Docentendag 19 november 2014

Report
‘
© Savantis
‘GEEN TOEKOMST ZONDER VISIE’
Welkom bij
SiNTLUCAS
voor de Docentendag
Schilderen en Onderhoud
19 november 2014
Programma
Programma
1. Savantis 2015 en verder
2. Studeo
3. Exameninstelling Savantis
4. SintLucas
5. Evaluatie Uitvoering PvB
6. Duurzaam en verantwoord schilderen (Biobased)
7. Evaluatie en afsluiting met buffet
© Savantis
De gehele presentatie van deze dag wordt gepubliceerd op de
website van Savantis bij docentendagen
2
1.
Savantis 2015 en verder
Ronald van Driel
© Savantis
directeur Savantis
3
Ontwikkelingen in sectoren Schilderen
en Onderhoud & Afbouw
© Savantis
• Economische crisis, sterke daling werkgelegenheid,
toename flex-arbeid, faillissementen, heroriëntatie
• Forse daling aantal cao-werknemers > minder geld
voor goede doelen sectoren
• Daling instroom opleidingen
• Gevolgen voor scholen/docenten en Regionale
Samenwerkingsverbanden
• Zorgen over behoud van opleidingslocaties
• Discussie tussen cao-partijen over sectorbeleid en
uitvoering sectorale taken, o.a. onderwijs
4
Ontwikkelingen beroepsonderwijs
• Wettelijke taken MBO worden gecentraliseerd
 Ontwikkeling kwalificatiestructuur (inhoud functies –
basis voor het mbo-onderwijs)
 Erkenning Leerbedrijven en bevordering kwaliteit
leren in de beroepspraktijk
• Minder cao-gelden beschikbaar ter ondersteuning
van het beroepsonderwijs
• Heroriënteren op opleidingsmodellen
© Savantis
 BOL/BBL, opleidingsduur, kostenbedrijven en
beloning leerlingen
5
Gevolgen voor sectoren en Savantis
• Overdracht wettelijke taken MBO per 1 augustus
2015
 Opleidingsadviseurs en overige medewerkers deels
naar centrale organisatie SBB
 Geen directe invloed meer op inhoud MBO onderwijs
© Savantis
• Forse reorganisatie Savantis in 2014 en 2015
• Savantis gaat door als Vakcentrum
6
Savantis Vakcentrum
• Taken op het gebied van:
 Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing
© Savantis
•
Domein:
 Sectoren Schilderen & Onderhoud, Afbouw en
aanpalende sectoren
 Onderwijsveld
Savantis geeft een samenhangende
opleidingsinfrastructuur vorm, die voor de betrokken
branches de gekwalificeerde instroom van leerlingen
bevordert en werknemers faciliteert in hun ontwikkeling
zodat zij duurzaam inzetbaar zijn in de branches
7
© Savantis
8
Activiteiten Savantis 2015 (1)
“Tijdens de verbouwing blijft de winkel open”
• Onderwijsontwikkeling, o.a.
 Vernieuwing leermethoden, o.a. schilderen en
stukadoren (elektronische leeromgeving Studeo)
 Vernieuwing opleidingsprogramma’s (BOL/BBL,
verkorting opleidingsduur niveau 2/3)
 VMBO Bouwen, Wonen en Interieur
• Examinering
© Savantis
 Ontwikkeling en Proeve van Bekwaamheid
 Keurmerk
9
Activiteiten Savantis 2015 (2)
• Beleidsondersteuning bestuurders
© Savantis
 Invloed op kwalificatiestructuur via sectorkamers
SBB
 Vernieuwing opleidingsprogramma’s en gevolgen
voor cao-afspraken inzake leerlingen
 Behoud opleidingsinfrastructuur
 Ondersteuning regionale uitvoering onderwijs
 Bevordering landelijke en regionale samenwerking
onderwijs-bedrijfsleven
10
Activiteiten Savantis 2015 (3)
• Training & Advies
© Savantis
 Sectorspecifiek trainingsaanbod
 Bevordering duurzame inzetbaarheid medewerkers
 Advies strategisch opleidingsbeleid bedrijven
“Heeft mijn bedrijf de juiste competenties in huis om
mijn toekomstige markt(en) goed te kunnen
bedienen?”
