Aktualni-otazky-danoveho-prava-16-2-2015

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
16. února 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
Daně z příjmů
Nepřímé daně
Správa daní
Zdanění hazardu
Prokazování původu majetku
Elektronická evidence tržeb
A.
B.
4
Novela zákona o daních z příjmů 2015
Novela zákona o daních z příjmů 2016
I.
II.
III.
IV.
V.
5
Základní informace
Likvidace zákona č. 458/2011 Sb.
Odstranění nejasností ZOS č. 344/2013 Sb.
Implementace programových priorit vlády
Další změny

zákon č. 267/2014 Sb.
◦ platnost 21. listopadu 2014

účinnost od 1. ledna 2015
◦ některá ustanovení 31. prosince 2014

6
součástí je novela daňového řádu (viz dále)

zákon č. 458/2011 Sb.
◦ část již nabyla účinnosti (1. ledna 2012, 1. dubna
2012, 1. ledna 2013 a 1. ledna 2014)

řešení zbývající části
◦ rušení bodů
 jedno inkasní místo (budoucnost projektu?)
 osvobození dividend
◦ ponechání bodů
 minimum (zejména daňový řád)
7

vložení majetku do svěřenského fondu
◦ fikce vkladu do obchodní korporace (fikce
úplatného plnění) - § 21f
◦ možnost zrušení ustanovení, že vložení není
předmětem daně - § 18 odst. 2 písm. e)
◦ možnost odpisovat vložený majetek

podnikání
◦ příjem z podnikání podle § 7 odst. 1 písm. c) – jen
když poplatník má podnikatelské oprávnění
8

právo stavby
◦ možnost uplatnit pro FO neúčtující výdaje na
pořízení práva stavby postupně (§ 24 odst. 2 písm.
zx))

odpisování hmotného a nehmotného majetku
◦ odpisování svěřenských fondů, obmyšlených,
fundací a ústavů
◦ pokračování v odpisování

integrace daně dědické a daně darovací
◦ zúžení některých ustanovení pouze na darování
(§ 25 odst. 1 písm. t) nebo § 25 odst. 1 písm. zp))
9

zvýšení daňového zvýhodnění pro druhé a
další dítě (§ 35c)
◦ druhé dítě: 15 804 Kč
◦ třetí a každé další dítě: 17 004 Kč

omezení výdajových paušálů u poplatníků
s příjmy z podnikání (§ 7 odst. 7)
◦ limitace odpovídající 2 000 000 Kč příjmů

10
obnovení slevy na dani pro pracující
důchodce (§ 35ba odst. 1 písm. a))

oznámení o osvobozených příjmech (§ 38v)
◦ jednotlivý příjem vyšší než 5 mil. Kč
◦ povinnost oznámit správci daně ve lhůtě pro podání
daňového přiznání
◦ pokuta za neoznámení příjmu (§ 38w)




11
0,1 % - dobrovolné splnění
10 % - splnění v náhradní lhůtě
15 % - nesplnění ani v náhradní lhůtě
možnost prominutí pokuty

zdanění investičních fondů
◦ cíl: daňová neutralita
◦ 5% sazba pouze pro základní investiční fondy
(ostatní sazba 19 %)

daňové zvýhodnění soukromého životního
pojištění
◦ neuznatelnost smluv umožňujících mimořádný
výběr

§ 24 odst. 2 písm. zc)
◦ zúžení pouze na přefakturace
12



13
v přípravě
zejména realizace programových priorit
vlády, které nebyly realizovány od 1. ledna
2015
zrušení superhrubé mzdy?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
15
Implementační novela zákona o DPH
Sazbová novela zákona o DPH
Novela zákona o DPH 2015
Sazbová novela zákona o spotřebních
daních
Novela zákona o spotřebních daních 2015
Novely zákona o spotřebních daních



zákon č. 196/2014 Sb.
účinnost: 1. ledna 2015, resp. 1. října 2014
(registrace)
zvláštní režim jednoho správního místa (Mini
One Stop Shop)
◦ režim mimo Evropskou unii
◦ režim Evropské unie
16

vybraná služba = služba poskytované osobě
nepovinné k dani s místem plnění na území EU, a
to
◦ telekomunikační služba
◦ služba rozhlasového a televizního vysílání
◦ elektronicky poskytovaná služba


