หน่วยบริการ - กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ > หน้าหลัก

Report
นายแพทย์บญ
ั ชา ค้าของ
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
งบหล ักประก ันสุขภาพปี 2556
1.
2.
3.
4.
งบพิจารณาโดยสาน ักงบประมาณ 2755
ื้ ยารวม การลดต้นทุน โดยเฉพาะกลุม
ควบคุมงบประมาณโดยซอ
่ โรค
เข้าถึงยาก สามารถลดได้ 5-6% ในกลุม
่ Dz Mx นากล ับไปผป.
้ ตามมติบอร์ด 4 บาททีเ่ พิม
นอกใน แต่ ม.41 เพิม
่ ขึน
่ กาหนดไม่ให้
exposure มาก NGO ขอมา
เพิม
่ ให้ผป.นอกใน มาก คิดว่า operation เป็นไปได้ 6.94
้ า ทีล
ิ ธิภาพใชย
ื่ ม
ประสท
่ ดจริงคือค่าเสอ
ชดเชยมีงบลงทุนเพิม
่ และเก็บ30 บาท
ั
้ า
ข้อสงเกตเรื
อ
่ งมูลค่าการใชย
การบริโภคยาในประเทศ ระหว่างปี 2543-2551 เติบโต 111.0%
 ควรประเมินยาทีบ
่ ริการโดยรพ.ร ัฐ สป เอกชน มหาวิทยาล ัย
ึ ษาของกรมบ ัญชก
ี ลางโดยสวปก. จากโรงพยาบาล 31
 จากการศก
ั ัดกระทรวงสาธารณสุข 16 แห่ง(จาก 880
แห่ง มีโรงพยาบาลสงก
ั ว่ นการใชย
้ านอกบ ัญชย
ี าหล ักราคาแพงเป็นสว่ นน้อย
แห่ง) แต่มส
ี ดส
เพียง 2,105 ล้านบาท (21%) จากทงหมด
ั้
10,040 ล้านบาท
ั ัดอืน
้ าด ังกล่าว 7,935ล้านบาท (79%)
โรงพยาบาลสงก
่ 15 แห่ง ใชย
้ า่ ยยา
ข้อเสนอแนวคิดการควบคุมค่าใชจ
รายการต้นทุน
2552
ต้นทุนค่าร ักษาพยาบาล
ต ้นทุนยา
่ าและวัสดุการแพทย์
ต ้นทุนเวชภัณฑ์มใิ ชย
ต ้นทุนวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
รายการต้นทุน
ค่าแรงบุคลากร
เงินเดือนและค่าจ ้างประจา(รวม)
ค่าจ ้างชัว่ คราว(รวม)
ค่าตอบแทน(รวม)
้ า่ ย
หมวดใชจ
2553
2554
-22,429.01 -25,105.97 -25,273.99
-7,590.72 -9,206.17 -10,015.33
-4,781.54 -5,561.42 -6,194.37
2552
2553
-34,348.20
-7,460.32
-17,199.24
-37,082.06
-8,907.14
-22,603.37
ร้อยละเพิม
่ จากปี 2551
เงินเดือนและค่าจ ้างประจา(รวม)
ค่าจ ้างชัว่ คราว(รวม)
ค่าตอบแทน(รวม)
15.72
40.04
27.57
ต ้นทุนยา
ต ้นทุนเวชภัณฑ์มใิ ช่ยาและวัสดุการแพทย์
ต ้นทุนวัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
12.68
31.94
29.55
2554
-39,748.93
-10,447.12
-21,940.40
้ า่ ยทีเ่ หมาะสมของร ัฐ
ค่าใชจ
เพื
อ
่ ความเป
็ นธรรมต่
อคุณ้ ภาพบริ
การ
้ า่ ยด้านยาในรพ.สงก
ั ัดสป.มีรอ
1. ค่าใชจ
ยละการเพิม
่ ไม่มาก โดยค่าแรง
เพิม
่ มากกว่า ในขณะทีม
่ ป
ี ญ
ั หาขาดแคลนกาล ังคนจากภารกิจบริการ
้ ข้อเสนอควรทบทวนมาตรการเรือ
ในประชาชนสว่ นใหญ่ทม
ี่ ากขึน
่ ง
ยาในรพ.ร ัฐ อาจกระทบคุณภาพได้มาก
้ า่ ยทีม
2. ค่าใชจ
่ แ
ี นวโน้มเพิม
่ อย่างมากในปัจจุบ ันคือค่าแรงบุคลากร การ
้ า่ ยทีเ่ หมาะสมจะเป็นสว่ น
กาหนดนโยบายด้านบุคลากรและค่าใชจ
้ า่ ย
สาค ัญในความสมดุลระหว่างคุณภาพก ับค่าใชจ
้ า่ ยทีเ่ หมาะสมของร ัฐเพือ
3. ค่าใชจ
่ ความเป็นธรรมต่อคุณภาพบริการ
ประชาชนคือ ทางออกทีค
่ วรพิจารณา
้ า
1) ร ัฐประเมินค่าใชจ
่ ยทีเ่ หมาะสมด้วยอ ัตราทีจ
่ ะสามารถจ ัดเก็บภาษีได้
2) ร ัฐกาหนดคุณภาพบริการด้วยมาตรฐานการร ักษาทีก
่ าหนด (CPG)
3) ร ัฐกาหนดให้หน่วยบริการตามมาตรฐานทารายงานต้นทุนมาตรฐานเพือ
่ เสนอ
พิจารณา
่ นขาดระหว่างงบทีร่ ัฐพึงมี ก ับต้นทุนมาตรฐาน หากเกินให้ต ัดลด
4) พิจารณาสว
่ น หากขาดกาหนดการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ เชน
่ การร่วม
งบประมาณตามสว
จ่าย การประก ันล่วงหน้า
ข้อเสนอเชงิ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
้ า
ด้านการควบคุมค่าใชจ
่ ย
1.
2.
ั ัดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการประชาชนเป็นสว
่ นใหญ่ แต่อ ัตรา
โรงพยาบาลสงก
เรียกเก็บค่าร ักษาพยาบาลอยูใ่ นเกณฑ์ตา
่ การปร ับเกณฑ์คา่ ร ักษาพยาบาลใดๆ ต้อง
ั ัด
่ นใหญ่ในเชงิ คุณภาพ ซงึ่ สถานบริการสงก
ระม ัดระว ังการกระทบผูม
้ าร ับบริการสว
กระทรวงสาธารณสุขได้ร ับชดเชยค่าร ักษาในเกณฑ์ตา
่ อยูก
่ อ
่ นแล้ว
้ า
้ ฐานของการร ักษาทีม
สน ับสนุนมาตรการการควบคุมค่าใชจ
่ ยร ักษาพยาบาล บนพืน
่ ี
้
ิ
มาตรฐาน บริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ การใชยาสมเหตุสมผล ไม่ลดสทธิ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ี าหลักแห่งชาติ โดยดารงไว ้ซงึ่ คุณภาพและปรับปรุงให ้สอดคล ้องสภาวะปั จจุบัน
ใชบั้ ญชย
การควบคุมค่าใชจ่้ ายผู ้ป่ วยนอกให ้เป็ นไปตามทีค
่ ณะกรรมการทีแ
่ ต่งตัง้ โดยกระทรวงการคลัง
กาหนด การควบคุมให ้เริม
่ จากมาตรการน ้อยไปหามากเป็ นลาดับ โดยควบคุมยาทีม
่ ค
ี า่ ใชจ่้ าย
สูงก่อน
เห็นชอบกับ MEDISAVE โดยขอให ้เรียกเป็ นกองทุนประกันสุขภาพบุคคล ซงึ่ เป็ นการนา
หลักการออมเงินเพือ
่ ใชจ่้ ายดูแลสุขภาพเฉพาะสาหรับข ้าราชการใหม่ โดยต ้องปรับให ้เหมาะ
กับประเทศไทย
ี่ งต่อความพึงพอใจการบริการของประชาชนต่อโรงพยาบาล
มีระบบป้ องกันผลกระทบความเสย
ภาครัฐ โดยกองทุนเป็ นผู ้ทาความเข ้าใจกับข ้าราชการ
ิ ธิ
การลดความเหลือ
่ มล้าระหว่างสท
อัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายกลุม
่ โรคควรเท่ากันในทุกระดับโรงพยาบาล
้ า
หล ักการจ ัดบริการเพือ
่ ควบคุมค่าใชจ
่ ยด้านสุขภาพ
(1 SUPPLY SIDE : 2 DEMAND SIDE)
การมุง่ เน ้นควบคุมทีต
่ วั เงินงบประมาณภาครัฐ (1 SUPPLY SIDE) และ
ี่ งต่อคุณภาพบริการและศรัทธา
กาหนดมาตรการกากับเรือ
่ งวัสดุยามีความเสย
ั ้ 2)
บริการของประชาชนในโรงพยาบาลภาครัฐ (รพ.ชน
้ กเกณฑ์เป้ าหมายและบริการสุขภาพทีพ
2. ใชหลั
่ งึ ประสงค์ของ WHOเป็ นตัว
กาหนดการจัดระบบสุขภาพภายใต ้การสนับสนุนทางการเงินทีเ่ หมาะสม แต่
้
ไม่ใชใ่ ชการเงิ
นเพือ
่ นาหรือจากัดระบบสุขภาพ
ิ ธิภาพการบริหารงบประมาณและการบริการระบบบริการ(2
3. การพัฒนาประสท
DEMAND SIDE)ก่อน
1.
