ψ Neuropsychologisch onderzoek

Report
Neuropsychologie
Krasse Knarren
en Breinbrekers
Arthur F.M.M. Verdonck
ψ Excalibur
Neuropsychologie
Studie van de relatie tussen
hersenen en gedrag
bij intact en beschadigd
zenuwstelsel
ψ
Neuropsychologisch
onderzoek
aangevraagd door:
Huisarts
Neuroloog
Psychiater / Geriater
Revalidatiearts
Jeugdarts
ψ
Neuropsychologisch
onderzoek
bij expertises aangevraagd door:
Neuroloog
Psychiater
Medisch adviseur
Rechtbank
ψ
Klinisch neuropsychologisch
onderzoek o.a. bij :
Cerebrovasculaire stoornissen
Dementering
Tumor cerebri
Epilepsie
ψ
Klinisch neuropsychologisch
onderzoek o.a. bij :
Psychiatrisch stoornissen
Differentiëren organisch – psychogeen
Leer- en gedragsstoornissen
ψ
Klinisch neuropsychologisch
onderzoek o.a. bij:
Effect toxische stoffen op zenuwstelsel
Contusio en commotio cerebri
Expertise bij letselschade en
arbeidsongeschiktheid
ψ
Klachten
Vertraging denken en begrijpen
Concentratieproblemen
Geheugenproblemen
Taalfunctie problemen
ψ
Klachten
Ongewone vermoeidheid
Problemen met praxis,
met plannen en organiseren
Veranderingen gedrag en emoties
ψ
Klachten
Hoofdpijn en nekpijn
Duizeligheid
Visusproblemen
Problemen bij staan en lopen
Krachtvermindering
(armen en handen)
ψ
Standaardvraagstelling
NPO
Zijn er stoornissen aantoonbaar in
het mentale functioneren, het
taalgebruik, de regulatie van
emoties en gedrag of in de
helderheid van het bewustzijn?
ψ
Standaardvraagstelling
NPO
Zij er wellicht andere oorzaken dan
het ongeval d.d. ….(al dan niet
daarmee samenhangend), die een
verklaring kunnen vormen voor de
aangetoonde stoornissen?
ψ
Standaardvraagstelling
NPO
Is het aannemelijk dat de
aangetoonde stoornissen
veroorzaakt worden door een
hersenbeschadiging als gevolg van
het ongeval d.d…..
ψ
Standaardvraagstelling
NPO
Indien de aangetoonde stoornissen
kunnen worden toegeschreven aan
een ten gevolge van het ongeval d.d.
…. ontstane hersenbeschadiging,
welke zijn dan de beperkingen in het
functioneren die daardoor zijn
ontstaan?
ψ
Eisen aan neuropsycholoog
Kennis van en ervaring met:
Normale persoonlijkheidsleer
Persoonlijkheidsstoornissen
Psychopathologie
Psychiatrische ziektebeelden
Psychofarmacologie
ψ
Eisen aan neuropsycholoog
Kennis van en ervaring met:
Neuroanatomie, neurofysiologie
Neurofarmacologie
Neuropathologie
Neurologische ziektebeelden
Effecten neurochirurgie
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
ψ
Levensloop:
ψ
Pueritia
Adolescentia
Juventus
Virilitas
Praesenium
Senectus
?