17
stát spotřeby = členský stát, ve kterém je místo
plnění poskytované vybrané služby
stát identifikace = členský stát, ve kterém se osoba
povinná k dani registruje k dani ve zvláštním
režimu jednoho správního místa

správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku
jako státě identifikace
◦ podání prostřednictvím elektronického portálu
◦ doručování – datová schránka nebo e-mail
◦ daňové přiznání, ale nestanovení daně = postoupení
daňového přiznání a platby správci daně státu spotřeby

správa daně ve zvláštním režimu v tuzemsku
jako státě spotřeby
◦ plnění povinností prostřednictvím správce daně státu
identifikace (do doby prvního úkonu správce daně)
◦ princip samovyměření a samodoměření daně
18


zákon č. 262/2014 Sb.
účinnost: 1. ledna 2015
Sazba DPH
základní
(21 %)
19
první snížená
(15 %)
druhá snížená
(10 %)

zákon č. 360/2014 Sb.
◦ účinnost od 1. ledna 2015 (část 1. ledna 2016)

prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
◦ reverse charge

hlavní obsah:
I. Reverse charge
II. Kontrolní hlášení
III. Další změny
20
= režim přenesení daňové povinnosti
 trvalé použití režimu
◦ stávající: dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5,
poskytnutí stavebních nebo montážních prací
◦ nově: dodání nemovité věci (§ 56 odst. 5)

dočasné použití režimu
◦ dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených
v příloze č. 6
 stanoví-li vláda nařízením
◦ mechanismus rychlé reakce
 potvrzení Evropské komise a nařízení vlády
 maximálně 9 měsíců
21

návrh nařízení vlády
• povolenky na emise skleníkových plynů (stávající §
92d)
• obiloviny a technické plodiny
• surové či polozpracované kovy (výjimky)
• dodání vybraného zboží, pokud základ daně za toto
zboží na 1 daňovém dokladu přesáhne 100 000 Kč
- mobilní telefony, integrované obvody a zařízení s těmito
obvody, herní konzole, tablety a laptopy
22

povinnost plátce měsíčně podat kontrolní
hlášení
◦ uskutečnění či přijetí zdanitelného plnění


pouze elektronicky na elektronickou adresu
podatelny správce daně
pokuta za nepodání
◦ diferenciace (1 000 až 500 000 Kč)
23


osvobození dodání a nájmu nemovitých věcí
(§ 56, 56a)
zrušení snížení limitu pro vznik plátcovství
◦ zůstává 1 mil. Kč
24

zákon č. 201/2014 Sb.
účinnost: 1. ledna 2015, resp. 1. října 2014
(registrace)

změna sazeb daně z tabákových výrobků

◦ nutné zvýšení kvůli EU
◦ regulace předzásobení

zelená nafta (původně ST 215)
◦ znovuzavedení vrácení spotřební daně
25

zákon č. 331/2014 Sb.
◦ účinnost od 1. ledna 2015 (část 31. prosince 2014)



26
zavedení sledování pohybu minerálních
olejů
nová koncepce povolovacích řízení
zvýšení maximální výše zajištění daně u
daňového skladu minerálních olejů z 100 mil.
Kč na 1,5 mld. Kč + v totožné výši
zastropování při poskytnutí zajištění daně
bankovní zárukou


nyní v přípravě
hlavní témata
◦ úprava zdanění biopaliv v návaznosti na Víceletý
program podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv
v dopravě (zákon o spotřebních daních)
◦ daň ze surového tabáku (zákon o spotřebních daních)
◦ zavedení průběžného sledování plnění povinnosti uvádět
minimální množství biopaliv v pohonných hmotách
(zákon o ochraně ovzduší)
◦ úprava kaucí distributorů PHM (zákon o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích)
◦ změna sazeb daně z tabákových výrobků
27
A.
B.
29
Novela daňového řádu
Lex FATCA

součást novely zákona o daních z příjmů 2015
◦ zákon č. 267/2014 Sb.