ิ ธิภาพการบริหารงบประมาณโดยกองทุนต่างๆ
1) ประสท
ิ ธิภาพการจัดบริหารจัดการระบบโรงพยาบาล
2) ประสท
ิ ธิภาพการบริหารงบประมาณ
ประสท
โดยกองทุนต่างๆ
้ หลากหลาย ให ้สอดคล ้องกลมกลืนทัง้ สท
ิ ธิประโยชน์
การลดความซ้าซอน
และอัตราชดเชย
2. การลดบทบาทผู ้จัดการระบบบริการ
1.
1. ให ้ความสาคัญเรือ
่ ง Basic Coverage เป็ นลาดับแรกก่อน National Security
้
2. ใชกลไกทางการเงิ
นผลักดันรูปแบบบริการเฉพาะแยกย่อยหลากหลาย รับประกัน
โรคยากราคาแพง แต่ถั่วจ่ายบริการพืน
้ ฐาน
3.
การจัดสรรเงินแยกย่อยรายโรงพยาบาล ไม่สอดคล ้องกับการจัดบริการแบบ
(Service Plan:กสธ)
ิ ธิภาพการจ ัดบริหารจ ัดการระบบโรงพยาบาล
ประสท
1. การพ ัฒนาระบบบริการแบบเครือข่าย Network for Regional Healthcare
Improvement
1) Optimal Scale : ก้อนงบประมาณใหญ่พอต่อการปร ับเกลีย
่ จ ัดบริการทงเครื
ั้
อข่าย
2) จ ัดระบบบริการทีส
่ อดคล้องปฐมภูมถ
ิ งึ ตติยภูมข
ิ นสู
ั้ งภายใต้แนวคิด Eco Health &
Eco Service
3) สน ับสนุนการจ ัดบริการร่วม PPP ลดการแข่งข ันแย่งลูกค้าก ันจนขาดทุน เป็นเพิม
่
การแบ่งปันบริการร่วมก ันอยูร่ อดด้วยก ัน
2. การพ ัฒนาการบริหารคล ังและว ัสดุ
1) National CPG
ี าหล ัก
2) กรอบรายการมาตรฐานบ ัญชย
3) การพ ัฒนาระบบต่อรองราคา : มาตรฐานราคาเดียว
4) การพ ัฒนาระบบบริหารคล ัง : มาตรฐานคล ังเดียว
้ า
3. การพ ัฒนารูปแบบการจ ัดสรรค่าใชจ
่ ยด้านบุคลากรทีเ่ หมาะสม P4P
สสอ.
บริการ
ตติยภูม ิ
สสจ.
UNIVERSAL COVERAGE
ACCESSIBILITY
บริการทุตย
ิ ภูม ิ
QUALITY
หน่วย
สธ.
เขต
อืน
่
บริการปฐมภูม ิ
SECURITY
ภาครัฐ
สาธารณสุขมูลฐาน
ประชาชน
SELF CARE
กรม.
สถาน
ึ ษา
ศก
NGO
ประก ัน
อืน
่ ๆ
ผังเครือข่ายบริการเบ็ดเสร็ จไร้รอยต่อ
LOCALIZE
PRIMARY
CARE
FUNCTINAL
SERVICE PLAN
การจ ัดโครงสร้าง
เครือข่ายบริการรองร ับทุกโรค
ตอบสนองการบริการประชาชน
้ ร ัพยากร
ิ ธิภาพการใชท
และมีประสท
SATELLITE
OUT -PATIENT
CENTRALIZED
IN-PATIENT
EXCELLENCE
CENTER
CONTACTING UNIT
FOR REGIONAL CARE
ั
การปร ับการร ับพ ันธะสญญา
เป็นเครือข่ายบริการระด ับ
้ ทีส
เขตพืน
่ ข
ุ ภาพตามผ ังบริการ
การจ ัดบริการให้เกิดล ักษณะ
FUNCTIONAL SERVICE PLAN
1.จ ัดบริการปฐมภูมท
ิ ม
ี่ ี
คุณภาพในชุมชนให้
ครอบคลุมทว่ ั ถึง
LOCALIZE
PRIMARY
CARE
SATELLITE
OUT -PATIENT
2.จ ัดบริการแบบผูป
้ ่ วย
นอกแบบไม่มเี ตียงผูป
้ ่ วย
ให้กระจายทว่ ั ถึงเพือ
่
ป้องก ันความหนาแน่น
ของรพ.ร ักษาผป.ใน
3.จ ัดบริการผูป
้ ่ วยในที่
เป็นศุนย์กลางมี
ทร ัพยากรบริการและ
บุคลากรเฉพาะที่
รวบรวมไว้อย่าง
เพียงพอต่อบริการ
CENTRALIZED
IN-PATIENT
EXCELLENCE
CENTER
4.การจ ัดบริการ
ระด ับสูง ในโรคทีม
่ ี
ี่ งและมี
ความเสย
แนวโน้มสูงเพือ
่ ความ
ปลอดภ ัยของผูป
้ ่ วย
• ประเมินตามบัญชีใช้จา่ ยภาพรวมต่ ากว่าจริง
• คานวณแยกหลายกองทุนต่อหัวเป็ นเบีย้ หัวแตก
งบขาขึ้น • สานักงบตัดงบโดยลดอัตราให้บริการสวนทางบริการจริงทีม่ ากขึน้
• มีการจัดการแยกย่อยมากมาย ยิง่ ทาให้เกิดเบีย้ หัวแตก
งบขาลง • มีการจัดสรรรายรพ.โดยตรง งบรายหัวแตกต่าง๔๐๐-๑๒๐๐บาท
หน่วย
บริการ
ประชาชน
• งบเหมาจ่ายปลายปิ ดเฉลีย่ ผลงาน รับภาระเสีย่ ง
• กลไกชดเชยกลบความไม่เพียงพองบหลักประกัน
•เข้าถึงสิทธิหลากหลาย ขาดกลไกควบคุมจนหนาแน่นรพ. ขาดคุณภาพ
•เหลือ่ มล้าเข้าถึงบริการทีไ่ ม่เท่าเทียมด้วยปัจจัยการเงินรายรพ.ทีแ่ ตกต่าง
่ งทางการเงินในระบบบริการทาให้
1. ร ัฐมีขอ้ จาก ัดและจาก ัดชอ
2.
3.
4.
5.
ี่ งในการจ ัดบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลมีความเสย
้ า่ ยจากกองทุนประก ันสุขภาพ
ี่ งค่าใชจ
การผล ักภาระความเสย
ไปให้หน่วยบริการ
อานาจอิสระทีข
่ าดสมดุลจากกองทุนในการกาหนดหล ักเกณฑ์
จ ัดสรรภายในและระหว่างกองทุนทาให้เกิดความเหลือ
่ มลา้ ใน
การจ ัดบริการประชาชนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ มีปญ
ั หาความเท่าเทียม
และเป็นธรรม
ั อ
้ นมากขึน
้ มีหน่วยงานในและนอก
ระบบสุขภาพมีความซบซ
กาก ับของกระทรวงสาธารณสุขทีห
่ ลากหลายเข้ามามีบทบาท
ในระบบสุขภาพแต่ขาดเอกภาพบูรณาการ
ื้ บริการทงภาคร
การดาเนินการในสว่ นของผูซ
้ อ
ั้
ัฐและ
ภาคเอกชนอยูภ
่ ายใต้กาก ับของกฎหมายหลายฉบ ับ รวมทงมี
ั้
การดาเนินการทีไ่ ม่ประสานก ัน ในสว่ นของผูใ้ ห้บริการภาคร ัฐ
และเอกชนต่างมีแนวทางในการทางานของตนเอง
แสดงระบบการเงินในประก ัน
สุขภาพเป็นเพียง1ใน9ของ
องค์ประกอบระบบสุขภาพ
การพ ัฒนาโดยระบบประก ัน
้ ารเงินทีจ
สุขภาพโดยใชก
่ าก ัด
เป็นต ัวนา ข ับเคลือ
่ นระบบสุขภาพ
่ ารขาดความ
เป็นหล ัก นาไปสูก
เข้มแข็งทีย
่ ง่ ั ยืนของระบบสุขภาพ
ในประเทศไทย
สถานการณ์ปญ
ั หาการเงินเชงิ ลึกในระบบบริการ
หล ักประก ันสุขภาพไทย
1.
