• Strukturirani i skraćeni prikaz svih
informacija važnih za projekt
• Omogućuje stalnu provjeru logike i
argumentacije projekta te nam daje
priliku za ispravljanje pogrešaka
Logička matrica
• Logička matrica izrađuje se na temelju analiza
dionika, problema, ciljeva i strategije te sadrži
slijedeće elemente:
• Opis projektnih ciljeva prikazan hijerarhijski
odnosno intervencijsku logiku projekta
• Ključni vanjski čimbenici važni za uspjeh
projekta (pretpostavke)
• Način na koji ćemo pratiti i vrednovati
dostignuća projekta (pokazatelji uspjeha i izvori
provjere
• Sredstva za provedbu projekta (ljudi, alati,
materijali, oprema i sl.) i troškovi projekta
Logička matrica
Opis projekta
Opći cilj- Doprinos
projekta ciljevima
politika i programa
Pokazatelji
Kako
mjerimo
opći
cilj
uključujući
količinu, kvalitetu
i vrijeme?
Svrha projekta- Što Kako
mjerimo
želimo
postići svrhu uključujući
projektom
s količinu, kvalitetu
aspekta
i vrijeme?
neposredne koristi
za ciljnu skupinu
projekta
Rezultati projekta- Kako
mjerimo
Opipljivi
ishodi rezultate
projekta; proizvodi uključujući
i usluge ostvarene količinu, kvalitetu
projektom
i vrijeme?
Izvor provjere
Na koji način će se
prikupljati
informacije, kada i
tko
će
ih
prikupljati?
Na koji način će se
prikupljati
informacije, kada i
tko
će
ih
prikupljati?
Pretpostavke
Na koji način će se
prikupljati
informacije, kada i
tko
će
ih
prikupljati?
Ako
su
rezultati
ostvareni
koje
pretpostavke moraju
biti zadovoljene da bi
se postigao opći cilj?
Aktivnosti - Zadaci
koje je potrebno
poduzeti da bi se
ostvarili rezultati
projekta
Troškovi
Ako su aktivnosti
provedene
koje
pretpostavke moraju
biti zadovoljene da bi
se postigli rezultati?
Sredstva
potrebna
provedbu
projekta
za
Ako
je
svrha
postignuta
koje
pretpostavke moraju
biti zadovoljene da bi
se postigao opći cilj?
Korištenje PLM-a
Formulacije
• Omogućuje definiranje plana projekta s jasnim
rezultatima,
aktivnostima,
pokazateljima
uspjeha, proračunom, upravljačkom strukturom
i strategijom upravljanja rizicima.
Provedba
• PLM nam služi kao glavni alat za upravljanje i
praćenje provedbe projekta.
Evaluacija
• Po završetku provedbe logička matrica nam služi
za vrednovanje provedbe projekta jer sadrži
sažeti opis onoga što je planirano, a što stvarno
provedeno.
PLM i participativno planiranje
• Uključiti dionike u razradu projekta
• Osigurava objektivnost i relevantnost za ciljne
skupine
• Vlasništvo projekta u rukama lokalnih dionika
• Radionice participativnog planiranja uz
sudjelovanje svih relevantnih dionika
• Cilj radionica participativnog planiranja je izaći s
razrađenim okvirom projekta odnosno
konsenzusom svih sudionika oko ciljeva i
rezultata projekta
Glavne faze PLM-a
• Glavne faze: analiza i planiranje
• Tijekom faze analize ocjenjuje se i vrši
pregled trenutne situacije u području
kojim se želimo baviti u našem projektu,
a kako bi se kreirala vizija budućeg
željenog stanja.
• U fazi planiranja projektna ideja razvija
se do operativne razine, s uključenim
detaljnim popisom aktivnosti i
proračunom.
Glavne faze PLM-a
Faza
analize
q Analiza dionika
Faza
planiranja
q Pripreme logičke matrice
projekta
q Analiza problema
q Analiza ciljeva
q Analiza strategije
q Razrada aktivnosti
projekta
q Izrada proračuna
Analiza dionika
Tko su dionici?
• Dionici su pojedinci, organizacije, institucije ili
skupine ljudi koji mogu imati značajan interes za
uspjeh ili neuspjeh projekta i na koje projekt
može utjecati svojim rezultatima, bilo pozitivno
ili negativno ili oni mogu utjecati na provedbu
projekta, pozitivno ili negativno
• Razne društvene skupine imaju različite
probleme, sposobnosti, afinitete i interese koje
mogu utjecati na provedbu projekta
Što je analiza dionika?
• Jednostavan analitički proces
• Omogućuje
provoditeljima
projekata
prepoznavanje dionika projekta, njihovih
interesa i mogućih mjera s kojima možemo
osigurati bolju potporu projektu ili smanjiti
negativan utjecaj na provedbu projekta.
