Facultat de Dret - Universitat Pompeu Fabra

Report
Sessió informativa programes de
mobilitat 2013-14
Facultat de Dret
Versió 2.0, gener 2013
Necessitat de la reunió: preguntes recollides
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S'han reduïta nivell europeu els pressupostos dedicats a aquest programa d'intercanvi.
És millor fer l'erasmus a 3r o a 4t de grau?
Amb les universitats del llistat, és possible conèixer els pla docents i les convalidacions abans de
sol·licitar la plaça per assegurar-se que s'aprofita l'estada?
Quina és la durada dels intercanvis?
Quina utilitat real em poden aportar?
Com funciona la convalidació d'assignatures?
A quines places puc optar i d'acord amb quins criteris?
Quines universitats són bones?
Quins requisits s‘han de complir?
Quan costa?
La Pompeu ajuda l'estudiant a trobar pis?
Es necessita un nivell d'anglès o de francès determinat per accedir a la beca Erasmus? El fet de no
tenir-lo et deixa menys qualificat/da per obtenir-lo?
Quina nota mitjana s'ha de tenir per poder marxar?
Quina opció és més recomanable en el meu cas?
Només es pot anar a aquelles universitats que tenen conveni amb la UPF o a qualssevulla d'Europa
o del món? Quin és el procediment dels "free mover"?
Quines possibilitats de finançament hi ha? Beques, préstecs, etc. ...
Quan s'ha de demanar? Cal fer unes proves convenients?
Les assignatures que es facin en anglès a l'estranger “convalidaran” els 10 credits obligatoris?
Em puc examinar d’alguna assignatura a la UPF durant l’intercanvi?
M’afecta la desaparició de les convocatòries de setembre?
Hi haurà nous convenis per al 2012-13? En podem promoure d’alternatius?
Podríem tenir una entrevista personalitzada?
Preguntes agrupades ratione materiae
•
•
•
•
•
Qüestions econòmiques i pràctiques: a) Quan costa?; s’esfumaran les
beques? b) Quines possibilitats de finançament hi ha? Beques, préstecs,
etc. ...; c) La Pompeu ajuda l'estudiant a trobar pis?
Sobre els convenis de la UPF i demés: d) Només es pot anar a
aquelles universitats que tenen conveni amb la UPF o a qualssevulla
d'Europa o del món?; e) Nous convenis per al 2013-14? En podem
promoure d’alternatius?; f) Quina és la durada dels intercanvis?
Sobre la convocatòria 2013-14: g) Quan s'ha de demanar? Cal fer
unes proves convenients?; h) Quins requisits s‘han de complir?; i) Es
necessita un nivell d'anglès, francès, alemany o italià determinat per
accedir a la beca Erasmus? El fet de no tenir-lo et deixa menys
qualificat/da per obtenir-lo?; j) Quina nota mitjana s'ha de tenir per poder
marxar?; k) A quines places puc optar i d'acord amb quins criteris? l) Si
sóc de Criminologia o R. L. tinc alguns règims especials?
Factors valoratius: m) Quines universitats són bones?; n) Quina opció
és més recomanable en el meu cas?
Utilitat acadèmica: o) Quina utilitat real em poden aportar?; p) Com
funciona la convalidació d'assignatures?; q) Les assignatures que es facin
en anglès a l'estranger “convalidaran” els 10 credits obligatoris del G. en
Dret? r) em puc examinar d’alguna assignatura a la UPF durant
l’intercanvi? s) m’afecta la desaparició de les convocatòries de setembre?
On informar-me?
•
•
•
•
•
Informació general per a tots els estudiants UPF:
Campus Global → estudis → estudiar fora de la
UPF
Només per als estudiants de la Facultat de
Dret: Web de la Facultat de Dret:
www.upf.edu/fdret → estudiants → intercanvi.
– Apartat nou! Impressions dels outgoing de 2011 i 2012!!!
– Informacions mutants, p. ex.: a) taula d’assignatures
homologades, se n’ha tret la informació prèvia a 2008; b)
llistat de convenis de la Facultat (no està actualitzat)
Estudiants de mobilitat “incoming” actuals
(recomanació + petició).
Prec de difondre el contingut de la present sessió
als companys que no han pogut assistir
Compte amb la rumorologia!
Tipus de programes i finançament
Nota: dades merament orientatives, URI i OMA les precisaran en el seu moment
•
•
•
•
•
•
Erasmus-Sòcrates: 100€/mes UE + 125??€/mes EE +
150?€/mes AGAUR Gencat
Convenis bilaterals: a les places de Dret cal sumarn’hi de “diversos estudis”. (beques Aurora Bertrana de
la UPF: ajuts de viatge; beques Santander per finançar
estudiants UPF a Llatinoamèrica)
Tant Erasmus com convenis bilaterals impliquen
gratuïtat de matrícula a la universitat de destinació. I.
e. només es paga matrícula a la UPF.