 Onderhouden netwerk van deskundigen die bereid
zijn hun kennis en ervaring in te zetten ter
bevordering van de kennis en kunde in de sectoren
11
Activiteiten Savantis 2015 (4)
© Savantis
• Subsidieverwerving, verstrekking, beheer en
verantwoording (o.a. ESF en sectorplannen)
• Organiseren en ondersteunen van netwerken op
het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt
12
Voorbeelden organisaties en personen binnen
één of meerdere netwerken van Savantis
?
NOA
Werkgever
Vakschool
Docent
Directeur
Leerlingbegeleider
Samenwerkingsverband
Onderzoeksbureau
OnderhoudNL
Examinator
Onderwijsontwikkelaar
Instructeur
Woningcorporatie
Praktijkopleider
CNV Vakmensen
Erkend Leerbedrijf
© Savantis
?
VMBO
Leerling
Bestuurder
Samenwerkingsverband
ZZP-er
ROC
Horizoncollege
?
Schilder^sCOOL
vestiging
FNV Bouw
Opleidingsadviseur
Gemeente
Opleidingscoordinator
13
Uitdagingen voor de toekomst
© Savantis
• Behoud van de samenwerking tussen organisaties
gericht op voldoende instroom in de opleidingen en
bevordering van het vakmanschap in de sectoren
• Landelijk dekkend opleidingsaanbod voor
schilderen en stukadoren en behoud van kleine
opleidingen
• In stand houden waardevolle infrastructuur van
Samenwerkingsverbanden van Leerbedrijven
• Realiseren van uitvoerbare en betaalbare
opleidingsmodellen, rekening houdend met lagere
financiële bijdragen van overheid en sectoren
14
© Savantis
Vragen over Savantis
2015 en verder
15
2.
Studeo
Jolanda Kivits
© Savantis
onderwijskundig medewerker Savantis
16
Wat zijn de uitgangspunten (1)
© Savantis
• Blended learning; praktijkopdrachten en theorie op
papier, ondersteund met video’s, animaties,
interactieve toetsen etc. De docent blijft de spil in de
opleiding
• Praktijk centraal; vier projecten per jaar
• Flexibel inzetbaar; eigen volgorde en tempo bepalen
• 24/7 beschikbaar vanaf elke locatie en
PC/Laptop/etc.
• Verantwoord; sluit aan op oude en nieuwe KD
• Toekomst proof; geschikt voor BOL en BBL
• Niveau 3 in drie jaar
17
© Savantis
Wat zijn de uitgangspunten (2)
18
Wat zijn de uitgangspunten (3)
• Docent spil van de opleiding
© Savantis
• Ondersteuning; Savantis biedt structuur en ruimte
• Monitoring; goed zicht op voortgang van individuele
leerling
• Maatwerk door ontzorgen; door automatisering kan de
docent zich meer richten op individuele begeleiding
• Eigen inbreng; zelf content toevoegen en delen met
leerlingen
• Platform; actuele informatie vanuit branche, content
delen en contact met collega’s
19
Studeo ook voor instructeurs!
• Platformfunctie
• Cijfers praktijkopdrachten in Studeo
• Zicht op voortgang leerlingen
© Savantis
Zijn er nog wensen?
20
Stand van zaken
Leerjaar 1 van de opleiding Schilder en Gezel schilder
directe instroom is opgeleverd
10 scholen, 26 docenten en 104 leerlingen werken
vanaf dit schooljaar met de nieuwe leermiddelen in
Studeo
© Savantis
Savantis ontwikkelt nu de leermiddelen voor leerjaar 2
en 3 van Schilder en Gezel schilder
21
© Savantis
Nieuwe leermiddelen in Studeo
22
Wat gaat er komen?
• Uitleveren leerjaar 2 en 3 (gefaseerd in 2015)
• Evaluatie eerste ervaringen (maart 2015)
© Savantis
• Informatiebijeenkomst (mei/juni 2015)
23
Ervaringen tot nu toe met Studeo
© Savantis
Gebruikers aan het woord!
24
Vragen?
Studeo zelf bekijken?
Ga naar: www.savantis.nl → Studeo
© Savantis
Informatie over leerling- en docentenpakketten?
Ga naar: www.savantis.nl → Webshop
25
© Savantis
Pauze
26
3.