2.
3.
4.
5.
กองทุนUCจ ัดสรรค่าร ักษาให้ตา่ กว่าราคาค่าร ักษาพยาบาลทีเ่ รียก
เก็บอย่างมาก (62.13%)
กองทุนUC จ ัดสรรแบบ Cost Controlled, Close Ended, Global
้ าร
Budget นาเงินสว่ นหนึง่ ไปจูงใจทางาน เมือ
่ ผลงานเกินวงเงินใชก
ปร ับเกลีย
่
มีการชดเชยความไม่เพียงพอกองทุน UC ด้วยเงินสว่ นอืน
่ และการ
่ ยเหลือความไม่เพียงพองบUCในระด ับจ ังหว ัด
ปร ับเกลีย
่ ชว
้ า
้ ญ
รพศ./ท. มีสว่ นต่างค่าใชจ
่ ยเรียกเก็บก ับรายร ับจริง(หนีส
ู )จาก
UC มากกว่ารพช.มาก และมีการชดเชยรายได้จริงจากnon UC ไป
่ ยรพช.จานวนมาก กลบปัญหาเงินUC ไม่เพียงพอมาตลอด
ชว
่ อภ ัยภูเบศวร์,ตร ัง,พุทธเลิศหล้า,
รพศ/ท.หลายแห่ง จานวน 1/3 เชน
อินทร์บร
ุ ี ฯลฯทีเ่ คยมีรายได้มน
่ ั คงเกิดวิกฤตการเงินอย่างต่อเนือ
่ ง
่ ง10 ปี
ในชว
ั ัดสป.ปี 2553
ี ริหารหน่วยบริการ 832 แห่งสงก
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบ ัญชบ
้ ญ
ARรายได้พงึ ได้-รายได้ร ับจริง=หนีส
ู
NonUC ,
44,469 ,
40%
UC ,
67,499
, 60%
รายได้พงึ ได้เป็นราคาเรียกเก็บตามมาตรฐานบ ัญชรี าคา
ั ว่ นรายสท
ิ ธิร ักษาทีส
ิ ธิไ์ ด้
มีการแยกเก็บตามสท
่ ะท้อนสดส
้ ญ
ดีพบว่าภาพรวมทุกรพ.มีหนีส
ู จากกองทุน UC ถึง
25,563 ล้านบาท ในขณะทีก
่ องทุน non UC เพียง
1,424 ล้านเท่านน
ั้
Non
UC
1,424
NonUC,
43,045
, 51%
25,563
UC
-
10,000
20,000
30,000
40,000
NetIncome
50,000
60,000
UC ,
41,936
, 49%
ล้านบาท
70,000
80,000
I-R Different
ี ริหารหน่วยบริการ 832 แห่ง สงั กัดสป. ณ 30 กันยายน 2553
ข ้อมูลจากบัญชบ
แสดงผลต่างรายได้พงึ ได้กับรายได้รับจริง: ¾ ของหนี้สญ
ู
ทั้งหมด ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มรพศ.รพท. มูลค่า 18,994ลบ.
รพช.,
6,569,
25.70%
non
UC
รพศ/ท.,
18,994,
74.30%
UC
Net Income
Receivable
Net Income
Loss
% Grain
% Loss
Loss
36,630,464,244.11
17,636,015,908.08
-18,994,448,336.03
48.15
-51.85
33,298,478,498.77
31,011,587,697.18
-2,286,890,801.59
93.13
-6.87
ในขณะที่รายได้พงึ รับซึ่งเป็ นไปตามปริมาณให้บริการมีมลู ค่าใกล้เคียงระหว่างUCกับ
Non UC แต่รายได้รับจริงสุทธิ ส่วนใหญ่มาจาก non UC เกือบเท่าตัว
่ นใหญ่จากรพศ/ท.
การชดเชย 6 ระบบสว
:กลบปัญหาเงินกองทุนUCไม่เพียงพอ
Adjust Prepaid
Non UC Cross
Subsidize
Referral Debt
Adjust Postpaid
Labor Overload
I-R Difference
Total
สว่ นใหญ่รพศ/ท.
1,586.82
สว่ นใหญ่รพศ/ท.
1,671.98
สว่ นใหญ่รพศ/ท.
สว่ นใหญ่รพศ/ท.
Provider Staffs
สว่ นใหญ่รพศ/ท.
983.93
118.73
?
25,563.01
>29,924.47
UC
3%
3% 2% 7%
ตามจ่ายUC
ั ัด
เบิกต้นสงก
11%
72
%
ขรก
ั
ประก ันสงคม
พรบ.3
รง.ต่างด้าว 4% 2%
อืน
่ ๆ
12,970
MB
,31%
16,760
,MB,
40%
12,408
MB ,
29%
8%
36%
31%
4%
3%
12%
8%
9%
14%
13%
33%
34%
5%
11%
67%
3%
12%
2%
4%
3%
2%
34%
31%
9%
3% 4%
16%
10%
65%
NON
UC
2%
3%
22,091
MB
52%
13%
9%
14%
54%
UC
20,048
MB
48%
8%
33%
35
%
8%
3%
2% 1%
8%
17%
35%
29%
3%
4%
4%
1. การจ ัดสรรตามรายห ัวโดยรวมเงินเดือน เป็นสาเหตุให้เกิดความ
้ า่ ย
แตกต่างงบบริการและสถานบริการประสบปัญหาค่าใชจ
2.กลไกการชดเชยมีความไม่เพียงพอ ทาให้มองไม่เห็นปัญหา
การเงินแต่ได้สะสมและขยายต ัวรุนแรง
3.การจ ัดสรรเหมาจ่ายปลายปิ ด และมีการก ันเงินจานวนมากที่
้ ฐานของหน่วย
กองกลาง เป็นกองทุนย่อย ทาให้งบบริการพืน
บริการไม่เพียงพอ
4. การทุม
่ งบไปในงบหล ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้า ทาให้งบโครงสร้าง
้ ฐานลดน้อยลงอย่างมากและทาให้งบในการสง่ เสริมสุขภาพ
พืน
และป้องก ันโรคไม่เพิม
่
้ อย่างมาก ทาให้
5.ผูป
้ ่ วยในระบบหล ักประก ันสุขภาพเพิม
่ ขึน
้ ฐาน และงบประมาณ
เกิดการขาดแคลนบุคลากร และโครงสร้างพืน
บริการ
NI &DEPRECIATION(ล้าน)
12,000
10,000
8,000
6,000
UC
เหลือค้างท่อ
18,000ล้าน
4,609
7,837
5,179
4,090
4,000
2,000
0
2551/Q4
-2,000
2552/Q4
-1,246
2553/Q2
2553/Q4
2554/Q4
2555/Q2
-1,887
-4,000
-6,000
2554/Q2
-4,692
UC
UC
เหลือค้างท่อ เหลือค้างท่อ
4,200 ล้าน 260 ล้าน
โดยกลไกการจัดสรรปี 2553 มีเงินค้างท่อจานวนมากส่งผลให้รพ.ขาดทุนอย่างมาก
การปรับกลไกการจัดสรรอย่างเร่งรัดทาให้การเงินปี 2554 ดีข้ ึนอย่างชัดเจน
Priorities in Health
PURCHASER
บริการจ ัดการพิเศษ
/เฉพาะโรคยากราคาแพง
45,438ล้าน
?
?
PROVIDER
้ ฐาน
บริการพืน
OPD IPD PP
1,289฿:53,829ล้าน
47ล้านคน
Two overarching themes:
Current resources can yield substantial
health gains if knowledge of costeffective interventions were applied
more fully.
