Medzinárodná ekonómia Zdroje a Trh, Heckscher

Report
Zdroje a Trh, Heckscher-Ohlinov model
Medzinárodná ekonómia
Vysvetlenie základných pojmov
Pôda a prírodné zdroje
• využívané na poľnohospodárske účely, zdroje energie, minerálne
látky, neenergetické zdroje.
Práca
• ľudská činnosť. Kvalita a množstvo práce sú ovplyvnené fyzickými
a duševnými schopnosťami človeka. Účinnosť práce závisí od
kvalifikácie, zručnosti, vybavenia kapitálom.
Kapitál
• Tvoria ho všeobecné statky.
• Na rozdiel od práce a pôdy sa spravidla považuje za len odvodený
výrobný faktor, lebo je výsledkom výrobnej činnosti. Počas svojho
fungovania sa postupne opotrebúva, amortizuje. Môže byť hmotný,
nehmotný.
Úvod do problematiky
V minulosti bola hlavným výrobným faktorom PRÁCA a PÔDA
Tak predpokladal Ricardov model, ktorý tvrdí že množstvo faktorov
je hlavným pri porovnávaní a určuje komparatívnu
výhodu/nevýhodu
Realita však ukazuje, že bohatsvo neodráža iba miera produktivity
práce, ale aj pomer ZDROJOV (pôda, práca, kapitál, nerastné
suroviny,…)
Príklad
Slovensko môže vyváža napr.: do Maďarska lesné produkty, lebo SR má
oveľa viac zalesnenej pôdy na jedného obyvateľa ako MR.
Vysvetlenie filozofie Dvojfaktorovej
ekonomiky
krajiny obchodujú preto, lebo majú rozdielne zdroje.
Komparatívnou výhodou medzi krajinami už nie je práca, ale zdroje.
komparatívna výhoda je ďalej ovplyvnená prepojením jednotlivých
zdrojov (interaction, t.j. ak využívanie jedného zdroja podmieňuje
využívanie iného zdroja) a tiež technológia výroby (t.j. v akom
množstve sú jednotlivé zdroje využívané).
komparatívna výhoda krajiny závisí od pomeru výr. faktorov s akým
vie daný tovar vyrobiť. Tovar môže byť náročnejší napr. na pôdu (a
menej náročný na ľudskú prácu), alebo naopak náročnejší na ľudskú
prácu a menej náročný na pôdu
Teóriu podrobne rozoberajú dvaja
Švédsky ekonómovia Eli Heckshcer a
Bertil Ohlin.
Za hlavné príčiny medzinárodného obchodu
považovali
rozdielnu relatívnu vybavenosť krajín
výrobnými faktormi
rozdielnu náročnosť výroby jednotlivých
výrobkov na tieto faktory.
Heckscherova-Ohlinova teoria
• uvažujú sa dve krajiny a dve komodity,
• relatívne vybavenie výrobnými faktormi je medzi krajinami
rozdielne,
• technológia je medzi krajinami identická,
• existujú konštantné náklady výroby, t. z. rozsah výroby neovplyvňuje
úroveň nákladov výroby,
• uvažované komodity sú rozdielne náročné na faktory,
• vkus a preferencie sú v oboch krajinách rovnaké,
• výrobné faktory sú dokonale mobilné v rámci krajiny, ale
nemobilné medzi krajinami,
• neexistujú prekážky voľného pohybu tovarov medzi krajinami,
• neexistujú mimotrhové zásahy do trhom určených cien.
Na základe uvedených predpokladov
bude krajina, podľa HeckscheraOhlinova,
 vyrábať a vyvážať tie tovary, ktoré sú
relatívne náročnejšie na výrobný
faktor, ktorého má prebytok
 a naopak dovážať tie tovary, ktoré sú
relatívne náročnejšie na výrobný
faktor, ktorého má nedostatok

Základný Heckscherov-Ohlinov
model
Najjednoduchšia verzia HeckscherOhlinovho modelu je 2X 2X2 model, v
ktorom,
 vystupujú dve krajiny, dva tovary a dva
výrobné faktory