Exameninstelling Savantis
Aad van der Star
© Savantis
hoofd Exameninstelling Savantis
27
Activiteiten Exameninstelling Savantis
© Savantis
•
•
•
•
•
•
•
Beleidsvoorbereiding (CEC)
Ontwikkelen van toetsen
Vaststellen van toetsen via TVC
Leveren van toetsen aan de onderwijsinstelling
Afname Proeve van Bekwaamheid
Kwaliteitsborging
Informeren en begeleiden onderwijsinstellingen
(Nieuwsbrief, docentendagen, bezoeken aan
onderwijsinstellingen)
• Activiteiten als Exameninstelling (uitbesteding
volledige examinering)
28
Mededelingen
© Savantis
• Uitvoering PvB Industrie op centrale locatie bij Wagner in
Utrecht;
• Vereiste aanwezigheid examinatoren bij PvB om ± 07.30 uur;
• Vooraf ingevulde werkplanningen, ‘spiekbriefje’ of data in de
telefoon, wordt aangemerkt als fraude.
Gevolg: direct examen verlaten!
• Behang: standaard kwaliteit uit behangboek, geen spatel
gebruiken maar fladder;
• Opgeven kandidaten voor PvB nadat de onderwijsinstelling
zeker weet dat de kandidaat over voldoende vaardigheden
beschikt;
• Alle ‘Branchegetuigschriften’ worden vanaf 2015 naar de
onderwijsinstellingen gestuurd.
29
Landelijke ontwikkelingen bij examinering
© Savantis
Invoering entreeopleiding vanaf 1 augustus 2014:
• Op basis van het entreedossier of op basis van het
oude KD assistent.
• Exameninstelling Savantis levert examens voor
beide KD’s.
30
Nieuwe kwalificatiedossiers
© Savantis
• Vanaf 1 augustus 2016: verplichting invoeren nieuwe
KD’s.
• Invoeren mag vanaf 1 augustus 2015.
• Examens worden aangepast. Levering mogelijk vanaf
1 november 2015, exclusief keuzedelen.
• Welke keuzedelen gaat de onderwijsinstelling
aanbieden?
• Hoe gaat de examinering hiervan gebeuren?
31
Keurmerk Examenleverancier
© Savantis
Exameninstelling Savantis als voldoende beoordeeld
door het ministerie van OCW (in 2013) en in bezit van
het Keurmerk Examenleverancier (2014) voor zowel
de producten als de diensten.
32
Certificering examenproducten
© Savantis
Vanaf 1 augustus 2016:
• Verplichting om voor alle opleidingen
gebruik te maken van bij gecertificeerde
examenleveranciers ingekochte
examens of om hun gezamenlijk of
individueel ontwikkelde examens extern
te laten valideren.
33
Resultaten Proeve van Bekwaamheid
Resultaten Proeve van Bekwaamheid 2014 (tot oktober) en 2013
niveau
Aantal
deelnemers
Geslaagd
Gezakt
%
2014
%
2013
Assistent Schilder
1
132
124
8
94
93
Schilder
2
607
399
208
66
65
Gezel Schilder Aankomend voorman
3
22
18
4
82
73
Gezel Schilder Afwerking Interieurs
3
4
3
1
75
91
Gezel Schilder Totaal Onderhoud
3
5
5
0
100
65
Gezel Schilder
3
103
51
52
50
n.v.t.
Gezel Schilder Voorman
3
189
103
86
54
n.v.t.
Specialist Decoratie en Restauratie
4
9
5
4
56
25
Specialist Interieur en Decoratie
4
12
8
4
67
57
Vakkracht Lakspuiter
4
10
8
2
80
100
Medewerker Industriële Lakverwerking
4
32
21
11
66
84
© Savantis
Proeve van Bekwaamheid
34
Proeve van Bekwaamheid
© Savantis
• Werkwijze uitvoering PvB
• Groepsopdracht
• Resultaat van de groepsopdracht
35
Werkwijze uitvoering PvB
Onderwijsinstelling
• Meldt student aan bij Savantis voor PvB
• Diplomeert en geeft aan Savantis door wanneer
iemand is gediplomeerd
© Savantis
Exameninstelling Savantis
•
•
•
•
•
•
•
Schrijft student in voor PvB
Roept student op
Organiseert locatie en materialen
Stelt commissie samen
Verwerkt de resultaten
Geeft resultaten door aan onderwijsinstelling
Verstrekt het ‘Branchegetuigschrift’ aan de
onderwijsinstelling
36
Groepsopdracht
© Savantis
Welke suggesties/scenario’s kunt u
bedenken inzake het optimaliseren en
uitvoeren van een Proeve van
Bekwaamheid anno 2016
Hierbij kunt u denken aan:
• Voorbereiding, vorm, inhoud, locatie,
materialen, gereedschappen, werkstukken,
examinatoren, secretaris en dergelijke.