Additional resources are needed in lowincome countries to minimize the glaring
inequities in health care. Increased
resources would provide highly-effective
interventions, expand research, and
extend basic health coverage to more
people
การกันเงินจานวนมากเพือ่ รองรับโรคราคาแพงป้องกันการล้มละลายในครัวเรือนแต่จากัด
ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในหน่วยบริการจนขาดสมดุลคุณภาพบริการประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
Reference: http://www.dcp2.org/pubs/PIH
กรอบแนวคิดองค์การอนามัยโลกลดการจัดการเฉพาะโรค(OOP=objective
่ เพิม่ บริการสุขภาพที่ครอบคลุม
Oriented Programs) เพือ
การจ ัดสรรตามรายห ัวล่วงหน้า
ไม่รวมเงินเดือน
ปี งบ
ประมา
ณ
2551
2552
2553
2554
อ ัตราต่อห ัว
ประชากร
เฉลีย
่ ทงั้
ประเทศ
946.14
958.57
986.32
1007.97
อ ัตราต่อห ัวประชากร
น้อยทีส
่ ด
ุ
อ ัตราต่อห ัวประชากร
มากทีส
่ ด
ุ
อ ัตรา
จ ังหว ัด
อ ัตรา
จ ังหว ัด
444.03
413.47
430.07
404.41
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
1,207.17
1,231.36
1,232.22
1,134,33
น่าน
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
พิษณุ โลก
แสดงความแตกต่างของการจ ัดสรรตามหล ักเกณฑ์กองทุนหล ักประก ันสุขภาพแห่งชาติ
ปชก.มาก/รพ.เล็ก/ ขรกในรพ..น้อย
จานวนปชก. ประเภทปชก.
ปชก.น้อย/รพ.ใหญ่/
ปริมาณงาน คุณภาพงาน
กลไกการจัดสรรตามรายหัวหักเงินเดือนจ่ายตรงไปยังหน่วยบริการ
แบบแยกย่อยขาดกลไกบริหารกลางเพือ่ ความเท่าเทียมและประสิทธิภาพ
1. เกิดความแตกต่างค่าหัวรายหน่วยบริการอย่ างหลากหลายกระทบต่อความสามารถ
2.
3.
4.
5.
จัดบริการ เกิดความแตกต่างจนปรากฏเป็ นความเหลื่อมล้าในประชาชนต่างพื้นที่กัน
เกิดความเหลื่อมล้าในสิทธิ สวัสดิการ ในการให้บริการของผูใ้ ห้บริการ กรณีงานหนักกว่าหรือ
เท่ากัน แต่รายได้ต่อหัวน้อยได้รับผลตอบแทนอย่างจากัด
การจ่ายตรงไปหน่วยบริการ ไม่สามารถบริหารภาพรวมทาให้มีข้อจากัดกีดกั้นการพัฒนา
อั ตรากาลัง ค่าจ้างกรณีมีเหตุผลพร้อมในการเพิม่ อั ตรากาลัง แต่ไม่มีเงินจ้าง
เกิดลักษณะการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรมลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอา และการกินหัวคิว เช่น
หน่วยบริการที่มีความพร้อมสามารถแย่ งบริการเพือ่ รับค่าชดเชยบริการอั ตราสูงพิเศษกรณี
ผ่าตัดต้อกระจก โรคไต ผ่าหัวใจ
การบริหารจัดการแบบแยกย่อย ทาให้ขาดประสิทธิ ภาพเชิงระบบบริหารร่วม จากการต่ างคน
ต่างซื้อ ต่างหา ในหน่วยที่มีรายรับจากการจัดสรรดีมีอานาจการใช้จ่ายและลงทุนอิ สระจนเกิน
ความเหมาะสม ในขณะที่หน่วยได้รับจัดสรรน้อยเกิดการประหยัดจนขาดแคลนคุณภาพ
ทั้งหมดเกิดจากความอคติในระบบที่ต้องการแยกหน่วยบริหารสนับสนุนออก
จากหน่วยบริการ และนาหน่วยบริการขึ้นตรงกับอานาจทางการเงินของกองทุน
การขาดบูรณาการศั กยภาพบริหารและงบประมาณนาไปสู่ความอ่ อนแอในระบบ
บริการสุขภาพของรัฐ ทั้งสร้างความเหลื่ อมล้าระหว่ างกองทุน หน่วยบริการ
และประชาชนมาอย่ างต่ อเนื่อง
อคคติระบบ แยกบริหารออกจากบริการ
จ่ายแยกย่อยแยกหน่วยบริการแยกกันอยู่
1.
2.
3.
4.
เกลียดปลาไหล(กระทรวง)กินนาแกง(สสจ.สานักงานสาขาจังหวัด)
บทบาทสสจ.สานักงานสาขาจังหวัดเครือ่ งมือสปสช.
บทบาทสาธารณสุขอาเภอหายไป ไปอยู่กบั รพช.แทน
รพช.ฝื นศักยภาพและวัฒนธรรมบริการ ปี นรัว้ ออกไปดูแลจัดการสถานีอนามัยในฐานะ
เจ้าของเงินคู่สญั ญาหลักสปสช.สร้างระบบปฐมภูม ิ บนภาระทุตยิ ภูมซิ งึ่ หนักมากอยู่ก่อน
ยิง่ หนักมากขึน้
5. การจ่ายเงินตรงไปยังหน่วยบริการทาให้เกิดรัฐอิสระในรพช. แยกบริการแยกบริหาร ต่าง
คนต่างเอาตัวรอด
6. ลูกเฉยๆกับพ่อ(กสธ)ทีไ่ ม่มเี งิน มารักแม่(สปสช.)ทีม่ เี งินให้ตลอด
กสธ.
สปสช.
สงั กัดอืน
่
แยกส่วนบริหาร
ขาดความเป็ นเอกภาพ
อุดมการณ์ที่สูญเสียไป
เผชิญปั ญหาโดดเดีย่ ว
ไม่ได้มองภาพรวม
บริการแออัด
เหลือ่ มล้ าไม่เท่าเทียม
ผลกระทบต่อหน่วยบริการ
และประชาชน
ถูกปฏิเสธการรักษา
ไม่แน่ใจในคุณภาพ
 เสถียรภาพระบบสุขภาพทีจ
่ ะยง่ ั ยืนได้ตอ
้ งมี
้ ามขา ปัจจุบ ันมีขา
ความสมดุลเหมือนเก้าอีส
ี่ งต่อการทาให้เก้าอี้
หนึง่ ทีอ
่ อ
่ นแอลงจนเสย
สุขภาพล้มลง
 ขา 1 ด้านประชาชนผูร้ ับบริการขยายใหญ่
้ ด้วยการเข้าถึงบริการพร้อมมีความพึง
ขึน
พอใจอย่างมาก
 ขา 2 ด้านกองทุน ผูจ
้ ัดการงบสุขภาพประสบ
ิ ธิภาพการควบคุม
ความสาเร็ จด้านประสท
้ า
ิ ธิประโยชน์ได้
ค่าใชจ
่ ยพร้อมขยายสท
ื่ เสย
ี งในเวทีโลก
หลากหลาย จนมีชอ
 ขา 3 ด้านโรงพยาบาล ผูใ้ ห้บริการภาคร ัฐ
ประสบปัญหาวิกฤตการเงินและกาล ังคน
ต้องรองร ับการขยายต ัวของขาที่ 1 และ 2
ี่ งทีจ
มาตลอด จนอยูใ่ นภาวะอ่อนแอเสย
่ ะห ัก
การพัฒนาคุณภาพ
ระบบหลักประกันสุขภาพ
FUNDs
FINANCIAL
STABILITY
PROVIDER CUSTOMER
ความมัน่ คงทางการเงินเพือ่ สมดุลระบบสุขภาพ
ความเหลือ่ มล้าในบริการสุขภาพ
1. PLUS UC PLUS QUALITY : การพัฒนาคุณภาพระบบ
2.
3.
หลักประกันสุขภาพโดยการสมทบจ่ ายแบบไม่เป็ นภาระประชาชน สามารถ
สร้างความมีส่วนร่วมบนเงือ่ นไขคุณภาพที่สูงขึ้ น มีสมดุลพึงพอใจชดเชย
จากเดิมที่ไม่ตอ้ งร่วมจ่ าย
FINANCIAL STABILITY UC RENOVATION การสร้าง
ความมันคงทางการเงิ
่
นการคลังเพือ่ สนับสนุ นระบบบริการสุขภาพอย่าง
ยังยื
่ นและรัฐสามารถรองรับภาระด้านงบประมาณได้อย่างเหมาะสม
NATIONAL HEALTH EQUITY REGULATION การลด
ความเหลือ่ มล้ าในบริการสุขภาพจากกลไกความแตกต่างใน 3 กองทุน โดย
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัว่ ถึงเป็ นธรรมและเท่าเทียม
1.
