3. Hoe geldig stemmen? - Samenlevingsopbouw Brussel

Report
25/05/2014
Verkiezingen
Ieders Stem Telt Brussel is een organisatie van Samenlevingsopbouw Brussel samen met D’BROEJ, Het Werkt – Ca
Marche, JeS, Groep Intro, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Citizenne, Bruselleer, Karuur, SEFoP en
Erasmushogeschool Brussel.
Deze vorming bestaat uit de volgende 3
hoofdstukken:
1. De politieke instellingen van België en Brussel
2. De politieke partijen en hun ideologieën
3. Hoe geldig stemmen?
Ieders StemTelt 2014
1. De politieke instellingen
in België en in Brussel
Ieders StemTelt 2014
Welke verkiezingen op 25 mei?
Niet 1 keer stemmen, maar
3 tot 4 keer!
Europees Parlement

België: 21 zetels (totaal:751)
-
Vlaamse Gemeenschap: 12
Franse Gemeenschap: 8
Duitstalige Gemeenschap: 1
Nationaal/Federaal België: de Kamer van
Volksvertegenwoordigers

België: 150 volksvertegenwoordigers
-
Vlaanderen: 87
Wallonië: 45
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15
Er zijn geen directe verkiezingen meer voor de Senaat!
50 ‘deelstaatsenatoren’ aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten + 10
gecoöpteerde senatoren, aangewezen door de deelstaatsenatoren zelf
Ieders StemTelt 2014
Welke verkiezingen op 25 mei?
Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 89 parlementsleden
- 72 franstalige parlementsleden
- 17 nederlandstalige parlementsleden
http://www.youtube.com/watch?v=HRRFG-7CCzw
Gemeenschappen
Vlaams Parlement (direct) : 6 Brusselse parlementsleden (124 totaal)
[Het Parlement van de Waalse-Brusselse Federatie(indirect): 19
parlementsleden afkomstig van Franse taalgroep Parlement
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (94 totaal)
Ieders StemTelt 2014
België: een ingewikkeld land
6 politieke niveaus:
 Europa
 Federaal België (nationaal)
 De Gemeenschappen
 De Gewesten
 (de provincies)
 De Gemeenten (19)
Interessante brochure:
http://www.politeia.be/article.aspx?a_id=JONGTA105V
Ieders StemTelt 2014
Ieders StemTelt 2014
6de staatshervorming (2011-2013)
6ième réforme d’état (2011-2013)
Gewesten – Régions:
Emploi – Tewerkstelling:
• Controle en sanctionering werklozen
Controle + sanctions chômeurs
• Dienstencheques – Cheques services
Huisvesting – Logement:
• Huurwet – Loi sur la location
• Woonbonus – Déduction fiscale pour habitation
Ieders StemTelt 2014
Gemeenschappen – Communautés:
Gezondheidszorg – Soins et Santé:
• Maisons de repos – rusthuizen
• Aide aux handicapés – hulp aan gehandicapten
Jeugdsanctierecht – Tribunal de la jeunesse
Allocations familiales – Kinderbijslag
Bruxelles – Brussel : GGC - CoCom
Ieders StemTelt 2014
Wie bestuurt er Brussel ?
Ieders StemTelt 2014
De politieke actoren in Brussel
Europa
Federaal/Nationaal België
De Vlaamse Gemeenschap
De Franse Gemeenschap
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
19 gemeenten
Ieders StemTelt 2014
Hoofdstedelijk Brussels Parlement (89)
17 NL leden
= Parlement
Vlaamse
GemeenschapsCommissie
(VGC)
Gewestregering
72 FR leden
= Parlement
Franse
GemeenschapsCommissie
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
VGC-College
GGC-College
CoCoF-college
Ieders StemTelt 2014
Brusselse Regering
2009 - 2014
Rudi Vervoort
(PS)
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare ruimte)
Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa sociale cohesie)
Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
Guy Vanhengel (Open VLD)
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa financien/begroting)
Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa onderwijs)
Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa financien/begroting)
Evelyne Huytebroeck
(Ecolo)
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa leefmilieu en stadsvernieuwing)
Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) (oa personen met een handicap)
Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen)
Brigitte Grouwels (CD&V)
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa openbare werken)
Minister, Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (oa welzijn, gezondheid en gezin)
Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) (oa bijstand aan personen)
Ieders StemTelt 2014
Brusselse Regering
2009 - 2014
Celine Fremault
(cdH)
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (oa economie en tewerkstelling)
Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)
(oa openbaar ambt)
Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
(oa openbaar ambt)
Rachid Madrane (PS)
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa netheid en stedenbouw)
Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)
(oa beroepsopleding en cultuur)
Bruno De Lille
(Groen)
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa mobiliteit)
Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
(oa cultuur, jeugd en sport)
Christos Doulkeridis
(Groen)
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (oa huisvesting)
Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof)
(oa onderwijs en begroting)
Ieders StemTelt 2014
Wie mag stemmen?
1830: 1%
Vandaag: 80%
Ieders StemTelt 2014
De evolutie van het stemrecht in
België: 1% → 80%
• 1830: Cijnskiesrecht
• 1893: Algemeen Meervoudig Stemrecht
• 1919: Algemeen Enkelvoudig Stemrecht voor
Mannen
• 1948: Algemeen Stemrecht voor Vrouwen
• 1999: Stemrecht Europese Burgers
(gemeenteraadsverkiezingen)
• 2004: Migrantenstemrecht (gemeenteraadsverkiezingen)
http://timerime.com/nl/tijdlijn/514857/Evolutie+van+het+stemrecht+in+Belgi/
Ieders StemTelt 2014
Wie mag stemmen?
≥18 jaar ?
BELG
NEE
JA
EU
Registratie:
•
•
Europees Parlement
Gemeenteraad
NIET - EU
Gemeenteraadsverkiezingen:
Voorwaarden:
Legaal verblijfsdocument: gele/witte
kaart
5 jaar ononderbroken in België,
aantoonbaar : gele/witte/oranje kaart,
bijlage 35
Ieders StemTelt 2014
Registratie
2. De politieke partijen en
hun ideologieën
Meer info op:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3A9CA4DFE8E763CF
Ieders StemTelt 2014
Groep 1
Standpunten,
Belangen
Groep 4
Standpunten,
Belangen
Vertegenwoordigers
Vertegenwoordigers
PARLEMENT
Groep 2
Standpunten,
Belangen
Vertegenwoordigers
Groep 3
Standpunten,
Belangen
Vertegenwoordigers
Vertegenwoordigers
Groep ?
Ieders StemTelt 2014
Groep ….
Standpunten,
Belangen
De Politieke Partijen
Ieders StemTelt 2014
De ideologische breuklijnen
Ieders StemTelt 2014
3. Hoe geldig stemmen?
Ieders StemTelt 2014
StemPLICHT
Verplicht en geheim
• Sanctie: een geldboete wanneer je niet gaat
stemmen
• 4 x in 15 j niet gestemd: risico om van de
kiezerslijst geschrapt te worden en stemrecht
te verliezen
Ieders StemTelt 2014
Het is onmogelijk om zich te vergissen bij het
elektronisch stemmen!
Ieders StemTelt 2014
Stemsimulatie
• http://brusselverkiezingen2012.irisnet.be/ste
msimulatie
• http://www.verkiezingen2014.belgium.be
• Vanaf april 2014 zijn er in de Brusselse
gemeenten demodiskettes aanwezig. Vraag
ernaar!
Ieders StemTelt 2014
Onder de noemer Ieders Stem Telt zet Samenlevingsopbouw Brussel samen met
partnerorganisaties een participatief project op dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen
een megafoon biedt in de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei 2014. Mensen die leven in
maatschappelijk kwetsbare omstandigheden formuleren mee beleidsvoorstellen en vragen
aandacht voor een sociaal beleid waarin armoedebestrijding, herverdeling en solidariteit
centraal staan. Meer info op www.samenlevingsopbouwbrussel.be/iedersstemtelt2014

similar documents