Free mover o visitant: gran llibertat per escollir
destinació però cal autogestió de l’estudiant + pagar
taxes a la UPF i també a fora (poden ser elevades, i
també incrementades per als free movers)
Erasmus pràctiques: convocatòria a part; l’estudiant
s’ha de buscar el lloc on fer pràctiques
Sicue-Sèneca: Sicue = plaça disponible, amb gratuïtat
de matrícula a la universitat de destinació / Sèneca =
beca correcta, però s’aconsegueix en poques ocasions,
cal força bon expedient).
Què aporta la mobilitat? (I)
•
•
•
•
Suport econòmic variable... Assistència pràctica variable
–allotjament, visats, assegurances etc.– (la UPF només
orienta)... Cobertura institucional i acadèmica solvent
Possible homologació d’assignatures obligatòries
Possible homologació d’optatives (més assequible)
Reconeixement “lliure” de crèdits de mobilitat (10 ECTS
per a Dret, 20 per a Criminologia i R.L.); Tals crèdits
van a compte d’optativitat
– Praxi 2012-13 per a Criminologia: fer mobilitat al segon semestre,
amb reconeixement de 30 ECTS (20 a càrrec d’optativitat i 10 a
càrrec de pràctiques). La Universitat Lliure de Brussel·les com a
excepció
– Praxi 2012-13 per a Relacions Laborals: aprofitar al màxim els 20
ECTS del cistell de mobilitat
Advertiment: les llistes d’homologacions del Campus global només
recullen assignatures homologades en un passat recent. Serveixen
a títol orientatiu. D’assignatures homologables n’hi pot haver
moltes més.
Què aporta la mobilitat? (II)
•
•
Les assignatures fetes en anglès computen per a les
exigències del grau en Dret
Pel que fa a assignatures no homologades o no
reconegudes, la Facultat de Dret aporta factors de
flexibilització quan són necessaris:
– Exàmens “Ryan air”: el mer fet de no haver assistit als seminaris no impedeix
ser avaluat a l’examen. Pràctica consolidada
– Progressió extraordinària dels estudis (possibilitat d’avançar assignatures del
curs següent) –per compensar assignatures desateses del curs corrent–
Pràctica consolidada
– Dates de recuperacions adaptables (si els exàmens i/o recuperacions
coincideixen amb l’estada fora) 2012-13, primeres experiències, de moment
bones perspectives
Què requereix la mobilitat?
•
•
•
•
•
•
Competències i aptituds lingüístiques
Requisit cabdal: tenir definit el programa vital de l’estudiant.
Quin CV vol? “Disseny de la seva carta de visita”
Reflexió personal insubstituïble; la mobilitat com a
desencadenant d’altres decisions cabdals
En f(x) del programa vital, varien els objectius:
– Una formació bàsica com a jurista en una altra llengua o sistema?
(pensant més en competències i vocabulari que estrictament en
continguts)
– Una especialització diferent a les que la UPF permet?
– Un complement comparatista?
Dit altrament: millor la mobilitat a 3er o a 4rt? Per a
Criminologia, només es permet 4rt; per a R. L., millor 4rt; per a
Dret, ambdues opcions són admissibles, però s’adverteix que a
la UPF a 3er es rep formació molt estratègica. Qui vulgui exercir
com a advocat, jutge, etc. a l’Estat la pot necessitar. Qui vulgui
un perfil professional més obert o transversal, té major marge
de maniobra
Els d’estudis consecutius sovint marxen a 3er (5è any). Com que
no han de cobrir optativitat solen explotar els mecanismes de
progressió extraordinària en els estudis
Els convenis i programes existents (I)
• La durada prevista als convenis en ocasions
és preceptiva, d’altres vegades és orientativa:
– Obligatòria de 9 mesos a destins com Oxford, Dublin,
–
–
–
–
–
Newcastle, Leicester o Milà
Prevista de 9 o 10 mesos en destins com Freiburg o
París XII, on es pot reduir a un semestre sense
problema
Prevista de 5 o 6 mesos en destins com Louvain-laNeuve o Bologna, que admeten fàcilment un
perllongament
Prevista de 5 o 6 mesos en destins que és difícil (però
no impossible) que permetin un perllongament, p. ex.
Ginebra perquè costa trobar-hi allotjament
Prevista de 5 o 6 mesos en destins on és impossible (o
quasi) un perllongament, com Maastricht, Illinois o FGV.