• Bolje definiranje naše projektne ideje te
dizajniranje projekta usmjerenog prema
stvarnim potrebama ljudi i okruženja koje
ciljamo našim aktivnostima.
Zašto analiza dionika?
Uz pomoć analize dionika identificiramo:
• Interese svih dionika koji mogu utjecati na projekt ili
mogu biti, posredno ili neposredno pod utjecajem
projekta.
• Potencijalne konflikte i rizike koji mogu ugroziti
provedbu projekta
• Mogućnosti za povezivanje s dionicima tijekom
provedbe projekta kako bi smo olakšali postizanje
ciljeva.
• Skupine koje je potrebno motivirati na sudjelovanje
u različitim fazama izrade i provedbe projekta
Provedba analize dionika
•
•
•
•
Analiza dionika najčešće se radi na
početku procesa izrade projekta
odnosno u fazi analize, ali i kasnije u fazi
detaljnog planiranja te u provedbi,
praćenju i evaluaciji projekta.
Sudjelovanje ključnih dionika i/ili svih
dionika ako je riječ o kompleksnom
projektu
Osnovne metode: radionice, i
individualni razgovori
Radionica participativnog planiranjanajčešća metoda
Provedba analize dionika
Ključni koraci:
•
•
•
•
•
Definirati razvojnu temu kojom ćemo se baviti
Identificirati sve one skupine koje imaju
značajan interes za potencijalni projekt
Procijeniti njihove potencijalne uloge u
projektu, interese i snagu utjecaja na projekt .
Utvrditi mogućnosti suradnje i potencijalne
sukobe među dionicima te osigurati rješenja za
upravljanje dionicima
Analizirati dobivene informacije i ugraditi ih u
dizajn projekta.
Matrica analize dionika
Dionik i njegove Očekivanja (interesi i
Problemi i
Moguće mjere za
uloge,
potrebe), motiviranost
ograničenja
rješavanje interesa dionika
odgovornosti i
za promjene
kompetencije
(vezano uz
probleme koje
rješavamo)
Lokalni pružatelji • veći broj korisnika
• nepoznavanje
• omogućiti dodatno
turističkih usluga • povećanje opsega
kriterija
obrazovanje i usavršavanje
Na području Grada poslovanja, veći
standardizacije
• pomoći u planiranju i
registrirano je oko prihodi
kvalitete usluga
izradi marketinških alata
150 različitih
• jačanje
• manjak sredstava • povezati se s drugim
pružatelja usluga u konkurentnosti na
za investiranje u
dionicima
turizmu. Većinom turističkom tržištu
razvoj proizvoda • poboljšati infrastrukturu
su to ugostitelji
• prepoznatljivost
• nedostatak
(signalizacija, prilazi)
(62%), privatni
usluge
znanja iz razvoja • pomoć u osmišljavanju
iznajmljivači
• širenje usluga
proizvoda i
novih proizvoda
smještaja (20%), i • zadržavanje
stavljanja na tržište • kvalitetna promocija
tradicionalni
postojećih korisnika
• slaba povezanost • osnažiti zaposlenike koji su
obrtnici i zanatlije (odani klijenti)
s lokalnim
u direktnom kontaktu s
(14%) i hotelijeri
turističkim
gostom
(4%)
zajednicama
• standardizacija kvalitete,
• nesvjesnost
certifikati
vlastitih
• evaluacija kvalitete usluga,
nedostataka
adekvatno fizičko
• varijabilnost
okruženje, CRM
usluge
Matrica analize dionika
Turističke zajednice
(grada i županije
Čak 30% djelatnika
u lokalnim TZ nema
nikakvu turističku
naobrazbu
- Povećanje prihoda
iz turizma
- Bolja i uspješnija
promocija
- pozitivna slika u
javnosti
- Jačanje
organizacijskih
kapaciteta
- Needucirani kadrovi,
često bez pravog
„turističkog
backgrounda“
- Nedovoljno praktičnih
iskustava za rad u
turizmu
- Nepoznavanje tržišnih
zakonitosti
zapošljavanje ljudi,
nova znanja,
usavršavanje, studijska
putovanja, mogućnost
informiranja i
savjetovanja, razmjena
znanja i iskustava,
poznavanje rada
turoperatora i agencija
Lokalna samouprava
– administracija
Grada, ima oko 130
zaposlenih, prostor,
upravljačke i
fincijske kapacitete
- Povećanje prihoda,
pozitivna slika u
javnosti, politička i
gospodarska
stabilnost, zadovoljni
građani,
prepoznatljivost,
razvoj (ekonomski,
socijalni), realizacija
PUR-ova
- nedovoljno educirani i
stručni kadrovi, nizak
stupanj motiviranosti za
projekte, slaba
fleksibilnost u radu
(ustaljene procedure i
poslovi), politička
nestabilnost, konstantan
pad prihoda, turizam
nije među razvojnim
prioritetima, loša
komunikacija s
korisnicima,
klijentelizam
- educiranje kadrova,
zapošljavanje novih
osoba (volonteri,
pripravnici) koji će se
uključiti u provedbu
projekata i pokazati
višu razinu
motiviranosti, bolja
suradnja između
općina, uključivanje u
lokalne akcijske grupe,
standardizacija posla,
reorganizacija...
