Školení PO a BOZP - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie

Report
Vítáme Vás v kurzu
celoživotního vzdělávání
Program
•
Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského
studia
•
Informace od ředitele VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr. SJZ EKONOM, o.p.s., vedoucího
konzultačního střediska
•
Kontakty
•
Školení BOZP a PO
•
Zápis studentů ke studiu, kteří podávali přihlášku po termínu (nemají výkaz, dopis
o přijetí atd.)
•
Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle přednášejícího
– Cizí jazyk – 1. ročník Bc. – Škola EKONOM, Aj (učebna 21), Nj (učebna 11)
– Malé a střední podnikání na venkově– 1. ročník Ing. – Sál Gotického hradu
•
Program na neděli
– zahájení výuky
– ukončení výuky
•
Přehled konzultací v zimním semestru akademického roku 2013/2014
8:00 hod.
11:15 hod.
Kontakty
 Provozovatelem konzultačního střediska je:
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.
 Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy
602 435 329, [email protected]
 Bc. Jana Marková, asistentka ředitele školy
734 752 003, 774 832 552, [email protected]
 studijní záležitosti vyřizuje Bc. Alena Lakomá, PEF ČZU Praha,
224 382 331, [email protected]
- konzultační hodiny po
9:00 – 11:00 hod.
út-st 8:30 – 11:00 hod.
čt
13:00 – 15:00 hod.
www.skolaekonom.cz
• V záložce
„Studijní obory“
naleznete
všeobecné
i aktuální
informace
o studijních
oborech jak
bakalářského,
tak i
magisterského
stupně studia.
Bakalářské studium PEF ČZU
Zde naleznete veškeré
informace o aktuálních
změnách a aktuálním dění
Zde naleznete základní
informace o bakalářském
studiu a rozvrh předmětů
(konzultací) …………………….
Sledujte Úřední desku
– tam naleznete
nejdůležitější informace
a změny!!!!
Magisterské studium PEF ČZU
Zde naleznete veškeré
informace o aktuálních
změnách a aktuálním
dění
Zde naleznete základní
informace o magisterském
studiu a rozvrh předmětů
(konzultací) …………………..
Sledujte Úřední desku
– tam naleznete
nejdůležitější informace
a změny!!!!
Školení PO a BOZP hlavní dokumenty
BOZP
PO
Opatření ke snížení
úrazovosti
Požární řád
Směrnice k zajištění
BOZP
Plán první pomoci
Evidence úrazů
Směrnice k zajištění
PO
Požární evakuační plán
Požární poplachové
směrnice
Školení PO a BOZP
Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště v případě požáru
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ
Ekonom, o. p. s.,
Litoměřice
Shromaždiště: před
budovou školy
Konferenční sály vedle
budovy hotelu Koliba
Shromaždiště: prostor
před budovou
Gotický hrad Litoměřice
Shromaždiště:
na Tyršově náměstí
Školení BOZP
Co je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu?
 zákaz vstupu do vyhrazených míst
 stát pod zavěšenými břemeny
 manipulovat s těžkými předměty
 vyklánět se z oken
 manipulovat s elektrickými přístroji
 poskytnout první pomoc zraněnému
 přivolat lékaře
Školení PO
Co je nutné respektovat a podnikat v případě požáru?
 zákaz kouření v celé budově
 zákaz manipulace s hořlavinami
 zachovávat pořádek na pracovním místě
 je-li to možné, uhasit požár vlastními silami
 přivolat požární hlídku
 ohlásit požár na ohlašovně požáru
 není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče
 požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“
Organizační a studijní záležitosti – řeší fakulta
• Informace o tom, jak se
pohybovat a jak pracovat
se systémy Moodle,
Hroch a Student,
naleznete na stránkách
• www.pef.czu.cz
• v sekci
Návody/dokumentace
Organizační a studijní záležitosti
Dále kliknete na
„Pro Studenty“
Zde naleznete
i prezentaci, která byla
promítána v Praze na
Imatrikulaci.
V té naleznete návod
na to, jak zacházet se
stránkami
www.pef.czu.cz,
průvodce nového
studenta, Informační
brožurku studenta,
plán ČZU a další.
Zimní semestr - bakalářské studium
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice
•
Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod.