30
zavedení stavění lhůty pro stanovení daně po dobu trestního
stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní (§ 148
odst. 4)
zvýšení horní hranice pokuty za nesplnění procesní
povinnosti nepeněžité povahy ani na výzvu správce daně na
500 000 Kč (§ 247 odst. 2)
zavedení samostatné pokuty za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy (§ 247a) – nesplnění oznamovací nebo
evidenční povinnosti stanovené zákonem nebo správcem
daně – pokuta do výše až 500 000 Kč – nesplnění povinnosti
učinit podání vůči správci daně elektronicky – pokuta 2000
Kč, popř. až do výše 50 000 Kč

problematika místní příslušnosti
◦ zrušení možnosti uplatnění opravných prostředků proti
rozhodnutí o delegaci a atrakci místní příslušnosti k výkonu
správy daní (§ 18 a 19)

problematika úroků
◦ vypuštěny návrhy na snížení výše úroku z vratitelného přeplatku,
úroku z posečkané částky a úroku z neoprávněného jednání
správce daně
◦ zrušeno zastropování uplatňování úroku z prodlení po pěti letech
(§ 252 odst. 4) – symetrie s úrokem z posečkané částky (§ 157
odst. 2)

úrok z daňového odpočtu (nový § 254a)
◦ reakce na (předpokládanou) judikaturu NSS
◦ snaha kompenzovat zadržení daňového odpočtu správcem daně
v důsledku nepřiměřené délky postupu k odstranění pochybností
◦ nevztahuje se na zadržení daňového odpočtu správcem daně
v důsledku daňové kontroly
31

individuální prominutí příslušenství daně (nové § 259a až 259c)
◦ vztaženo pouze na vybraná příslušenství – penále, úrok z prodlení a
úrok z posečkané částky
◦ nevztahuje se zejména na pokutu za opožděné tvrzení daně a pokutu
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uloženou za porušení
povinnosti činit podání elektronicky v paušální výši 2000 Kč
◦ rozhoduje správce daně prvního stupně (FÚ, CÚ)
◦ o odvolání rozhoduje nejblíže nadřízený správce daně (OFŘ, GŘC)
◦ možnost soudního přezkumu
◦ základ tvoří stávající § 259 (nově doplněn nadpis)

společná ustanovení (nový § 259c)
◦ dopadá nejen na nové individuální prominutí

32
zrušena úprava upuštění od předepsání úroku z posečkané částky
(§ 157 odst. 7)


zákon č. 330/2014 Sb.
zákon o výměně informací o finančních
účtech se Spojenými státy americkými pro
účely správy daní
• do vlády předložen jako zákon provádějící jak
Dohodu FATCA tak Globální standard OECD
• po zásahu LRV zákon zásadně přepracován –
navazuje pouze na Dohodu FATCA
33



pojmy navazují na pojmy v Dohodě FATCA
finanční instituce shromažďují informace o finančních
účtech daňových rezidentů USA (zjišťovací a prověřovací
povinnost)
zjištěné informace oznámí správci daně (SFÚ)
◦ subsidiárně se použije DŘ

správce daně předá informace ústřednímu kontaktnímu
orgánu (GFŘ)
◦ subsidiárně se použije ZMSSD

GFŘ přijímá informace o finančních účtech daňových
rezidentů ČR od kontaktního místa USA (IRS)
◦ subsidiárně se použije ZMSSD

34
povinnosti
institucím
při
platbě
neúčastnícím
se
finančním
I.
II.
III.
36
Úvod
Zdanění provozovatelů hazardních her
Zdanění výherců hazardních her

zrušení zákona č. 202/1990 Sb.