37
Groepsopdracht
Resultaat van de groepsopdracht
Als input voor discussie binnen TVC
en CEC inzake de inrichting en
uitvoering van PvB’s.
© Savantis
 Wordt voor u samengevat voor de
evaluatie in de middag
38
Groepsindeling
Zie uw groepsindeling op uw badge
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
© Savantis
Zie achter u de tafelindeling 1 tot en met 6
39
© Savantis
Lunch tot 13:30 uur
40
4.
SintLucas
Eli van Beekveld
© Savantis
Schoolleider Creatief Vakman SintLucas
41
5.
Evaluatie Proeve van Bekwaamheid
Marianne Pieterse
© Savantis
Beleidsmedewerker Exameninstelling Savantis
42
Evaluatie Groepsopdracht Proeve van
Bekwaamheid.
De opdracht was als volgt:
© Savantis
Welke suggesties/scenario’s kunt u
bedenken inzake het optimaliseren en
uitvoeren van een Proeve van
Bekwaamheid anno 2016
Hierbij kunt u denken aan:
• Voorbereiding, vorm, inhoud, locatie,
materialen, gereedschappen, werkstukken,
examinatoren, secretaris en dergelijke.
43
Evaluatie Proeve van Bekwaamheid
© Savantis
Overall
44
6.
Duurzaam en verantwoord schilderen
Inleiding (1)
Machiel van Westerhoven
© Savantis
Aquamaryn / Ursapaint
45
BioBased?
Machiel van Westerhoven
Aquamaryn / Ursa Paint
46
VERF CHEMIE
Verf Maken:
Mengen van Stoffen
TRANSPORTMIDDEL
PIGMENTEN
HULPSTOFFEN
BINDMIDDEL
47
VERF CHEMIE
Chemie:
Samenstellen en Ontbinden van Moleculen
H
H
H
C
C
H
H
HO
H
48
VERF CHEMIE
Bindmiddel is Kenmerkend
Bindmiddel bestaat uit Koolstof-polymeren
Polymeren vormen verflaag:
NAT
H
H
H
H
C
C
C
C
H
H
H
H
DROOG
49
ORGANISCHE CHEMIE
-C-C-C-C- Polymeren zijn “Organische
Chemie”
Organisch = ‘uit de Levende Natuur’...
Hoe zit dat dan met epoxies, polyurethanen,
acrylaten, polyesters, alkyden en andere
kunststoffen??
50
ORGANISCHE CHEMIE
Herkomst van organische -C-C-C- polymeren:
80%
?
20%
36.000 BC
1920
2010
2070
51
AARDOLIE CHEMIE
Aardolie is ook Natuur.
Maar:
- gedurende miljoenen jaren gevormd
en binnen 200 jaar alles verbruikt
Duurzaam?
“Nieuwe grondstoffen moeten kunnen
ontstaan tijdens levensduur van Product...”
52
AARDOLIE CHEMIE
Aardolie = Uitputtelijke Grondstof
Maar bovendien:
- Afhankelijk van Aardolie Grootmachten /
Economie
- Uitstoot van extra CO2 (miljoenen jaren geleden
opgeslagen)
Willen we dat? Of zijn er alternatieven?
53
BIOBASED CHEMIE
BioBased Chemie is:
- Gebaseerd op kennis van vóór de Aardolie
Revolutie
- Op basis van grondstoffen uit de levende natuur.
- Herwinbaar binnen levensduur van product.
54
BRONNEN van GRONDSTOFFEN
-C-C-C-C-C- Polymeren kunnen dus komen uit:
- Levende Natuur (Plantaardige Olie, Glucose, etc.)
