Presentatie MKBA Inkoop

Report
MKBA inkoop VvE Woonbron
Oud Mathenesse Rotterdam
Onderzoek uitgevoerd door Rigo
Achtergrond, probleemanalyse
•
•
•
•
•
•
Schepenbuurt-Noord; gestapelde portiekwoningen in particulier
bezit
Bewoners laag inkomen, slecht functionerende VvE’s
Slecht bijgehouden entrees, portieken, kozijnen
Leefbaarheid onder druk
Doelstelling: buurt niet
verder laten afglijden
Doelen
•
Visie: Mix van bewoners leven naast elkaar in een rustige wijk.
Woningen en buitenruimte zijn op orde. Doorstroming is prima.
•
Strategie: versterken VvE’s en buitenruimte
•
•
•
Doelstellingen:
1) Onderhoud en beheer buitenruimte en woningen is op orde
2) Verbinden van professionele partijen, VvE’s en bewoners
•
•
•
Middel:
1)inkoop in Vve’s (127 appartementen in 34 VvE’s)
2) Flankerend beleid: opknappen portieken, buitenruimtes,
wijkconciërge, etc
3. Effecten
Kosten-baten
Kosten
• Gemeente o.a. beheerkosten en subsidie
• Woonbron o.a. aankoop, onderhoud en beheer
Baten
•
Energie- en klimaatbaten door verduurzamen na onderhoud
•
Gezondheidbaten door energetische verbetering
•
Effect op vastgoedwaarden door onderhoud en wijkaanpak mbv
Leefbarometer
•
Effect van beleid ‘aanpak openbare ruimtes (groen)’, wijk
conciërge, gebiedsmanager, functie aantal bedrijfspanden
Stakeholdersanalyse
Omschrijving
Woonbron
Gemeente
Huurders
Woonbron
Eigenaar
bewoners
Maatschappij
Totaal
Kosten
Bedrijfseconomisch
Aankoop appartementen
8.483
8.483
Maatschappelijk
Kosten beleid
2.340
250
2.590
Inlegkosten eigenaren
Subsidie kosten
Totale kosten
3.359
462
1.746
11.285
1.995
3.359
2.207
3.359
16.639
Baten
Bedrijfseconomisch
Huuropbrengsten
Restwaarde aangekochte appartementen
6.220
6.220
+PM
Maatschappelijk
Consumentensurplus
2.263
Woningwaarde / woongenot
399
Woningwaarde flankerend beleid
2.263
1.494
1.893
+PM
Energiebaten
868
3.253
Klimaatbaten
4.121
414
414
Gezondheidsbaten
+PM
+PM
Subsidie baten
462
1.746
3.991
6.493
414
17.118
3.991
3.134
414
478
Totale baten
6.220
Saldo
-5.065
-1.995
2.207
Conclusies
•
•
•
•
•
•
MKBA positief
Kosten en baten niet gelijk over partijen verdeeld
Bedrijfseconomisch negatief voor Woonbron
Activeren van VvE en het vergroten van betrokkenheid bewoners is
traject van (zeer) lange adem
Baten liggen ver in toekomst
Inkoop in VvE is niet noodzakelijk. VvE helpen met meer expertise
kan ook zonder inkoop: kans voor stedelijke probleemgebieden
Aanbevelingen
•
Monitor effecten op vastgoedwaarden, inleg VvE’s en energie
komende jaren
•
Overweeg bij aanpak andere buurten inkoop in meest noodlijdende
VvE’s. Monitor uitstralingseffecten
•
Zet in op advies en ondersteuning van VvE’s. inkopen in een VvE is
niet noodzakelijk

similar documents