Príklad: Hrozno - Pohár

Záleží od relatívnej ceny pôdy a práce =
pomer „factor prices“

Jednotlivé výrobky stoja isté množstvo
vkladov (práca/pôda)

Hrozno vyžadujú veľa pôdy a malo práce –
sú „land intensive“

Pohá vyžaduje málo pôdy a veľa práce – sú
„labor intensive“
Keď je:
Zvýšená cena
pôdy
Zvýšená cena
vkladov
Drahšie
hrozno o
100%, drahšie
Poháre o 50 %
Lebo:
Pretože pohár zaberá menej pôdy, takže
zvýšenie cien pôdy sa do nej premietne menej,
ako do hrozna, čo je „land intensive“
Zároveň, sa ceny v jednotlivých odvetviach
oplvňujú, tak že ak stúpne cena pôdy pri
pohároch, stúpne aj pri hrozne (to isté s pracou),
Zvýšenie ceny pri pohároch oproti cene jedla
zvýši príjem pracovníkov oproti majiteľom pôdy.
Takáto zmena jednoznačne zvýši kúpnu silu
pracovníkov a zníži kúpnu silu majiteľov pôdy
zvyšovaním reálnych miezd a znižovaním
reálneho nájmu pôdy pri oboch tovaroch,
Graf:
Alokácia zdrojov:

spôsob, akým ekonomika rozdeľuje svoje
zdroje (svoje výrobné faktory) medzi
potenciálne varianty využitia tak, aby
vyrobila určitý súbor finálnych statkov
Príklad: Alokácia zdrojov napr.: v
zdravotníctve v roku 2003

Každá spoločnosť rozhoduje, koľko vzácnych zdrojov alokuje na zabezpečenie zdravotnej
starostlivosti. Štáty OECD minú na zdravotnú starostlivosť v priemere 8,4% HDP1, z čoho
72% je verejných výdavkov.

Slovenské náklady na zdravotnú starostlivosť v objeme 7,0% HDP sú nižšie, ako priemer
OECD, ale vyššie, ako je priemer nových štátov EÚ 6,7% HDP2. Omnoho horšie vychádza
porovnanie o zapojení súkromných zdrojov: na Slovensku je 89% nákladov financovaných
z verejných rozpočtov (v ostatných nových štátoch EÚ je to len 73%.

Keďže výdavky na zdravotníctvo vo všeobecnosti rastú rýchlejšie, ako HDP, je zrejmé, že
nezmenené financovanie verejnými zdrojmi by muselo ísť na úkor financovania iných
verejných služieb. 3

Sedem nových štátov EÚ minie v priemere 6,7% HDP, z toho 73% z verejných zdrojov
(Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko a Slovinsko). Štáty EU-15 minú
v priemere 8,1% HDP, z toho 78% z verejných zdrojov.

Priemerné výdavky na zdravotníctvo dosiahli v OECD 7.3% HDP v roku 1990 a 8.4%
v roku 2001. Priemerný ročný rast HDP v rokoch 1989-99 dosiahol 2.0%, kým priemerný
rast výdavkov na zdravotníctvo 3.3%.V rokoch 1999-2001 bol trend ešte výraznejší: 2.5%
rast HDP a 4.0% rast zdravotníckych výdavkov.
1, OECD Health Data 2003, OECD, Paris, 2003
2, World Health Organization, Health Indicators (2003).
3, OECD, Health at a Glance (2003). Zároveň sa tak potvrdzuje Kleinmanova teória o luxusnej povahe zdravia (Kleinman, 1974).
Graf:
Záver:
Použitá literatúra:
Lisý, J. a kol.: Ekonómia:Všeobecná ekonomická teória. Iura Edition,
Bratislava 2000
Mikroekonómia [online]. 2002, 122 s. [cit. 2012-06-11]. Dostupné na
internete: <http://manazment.yc.cz/skriptum.pdf>

similar documents