- Fossiele Natuur (Aardolie)
Maar er zijn ook tussenvormen:
- Aardolie + Plantaardige Olie (Alkyd)
- Bewerking (Synthese) van Plantaardige Olie, Zetmeel, etc.
55
6.
Duurzaam en verantwoord schilderen
Inleiding (2)
Bas van der Geest
© Savantis
Rolsma
56
Groene Verf
360° Milieuwaarde
Duurzaamheid in de nieuwe economie
www.rolsmapaint.nl
57
Wubbo Ockels (1946 – 2014)
Het is genoeg, we zijn te ver gegaan !!!
De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht.
We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen.
We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen,
We moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken willen doen.
58
MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
People
= Sociale duurzaamheid
(Welzijnswaarde)
leefbaarheid – gezondheid – comfort - veiligheid
Planet
= Ecologische duurzaamheid
(Milieuwaarde)
Klimaat - ruimtegebruik – materiaal – energie - water
Profit
= Economische duurzaamheid
(Toekomstwaarde)
maatschappelijk rendement – courantheid – welvaart
Duurzaamheid = Waardecreatie
59
Maar welke verf is duurzaam ?
Chemisch gemak
MILIEUWINST
50% / 50%
(Alkyd/Lijnolie)
(Lijnolie/Alkyd)
“Performance”
”Natuurlijke eigenschappen”
www.rolsmapaint.nl
60
Nu is de “Markt” aan zet !
61
Waar kiest u voor ?
Licht “groene verf”
Donker “groene verf”
www.rolsmapaint.nl
62
6.
Duurzaam en verantwoord schilderen
Inleiding (3)
Wim Klock
© Savantis
Manager Business Development van Wijhe
63
Waar groen meer is dan
de kleur van verf
Wim Klock, Manager Business Development
64
Duurzame innovatie bij
Van Wijhe Verf
Een perfecte hoogwaardige verf produceren is
een uitdaging. Maar een duurzame,
gebalanceerde variant ontwikkelen met een
minimale belasting voor onze medewerkers, de
eindgebruiker én de omgeving: dat is de ware
kunst!
65
Levensduur van verfsystemen
• Bewuste keuze voor innovatieve en duurzame
leveranciers
• Verlenging levensduur verf - verfsystemen
66
OER Lijnolieverf
• Lijnolieverf is een natuurproduct
• Vlas is de grondstof en wordt op een duurzame
manier verwerkt tot verf
• OER is gebaseerd op de authentieke receptuur,
met de karakteristieke uitstraling van lijnolieverf.
OER lijnolieverf, dé meest sneldrogende lijnolie
verf met de eigenschappen van vandaag
67
Duurzame binnen muurverven
• Lager verbruik fossiele grondstoffen door het
toepassen van herwinbare grondstoffen
• Ontwikkeld met een bindmiddel op basis van
zetmeel, dat we uit aardappelresten halen
• Zo besparen we per woning gemiddeld 6 kilo aan
fossiele grondstoffen
68
Verpakkingen
• De traditionele witte emmer is vervangen door
een antracietkleurige variant, gemaakt van
gerecycled materiaal
• De emmer en bedrukking zijn gemaakt van
hetzelfde materiaal, waardoor ze volledig kunnen
worden hergebruikt
69
Er zijn op 18-11-2014 al:
0 0 4 1 7 3 1 1
muren geschilderd met
onze duurzame muurverf!
70
© Savantis
Pauze
71
6.
Duurzaam en verantwoord schilderen
Stelling 1
© Savantis
Biobased is een modegril en
bestemd voor alternatievelingen
72
6.
Duurzaam en verantwoord schilderen
Stelling 2
© Savantis
Biobased moet zich eerst in de
praktijk bewezen hebben voordat we
het in de klas halen
73
6.
Duurzaam en verantwoord schilderen
Stelling 3
© Savantis
Docenten/instructeurs zijn zich
voldoende bewust van het thema
duurzaamheid, mens en milieu
74
7.
Afsluiting
Voorstel data docentendagen 2015
18 maart 2015
18 november 2015
© Savantis
Suggesties voor onderwerpen:
 Ketensamenwerking
75
© Savantis
Dank aan alle medewerkers van
SiNTLUCAS voor de fijne medewerking
76
© Savantis
Drankje en buffet
77

similar documents