2.
3.
4.
5.
สร้างกลไกการมีสว่ นร่วมการดูแลสุขภาพของประชาชนในรูปแบบการ
ร่วมจ่ายเพือ
่ สร้างความตระหน ักในคุณค่าบริการ
ิ ธิได้ร ับความคุม
ิ ธิ
ประชาชนผูย
้ ากไร้ไม่ตอ
้ งร่วมจ่ายมีสท
้ ครองตามสท
ิ ธิสงเคราะห์ในสท
ิ ธิประโยชน์พเิ ศษทีจ
ประโยชน์หล ักและสท
่ าเป็น
ร่วมจ่ายรายครงตามอ
ั้
ัตราตา
่ สามารถร่วมจ่ายได้ตามทีร่ ัฐกาหนด เพือ
่
เพือ
่ ความสะดวกและพึงพอใจในบริการ
ประก ันสมทบโดยท้องถิน
่ มูลนิธ ิ กองทุน หรือประก ันเอกชน ในอ ัตราตา
่
ิ ธิประโยชน์พเิ ศษเพิม
ิ ธิ
ล่วงหน้าเลือกได้หลายอ ัตราตามสท
่ เติมจากสท
ประโยชน์หล ักแห่งชาติ
พ ัฒนาเป็นกองทุนหล ักประก ันทีม
่ ก
ี ารร่วมจ่ายเป็นกองทุนเงินออมด้าน
้ ริการเกินจาเป็นโดยกลไก
สุขภาพ สร้างความเป็นเจ้าของลดการใชบ
หากดูแลสุขภาพดีมเี งินกองทุนจ่ายเป็นกองทุนสงเคราะห์ยามชราหรือ
เป็นมรดกให้ลก
ู หลาน
1.
2.
3.
4.
5.
่ งร่วมจ่ายทงร
การเปิ ดชอ
ั้ ัฐร่วม ท้องถิน
่ ชุมชน และบุคคลเป็นเจ้าของระบบ
้ ริการเกิน
บริการสุขภาพแบบสร้างแรงจูงใจดูแลสุขภาพเพือ
่ ลดการใชบ
จาเป็นโดย กองทุนสุขภาพดีมบ
ี านาญสะสมคืน
การบริหารการจ ัดสรรงบกองทุนหล ักประก ันใหม่โดยการปร ับเกลีย
่ เงินเดือน
ระด ับประเทศ Mean+/-SD และการบริหารจ ัดสรรเงินค้างท่อแบบให้หมดใน
ปี งบประมาณ
ิ ธิภาพระบบบริหารการเงินการคล ังตามกระบวนการ FAI
การพ ัฒนาประสท
(Financial Administration Index) คือการควบคุมภายใน การจ ัดทา
ิ ธิภาพด้วยUnit Cost
บ ัญช ี การบริหารการเงิน การบริหารประสท
้ ทีส
ระบบบริการใหม่แบบเครือข่ายบริการเบ็ดเสร็ จครบวงจรเขตพืน
่ ข
ุ ภาพ
พ ัฒนาคุณภาพในแต่ละระด ับ และมีระบบรองร ับบริการรอยต่อทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
ิ ธิภาพ เพิม
ภายใต้การบริหารจ ัดวางทร ัพยากรสุขภาพทีค
่ ม
ุ ้ ค่ามีประสท
่
คุณภาพ ลดการแย่งทร ัพยากร (Functional Service Plan)
ั
้ ทีเ่ ครือข่ายบริการ
การบริหารการเงินโดยเครือข่ายพ ันธะสญญาเขตพื
น
สุขภาพ เพือ
่ ให้มวี งเงินตามห ัวประชากรเพียงพอ และมีการจ ัดสรรหรือปร ับ
้ ที่
เกลีย
่ สอดคล้องตามปัญหา ความต้องการ และภาระงานในพืน
ทุนสารองสุทธิ
ทุนสารองสุทธิ(ล้านบาท)
40,000
35,000
34,868
33,774
29,106
30,000
31,506
31,580
2554/Q2
2554/Q4
27,786
25,181
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2551/Q4
2552/Q4
2553/Q2
2553/Q4
2555/Q2
สถานการณ์เงินบารุงสุทธิ
เงินบารุงสุทธิ(ล้าน)
25,000
20,000
15,000
18,673
17,770
16,531
15,058
12,778
11,992
10,000
7,146
5,000
0
2550/Q4
2551/Q4
2552/Q4
2553/Q4
2554/Q2
2554/Q4
2555/Q2
ขาดทุน
505รพ.
(63%)
Q4/2552
ขาดทุน,
585,
71%
7,388
ล้านบาท
ขาดทุน
540รพ.
(67%)
กาไร
302รพ.
(37%)
กาไร,
236,
29%
ขาดทุน
308
รพ.
37%
กาไร
267รพ.
(33%)
กาไร
518 รพ
63%
Q4-2553
ขาดทุน,
303รพ,
37%
Q4-2554
กาไร,
525รพ,
63%
ขาดทุน,
432,
52%
กาไร,
393,
48%
ผลประกอบการแยกกลุม
่ กาไร -ขาดทุน
ขาดทุน
505รพ.
(63%)
Q4/2552
ขาดทุน,
585,
71%
กาไร
302รพ.
(37%)
กาไร,
236,
29%
Q4-2553
ขาดทุน,
303รพ,
37%
Q4-2554
กาไร,
525รพ,
63%
ั ว
่ นประชากรในพืน
้ ทีม
สดส
่ ม
ี ากเพียงพอ
ประชากร (คน)
งบหล
ันสุขภาพถ้วนหน้
ต่องบประมาณบริ
การสุ
ขักประก
ภาพรายห
ัว า (ล้านบาท)
เขต
ปชก.
ิ ธิ
ทุกสท
ปชก.
UC
ร้อยละ
UC
งบทงหมด
ั้
สปสชก ัน
ยอด
จ ัดสรร
สว่ น
เงินเดือน
สว่ น
ดาเนินงาน
1
5,671,371
3,989,087
70.34
11,550.80
2,643.35
8,907.46
3,504.34
5,403.12
2
3,442,845
2,564,710
74.49
7,426.37
2,048.57
5,377.80
2,083.76
3,294.05
3
3,016,171
2,308,532
76.54
6,684.59
1,936.53
4,748.05
1,725.19
3,022.86
4
4,995,085
2,943,096
58.92
8,522.03
2,132.73
6,389.29
3,099.92
3,289.37
5
5,044,058
3,622,365
71.81
10,488.92
2,812.45
7,676.47
3,335.73
4,340.74
6
5,548,017
3,564,801
64.25
10,322.24
2,799.08
7,523.16
2,894.16
4,629.00
7
5,000,798
3,723,961
74.47
10,783.10
3,555.62
7,227.48
2,172.29
5,055.19
8
5,410,954
4,273,434
78.98
12,374.16
4,453.30
7,920.86
2,340.73
5,580.13
9
6,645,038
5,007,960
75.36
14,501.05
4,360.03
10,141.02
2,605.65
7,535.36
10
4,516,528
3,531,393
78.19
10,225.50
3,213.74
7,011.76
2,069.79
4,941.96
11
4,226,870
3,318,083
78.50
9,607.84
2,859.14
6,748.70
2,662.12
4,086.58
12
4,666,180
3,866,599
82.86
11,196.12
3,728.87
7,467.26
2,914.46
4,552.80
123,682.72
36,543.41
87,139.31
31,408.15
55,731.16
รวม
58,183,915 42,714,021
การกระจายงบเหมาจ่ายรายห ัว
จ ัดสรรภาพรวมและห ักเงินเดือนระด ับเขต
งบดาเนินการ 2555
1294.94
ห ักเงินเดือนรายเขต (เสนอ)
งบดาเนินการ2553
1,028.85
ห ักเงินเดือนรายรพ. (สปสช.)
งบดาเนินการ2555
1,304.75
เกลีย
่ เงินเดือนรายจ.(สปสช.)