SWOT analiza pružatelja turističkih usluga
Prednosti
- motiviranost pružatelja turističkih
usluga
- određeni broj već aktivnih
pružatelja usluga s proizvodima
spremnim za tržište
- dobra prometna povezanost i
blizina frekventnih prometnica
Slabosti
- Nedovoljna specifična znanja
(upravljanje kvalitetom, marketing)
- Nemotiviranost pojedinih dionika
(TZ-i, djelatnici lokalne samouprave)
- Nedostatak inicijalnih sredstava za
ulaganje u razvoj ponude
Mogućnosti
- korištenje fondova i poticaja
ministarstva za razvoj i
unaprjeđenje turističkih usluga
- posebne pogodnosti koje
proizlaze iz konvergencijskih
politika
- stavljanje u funkciju nekadašnjih
turističkih atrakcija i povezivanje s
novom ponudom
Prijetnje
- politička nestabilnost u pojedinim
općinama
- kadroviranje (zapošljavanje na
temelju nepotizma, a ne stručnosti)
- nova ekonomska kriza i pad
standarda koji mogu utjecati na broj
turista općenito
Vježba 1
• Identificirati sve one skupine koje imaju
značajan interes za potencijalni projekt
(uključujući ciljne skupine, nositelja i
partnere projekta)
• Ispuniti matricu analize dionika
• Izraditi prezentaciju matrice dionika
• Povratne informacije
Analiza problema
Što je analiza problema?
• Ključan alat za dizajn i upravljanje
projektom
• Olakšava nam determinirati stvarne
razvojne potrebe određene društvene
skupine ili geografske regije
• Prikaz negativne slike postojećeg stanja i
utvrđuje odnose uzroka i posljedice
između identificiranih problema.
Zašto analiza problema?
Problemska analiza omogućuje nam
slijedeće:
• Bolje razumijevanje uzroka i posljedica razvojne
teme/problema kojim se bavimo
• Izgrađuje razumijevanje i konsenzus među
dionicima oko rješavanja zajedničkih problema
• Identificira stvarne probleme i prepreke s
kojima se suočavaju ciljne skupine
• Dobro postavljena analiza problema predstavlja
jasan temelj za određivanje relevantnih i
usmjerenih ciljeva projekta.
Provedba analize problema
Tri temeljna koraka:
• Definiranje okvira i predmeta analize tj
definiranje razvojne teme kojom ćemo se
baviti (određivanje okvira za našu
projektnu ideju).
• Određivanje glavnih problema s kojima
se suočavaju ciljne skupine i korisnici
• Vizualizacija problema u obliku
dijagrama „problemsko stablo“ koji
hijerarhijski prikazuje probleme i stavlja
ih u međusobni uzročno-posljedični
odnos
Problemsko stablo
• Problemsko stablo je jednostavan
dijagram koji prikazuje glavni problem
kojeg ćemo rješavati našim projektom,
posljedice glavnog problema (prikazuju
se iznad glavnog problema) i uzroke
(prikazuju se ispod glavnog problema).
• Između različitih razina problema
uspostavljaju se uzročno-posljedične
veze.
• Izrađuje se uz sudjelovanje svih dionika i
nezavisnog facilitatora
Problemsko stablo-koraci
• Otvorena rasprava među dionicima o
prioritetnim problemima vezanim uz projektnu
ideju ili razvojnu temu koja se obrađuje.
• ispisivanje pojedinačnih problema na listove
papira i na temelju ispisanih problema
identificirati početni ili središnji problem kojeg
će rješavati naš projekt
• Pronaći probleme koji su povezani sa središnjim
problemom i započeti s uspostavom hijerarhije
uzroka i posljedica.
• Problemi koji uzrokuju središnji problem navode
se ispod glavnog problema dok se problemi koji
su posljedica središnjeg problema navode
iznad.
Problemsko stablo-koraci
• Ukoliko postoji više uzroka nekog problema
onda ih je potrebno staviti na istu razinu u
problemskom stablu.
• Povezati probleme pomoću strelica uzroka i
posljedica i na taj način pokazati njihove
međuovisnosti.
