Det nasjonale publiseringsutvalget og arbeidet med Open

Report
Det nasjonale publiseringsutvalget
og arbeidet med Open Access
Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Seminar om vitenskapelig publisering ved NMBU
Ås, 16. oktober 2014
•
•
Det nasjonale publiserigsutvalget (NPU)
• Mandat
• I hvilken grad er Open Access relevant for NPU?
Godkjenning av nye publiseringskanaler og Open Access
[email protected] www.uhr.no
Universitets- og høgskolerådet:
Vekt på forskning (2004):
• RBO – Et politisk ønske
• Vekt på forskning
• Vitenskapelige kanaler
inndeles i to nivåer
• På oppdrag fra KD
oppretter UHR et
Nasjonalt
publiseringsutvalg
www.uhr.no
[email protected]
Behov for mer vekt på forskning i den overordnete budsjettmodellen for universiteter og høgskoler
universiteter og høgskoler
Studiepoeng
siden 2002
Budsjett for U&H
Basis: 60%
Utdanning: 25%
Forskning: 15%
Strategiske midler
2002-2005: Vitenskapelige
stillinger.
Fra 2006: Publiseringspoeng
Vitenskapelig
publisering
1,8 prosent
av sektorens samlede budsjett
omfordeles ut fra
siste års publiseringspoeng
Doktorgrader
Resultatbasert
Ekstern finansiering
Definisjon – vitenskapelig publikasjon
Publikasjonen må:
1.
2.
3.
4.
presentere ny innsikt
være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller
anvendelige i ny forskning
være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig
for de fleste forskere som kan ha interesse av den
være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver,
nettsted med rutiner for fagfellevurdering)*
*Lokale kanaler inkluderes ikke (2/3 eller mer av forfatterne er fra
samme institusjon)
www.uhr.no
[email protected]
Publication channels on two levels
Publiseringskanaler på to nivåer
Nivå 2 representerer de mest prestisjefylte internasjonale kanalene, men disse kan bare representere
20 % av publikasjonene
Nivå 2: Øverste nivå, utgjør 20 % av publikasjonene
Nivå 1: Normalt nivå, utgjør 80 % av publikasjonene
www.uhr.no
[email protected]
Det nasjonale publiseringsutvalget
www.uhr.no
[email protected]
Utvalgets mandat
www.uhr.no
[email protected]
I hvilken grad er Open Access relevant?
•
•
•
•
•
•
Publiseringsindikatoren skal
fremme kvalitet og omfang
for norsk forskning
Lukket (abonnement) eller
åpent er ikke relevant
Derfor sier vi at vi er Open
Access nøytrale
Open Access tidsskrift kan
være på nivå 2 om det
oppfattes som ledende av
ulike lands forskere.
OA er med andre ord IKKE
relevant i forhold til hvordan
vi bedømmer KVALITET!
Andre virkemidler må brukes
for å oppnå OA!
www.uhr.no
[email protected]
Godkjenning av nye publiseringskanaler
www.uhr.no
[email protected]
Godkjenning av nye publiseringskanaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23 578 godkjente kanaler.
Norske forskere publiserte i
4952 av disse kanalene i 2013.
Ca. 1700 nye forslag hvert år
Hovedtyngden Open Access
Initiativ fra useriøse aktører
Forfatterbetaling = forretningsmulighet!
Forskere skal ha tillitt til
kanalregisteret.
Kvalitetssikring er viktig.
MEN: Samme krav til
vitenskapelighet for OA kanaler
som for ab.
Stor saksmengde har gitt oss
kunnskap.
Etablert rutiner i tråd med disse
erfaringene.
www.uhr.no
[email protected]
Hvordan sjekke om en kanal er seriøs?
Sentrale kilder er:
•
•
•
•
•
•
Open Access Scholarly
Publishers Association (OASPA)
liste over seriøse utgivere.
Det internasjonale ISSNregisteret i Paris
Ulrich Web
Directory of Open Access
Journals
Beals list of predatory scholarly
open-access publishers
Miljøer med kompetanse i
Norge, som CRIStin og UIT.
www.uhr.no
[email protected]
Hva ser vi etter?
Fra sjekklisten til NSD:
•
•
•
•
•
•
•
•
Er oppgitte fagpersoner faktisk
medlemmer av redaksjonen?
Har de tilhørighet til de institusjonene
som oppgis?
Er utgivelsene indeksert i de
indekstjenester som oppgis?
Er det et reelt OA tidsskrift? Får man
tilgang til fullstendige artikler eller
bare abstract?
Hva koster tjenesten, for forfatter
eller leser?
Hvilke andre utgivelser står utgiver
bak?
Er dette troverdige titler – er tittel til
forveksling lik tittel på store
anerkjente tidsskrifter?
Er det titler med (altfor) store faglige
nedslagsfelt?
www.uhr.no
[email protected]
Hva ser vi etter?
Fra sjekklisten til NSD (forts.):
•
•
•
•
•
•
•
Får man treff på artiklene andre
steder ved søk?
Kan det være tilfelle av plagiat?
Er kontaktinformasjonen lett
tilgjengelig?
Får man treff på utgiver / tidsskrift i
diskusjonsforum? Er det pågående
debatter om utgiver?
Hvilket land oppgis som utgiversted?
Stemmer dette med ISSN-register?
Hvordan er rutinene for
fagfellevurdering?
Hvilken tidsramme er det snakk om?
Mistenkelig kort tid mellom mottatt
artikkel til endelig publisering?
www.uhr.no
[email protected]
Nordisk samarbeid
Norge, Sverige, Finland og Danmark har etablert et
samarbeid om et felles nordisk kanalregister. Her ser vi blant
annet på hvilke rutiner vi har for godkjenning av nye
publiseringskanaler med tanke på å etablere felles rutiner og
fordele arbeidsoppgaver.
www.uhr.no
[email protected]

similar documents