PP-presentatie - Centre of Expertise Healthy Ageing

Report
Stand van zaken
Centre of Expertise Healthy Ageing en innovatiewerkplaatsen
Joost Degenaar
Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing
Symposium 5 november 2013
Nieuwe samenwerking op innovatie van zorg en welzijn
Businessplan
ingediend in juni 2012, gestart in januari 2013
Penvoerder
Hanzehogeschool Groningen (HG)
Partners
van 35 naar >80 partners nu
Omvang
totaal 16 miljoen in vier jaar, waarvan 4 miljoen
subsidie
Vorm
innovatiewerkplaatsen in de regio
CoE Healthy Ageing is 1 van de 18 nieuwe CoE’s,
gericht op versterking publiek-private samenwerking
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
2
Partners CoE Healthy Ageing
4 noordelijke hogescholen (HG, NHL, VHL, Stenden)
5 noordelijke ROC’s
UMCG, RUG, TNO
Zorg en Welzijn: meer dan 25 instellingen.
Bedrijven: meer dan 25 bedrijven, groot en klein
Overig:
HANNN, ZorgInnovatieForum, Zorgplein Noord e.a.
Steun:
NPCF, VNO-NCW en MKB Noord,
drie noordelijke provincies en vier grote gemeenten
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
3
Functies CoE Healthy Ageing
•
Praktijkgericht onderzoek
•
Innovatie in praktijk zorg & welzijn
•
Onderwijsontwikkeling
•
Business development
•
Informatie / Voorlichting
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
4
Innovatiewerkplaatsen (IWP’s)
Doel
realiseren van innovatieve oplossingen (producten,
diensten) voor praktijkvragen vanuit zorg en welzijn
Multidisciplinair
samenwerking bedrijven, instellingen, overheden,
kennisinstellingen; 1 trekker per IWP
Duurzaam
continuïteit: voor periode van minimaal 4 jaar
Decentraal
op meerdere plaatsen in noorden
met verschillende soorten trekkers
Omvang
min. 100.000 p.j. waarvan max. 25 k subsidie
Netwerk
kennisdeling tussen (clusters van) IWP’s
Realisatie
In 2013: start 14 IWP’s; na 4 jaar 25
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
5
Startfase CoE Healthy Ageing
•
Inrichting organisatie
•
Uitwerking onderdelen businessplan
o.a. concept IWP en begroting 1e jaar
•
Format aanvragen en beoordeling IWP’s
•
Samenstelling beoordelingscommissie
•
Afstemming met partners over IWP’s
•
Ondersteuning door oa Syntens, Ordina
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
6
Organisatie CoE HA
Management
Joost Degenaar, directeur
Peter Boonstra, manager Bedrijfsvoering/Business development
Ondersteuning
Wilma de Koomen, medewerker managementondersteuning
Sytske Krakau, projectmedewerker communicatie
Bea Dijkman, beleidsadviseur
Walther Moltmaker, controller
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
7
Beoordelingscommissie IWP’s
Taak
advisering over IWP aanvragen
Samenstelling
vertegenwoordiging partners
•
Management hbo: W. v.d. Galiën, directeur Z&W NHL
•
Management mbo: Ch. de Graaff, CvB Alfa-college
•
Onderzoek: L. Korevaar, Hanzehogeschool en I. Delies, Stenden
•
Zorg en welzijn: A. Huizenga, ZuidOostZorg
•
Bedrijven: H. Meetsma, Vitalinq en N. Leistra, Syntens
•
Voorzitter: J. Degenaar, directeur CoE HA
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
8
Innovatiewerkplaatsen: 14 gestart in 2013
Thema’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bewegen & Sport (Active Ageing)
eHealth & Technologie
Voeding
Wonen, vrije tijd & Zorg
Jeugd & Leefstijl
Arbeid & Zorg
Welzijn & Zorg
3 IWP’s
2 IWP’s
2 IWP’s
3 IWP’s
1 IWP
1 IWP
2 IWP’s
Samenwerking
Publiek / Privaat: met bedrijven en instellingen
Onderzoek / Onderwijs (mbo, hbo, wo)
met overheden / burgers / bewoners
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
9
IWP’s Bewegen & Sport (Active Ageing)
Active Ageing Ouderen
Trekker
Partners
Doel
dr. Hans Hobbelen, CaRES/HG
o.a. ZuidOostZorg, VitalinQ en Sense
door preventie en innovatie van zorg en welzijn ouderen zo lang mogelijk
gezond te houden en participatie te bevorderen, o.a. door stimuleren en
implementeren actieve leefstijl, gevalideerde apps, nascholingen
professionals
Active Ageing Verstandelijk Beperkten
Trekker
Partners
Doel
dr. Aly Waninge, CaRES/HG
o.a. De Zijlen, Visio, VitalinQ en Sense
conform boven, voor andere doelgroep
Active Ageing Diabetes
Trekker
Partners
Doel
dr. Martijn de Groot, CaRES/HG
o.a. Bethesda Diabetes Research Centre, Vitality, Target Holding
conform boven, andere doelgroep, aanpak via Quantified Self
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
10
IWP’s eHealth & Technologie
eHealth / Serious Gaming
Trekker
Partners
Doel
dr. Ate Dijkstra, NHL
o.a. Noorderbreedte, MBO, Lable Care, Grendle Games, Limis
ouderen langer zelfstandig thuis laten wonen door inzet van serious
games, e-learning, eHealth coaching; via praktijkgericht onderzoek,
onderwijsvernieuwing, business development
Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen
Trekker
Partners
Doel
dr. Ant Lettinga, UMCG/Beatrixoord
o.a. HG, NHL, CGI, KPN, Ordina
door exergaming en moderne media revalidatie van kinderen met
motorische beperking tot in eigen leefomgeving slimmer organiseren, via
proeftuin met deelprojecten
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
11
IWP’s Voeding
Health, Food & Technology
Trekker
Partners
Doel
dr. Feike v.d. Leij, VHL
o.a. NHL, MBO, voedingsbedrijven Telson, Koopman
innovaties op gezonde voeding (zuivel, garnalen; slow carb en high
protein); voedingsmiddelen-applicatiecentrum, voedingseducatie; door
praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing, business development
Clinical Malnutrition
Trekker
Partners
Doel
dr. Harriët Jager, UMCG
o.a. HG, MBO, Friesland Campina, Ordina
verbetering klinische zorg door gecombineerde leefstijlinterventie
voeding/bewegen door multidisciplinaire teams van professionals; o.a.