1504.68
1117.66
387.02
1,522.17
267.76
1,254.41
1,653.25
869.94
783.61
ภาพรวมการบริหารงบประมาณหล ักประก ันสุขภาพรายเขต
งบผลงานทงปี
ั้
้ า
=งบใชจ
่ ยขนต
ั้ า่
+งบเพิม
่ เติมปลายปี
งบประมาณ
หล ักประก ัน
สุขภาพราย
เขต
งบเพิม
่ เติมปลายปี
=ผลงานทงปี
ั้
้ า
-ค่าใชจ
่ ยล่วงหน้า
Regional Criteria & Plan
For Expenditure Budget
HOSPITAL MIN BUDGET
Central
Reimbursement
Budget
HOSPITAL PERFORMANCE
Regional Category & Criteria
For Performance Budget
้ า
้ ฐานขนต้
ให้จ ัดสรรงบบริการตามค่าใชจ
่ ยพืน
ั้ น
ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2555 (ล้านบาท)
่ นทีเ่ หลือตามผลงาน ค่าใชจ้ า่ ย
เพียงพอก่อน จึงงบหล
จ ัดสรรงบส
ว
เขต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ปชก.UC
รวม
งบทงหมด
ั้
สปสชก ัน
งบ
ล่วงหน้า
เงิน
เดือน
ดาเนิน
งาน
ขนต
ั้ า
่ (ล้าน
บาท)
3,989,087
11,550.80
2,643.35
8,907.46
3,504.34
5,403.12
4,899.00
2,564,710
7,426.37
2,048.57
5,377.80
2,083.76
3,294.05
3,350.60
2,308,532
6,684.59
1,936.53
4,748.05
1,725.19
3,022.86
2,327.36
2,943,096
8,522.03
2,132.73
6,389.29
3,099.92
3,289.37
3,627.62
3,622,365
10,488.92
2,812.45
7,676.47
3,335.73
4,340.74
4,794.46
3,564,801
10,322.24
2,799.08
7,523.16
2,894.16
4,629.00
4,431.00
3,723,961
10,783.10
3,555.62
7,227.48
2,172.29
5,055.19
4,427.83
4,273,434
12,374.16
4,453.30
7,920.86
2,340.73
5,580.13
4,562.20
5,007,960
14,501.05
4,360.03 10,141.02
2,605.65
7,535.36
5,885.81
3,531,393
10,225.50
3,213.74
7,011.76
2,069.79
4,941.96
3,600.43
3,318,083
9,607.84
2,859.14
6,748.70
2,662.12
4,086.58
3,769.47
3,866,599
11,196.12
3,728.87
7,467.26
2,914.46
4,552.80
4,066.10
42,714,021
123,682.72
36,543.41 87,139.31 31,408.15 55,731.16
49,741.89
1. กาหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้อมปรับดุล
2.
3.
4.
5.
ระบบจัดสรรจากกองทุน โดยคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
บทบาทการนาด้านสุขภาพที่เป็ นกลางของประเทศ เพือ่ เป็ นกลไกกากับ
นโยบายและอภิบาลระบบบริการสุขภาพซึ่งเป็ นด่านหน้า
กากับปรับทิศแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างสิทธิ์และกาหนดสิทธิ
ประโยชน์เสริมตามกลไกการร่วมจ่ายเพิม่ โดยสมาชิกแต่ละกองทุน
สร้างความเป็ นธรรมโดยการกาหนดค่าบริการที่เป็ นธรรมเป็ นอั ตรา
เดียวกันทุกสิทธิ์
สร้างความสมดุลและเป็ นธรรมทั้งประชาชนผูม้ สี ิทธิ์ หน่วยผูใ้ ห้บริการ และ
กองทุนผูซ้ ้ ือบริการ
สปสช.
AREA
HEALTH
CARE
RIGHT
BOARD
สปส.
ี ลาง
กรมบ ัญชก
คานสมดุลในระบบบริการสุขภาพ
หน่วย
งาน ส.
กรมใน
กสธ.
REGULATOR
COORDINATOR
องค์กร
ต่างๆ
.
.
LOCALIZE
PRIMARY
CARE
SATELLITE
OUT -PATIENT
CENTRALIZED
IN-PATIENT
EXCELLENCE
CENTER
1. การออกแบบระบบสุขภาพสาธารณะทีม่ ีค่าใช้จ่ายน้อยทีส่ ุดบน
ผลผลิตสุขภาพประชาชาติทีม่ ากทีส่ ุด
2. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับชุมชนและปฐมภูมิ
ทีค่ รอบคลุมมีคุณภาพเพือ่ ให้ประชาชนแข็งแรงไม่เจ็ บป่ วย
3. ลดการป่ วย ลดความหนาแน่น ในรพศ.รพท. เพือ่ รักษาโรคยาก
ซับซ้อน จัดระบบบริการผป.นอกทัว่ ถึงในรพ.ขนาดเล็ก
4. ให้ความสาคัญกับการวางหน่วยบริการและจัดสรรทรัพยากรใน
บริการทีเ่ หมาะสมคุม้ ค่าคุม้ ทุน ลดการแข่งขันมาเป็ นแบ่งปั น
บริการเพือ่ ความมันคงทั
่
้ งเครือข่าย
“การเงินในระบบสุขภาพทีพ
่ งึ ประสงค์
ไม่ใช่การใช้ข้อจากั ดทางการเงินจากการควบคุมงบประมาณ
มาเป็ นกลไกนากากั บระบบสุขภาพจนขาดคุณภาพ
และไม่ใช่การใช้การเงินขั บเคลื่อนบริการสุขภาพราคาแพงๆ
แต่มผ
ี ลิตผลสุขภาพประชาชาติทตี่ ่า
ควรใช้การเงินเป็ นกลไกสนั บสนุนการสร้างระบบสุขภาพ
ทีม่ รี ูปแบบซึ่งควบคุมค่ าใช้จ่ายโดยตั วระบบเอง
แต่สร้างผลิตภาพแก่ประชาชาติอย่างคุ้มค่ า”
หน่วยงานสนับสุนน : กลุ่มประกัน สป.
องค์ประกอบและมิติตัวชี้วัด
การเงินการคลังในหน่วยบริการ
หน่วยประเมินผล
(Indicator
owner)
กพร./รมต.
สป.สธ.
สตป.
สสจ.
อธิ บายคาย่ อ
ตัวชี้วัดเชิง
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ
เครื่องมือ
(Process indicator)
(Indicator Tool)
Ministry FSt
Ministry FAI
Ministry FSu
Regional FSt
Regional FAI
Regional FSu
Provincial FSt
Provincial FAI
Provincial FSu
Hospital FSt
Hospital FAI
Hospital FSu
FSt=Financial
Stability
FAI=Financial
Administration
Index
FSu=Financial
Surveillance
(Out put indicator)
1. FAI มี 4 ระดั บ ระดั บกระทรวง ระดั บเขต ระดั บรพ. และระดั บจังหวัด
2. FAI = Process Evaluation For Indicator Financial
Stability by Financial Surveillance
3. Process indicator = individual measurement for
Status evaluation for development
4. FAI : evaluated by Inspectors that training by
Hig.Moph department
5. Financial Stability = Out put indicator ,Evaluated
by Financial data from Accrual basis
6. Financial surveillance = Tool for Financial
Administration, calculated by risk ratio scoring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ดัชนีแสดงความมั่นคงทางการเงินของหน่วยบริการ
ผลลัพธ์ ของกระบวนการบริหารจัดการการเงินการคลัง FAI
วัดกลไกการจัดสรรเงินที่เพียงพอจากทุกกองทุน การปรับเกลี่ยและบริหารงบระดับเขต /
จังหวัด และการบริหารการเงินการคลังในหน่วยบริการ
ที่มาคือการแก้ปัญหาการเงินจากระบบหลักประกันสุขภาพโดยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงใน
ประเด็นเพือ่ ให้หน่วยบริการมีความมั่นคงทางการเงิน
ดัชนีการเงินที่ใช้คือ ผลประกอบการ NI>0 ซึ่งได้รับจัดสรรส่วนใหญ่จากกองทุนรายปี มี
ความเพียงพอในการจัดบริการในรอบปี
กาหนดเกณฑ์เป้าหมาย FSt NI > 0 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนรพ.ในแต่ละ
ระดับ ตั้งแต่ระดับรพ. จังหวัด เขต จนถึงระดับสป.