nová komplexní úprava trhu hazardními hrami
◦ zákon o hazardních hrách
◦ zákon o dani z hazardních her
◦ změnový zákon

hlavní důvody
◦
◦
◦
◦
37
rozpor se SFEU – volný pohyb služeb
legislativa zaostává za vývojem technologií
významný černý a šedý trh
příliš liberální právní úprava

základní cíle:
◦ Předcházení a potírání společensky škodlivých důsledků
◦ Zvýšení příjmů veřejných rozpočtů

loterie a jiné podobné hry → hazardní hry

aktuální stav
◦ ZHH: předložen vládě
◦ ZDHH a ZZ: ve vnějším připomínkovém řízení

38
navrhovaná účinnost: 1. ledna 2016
A.
B.
C.
D.
39
Trocha historie
Současná právní úprava
Navrhovaná právní úprava
Daň z hazardních her
Stav před rokem 2012
Plnění
Výše
Odvod části výtěžku na
VPÚ
6 - 20 % z IN-OUT (progresivní)
Odvod na státní dozor
1 % z IN-OUT
Místní poplatky
1 000 – 5 000 Kč čtvrtletně za VHP/IVT
Správní poplatky
1 000 – 30 000 Kč nebo ročně 10 % z IN-OUT
(tomboly z IN)
Daň z příjmů právnických Příjmy z přijatých sázek osvobozeny
osob
Daň z přidané hodnoty
40
Provozování osvobozeno bez nároku na
odpočet
Stav po roce 2012 – novela č. 458/2011 Sb.
Plnění
Výše
Odvod z loterií a jiných podobných
her
20 % z IN-OUT
Správní poplatky
3 000 - 5 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob
19 % z příjmy-výdaje
Daň z přidané hodnoty
Provozování osvobozeno bez
nároku na odpočet
41
Plnění
Výše
Daň z hazardních her
25 % - 35 % z IN-OUT dle typu hry
Správní poplatky
1 500 - 5 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob
19 % z příjmy-výdaje
Daň z přidané hodnoty
Provozování osvobozeno bez
nároku na odpočet

Legislativní nosiče
◦ návrh zákona o dani z hazardních her
◦ návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o provozování hazardních her a zákona o dani
z hazardních her
42

poplatníci
◦ dosud „provozovatel loterie nebo jiné podobné hry“
 provozovatelem je právnická osoba se sídlem v České
republice, která je držitelem povolení

nově legální i nelegální provozovatelé, tj.:




43
držitel základního povolení
ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez povolení
provozuje
ten, kdo ohlásil hazardní hru
ten, kdo hazardní hru neoprávněně bez ohlášení provozuje

předmět daně - nově speciálně upraveno pro
off-line i on-line provozování
◦
◦
◦
44
off-line provozování na území České republiky
on-line provozování pro českého sázejícího,
tj. sázejícího s trvalým pobytem v České republice nebo
se státním občanstvím České republiky (princip „místa
spotřeby“),
vždy musí jít o takové provozování hazardní hry, které
vyžaduje povolení nebo ohlášení (provozování tomboly
s herní jistinou do 75 000 Kč a turnaje malého rozsahu
není předmětem daně)

základ daně
◦ 6 dílčích základů daně podle jednotlivých druhů her
 Loterie, kursové sázky, bingo, živé hry, tomboly, technické
hry
◦ v případě technických her dílčí základ daně složen
z pevné a poměrné části
◦ zachován princip IN-OUT

45
ověřené, efektivní, zohledňující odlišné aspekty jednotlivých
druhů her


příjem podle § 10 ZDP
osvobozeny výhry z
her provozovaných na
základě českého
povolení nebo
obdobného povolení v
EU/EHP
Současná právní úprava
46


příjem podle § 10 ZDP
osvobozeny výhry z
her provozovaných na
základě českého
povolení nebo
obdobného povolení v
EU/EHP
Navrhovaná právní úprava


neosvobozené výhry ze
zdrojů na území ČR
samostatným základem
daně pro zdanění
srážkovou daní ve výši 15 %
neosvobozené výhry ze
zdrojů v zahraničí
nesnížené o výdaje součástí
dílčího základu daně
Současná právní úprava
47


