Hst4 - ashramgeschiedenis.nl

Report
De Verenigde Staten en hun
federale overheid 1865 - 1965
© Sectie geschiedenis Ashram College
methode: Geschiedeniswerkplaats
De periode 1945 – 1965
4.1 Welvaart en wantrouwen
Na WOII angst voor nieuwe recessie. Waarom?
 Omschakelen oorlogsproductie naar vredeseconomie.
 Opnemen terugkerende militairen in arbeidsproces.
Problemen blijven uit:
 Consumenten hebben genoeg geld om te besteden (tanks >
auto’s)
 GI-Bill met o.a. subsidies voor studie, huisvesting.
Gevolg: groeiende industrialisatie, meer welvaart (breed
gedeeld) en verhuizing buitenwijken (suburbs).
Als gevolg van Koude Oorlog sterke groei wapenindustrie >
Grote invloed militair-industrieel- complex.
De periode 1945 – 1965
4.1 Welvaart en wantrouwen
Truman wil ook sociaal beleid van FDR voortzetten (min.lonen,
uitkeringen, meer invloed vakbond).
Na 1946 echter Republikeinen meerderheid in Congres >
Meerderheid houdt nieuwe sociale wetten (verplichte
ziektekostenverzekering) tegen, maar kan niet alles terugdraaien
(presidentieel Veto).
Na herverkiezing 1948 komt Truman met ambitieus programma,
de Fair Deal. Tegenstand Congres evenwel groot (Rep + conserv.
Dem.)
15 min
1950 nieuw binnenlands probleem: McCarthyisme (anti
Deel 1
communistische hysterie). Kon zo uit de hand lopen omdat
niemand “soft on communism” wil zijn.
15 min
Deel 3
McCarthyisme
Cartoons van Herblock
Washington Post
Joe Zilch staat voor
een willekeurig persoon,
een “nobody”
Wat zeggen deze cartoons over
de “bewijsvoering” van McCarthy
voor zijn beschuldigingen?
De periode 1945 – 1965
4.2 Consumptiemaatschappij; consensus en kritiek
1952: Republikeinen na 20 jaar weer in Oval Office met Dwight
D. Eisenhower (‘Ike’)
Opvallend: verworvenheden New en Fair Deal slechts
mondjesmaat teruggedraaid (minder subsidies, minder
loon/prijscontroles, maar wel meer overheidsuitgaven)
Reden: brede consensus over “American way of life” =
tevredenheid over de consumptiemaatschappij.
Minder fortuinlijk: zwarten en arme migranten (Latino’s)
Kritiek o.a. econoom Galbraith (‘58 Affluent Society)
Kern: te veel besteed aan particuliere uitgaven en te
weinig aan de publieke sector (onderwijs, gezondheidszorg, enz)
De periode 1945 – 1965
4.2 Consumptiemaatschappij; consensus en kritiek
Uitdaging Galbraith, e.a. opgepakt door John F. Kennedy (1960)
Slogan: New Frontier > nieuwe doelen en meer geld naar
publieke sector.
Maar helaas, Vietnam
Probleem: Progressieve Democraten
geen meerderheid in
oorlog (1964-1972)
Congres.
blokkeert voorgang
Great Society!
Na moord JFK (1963) volgt Lyndon
B. Johnson met ambitieus
programma:
War on Poverty > leerachterstanden weg, oplossen
jeugdwerkeloosheid. Johnson nog stap verder met Great
Society. Na glansrijke herverkiezing (1964) ook democratische
meerderheid. Aanvankelijk succes met hervormingen dankzij
economische groei.
De periode 1945-1965
De ontwikkeling van de burgerrechten
4.3 Burgerrechten: succes en frustratie
Truman “eerste” president die zich inzet voor gelijke
rechten. Weerstand Congres nog te groot.
Veranderingen na WO II:
• Veel zwarten van platteland Zuiden naar industriesteden.
• Naast zwarte arbeidersklasse ontstaat zwarte middenklasse
(potentieel electoraat !)
• Meer blanken bereid tot acceptatie gemengde samenleving
1954 Doorbraak > Brown versus Board of Education of
Topeka > Hooggerechtshof: rassenscheiding onderwijs
strijdig met grondwet > confrontaties o.a. Little Rock (‘57)
Rosa Parks ‘55 (busboycot) > Civil Rights Movement Rosa
Parks
2 min
De periode 1945-1965
De ontwikkeling van de burgerrechten
4.3 Burgerrechten: succes en frustratie
Vooraanstaand figuur Civil Rights Movement: Martin Luther King >
geweldloos verzet (vb Gandhi) tegen segregatie. Methode: boycots,
protestmarsen, sit-ins.
Autoriteiten Zuiden regeren vaak gewelddadig > wekt sympathie publieke
opinie.
5 min
• Kennedy reageert aanvankelijk lauw (zaak van de Staten), maar komt in
1963 met Civil Rights Act.
Om druk op Congres te zetten komt King met de Mars op Washington (“ I
have a dream”). Effect in samenhang met moord Kennedy overtuigd het
Congres.
• Nu nog kiesrecht. Arrestatie King (ondertussen Nobelprijs Vrede) in
Alabama (1965) veroorzaakt brede verontwaardiging. Johnson “ramt”
Voting Rights Act erdoor.
• Racisme en achterstanden blijven probleem >
Radicalisering zwarte strijd: Malcolm X (Nation of Islam) en Black Panthers >
geweldsexplosies na 1965
De periode 1945-1965
Het buitenlands beleid
4.4 De eerste jaren van de Koude Oorlog 1945-1949
Koude oorlog beheerst na 1945 internationale verhoudingen:
Juli 1945 Conferentie Potsdam >
• Truman hard t.o. Sovjet-Unie bezetting Duitsland > loopt uit
op Duitse deling 1949
• VS-atoombom moet SU imponeren
• VS ziet SU als gevaar voor kapitalisme en democratie; SU ziet
in vrijhandelsstreven VS = ‘westers imperialisme’
Koude Oorlog: VS centrale rol als wereldleider (basis in WO II)
• 1947: Trumandoctrine, Marshallplan > containment-politiek
• 1948: blokkade Berlijn
• 1949: SU-atoombom; China communistisch; oprichting NAVO
De periode 1945-1965
Het buitenlands beleid
4.5 Wereldwijde Koude Oorlog 1950-1965
1950-53 oorlog Korea
McCarthyisme (1950-1954), optie nucleair wapen tegen comm.
agressie > begin nucleaire wapenwedloop.
Dominotheorie > Eisenhower steunt Zuid-Vietnam (geen
dekolonisatie onder comm. leiding, zoals Vietminh)
1957 begin ruimterace SU (eerste satelliet < > VS (1961)
Kennedy wil man op maan > nieuw elan (onderdeel New
Frontier)
De periode 1945-1965
Het buitenlands beleid
4.5 Wereldwijde Koude Oorlog 1950-1965
Oost-West confrontaties:
• 1961: crisis bouw Berlijnse Muur: Kennedy mijdt confrontatie
met SU
• 1962: Cuba crisis (na revolutie Castro 1959): VS nu wel oog in
oog met SU; riskante politiek, gevolgd door stappen tegen
nucleaire dreiging
VIETNAMOORLOG:
• Kennedy ‘zet’ steun aan Zuid-Vietnam voort’, Johnson ook,
Maar beiden verlegen over ondemocratisch Saigon-bewind
• 1964 Tonkin-resolutie > escalatie, massale troepenzending
• Protesten in VS > heroverweging rol VS in wereld

similar documents