• Provjeriti logiku dijagrama i provjeriti s
dionicima da li su obuhvaćeni svi relevantni
problemi.
Niska razina prihoda od
turizma u Gradu
Broj turista u Gradu
stagnira
Turisti se u prosjeku
zadržavaju jednu noć
Niska kvaliteta usluga u
turizmu na području Grada
Neprepoznatljiva
ponuda
Pružatelji turističkih usluga i
nositelji ponude imaju nisku razinu
znanja o turizmu
Pružatelji usluga
nisu
zainteresirani za
dodatne
edukacije i
usavršavanje
nemotiviranost
Nedostatak
specijaliziranog
programa za
usavršavanje
(postojeći programi
ne odgovaraju
potrebama dionika i
tržišta)
Niska razina ulaganja
u razvoj ponude
Teško dostupan
ulagački kapital
Niska
kreditna
sposobnost
dionika
Nepoznavanj
e
alternativnih
izvora
financiranja
Nedostatak
kreativnih ideja
koje se mogu
komercijalizirati
Nepoznavanje
marketinških
alata
Nesuradnja
različitih dionika
(npr. sa strukom –
dizajneri,
ekonomisti)
Neumreženos
t dionika u
turizmu
Niska kvaliteta
smještajnih
kapaciteta (**)
Prilazi objektima i
destinacijama teško
dostupni autobusima i
automobilima
Loša infrastruktura
Napomene...
• Kvaliteta problemskog stabla ovisi o onima koji su
uključeni u proces te o vještinama facilitatora koji
usmjerava dionike prema identificiranju ključnih razvojnih
tema
• Radionice za izradu problemskog stabla provode se kao
forum dionika ili se grupa dijeli na nekoliko manjih grupa
od kojih svaka radi vlastito problemsko stablo, a kako bi
se dobila različite perspektive na iste probleme
• Maksimalan broj ljudi za provedbu radionica za izradu
problemskog stabla je 25
• Proces izrade važan je kao i proizvod. Proces je učenje i
stjecanje uvida u različite probleme i mogućnosti
njegovih razmatranja.
Napomene...
• Problemsko stablo mora biti jednostavno i jasno. Ukoliko
je previše složeno, neće biti dobra podloga za slijedeće
korake u procesu analize. Iako neki problemi mogu biti i
uzrok i posljedica, uzročno-posljedične veze
funkcioniraju samo u jednom smjeru i to prema
konsenzusu dionika.
• Analiza problema je najvažniji korak u fazi planiranja jer
usmjerava sve ostale analize i korake u fazi planiranja.
Vježba 2
1. Ispišite probleme vezane uz temu koju
obrađujete na listove papira
2. Identificirajte glavni problem
3. Pronađite probleme koji su povezani s glavnim
problemom; uspostavite uzročno-posljedične
veze- uzroke glavnom problemu i posljedice
glavnog problema
4. Pokažite međuovisnosti problema
5. Izradite prezentaciju
6. Prezentirajte problemsko stablo kolegama
7. Povratne informacije
Analiza ciljeva
Analiza ciljeva
• Dok problemska analiza prikazuje
negativne aspekte postojeće situacije,
analiza ciljeva predstavlja buduću željenu
situaciju koja će se dogoditi provedbom
našeg projekta.
• Negativne tvrdnje, problemi izraženi u
problemskom stablu preformuliraju se u
pozitivne tvrdnje odnosno rješenja ili
ciljeve.
Analiza ciljeva-formuliranje
Primjer preformuliranja problema u ciljeve
Broj turista u
Gradu stagnira
Ostvaren rast
broja turista
Zašto analiza ciljeva?
negativna situacija
implementacija
projekta
pozitivno ostvarenje
Zašto analiza ciljeva?
• Prikaz željene situacije nastale nakon
provedbe projekta
• Pomaže nam odrediti ciljeve projekta i za
to potrebna indikativna sredstva
• Jasno definiran odnos problemcilj/intervencija
Stablo ciljeva
• Prikazuje pozitivna dostignuća odnosno
ciljeve
• Konceptualizira se kao pozitivna zrcalna
slika problemskog stabla
• Hijerarhija uzroci-posljedice postaje
hijerarhija sredstva-ciljevi.
• Provjera valjanosti problemskog stabla
Izrada stabla ciljeva
Korak 1
• Okupiti glavne dionike koji će sudjelovati na radionici
participativnog planiranja. Proučiti ponovno analizu
dionika i problemsko stablo. Sve probleme odnosno
negativna stanja iz problemskog stabla preformulirati u
pozitivna stanja koja su poželjna i realno ostvariva.
Korak 2
• Provjeriti jesu li odnosi sredstva - cilj logično i hijerarhijski
organizirani u dijagramu.