Sjednocení režimu zdanění
neosvobozených výher,
které budou zdaňovány
v obecném základu daně
V návaznosti na to nově
dílčím základem daně
příjem snížený
o výdaje
Navrhovaná právní úprava
A.
B.
49
Analýza prokazování původu majetku a
možnosti jeho odčerpávání
Návrh zákona o prokazování původu
majetku

koncipována pro hledání vhodné cesty pro
odčerpávání nelegálního majetku (příjmů)
◦ daňová vs. soudní

předložena vládě v červenci 2014
◦ vláda projednala (6. srpna 2014)

změna zadání
◦ posílení mechanismů pro identifikaci a zdanění
zatajených či nepřiznaných příjmů
◦ indikace na základě rozporu mezi majetkem a
oznámenými příjmy
50
I.
II.
III.
IV.
V.
51
Základní informace
Shrnutí hlavních principů
Výzva k prokázání příjmů
Prohlášení o majetku
Změna trestního zákoníku
• návrh zákona obsahuje:
1. novelu zákona o daních z příjmů
2. novelu trestního zákoníku
• navrhovaná účinnost: 1. leden 2016
– standardní počátek zdaňovacího období u daní z
příjmů
• stav legislativního procesu
– prošlo standardním mezirezortním
připomínkovým řízením
– na konci ledna předloženo k projednání vládě
52
• věcná působnost
– zdanění nepřiznaných příjmů nikoli odčerpání nelegálního
majetku
– příjmy poplatníka (majetek, jmění, spotřeba a jiné vydání
jsou ukazatele)
• osobní působnost
– fyzické osoby
– právnické osoby a jiní poplatníci daně z příjmů právnických
osob (svěřenské fondy a jiné non-subjekty)
– daňoví rezidenti České republiky i daňoví nerezidenti
• časová působnost
– respektována lhůta pro stanovení daně
– povinnost prokázat i ty příjmy, které pochází ze starších
období
53

vyzván k prokázání příjmů může být
poplatník,
◦ jehož tvrzené příjmy neodpovídají nárůstu jeho
jmění nebo spotřebě (a jiným vydáním)
◦ a zároveň tento rozdíl přesahuje 10 mil. Kč

54
správce daně musí svůj předběžný závěr
o zjištěné disproporci ve výzvě odůvodnit
a určit, jaké skutečnosti mají být prokázány

na jedné straně jsou příjmy, které
◦ podléhají zdanění (uvádí se v daňovém tvrzení)
◦ jsou osvobozené od daně
◦ které nejsou předmětem daně

na druhé straně je:
◦ nárůst jmění (jmění je celkový majetek po
odečtení dluhů)
◦ spotřeba (např. luxusní dovolená, bezplatné
užívání jachty či nemovité věci) a jiná vydání
55
Kdy dojde k nárůstu jmění
Výchozí stav:
majetek
dluhy
jmění = majetek - dluhy
jmění
Situace 1
Situace 3
majetek
majetek
dluhy
dluhy
jmění
jmění
Situace 2
nárůst majetku
= nárůst jmění
nárůst majetku i dluhů
= jmění zůstává stejné
majetek
dluhy
56
jmění
snížení dluhů
= nárůst jmění
Porovnání nárůstu jmění a
spotřeby se zjištěnými příjmy
Situace 1
nárůst
jmění a
spotřeba
zjištěné
příjmy
není indikován
problém
57
Situace 2
nárůst
jmění a
spotřeba
rozdíl  limit
zjištěné
příjmy
podezření 
standardní
vyhledávací a
kontrolní činnost
Situace 3
nárůst
jmění a
spotřeba
rozdíl  limit
zjištěné
příjmy
vážné podezření
 výzva k
prokázání příjmů

na skutečnosti
◦ objasňující vznik a původ příjmů
◦ týkající se jmění a spotřeby poplatníka

z hlediska časového
◦ nelze se ptát na skutečnosti, u nichž je zřejmé, že
nastaly před uplynutím lhůty pro stanovení daně
(její základní délka je 3 roky)
◦ pokud poplatník prokáže, že příjem nastal před
uplynutím lhůty pro stanovení daně, není povinen
prokazovat další skutečnosti, které se vztahují k
tomuto příjmu
58