Neuropsychologisch
onderzoek
Bestuderen van dossier
Anamnese en hetero anamnese
Observatie
ψ
Neuropsychologisch
onderzoek
Neuropsychologisch
functie onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
Bespreken resultaten met patiënt
Samenstellen concept-rapport
ψ
Neuropsychologisch
onderzoek
Inzage concept-rapport door patiënt
Blokkeringsrecht / correctierecht
Correspondentie
Definitief rapport
ψ
Neuropsychologische
functies:
Cognitieve functies, intelligentie
Denken, begrijpen
Aandacht, concentratie en bewustzijn
Geheugen
Taalfunctie
ψ
Neuropsychologische
functies:
Perceptie
Visuospatiële functies
Praxis
Motoriek
Planning en regulatie van gedrag/emoties
ψ
ψ
ψ
Interferentietaak Stroop
ψ
rood
blauw
geel
groen
geel
rood
blauw
rood
rood
geel
blauw
geel
rood
geel
groen
groen
blauw
rood
groen
geel
groen
groen
rood
groen
rood
geel
rood
geel
groen
groen
blauw
groen
rood
groen
rood
geel
geel
groen
groen
rood
rood
groen
groen
geel
rood
rood
rood
geel
groen
groen
blauw
groen
blauw
blauw
blauw
groen
blauw
rood
groen
geel
geel
blauw
blauw
blauw
geel
geel
geel
geel
blauw
blauw
geel
groen
geel
rood
rood
groen
rood
rood
groen
geel
geel
Interferentietaak Stroop
rood blauw geel groen geel rood
blauw groen geel blauw rood geel
groen groen rood groen geel geel
groen geel blauw groen rood geel
rood blauw blauw groen geel rood
blauw groen groen
ψ
Fijne motoriek
ψ
Fijne motoriek
ψ
Invloed op resultaat
Lichamelijke conditie
Psychische conditie
Ontkennen, bagatelliseren,
dissimuleren
Medicatie
Toxische stoffen
ψ
Invloed op resultaat
Somatische fixatie en conditionering
Aggraveren
Onderpresteren
Malingeren
Simuleren
ψ
Invloed op resultaat
Nagebootste stoornis
Somatoforme stoornis, o.a.
Hypochondrie
Stoornis in lichaamsbeleving
Pijnstoornis
Conversiestoornis
ψ
Somatisatie
Invloed op resultaat
Vals-positieve bevindingen
Deskundigheid van onderzoeker
Ervaring van onderzoeker
ψ
Malingering
Opzettelijk produceren van valse
of sterk overdreven lichamelijke of
psychische symptomen
ψ
Malingering
Combinatie van
simuleren (valse symptomen)
en
aggraveren (sterk overdrijven)
ψ
Signalen malingering
Negatieve houding en gedrag
Defensieve attitude
ψ
Signalen malingering
Inconsistenties en hiaten in anamnese
Inconsistenties in prestaties
Ganser syndroom
ψ
Rapportage vertragend
Voortgang kan beïnvloed worden door:
• Inzage- en correctierecht
• Blokkeringsrecht
• Correspondentie partijen
ψ
Rapportage vertragend
• Lange termijn inzage en correctie
concept-rapport
• Veel discussie over medische vs
juridische causaliteit
ψ
Interpretatie Npo
Combinatie van:
Anamnestische gegevens
Observatiegegevens
Concrete onderzoeksresultaten
Patroon van scores
ψ
Cognitief disfunctioneren
Organisch cerebraal bepaald:
Patroon van:
Structureel onvermogen
Consistente functie uitvallers
Zelfde resultaat bij herhaling
Komt overeen met anamnese
ψ
Cognitief disfunctioneren
Psychogeen bepaald:
Patroon van:
Inconsistent cognitief disfunctioneren
Scores beneden kansniveau
Mentaal tempo van laag naar hoog
Komt niet overeen met anamnese
ψ
Inhoud van rapport
Anamnese
Observaties
Neuropsychologisch functie onderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek
ψ
Inhoud van rapport
Conclusie en advies
Antwoord op vraagstelling
ψ
Conclusie
Bevat informatie over:
Neuropsychologisch functies
Eventuele functiebeperkingen
Persoonlijkheidsstructuur
Mentale belastbaarheid
Indicatie behandeling / reïntegratie
ψ
Ouderdom
met gebreken….
Stimuleer zelfstandigheid in o.a.
waarnemen en denken
plannen en handelen
bewegen
contacten
ψ
ψ
Oude knar….
Kras……lot?
ψ
ψ

similar documents