Korak 3
Ako je potrebno:
•
Revidirati formulacije
•
Dodati nove ciljeve ako se čini da nedostaju u
hijerarhiji kako bi se ostvarili viši
•
Eliminirati ciljeve koje se čine nepotrebni ili
neprikladni
Analiza strategija
Što je analiza strategije?
• Završni je korak u fazi analize te uključuje odabir
strategije koja će nam pomoći da na najbolji
mogući način dođemo do željenih ciljeva.
• Tijekom analize strategije, projektni partneri i
ostali dionici odlučuju što će biti uključeno u
projekt, a što će ostati izvan fokusa projekta.
• Definira se obujam projekta: cilj, rezultati i
aktivnosti projekta.
• Što je moguće u danom trenutku provesti uz
ograničene resurse i vrijeme.
• Što je prioritet te koja će kombinacija aktivnosti
najlakše dovesti do željenih rezultata i cilja.
Što je analiza strategije?
• Razmotriti odnos troškova i koristi
• Ova analitička faza zahtjeva donošenje odluke o
najboljoj strategiji provedbe projekta uz
konsenzus svih dionika koji sudjeluju u procesu
• Zahtjeva balans između različitih interesa
dionika
Kako se provodi analiza strategije?
• Rasprava i konsenzus dionika oko najboljeg
smjera za postizanje cilja
Set kriterija za odabir strategije
• Izravne koristi za ciljnu skupinu te neizravne za krajnje
korisnike
• Sinergija i komplementarnost s drugim inicijativama
• Analiza troškova i koristi od projekta
• Izvedivost strategije s aspekta organizacijskog
kapaciteta, vremenskog okvira i dostupnih sredstava
• Doprinos izgradnji institucionalne sposobnosti
provedbenih partnera
• Utjecaj na okoliš i dr.
Kako se provodi analiza strategije?
• Odgovoriti na sljedeća pitanja:
– Treba li/može li projekt postići sve potencijalne ciljeve
(riješiti sve prepoznate probleme) ili treba izabrati
neke?
– Koje su mogućnosti prepoznate u SWOT analizi, a na
kojima bi se trebao graditi projekt?
– Kojom kombinacijom intervencija ćemo
najvjerojatnije postići rezultate i ostvariti koristi?
– Kako će se najbolje osigurati vlasništvo ciljane
skupine i partnera nad projektnim rezultatima?
– Što si možemo priuštiti s obzirom na financijske i
vremenske okvire te tehničke i administrativne
kapacitete kojima raspolažemo?
– Koja opcija je najisplativija?
– Koja će strategija najuspješnije odgovoriti i na
horizontalna pitanja (politike uključivanja, zaštite
okoliša i sl.)?
Objašnjenje odabira strategije
• Odabrali smo one ciljeve koji će svojim postizanjem
omogućiti direktan ulazak na tržište rada za osobe s
invaliditetom
• Odlučili smo izbaciti ciljeve koji zahtijevaju ulaganje u
infrastrukturu jer postoji dovoljan broj obrazovnih
institucija i službi za zapošljavanje koji imaju osiguran
prilaz za osobe s invaliditetom za potrebe ovog projekta.
Isto tako, postoji dovoljan broj poslodavaca koji imaju
prilagođen ulaz ili mogućnosti za nesmetan ulazak OSI u
njihove urede. Smatramo da će ovaj projekt, kroz
sudjelovanje institucija, potaknuti upravljačke strukture
institucija i lokalnih vlasti na razmišljanje o prilagodbi
kako svojih prostorija, tako i prostorija potencijalnih
poslodavaca;
Objašnjenje odabira strategije
• Odabrali smo strategiju senzibilizacije i osposobljavanja
jer u projektu želimo postići direktan utjecaj na
zapošljavanje ciljnih skupina, a sredstva dostupna u
natječaju nisu dovoljna za širu akciju koja će omogućiti i
prilagodbu infrastrukture (za što bi smo morali utrošiti
veći dio proračuna).
• Smatramo da će projekt biti atraktivniji za financiranje od
strane donatora jer se fokusira na jačanje ljudskih
potencijala i razumijevanje potreba ciljne skupine što
može biti temelj za intervenciju širih razmjera i potencijal
za stvarnu društvenu promjenu.