59
poplatník má povinnost prokázat, z jakých příjmů
byl financován nárůst jeho jmění a spotřeba v
posuzovaném období
proces končí, pokud
◦ je vše prokázáno a není indikováno zkrácení daně
◦ je prokázáno, že sporné skutečnosti nastaly
v období, kde již uplynula lhůta pro stanovení
daně
proces pokračuje, pokud
◦ není prokázáno jakými příjmy byl nárůst jmění či
spotřeba financován nebo
◦ se ukáže, že prokázané příjmy nebyly zdaněny
Proces prokazování příjmů
Objektivní stav
Správce daně
Poplatník
naplnění podmínek
1)příjmy  nárůst
jmění a
spotřeba
2)rozdíl  10 mil. Kč
výzva
•
•
•
poplatník je povinen
prokázat skutečnosti
požadované ve výzvě
poplatník nese
důkazní břemeno
•
•
uvede konkrétní
pochybnosti
poučí o následcích
lhůta nejméně 30
dnů
lze doplňovat
ne na skutečnosti
prokazatelně
pocházející z
prekludovaných
období
vyrozumí
poplatníka, že
bylo prokázáno
reaguje
nereaguje
prokáže
neprokáže
viz dále

v důsledku informací získaných na základě
výzvy k prokázání příjmů může dojít k
několika způsobům stanovení daně:
◦ standardní stanovení daně na základě
poplatníkem předložených důkazů
◦ stanovení daně podle standardních pomůcek
◦ stanovení daně podle zvláštních pomůcek (lze
využít pouze při dodanění ve výši přesahující 2
mil. Kč)

sazba daně je standardní
◦ 15 % daň z příjmů fyzických osob
◦ 19 % daň z příjmů právnických osob


při standardním doměření na základě
dokazování či běžných pomůcek se uplatní
běžná výše penále, tj. 20 % doměřené daně
při stanovení daně podle zvláštních
pomůcek se uplatní zvýšené penále:
◦ 50 % stanovené daně
◦ 100 % stanovené daně v případě nesoučinnosti
62



stanovení daně podle pomůcek znamená stanovení
daně kvalifikovaným odhadem správce daně
při užití zvláštních pomůcek se přihlíží pouze k
těm výhodám, které poplatník prokáže
pomůckami jsou například:
◦ porovnání se srovnatelnými poplatníky
◦ obvyklá hodnota majetku
◦ indicie, které nestačí jako důkazy

63
pokud při stanovení daně podle zvláštních
pomůcek nelze určit, do jakého zdaňovacího
období příjmy spadají, hledí se na ně, jako by
vznikly v posledním zdaňovacím období
Zvláštní pomůcky
Objektivní stav
Správce daně
neunesení důkazního
břemene  daň nelze
stanovit dokazováním
limit se testuje vůči
odhadované výši
stanovené daně
základ daně stanoven
odhadem; nepřihlíží se
k neprokázaným výhodám
Poplatník
neprokáže
do limitu
2 mil. Kč
nad limitem
2 mil. Kč
standardní
pomůcky
zvláštní
pomůcky
stanovení daně
penále
penále
20 %
50 % či 100 %
výše penále
odvozena
od součinnosti
možnost odvolání a
následného soudního
přezkumu



institut využívaný v případě exekucí
nově bude uplatněn, pokud poplatník
uspokojivě nedoloží rozdíl mezi příjmy a
nárůstem jmění a spotřebou
lze využít pouze v případě, pokud
◦ podle předběžného závěru hodnota majetku
poplatníka, který nemůže správce daně zjistit
z jemu dostupných rejstříků či evidencí, přesahuje
10 mil. Kč a
◦ informace o majetku poplatníka nelze získat jinak
65
Prohlášení o majetku
Objektivní stav
Správce daně
Poplatník
naplnění podmínek
1) neprokázání příjmů
2) informace nelze zjistit jinak
3) odhad, že neevidovaný
majetek  10 mil. Kč
výzva
• poučí o následcích
• lhůta 60 dní
poplatník je povinen
uvést zákonem
požadované údaje
porušení povinností
může být naplněním
skutkové podstaty
trestného činu (§ 227 TZ)
disponuje podrobnými
informacemi
využitelnými pro
standardní stanovení
daně
zvláštní pomůcky
reaguje
nereaguje
uvede
pravdivé a
úplné
údaje
neuvede
pravdivé a
úplné údaje