door tools, richtlijnen, trainingen, gebruik technologie en bevorderen
zelfregie bij patiënten/cliënten
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
12
IWP’s Wonen, vrije tijd & Zorg
Kwaliteit van leefomgeving
Trekker
Partners
Doel
dr. Ineke Delies, Stenden
o.a. Alfa College, zorginstellingen, bedrijven
ontwikkeling nieuwe producten en diensten voor 55 plussers op gebied
van wonen en vrije tijd, aansluitend bij nieuwe behoeften van ouderen
Health Space Design
Trekker
Partners
Doel
dr. Mark Mobach, HG
o.a. UMCG, Martini, ‘s Heeren Loo, RUG, TNO, Grontmij
ontwerp van betere ruimtelijke omgeving in zorginstellingen in combi met
betere organisatie van zorg en kostenbesparing
Healthy Lifestyle Hospitality
Trekker
Partners
Doel
dr. Ineke Delies, Stenden
o.a. MBO, zorginstellingen, Coresta, Centre Parcs
ontwikkeling nieuwe vormen van recreëren in combinatie met bevorderen
gezonde leefstijl en care & cure
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
13
IWP Arbeid & Zorg
Zorgarbeidsinnovatie
Trekker
Partners o.a.
Doel
Noor van Leeuwen, Zorg Innovatie Forum
6 zorginstellingen, HG, RUG, GGZ Friesland
ontwikkelen nieuwe rollen van zorgprofessionals en verandering cultuur in
zorgorganisaties aansluitend op toenemende behoefte aan zelfregie en
participatie van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, via o.a.
evaluatieonderzoek, training en competentieontwikkeling professionals
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
14
IWP Jeugd & Leefstijl
Kind in de wijk
Trekker
Partners
Doel
dr. Jeannette Doornenbal, CaRES/HG
o.a. Gemeente Groningen
bijdragen aan gezondheid en participatie van kinderen in de wijk door
betere samenwerking tussen professionals binnen het nieuwe
jeugdzorgstelsel
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
15
IWP’s Welzijn & Zorg
Maatschappelijke participatie van mensen met een
psychische beperking
Trekker
Partners
Doel
dr. Ingemarit v.d. Wal, GGZ Friesland
o.a. HG, NHL, RGOc/UMCG, Timpaan, gemeente Leeuwarden.
bijdragen aan ondersteunen van mensen met psychische
beperkingen/ambulantisering i.v.m. verschuiving taken van GGZ naar
gemeenten. Door o.a. praktijkgericht onderzoek, onderwijsvernieuwing,
training patiënten en professionals.
Zorg en Welzijn Ouderen: innoveren door leren
Trekker
Partners
Doel
dr. Evelyn Finnema, NHL
o.a. ZuidOostZorg, MBO, HG, bedrijven
ontwikkelen nieuwe multidisciplinaire en multilevel leer- en werkomgeving
gericht op nieuwe werken in de zorg gericht op ondersteuning
zelfmanagement ouderen
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
16
Voorbereiding 3e tranche aanvragen IWP’s
Aanvragen in voorbereiding, onder andere:
• Sensortechnologie en zorg
• Proeftuinen zorg en wonen
• Arbeid en Healthy Ageing
• Samenwerken in wijkteams
• Sport en Healthy Ageing
Deadline indienen: 16 december 2013
17
Beoordeling reviewcommissie
Sterkte/zwakte analyse, met partners (juni)
Management Review (juli - augustus)
Conclusies
- Voortvarende start gemaakt, concept IWP’s slaat goed aan
- Sterke groei in partners / bijdragen
- Meeste PI’s businessplan realiseerbaar
Uitdagingen
- Werken aan meer cash-inkomsten voor CoE HA
- Verdienmodel CoE HA na 4 jaar nog uitdaging
- Leren van andere CoE’s / PPS
Gesprek met Review Commissie 2 oktober: positief oordeel
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
18
www.healthyageing.net
Vragen / contact
Joost Degenaar
Directeur
[email protected]
Peter Boonstra
Manager bedrijfsvoering /
Business development
[email protected]
www.healthyageing.net
5 november 2013
Symposium Centre of Expertise Healthy Ageing
19

similar documents