กลุ่มประกันสนับสนุนการประมวลผล FSt รายไตรมาส จากรายงานการเงินหน่วยบริการ
1. เครื่องมือในการเฝ้ าระวังความเสี่ยงทางการเงินรายหน่วยบริการ
โดยเน้นการใช้ดัชนีการเงินความไวที่สงู แต่มคี วามเพี้ยนต่า
2. นาผลการตรวจพบระดับความเสี่ยง 7 ระดับ วิเคราะห์กาหนด
กระบวนการ FAI ภารกิจและแผนงานการบริหารจัดการการเงิน
การคลังในแต่ละระดับ
3. กลุ่มประกันสนับสนุนข้อมูลการประมวลความเสี่ยงรายไตรมาส จากงบ
ทดรองที่ทกุ หน่วยจัดส่งมา โดยโปรแกรมส่วนกลาง
ประเภทดัชนี
น้ าหนักความเสีย่ ง
(Risk Score)
๑.กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์
๑)CR<๑.๕
๒)QR<๑
๓)Cash<๐.๘
๑
๑
๑
๒.กลุ่มแสดงความมันคงทางการเงิ
่
น
๑)แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน) NWC<๐
๒)แสดงฐานะจากผลประกอบการ(กาไรสุทธิรวมค่าเสือ่ ม)NI<๐
๑
๑
๓.กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง
๑)NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด <๓ เดือน หรือ
๒)NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด <๖ เดือน
๒
๑
ระดับความเสีย่ งทางการเงิน
ตามดัชนีเฝ้ าระวังของกระทรวงสาธารณสุข
ระด ับความ
ี่ ง
เสย
7
6
5
4
3
2
1
0
จานวน
(รพ.)
129
19
11
76
65
84
200
242
826
129
7
19
6
11
5
76
4
65
3
84
2
200
1
242
0
0
50
100
150
200
250
ี่ งการเงิน
จานวนรพ.ตามระด ับความเสย
300
ความเสีย่ งทางการเงิน
ตามดัชนีเฝ้ าระวังของกระทรวงสาธารณสุข
 เครือ่ งมือในการเฝ้ าระวังความเสีย่ งทางการเงินทีใ่ ช้บอกความรุนแรง 7 ระดับ ประกอบด้วยดัชนีด้าน
ความคล่องทางการเงิน (CR , QR ,Cash Ratio) ดัชนีทแี่ สดงฐานะการเงิน ( ทุน
สารองสุทธิ,ผลประกอบการ) และระยะเวลาทีส่ ามารถดาเนินการอยู่ได้ด้วยทุนสารองทีม่ ี
 จานวนรพ.ทีเ่ ข้าข่ายมีความเสีย่ งจานวน 584 รพ. (ร้อยละ 70) ระดับ 7 ทีเ่ ป็ นความเสีย่ งสูงสุดมีถงึ
129 รพ. (ร้อยละ 16)
สูงสุด
ตามดัชนีเฝ้ าระวังของกระทรวงสาธารณสุข
ลาด ับ
ตาก
อุบลราชธานี
ยะลา
นราธิวาส
สงิ ห์บร
ุ ี
ศรีสะเกษ
อุดรธานี
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
สกลนคร
ี งใหม่
เชย
สระบุร ี
0.79
0.61
0.98
0.69
0.62
0.44
0.62
0.52
0.54
0.50
0.79
0.36
0.69
0.43
0.88
0.66
0.53
0.32
0.51
0.42
0.46
0.37
0.53
0.32
0.30
-0.07
0.48
-0.87
0.21
-0.51
0.25
-0.75
-0.39
-0.12
0.09
-0.01
-37,033,692.17
-50,254,840.10
-4,976,949.65
-17,225,417.39
-35,755,818.19
-27,087,589.64
-23,704,109.27
-29,086,355.75
-22,237,187.85
-27,747,456.69
-20,002,515.63
-26,152,485.57
-63,919,616.11
-35,883,683.26
-57,041,380.21
-40,834,828.80
-14,850,128.21
-12,767,501.80
-15,464,112.87
-9,852,494.26
-15,269,076.41
-9,649,486.89
-17,022,300.03
-4,772,623.75
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
13ปากพะยูน,รพช.
14สนม,รพช.
15คีรรี ัฐนิคม,รพช.
ั ่ าตอง,รพช.
16สนป
17ตรอน,รพช.
18บางพลี,รพช.
19บ้านม่วง,รพช.
20ลี,้ รพช.
พ ัทลุง
สุรน
ิ ทร์
สุราษฎร์ธานี
ี งใหม่
เชย
อุตรดิตถ์
สมุทรปราการ
สกลนคร
ลาพูน
0.38
0.46
0.68
0.79
0.62
0.94
0.69
0.70
0.30
0.35
0.61
0.56
0.53
0.87
0.59
0.62
-0.65
-1.41
-0.16
-0.11
0.28
0.40
-1.19
0.18
-26,462,093.71
-20,000,154.69
-16,427,672.88
-20,503,699.73
-15,066,456.33
-8,428,895.57
-14,805,988.93
-13,222,402.56
-2,384,351.87
-8,295,537.88
-10,324,670.50
-4,158,813.55
-8,015,804.08
-14,345,518.12
-7,213,029.29
-8,794,399.87
7
7
7
7
7
7
7
7
รพช. 30
รพช. 30
รพช. 30
รพช. 60
รพช. 30
รพช. 60
รพช. 30
รพช. 60
จ ังหว ัด
CR
QR
Cash
NWC
Risk
NI+Depreciation Scoring
รพ.
ประเภทรพ.
ิ มหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสน
รพท. 300 1,รพท.
400
2๕๐ พรรษามหาวชริ าลงกรณ,รพช. รพช. 90
3ยะลา,รพศ.
รพศ.&Train
4ยีง่ อเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
รพช. 30
5อินทร์บร
ุ ,ี รพท.
รพท. -300
6ไพรบึง,รพช.
รพช. 30
7เพ็ ญ,รพช.
รพช. 60
้
8ท่าโรงชาง,รพช.
รพช. 30
9ว ังสามหมอ,รพช.
รพช. 30
10พระอาจารย์ฝน
ั้ อาจาโร,รพช.
รพช. 90
11จอมทอง,รพช.
รพช. 90
12เสาไห้,รพช.
รพช. 30
กลุ่มโรงพยาบาล
ที่มีความมันคงทางการเงิ
่
นสูงสุด
ID
Org
CapacityGroup
Province
1หาดใหญ่,รพศ.
รพศ.&Train
สงขลา
ิ ธิประสงค์,รพศ. รพศ.&Train
2สรรพสท
อุบลราชธานี
3บุรรี ัมย์,รพศ.
รพศ.&Train
บุรรี ัมย์
4พระนครศรีอยุธยา,รพศ. รพศ.&Train
พระนครศรีอยุธยา
5ลาปาง,รพศ.
รพศ.&Train
ลาปาง
6อุดรธานี,รพศ.
รพศ.&Train
อุดรธานี
ี
เชยงรายประชานุเคราะห์
ี งราย
7,รพศ.
รพศ.&Train
เชย
8สุรน
ิ ทร์,รพศ.
รพศ.&Train
สุรน
ิ ทร์
ิ
9พุทธชนราช,รพศ.
รพศ.&Train
พิษณุ โลก
10ขอนแก่น,รพศ.
รพศ.&Train
ขอนแก่น
11สระบุร,ี รพศ.
รพศ.&Train
สระบุร ี
12พหลพลพยุหเสนา,รพท. รพท. 300 - 400 กาญจนบุร ี
13ศรีสะเกษ,รพท.
รพท. 400+
ศรีสะเกษ
14สวรรค์ประชาร ักษ์,รพศ. รพศ.&Train
นครสวรรค์
15ปทุมธานี,รพท.
รพท. 300 - 400 ปทุมธานี
16วชริ ะภูเก็ ต,รพท.
รพท. 400+
ภูเก็ ต
17มหาสารคาม,รพท.
รพท. 300 - 400 มหาสารคาม
18บางละมุง,รพช.
รพช. 90+
ชลบุร ี
19ลพบุร,ี รพท.
รพท. 300 - 400 ลพบุร ี
20พระปกเกล้า,รพศ.