navrhuje se
◦ zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí
svobody za trestný čin „Porušení povinnosti učinit
pravdivé prohlášení o majetku“ z 1 roku na 3 léta
a
◦ výslovné doplnění peněžitého trestu

67
trest hrozí za úmyslné nepodání prohlášení
o majetku nebo uvedení hrubě zkreslených
údajů
A.
B.
C.
D.
E.
F.
69
Důvody zavedení
Fiskální systémy v zahraničí
Rozsah systému
Fungování systému
Způsob zaevidování tržby
Koncová zařízení






70
Nastavení férového prostředí pro všechny
podnikatele
Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky
Efektivnější výběr daní, změna přístupu
podnikatelů k přiznávání a placení daní
Snížení schodku státního rozpočtu bez nutnosti
zvyšovat daňové sazby
Unikátní komunikační kanál s finanční správou
Využití získaných dat pro práci finanční správy
Off-line systém
(Slovensko, původní systém zaváděný v ČR v letech 2005 – 2006)





Fyzické registrační poklady
Ukládání do nesmazatelné (?) paměti
Finanční správa nahrává data z pokladny při kontrole
nebo v pravidelných intervalech
Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší
proces zavádění
Starší systém
NE
71
Hybridní systém ( Maďarsko )





Kombinace hardware a software řešení
Fyzické registrační pokladny s online připojením
Bezpečnější systém, nižší možnost manipulace s daty
v pokladnách
Nutnost certifikace – nákladnější pro všechny, delší
proces zavádění
Složitý a náročný systém
NE
72
On-line systém ( Chorvatsko )





On-line zasílání přes internetové připojení
Data jsou okamžitě uložena v systému finanční
správy
Není nutná certifikace hardware ani software
Dá se provozovat na běžných zařízeních
Novější a jednoduchý systém
ANO
73





74
Tržby (příjmy) povinných subjektů realizované
v hotovosti
Povinné subjekty = podnikající fyzické osoby
a právnické osoby, přijímající platby v hotovosti
Platba v hotovosti = platba jiným způsobem než
bankovním převodem, tj. hotovost, platební karty,
stravenky, šeky,….
Vztahuje se i na transakce mezi podnikateli
Minimum výjimek (např. prodej ve výdejních
automatech)
1.
2.
3.
4.
5.
75
Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML
finanční správě
Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí
s unikátním kódem účtenky
Podnikatel vytiskne účtenku (včetně potvrzovacího kódu)
Zákazník má povinnost převzít účtenku
Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím
webové aplikace finanční správy (zvažována i sms brána)

On-line zaevidování tržby
◦ Základní způsob – zaslání datové zprávy a obdržení
unikátního potvrzovacího kódu před vytištěním
účtenky

Následné zaevidování tržby
◦ Pouze pro případ výpadku spojení se serverem
finanční správy
◦ Do 48 hodin nutno obnovit spojení a odeslat
účtenku
◦ Zákazník obdrží účtenku bez unikátního
potvrzovacího kódu (má možnost ji ověřit díky kódu
vytištěnému provozovatelem)
76

Náhradní režim
◦ Pouze pro výjimky na základě rozhodnutí správce
daně
◦ Trvalá nemožnost připojení k internetu (mimo
obydlené oblasti bez přístupu k mobilnímu signálu)
◦ Specifická záznamní povinnost
77
78

povinné údaje
◦
◦
◦
◦
◦
◦

79
identifikace subjektu
identifikace provozovny a pokladního místa
číslo účtenky
datum a čas transakce
celková tržba
základy DPH a částky DPH dle sazeb
další údaje jsou ke zvážení
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
80

similar documents