Definiranje ciljeva na temelju analize
strategija
Opći cilj:
Povećanje prihoda od turizma u Gradu
Svrha projekta: Ostvaren rast broja turista kroz poboljšanje
kvalitete turističke usluge
1. Unaprijeđena znanja i kapaciteti pružatelja
Rezultati:
usluga u turizmu
2. Razvijeni i stavljeni na tržište novi turistički
proizvodi
3. Poboljšana umreženost i suradnja pružatelja
usluga u turizmu
4. Poboljšana promocija lokalne turističke
ponude (primjenom marketinških alata)
Vježba 2
1. Definirajte kriterije za odabir strategije
2. Odaberite najpovoljniju strategiju za
provedbu vašeg projekta
3. Obrazložite odabir strategije
4. Izradite prezentaciju odabira strategije
5. Prezentirajte kolegama vašu strategiju
Uvod u fazu planiranja
Faza planiranja
• Na temelju analitičke faze, projekt se u
fazi planiranja detaljno razrađuje
• Izrada logičke matrice
• Detaljiziranje aktivnosti
• Definiranje detaljnog proračuna
Logička matrica
Da ponovimo:
Sadrži:
• Opis projektnih ciljeva prikazan hijerarhijski
odnosno intervencijsku logiku projekta
• Ključni vanjski čimbenici važni za uspjeh
projekta (pretpostavke)
• Način na koji ćemo pratiti i vrednovati
dostignuća projekta (pokazatelji uspjeha i izvori
provjere
• Sredstva za provedbu projekta (ljudi, alati,
materijali, oprema i sl.) i troškovi projekta
Logička matrica
• Vertikalna logika projekta prikazana u logičkoj
matrici pokazuje što se projektom namjerava
postići, razjašnjava uzročno-posljedične veze i
ističe najvažnije pretpostavke nužne za
ostvarenje ciljeva projekta, a koje su izvan
kontrole provoditelja projekta.
• Horizontalna logika projekta prikazuje kako će
se mjeriti uspjeh projekta kroz objektivno
provjerljive pokazatelje i izvore provjere.
Logička matrica-opis
1 stupac (četiri reda): intervencijska logika
projekta
• Prikazuje hijerarhiju ciljeva i rezultata te
aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako
bi smo proizveli rezultate projekta.
• Opisuje točne ishode projekta, svrhu
naše intervencije te način kako projekt
doprinosi ciljevima sektorskih politika
Logička matrica: ako-onda kauzalnost
Kada se hijerarhija ciljeva u prvom stupcu logičke matrice čita od
dna prema gore, onda se ona može izraziti na slijedeći način
(ako-onda kauzalnost):
• AKO se osiguraju odgovarajući unosi/resursi, ONDA se aktivnosti
mogu poduzeti;
• AKO se aktivnosti poduzmu, ONDA se rezultati mogu proizvesti;
• AKO se rezultati proizvedu, ONDA će se svrha postići; i
• AKO se svrha postigne, ONDA bi to trebalo doprinijeti općem
cilju
Obrnutim slijedom, možemo reći da:
• AKO želimo doprinijeti općem cilju, ONDA moramo postići svrhu
• AKO želimo postići svrhu, ONDA moram ostvariti navedene
rezultate
• AKO želimo ostvariti rezultate, ONDA navedene aktivnosti
moraju biti provedene; i
• AKO želimo provesti navedene aktivnosti, ONDA moramo
primijeniti utvrđene unose/resurse
Logička matrica-definicija razina
intervencijske logike
Opći ciljevi:
• Predstavljaju doprinos projekta prioritetima
politika u nekom sektoru te prikazuju u kojoj je
mjeri projekt značajan za društvo s aspekta
dugoročne koristi za krajnje korisnike.
Cilj/svrha projekta:
Svrha ili cilj projekta se postiže provedbom
projekta, te se očekuje da će njegovi efekti imati
održive i dugotrajne koristi za ciljane skupine
projekta. Svrha projekta rješava jedan središnji
problem te se definira u smislu održivih koristi
za ciljnu skupinu projekta.
Logička matrica-definicija razina
intervencijske logike
Rezultati:
• Rezultati su "proizvodi"odnosno ishodi poduzetih
aktivnosti, kombinacijom kojih će se postići cilj ili svrha
projekta.
Aktivnosti:
• Aktivnosti odnosno zadaci koji se moraju poduzeti da bi
se postigli rezultati projekta.
Logička matrica-definicija razina
intervencijske logike
• Izjave kojima opisujemo ciljeve, rezultate i aktivnosti
moraju biti sročene jasno i sažeto
• Opći cilj prikazuje doprinos projekta nekom širem cilju
prioriteta sektorskih politika pa bi opći cilj trebalo izraziti
s glagolom „doprinijeti“.
• Svrha projekta bi se trebala definirati kao poboljšanje
stanja odnosno direktnu korist za neku ciljnu skupinu
(možemo koristiti riječi kao npr. „povećana“, poboljšano i
sl.).
• Rezultati se izražavaju u obliku konkretnog, opipljivog
rezultata, kao npr. osnovan, ostvaren, razvijen,
proizveden
• Aktivnosti izražavaju u infinitivu glagola, poput izgraditi,
educirati, istražiti, razviti, izraditi i sl.