L’estudiant sol poder escollir en quin període de l’any fa
la seva estada, a menys que la universitat de destinació
apliqui restriccions (anunciades als webs)
Els convenis i programes existents (II)
•
•
•
•
•
•
Qualsevulla estada és d’un mínim de 3 mesos (de facto un
semestre, en molts llocs); la combinació de sistemes trimestral
i semestral pot ser problemàtica però no greu
Tendència a la restricció de convenis existents i a la signatura
molt excepcional i justificada de nous convenis. Els més
recents: Rabat (M), Newcastle (RU), Bocconi (I), Sassari (I),
San Andrés (Argentina)
El pes de la tradició: Maastricht (estudis consecutius Eco/ADEDret o interès pel multiculturalisme), Ginebra (Certificat de
Droit Transnational), Leuven (moltes optatives de dret
internacional per fer), etc.
Universitats de països com NL, B (FL), LUX, SF, TR, ISR o ISL
solen tenir l’oferta bàsica d’assignatures en la llengua pròpia
(holandès, flamenc, finlandès, turc, etc.) i una bona oferta
docent en anglès (sovint a nivells més avançats d’estudis i
amb perspectives atractives)
A molts països del món la formació bàsica és de 3 anys
(bachelor) i es complementa amb un màster de 2 anys, on sol
haver-hi assignatures molt atractives, no sempre accessibles
als estudiants de mobilitat (quasi mai a les Law Schools dels
EUA, tret d’Illinois i Connecticut).
1es experiències amb Criminologia i R. L. durant el 2012-13:
alguns convenis són específics seus, altres els comparteixen
amb Dret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La convocatòria i la selecció
Calendari Erasmus i convenis: gener 2013. Sèneca + endavant
Procés totalment automatizat i supervisat a posteriori
Exclusió radical de forans a les places de cada Facultat. Casos en
estudi: dobles titulacions
Criteri prioritari: la nota mitjana, que serà pública
Hom no s’ha d’obsessionar amb les notes de tall dels anys
precedents, varien força a cada convocatòria en funció de l’oferta i
la demanda
Erasmus en països amb docència en llengua anglesa no materna NL, B (FL), LUX, SF, TR, ISR, ISL-: nivell FCE acreditat, nivell
addicional tingut en compte
Erasmus en països amb docència en llengua anglesa materna -RU i
IRL-: nivell CAE o CPE (Oxford)
Mitjans de prova: TOEFL; IELTS; tests de nivell PEI
Convenis bilaterals en països de llengua anglesa: Nivell CAE +
TOEFL. Atenció: ≠ “passaports” de sortida i entrada!
Alemany inexcusable (tret de Manheim, anglès). Filtre nou! S’ha
fixat un A2 simbòlic (però es recomana B2 o més)
Francès i italià: advertiment de l’IUC de Torí (CAE) i la Bocconi
(FCE)
8 opcions possibles, però la maduresa aconsella triar-ne 4 com a
màxim
Mecanisme de repesca per optimitzar l’assignació
Situacions excepcionals
•
•
•
Estudiants de dobles graus. Problemàtica: només tenen un
expedient obert. A priori se’ls dirigeix a convenis compartits
Eco-ADE/Dret, on tenen un accés molt previsible. Poden
sol·licitar extraordinàriament participar de places específiques
de Dret (prèvia comunicació al coordinador de mobilitat i a
OMA)
– Subtipologia de problemes: estudiant d’un doble grau que ja ha gaudit de
programes de mobilitat al seu primer estudi
Estudiants de Criminologia i Relacions Laborals (formacions
relativament poc freqüents a nivell internacional).
Extraordinàriament poden anhelar alguna plaça de Dret. En tal
cas, han de comunicar el seu interès al coordinador de
mobilitat i motivar-lo acadèmicament. Hi ha precedents
Possibles vies per a estudiants de 4rt curs que desitjarien obrir
un 5è any o fer un salt al Màster Avançat en Ciències
Jurídiques (conveni CIEL de la UPF amb les universitats de
Maastricht, Anvers, Manheim i Toulouse i l’University College
de Dublin)
Tutoria personalitzada?
• Despatx 40.128, els dimecres de 12.00 a
•
•
•
•
•
•
14.00 h. (2on trimestre)
[email protected] (mirar bones
pràctiques web Facultat)
Prec: consultes agrupades
Reflexió prèvia inel·ludible de l’estudiant
sobre el seu programa vital i professional
Treball previ de recerca i informació de
l’estudiant: web propi (pla d’estudi) +
webs forans
El coordinador no oferirà comentaris
valoratius
Preparació específica de candidats a
Oxford

similar documents