•
5. – 6.10.2013
Anglický jazyk/Německý jazyk – L.Kučírková/M. Dvořáková – Škola EKONOM (21/11)
Termíny zkoušky: 9. 11. 2013
•
19. – 20.10.2013
Úvod do regionalistiky – J. Husák – Hotel Koliba
Termín zkoušky: 23. 11. 2013
•
2. – 3.11.2013
Informační a komunikační technologie – V. Očenášek – Hotel Koliba
•
16. - 17.11.2013
Základy právních nauk – D. Světlíková – Hotel Koliba
•
30.11. – 1.12.2013
Matematické metody v ekonomii a managementu – J. Havlíček – Hotel Koliba
•
14. – 15.12.2013
Politologie – M. Kubálek – Hotel Koliba
Zimní semestr – magisterské studium
Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice
•
Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15
hod.
•
5. – 6.10.2013
Malé a střední podnikání – P. Římovská – Gotický hrad
•
26. – 27.10.2013
Chování člověka v krizových situacích – P. Michálek – Gotický hrad
•
16. – 17.11.2013
Evropská integrace a environmentální ekonomika – M. Antoušková – Gotický hrad
•
14. - 15.12.2013
Metody a techniky sociálního výzkumu – V. Majerová – Gotický hrad
•
11.1. – 12.1.2014
Veřejná správa – M. Kubálek – Gotický hrad
•
25.1. – 26.1.2014
Informační systémy – M. Ulman – Gotický hrad
VOŠ, OA,SOŠ A JŠ EKONOM, o.p.s.
Gotický hrad Litoměřice
Hotel Koliba
Vchod do kongresového sálu z Tyršova náměstí
Důležitá upozornění
 Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni.
 V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky, ostatní
dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou většinou ochotní
přijet i dvakrát).
 Zkoušky probíhají na škole EKONOM.
 Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte, ve které
učebně bude probíhat Vaše zkoušení.
 Dovolujeme si Vás požádat, abyste nestěhovali
nábytek v prostorách školy!!!
• Přednášky probíhají v konferenčních prostorách vedle
hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích
V sobotu probíhají přednášky
od 9:00 – 16:30 hod.
V neděli probíhají přednášky
od 8:00 – 11:15 hod.
Důležitá upozornění
 Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním
a specifickým symbolem, pokud máte problém s placením,
kontaktujte e-mailem paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti
naleznete na stránkách www.skolaekonom.cz, v Bc. i Mgr. studiu na
úřední desce).
 Potvrzení o zaplacení zasíláte e-mailem paní Lakomé.
 Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému HROCH (pod
Vaším heslem).
 Hroch je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Vstup do
studijní evidence (IS Studium)“.
 1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu bude
zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce - přihlašování
on-line přes IS BADIS, také pod Vaším heslem. Přesný termín se
včas dozvíte na www.pef.czu.cz. Bude také vyvěšený na úřední
desce!!! (úřední deska na www.skolaekonom.cz)
 IS BADIS je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Správa
bak. a dipl. prací (IS BADIS)“
Fórum www.e-sprtej.cz
Základní potřeby studenta
- Vyřešit vzájemnou komunikaci
- Volba zástupce třídy
- Přístup ke studijním materiálům
VOLBA
ANO - Služba privátní diskusní fórum
NE - Veřejné portály (pouze jako doplněk komunikace)
Fórum www.e-sprtej.cz
Výhody:
• rychlá komunikace
• seznámení se se spolužáky (foto v profilu na fóru)
• výměna potřebných informací
• úložiště materiálů ke studiu
• přístup chráněn heslem
Nabízíme:
• bezpečnost přístupu (provozováno na vlastní technice v
datovém centru v Praze)
• materiály z předchozích ročníků
• helpdesk provozu
Fórum registrace
•
registrace uživatelů
–
–
Osobně
• Na místě první přednášky
Mailem
• soukromý mail
• fotografie v el. podobě (avatar)
• student Bc. či Mgr.
• odeslat na [email protected]
http://www.e-sprtej.cz
•
poplatek za roční přístup
Týmová spolupráce = vyšší šance na úspěch.
Děkujeme za pozornost
a přejeme mnoho úspěchů
při Vašem studiu.

similar documents