Prezentace aplikace PowerPoint - Kiwi.mendelu.cz

Report
Ebsco Discovery Service
prohledávání EIZ na jedné
platformě
12. února 2014
Z historie EIZ na MENDELU
po r. 1990 – první elektronický zdroj na disketách (Current Contents – řady Life Sciences,
Agriculture, Biology and Environmental Sciences)
rok 1993 – první elektronické zdroje na CD (CAB Abstracts, FSTA, Agris, Agricola)
rok 2000 – projekt LI – Informační zdroje pro výzkum a vývoj (vyhlášen v pol. roku 1999)
Web of Science (WoS) a JCR
jedny z 1. zdrojů online
rok 2004 – projekt 1N – Informační infrastruktura výzkumu, podprogram „Informační
zdroje pro výzkum“ (20 zdrojů online)
Zdroje WoS, JCR, Science Direct, Wiley InterScience, Kluwer, SpringerLink,
EIFL Direct (projekt NK ČR na vybrané databáze EBSCO – Academic
Search Premier, Business Source Premier), Econlit, DSI Campus Solution
(6 databází statistických informací = World Statistics, OECD Statistics, IntraExtra-OECD Trade, Eurostat Statistics, Intra- and Extra-EU Trade Statistics
a German Statistical Office [German FED]), EIU ViewsWire (analytické
a prognostické studie), Biological Abstracts, CAB Abstracts, FSTA, ProQuest
rok 2009 – projekt INFOZ – Informační zdroje pro výzkum (24 zdrojů online)
Zdroje Science Direct, Wiley, SpringerLink, Scopus, Academic Search
Premier, Business Source Complete, Environmental Complete, WoS, JCR,
EconLit with Full Text, Source OECD Periodicals, Global Market Information
Databases, Biological Abstracts, CAB Abstracts, CABI Compendia (Animal
Health and Production Compendium, Aquaculture Compendium, Crop
Protection Compendium, Forestry Compendium), FSTA, ProQuest Agricola,
CSA Illustrata, BioOne 1 a BioOne 2, Knovel
EIZ v roce 2014
Účast MENDELU na projektech pro nákup EIZ
 v roce 2013 dostupných 53 EIZ
 cena všech EIZ v roce 2013: 5 171 657 Kč (cena s dotacemi),
16 476 035 (bez dotací)
 v roce 2014 dostupných 57 EIZ
 předpokládaná cena všech EIZ v roce 2014: 3 993 998 Kč (cena s dotacemi),
15 945 016 (bez dotací)
 nese 1 projekt – Mendelu Research Library
 účast na 9 projektech na nákup EIZ pro přírodní a humanitní vědy
 z projektů je celkem dostupných 40 EIZ
 nakupováno je bez spoluúčasti 17 EIZ a 1 rozšíření databáze o humanitní obory
z ProQuest STM na ProQuest Central
EIZ v roce 2014
EIZ z projektu OP VaVpI – zdroje pro přírodní vědy, techniku a medicínu
Projekt Mendelu Research Library (MERELI) – nositel Mendelova univerzita v Brně
 Animal Health and Production Compendium
 Aquaculture Compendium
 Crop Protection Compendium
 Forestry Compendium
 Invasive Species Compendium
 CAB Abstracts a CAB Abstracts Archive
 CAB eBooks
 CABI eRefWorks
 FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
 Wiley Current Protocols
 Environment Complete
EIZ v roce 2014
EIZ z projektu OP VaVpI – zdroje pro přírodní vědy, techniku a medicínu
Projekt Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd – nositel Univerzita Palackého
v Olomouci
 BioOne 1
 BioOne 2
Projekt SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR – nositel Západočeská univerzita
v Plzni
 Academic Search Complete
 Central & Eastern European Academic Source
Projekt STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj – nositel Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně
 ProQuest STM
VIZ: Vědecké informačnízdroje pro výzkum a vývoj – nositel Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
 Cambridge Journals Online - STM collection
 Oxford Journals Online STM Collection
 Oxford Science Archives
EIZ v roce 2014
EIZ z projektu Informace základ výzkumu (IZV) – zdroje pro humanitní
obory
Rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory – nositel Národní knihovna
ČR
 Business Source Complete
Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury
výzkumu a vzdělávání – nositel Národní technická knihovna
 Science Direct
 Scopus
 Wiley Online Library
 SpringerLink Journals
Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory – Západočeská
univerzita v Plzni
 Arts & Sciences I
 Arts & Sciences II
 Arts & Sciences VI
 Arts & Sciences IX
 Arts & Sciences X
EIZ v roce 2014
EIZ z projektu Informace základ výzkumu (IZV) – zdroje pro humanitní
obory
Zajištění kontinuálního přístupu do multioborové databáze ProQuest Central a do
klíčových databází pro ekonomický výzkum – nositel Vysoká škola ekonomická v Praze
 EconLit with Full Text
 OECD iLibrary
EIZ z projektu Akademie věd ČR
 Web of Science
 Journal Citation Reports
Ebsco Discovery Service
Ebsco Discovery Service (EDS) – prohledávání na jedné vyhledávací
platformě
 discovery systém
 na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní
katalogy, ...)
 vyrušení duplicitních záznamů
 při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT), proximitních
operátorů (N, W)
 hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek
 vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na serveru
vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv
(připojení k internetu) nebo si poslat na mail
 u některých záznamů přímý link do plného textu
 hledání plných textů
 možnost generovat citaci určité publikace
 A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu
Ebsco Discovery Service
Zdroje v EDS (příklady)
1) Placené databáze na MENDELU
 http://www.mendelu.cz/cz/sluzby_sz/icuk/databaze#abeceda
2) Katalogy knihoven
 Harvard Library Bibliographic Dataset – okolo 12 mil. bibliografických záznamů
(časopisy, knihy, elektronické zdroje, archiválie, audio a video dokumenty, …)
3) Časopisy a knihy v režimu Open Access (OA)
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 arXiv – OA časopisy z oblastí fyziky, matematiky, počítačových věd, biologie,
statistiky a financí. Udržovaný a provozovaný Cornell University Library.
 OAIster – katalog více než 30 mil. záznamů v režimu OA.
4) Databáze v režimu OA
 AGRIS – databáze od FAO
5) Bibliografické databáze vydavatelů a agregátorů informačních zdrojů
 LexisNexis Academic: Law Reviews – vědecké časopisy editované studenty práva
 General OneFile – přírodovědné i humanitní zaměření (zemědělství, medicína,
ekonomie, obchod, vzdělávání, historie, atd.) [Title Lists]
Ebsco Discovery Service
Ebsco Discovery Service
Děkuji za pozornost
Jana Kratochvílová
ÚVIS – Informační centrum
[email protected]

similar documents