Redoslijed ispunjavanja logičke matrice
Opis projekta Pokazatelji
Izvor
provjere
Opći cilj
8
9
10
11
7
12
13
6
Sredstva
potrebna
provedbu
projekta
Troškovi
5
1
Svrha projekta
2
Rezultati
projekta
Pretpostavke
3
Aktivnosti
4
za
Vježba 3
1. Na temelju odabrane strategije
definirajte ciljeve, rezultate i indikativne
aktivnosti vašeg projekta.
2. Unesite ciljeve, rezultate i indikativne
aktivnosti u logičku matricu projekta
3. Prezentirajte ciljeve, rezultate i
indikativne aktivnosti vašeg projekta
kolegama
Pretpostavke
Što su pretpostavke
• 4. stupac – logičke matrice
• Faktori izvan izravne kontrole projekta odnosno
voditelja projekta, ali koji su od presudne
važnosti za postizanje rezultata aktivnosti, cilja
projekta i općih ciljeva
• Pretpostavke su vanjski faktori koji moraju biti
zadovoljeni da bi projekt mogao polučiti uspjeh
i ostvariti dugotrajnu korist ciljnim skupinama
• Identificiraju se i preduvjeti koje je nužno
ostvariti da projekt uopće krene s provedbom
Kada se definiraju?
• Pretpostavke se većinom identificiraju tijekom
analitičke faze.
• Analiza dionika i analiza problema nam u ranoj
fazi ukazuju na vanjske utjecaje na provedbu
projekta kao što su zakonodavni okvir, tehničke i
ekonomske mogućnosti te politički aspekti nad
kojima projekt neće moći uspostaviti kontrolu, a
pretpostavke su za ostvarenje željenih rezultata
i cilja.
Kako se uključuju u logičku matricu?
Dio vertikalne logike te se u logičkoj matrici
uključuju na slijedeći način:
• Kada se ispune preduvjeti za provedbu projekta,
izdvajaju se sredstva i kreće se u provedbu
aktivnosti
• Nakon što se provedu aktivnosti i ako se
pretpostavke na razini aktivnosti pokažu
točnima ostvarit će se rezultati
• Nakon što se ostvare rezultati i pretpostavke na
razini rezultata, može se ostvariti svrha projekta
• Kada je postignuta svrha projekta i pretpostavke
se na ovoj razini ispune, projekt će ostvariti
doprinos postizanju općih ciljeva projekta
Kako se uključuju u logičku matricu?
Kako se uključuju u logičku matricu?
Povećanje prihoda od
turizma u Gradu
- lako dostupni
Ostvaren rast broja
turista kroz poboljšanje
kvalitete turističke
usluge
Razvijeni i stavljeni na
tržište novi turistički
proizvodi
2.4. Izraditi poslovne
planove za nove
proizvode
2.5. Izraditi konkretne
turističke proizvode
turistički proizvodi
- povoljna struktura
gostiju
Na projektnom području i
okolnim područjima nema
incidenata koji bi ugrozili
sigurnost turista ili ih
natjerali da posumnjaju u
svoju sigurnost.
Akcije predložene na
radionicama za izradu
novih proizvoda ne
zahtijevaju drastične
investicije
Analiza pretpostavki
Analiza pretpostavki
• Samo pretpostavke koje će se vjerojatno
pokazati istinitim uključujemo u logičku
matricu.
• Pretpostavke se uključuju na svim razinama
logičke matrice, od preduvjeta za ulazak u
aktivnosti do pretpostavki za ostvarenje
rezultata, svrhe i općih ciljeva.
• Na uključene pretpostavke projektni tim ne
može utjecati, ali mora pažljivo pratiti njihovo
ostvarivanje i planirati potencijalne aktivnosti
koje mogu umanjiti rizike od neostvarivanja
pretpostavki.
Vježba 4
1. Identificirajte preduvjete i pretpostavke
za vaš projekt
2. Uključite pretpostavke u logičku
matricu projekta
3. Prezentirajte pretpostavke kolegama
Pokazatelji, izvori provjere,
redoslijed ispunjavanja
logičke matrice
Pokazatelji
• 2 stupac logičke matrice
• Opisuju ciljeve projekta u mjerljivim
terminima, kao što su količina, kvaliteta i
vrijeme
• Pokazatelji nam služe za provjeru
izvedivosti ciljeva i rezultata te su
osnovni alat za praćenje provedbe
projekta kao i za vrednovanje njegovih
trajnih učinaka.
Pokazatelji
• Svaki objektivno provjerljivi pokazatelj
trebao bi biti SMART
– S – specific = točno određeni za cilj koji
trebaju mjeriti
– M – measurable = mjerljivi u smislu količine i
kvalitete
– A – adequate = prikladni po prihvatljivoj
cijeni
– R – relevant = relevantni za potrebe
informiranja projektnih dionika
– T – timed = vremenski određeni-kada
možemo očekivati da će cilje biti ostvaren
Pokazatelji
• Svi ciljevi u intervencijskoj logici projekta
moraju imati minimalno jedan
objektivno provjerljivi pokazatelj.
• Ponekad je potrebno odrediti i više
pokazatelja za jedan cilj jer dok će jedan
dati dobru informaciju u smislu količine,
drugi pokazatelj ga može nadopuniti s
aspekta kvalitete.
• Razrada tijekom planiranja i revizija
prilikom provedbe projekta
Pokazatelji
• Kvaliteta pokazatelja leži u nepristranosti i
objektivnosti što znači da bez obzira tko prikuplja
informacije o provedbi projekta, oni moraju biti
jednaki.
• Pokazatelji na razini rezultata definiraju se kao
mjerljiva posljedica provedbe aktivnosti
• Pokazatelji na razini svrhe projekta trebaju
mjeriti je li projekt proizveo pozitivan ishod na
ciljne skupine, da li je njihovo stanje poboljšano,
na kakav način, u kojoj mjeri i u kojem roku.
• Pokazatelji na razini općeg cilja pokazuju
doprinos projekta dugoročnim ciljevima neke
politike ili strategije.
Pokazatelji
• Na razini aktivnosti u logičkoj matrici nije
potrebno upisivati pokazatelje (jer se
mjere na razini rezultata) već se unose
materijalna i nematerijalna sredstva
(input) nužna za provedbu planiranih
aktivnosti
Pokazatelji
• Primjeri pokazatelja
• Opći cilj: Prihodi od turističke djelatnosti
su 4. po redu prihoda u Gradu u roku od
5 godina nakon završetka projekta
• Svrha: Registrirani dolasci minimalno 10
grupa turista u vrijeme trajanja projekta
• Rezultati: Izrađena marketinška
strategija, održane 2 konferencije za
novinare, Odabrano 5 najboljih
inovativnih proizvoda i razrađeno 5
poslovnih planova
Izvori provjere
• Označavaju gdje se i u kojem obliku
mogu pronaći informacije o postizanju
cilja projekta i rezultata koje opisuju
objektivno mjerljivi pokazatelji.
• Formuliraju se istodobno s
identifikacijom pokazatelja
Izvori provjere
• Izvori provjere trebaju sadržavati tri temeljne
informacije:
• Kako se prikupljaju informacije npr. iz projektnih
izvještaja, evidencije dolazaka na
osposobljavanja, posebne studije, istraživanja,
službene statistike, potvrde o izvršenim
radovima i sl.
• Tko bi trebao prikupljati/pružati informacije
(projektni tim, podugovoreni stručnjaci,
nadležni statistički uredi i sl.)
• Kada/koliko redovito treba osigurati
prikupljanje podataka
Izvori provjere
• Pri određivanju pokazatelja i shodno
tome, izvora provjere, potrebno je
ocijeniti dostupnost i troškove
prikupljanja informacija te koristiti što je
više moguće postojeće sustave
prikupljanja podataka ili se osloniti na
projektni tim i projektne izvještaje, a
kako bi smo izbjegli pretjerane troškove
za projekt.
Izvori provjere
Primjeri:
• Završni izvještaj projekta izrađen od strane
projektnog tima
• Registar nezaposlenih pri javnoj službi za
zapošljavanje (godišnji izvještaji)
• Liste sudionika motivacijskih radionica i
osposobljavanja
• Preslike uvjerenja o osposobljavanju
Ispunjavanje logičke
matrice
Redoslijed ispunjavanja
Opis projekta
Pokazatelji
Izvor provjere
Opći cilj
8
9
10
11
7
12
13
6
1
Svrha projekta
2
Rezultati projekta
3
Aktivnosti
4
Sredstva potrebna Troškovi
za
provedbu
projekta
Pretpostavke
5
Primjer logičke matrice
• Pogledati primjer logičke matrice u
vježbama
Primjer logičke matrice
Povezivanje analitičke faze
s projektnom prijavom
Povezivanje analitičke faze s projektnom prijavom
• Analiza dionika – gdje je potrebno opisati
ciljne skupine i ostale dionike, njihove
potrebe, ograničenja i kako ih rješavamo
• Analiza problema – relevantnost
projekta, problemska analiza
• Analiza ciljeva – intervencijska logika
projekta, relevantnost, opis rezultata i
aktivnosti
• Logička matrica – opis rezultata,
metodologija, održivost
Povezivanje analitičke faze s projektnom prijavom

similar documents