รพศ.&Train
จ ันทบุร ี
CR
4.45
2.65
6.67
5.77
4.87
3.49
QR
4.22
2.40
6.43
5.66
4.36
3.24
2.85
3.37
2.67
2.07
2.27
4.37
3.33
1.96
2.56
2.00
2.94
4.33
1.94
1.98
2.58
3.13
2.45
1.96
2.15
4.05
3.14
1.89
2.49
1.89
2.65
4.18
1.90
1.80
Risk
Cash
NWC
NI
Score
5.95
927,442,741.31 245,139,334.46 0
3.59 1,105,617,929.80
31,026,401.01 0
9.79 1,094,214,526.30
31,215,691.61 0
11.48 888,498,444.67 106,038,256.71 0
5.35
825,006,183.66 156,090,611.52 0
4.35
725,947,815.62 133,598,932.93 0
2.67
5.15
2.50
0.86
0.88
3.47
4.33
2.29
3.46
1.09
2.74
6.36
2.68
1.40
602,630,907.73
576,872,792.42
637,176,797.10
483,049,218.57
496,338,756.16
373,976,944.54
519,274,075.10
377,410,553.40
448,794,246.76
439,932,085.19
373,564,553.48
398,096,384.82
282,092,763.09
285,263,992.07
225,633,259.82
121,043,703.57
26,435,283.27
157,343,596.34
106,745,171.02
220,548,986.60
10,234,233.24
146,038,705.25
44,687,114.34
30,716,894.28
71,409,884.97
34,123,278.92
147,825,071.32
131,271,500.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ข้1.อสรุ
ป
สถานการณ์
ไ
ตรมาส
๒
ปี
๒๕๕๕
แนวโน ้มทางการเงินของหน่วยบริการถดถอยลงเกือบทุกดัชนี
ี่ งทาง
การเงิน ทัง้ ผลประกอบการ ทุนสารอง ระดับความเสย
การเงิน
2. ทุนสารองทีม
่ ย
ี อดยกมาจากปี กอ
่ น(บุญเก่า)จะสามารถรองรับ
การขาดทุนในปี 2555 ในหลายโรงพยาบาล พอจะทาให ้สว่ น
ิ้ ปี งบประมาณ 2555
ใหญ่ยงั ดาเนินการอยูไ่ ด ้จนถึงสน
ี่ งทางการเงิน
3. มีปัจจัยลบหลายประการทีจ
่ ะทาให ้ความเสย
รุนแรงขึน
้ ได ้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
เงินค ้างท่อเหลือน ้อยมาก 260 ล ้าน
ผลกระทบการลดค่าหัวลงจากกรณีอท
ุ กภัย 5% 167,173,300 บาท
กรณีงบ AE HC ไหลไปเอกชนจากบริการฉุกเฉิน 3 กองทุน
อัตราค่าจ ้างใหม่
ั เจนว่าจะมีงบประมาณ
งบบัญช ี 4-7 ทีย
่ ังไม่ชด
เงินเฟ้ อของแพง
ระบบควบคุมภายในทีย
่ ังไม่สมบูรณ์
แนวโน้มการเงินปี 2556
้ า
กรณีคา่ ใชจ
่ ยสาหร ับปี 2556 คาดหมายว่า จะทาให้โรงพยาบาลร ัฐขาดสภาพคล่องรุนแรง
8 ประการ
1.
งบรายห ัวปี 2556 ลดลง จากเดิม 2,895.60 ในปี 2555 เป็น 2,755 บาท เท่าก ับห ัก
นา้ ท่วม
2.
DRG 5 ลดลง 12%
้ า
้
3.
กองทุนอืน
่ ควบคุมค่าใชจ
่ ยมากขึน
4.
เงินค้างท่อสปสช.ปี 2555 เหลือน้อย
5.
กองทุนขรก. และสปส.เปิ ดตลาดให้รพ.เอกชน ในขณะทีร่ พร ัฐมีความสามารถแข่งข ัน
ทีด
่ อ
้ ยกว่ามาก
้ เงินเดือนขรก. และแนวโน้มลูกจ้างชว่ ั คราวขนต
6.
การขึน
ั้ า
่ 15,000 บาท
้
7.
เงินเฟ้อทีร่ น
ุ แรงขึน
8.
การกาหนดนโยบาย ลดเหลือ
่ มลา้ 3 กองทุน ฉุกเฉินร ักษาได้ทงเอกชนและร
ั้
ัฐ ด้วย
DRG สูง 10,500เงินจะไหลออกไปเอกชน
กระบวนการบริหารจัดการการเงินและการคลัง
หน่วยบริการสุขภาพ 3 ระบบเชื่อมโยงหลัก
1. การควบคุมภายใน
น้าหนัก 20%
2. คุณภาพบัญชี
น้าหนัก 20%
3. ประสิทธิ ภาพบริหารการเงิน น้าหนัก 60%
๑
มีคณะทางานหรือกรรมการ
พิจารณาปัญหาและประเด็ น
พัฒนาระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน
๒
ระดับความสาเร็จ
๓
มีการกาหนดปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญในพื้นที่
สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงฯเพือ่ แก้ไขและ
พัฒนา
มีกระบวนการ
แก้ปัญหาและรูปแบบ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาที่ชัดเจนใน
ปัญหาหรือประเด็น
นั้นๆ
๔
๕
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาและการ
พัฒนาปัญหาตามที่
กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องและรายงาน
ทุกไตรมาส
มีผลงานหรือ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ถึง
ความสาเร็จหรือ
เป็ นที่ยอมรับ(ผ่าน
เกณฑ์กลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายในสป.ซึ่ง
ดาเนินการตาม
แนวทางสตง.โดย
การตรวจของ
สสจ.)
FAI-2: การพัฒนาคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง
๑
๒
ระดับความสาเร็จ
๓
มีทีมหรือคณะ ทางาน
มีการกาหนดปัญหาหรือ
พัฒนาระบบบัญชีมกี าร
ประเด็นที่สาคัญในพื้นที่
ประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงฯเพือ่ แก้ไขและ
พัฒนา
มีกระบวนการแก้ปัญหา
และรูปแบบขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาที่ชัดเจน
ในปัญหาหรือประเด็น
นั้นๆ
๔
๕
มีกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาและการ
พัฒนาปัญหาตามที่
กาหนดอย่าง
ต่อเนื่องและรายงาน
ทุกไตรมาส
มีผลงานหรือ
หลักฐานเชิงประจักษ์
ถึงความสาเร็จหรือ
เป็ นที่ยอมรับ(ผ่าน
เกณฑ์ประเมินการ
ตรวจสอบคุณภาพ
บัญชีทางอี เล็คโทร
นิกส์ 90%)
FAI-3: ประสิทธิ ภาพการบริหารการเงินการคลัง
๑
มีคณะทางานบริหารการเงิน
การคลังทาการประชุมวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินอย่าง
น้อยทุกไตรมาส
ระดับความสาเร็จ
๒
๓
มีการกาหนดปัญหาหรือ
ประเด็นที่สาคัญในพื้นที่
สอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงฯเพือ่ แก้ไขและ
พัฒนา
มีกระบวนการแก้ปัญหา
และรูปแบบขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาที่ชัดเจนใน
ปัญหาหรือประเด็นนั้นๆ
๔
๕
มีกิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาและการ
พัฒนาปัญหาตามที่
กาหนดอย่างต่อเนื่อง
และรายงานทุกไตร
มาส
มีผลงานหรือหลักฐาน
เชิงประจักษ์ถึง
ความสาเร็จหรือเป็ นที่
ยอมรับ (ผ่านเกณฑ์
ดัชนีการเงิน7ระดับ
ของกรรมการประเมิน
ระดับกระทรวง)
ปัญหาสาคัญตามนโยบายกสธ.
1. ด้านควบคุมภายใน
1) การจั ดการความเสี่ยงด้ านการบริหารแผนรายรับ-รายจ่ าย
2) การจั ดการความเสี่ยงด้ านการบริหารคลังวัสดุและเวชภัณฑ์
2. ด้านการพัฒนาบัญชี
1) การพัฒนาการจั ดเก็บข้อมูลรองรับความถูกต้ องของบัญชี เกณฑ์คงค้างและต้ นทุนในโรงพยาบาล
2) การพัฒนาการตรวจสอบความถูกต้ องข้อมูลการเงินโดยการตรวจสอบโดย Account Auditor
3. ด้านการบริหารการเงิน
่ ให้เกิดความมั่นคงทางการเงินในหน่วยบริการ
1) การบริหารการจั ดสรรงบหลักประกันสุขภาพเพือ
2) การพัฒนาการบริหารการเงินการคลังในหน่วยบริการ
่ ขับเคลื่อนการจัดทาต้นทุนในหน่วยบริการ
3) การพัฒนาศูนย์ ต้นทุนจั งหวัดเพือ
ปัญหาสาคัญของพื้นที่
1. ปัญหาสาคัญที่ประเมินโดยผูบ้ ริหารหรือคณะกรรมการระดับ
จังหวัด
2. เป็ นประเด็นที่จังหวัดพิจารณาว่ามีความสาคัญจาเป็ นต้อง
แก้ปัญหาในพื้นที่
3. สามารถกาหนดเพิม่ เติมตามความเหมาะสมและตาม
ความสาคัญเร่งด่วนในการดาเนินการ
มาตรฐานการตรวจ FAI
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบการตรวจ 2 ระดับ


ระดับเขตตรวจราชการ เพือ่ ตรวจระดับจังหวัด
ระดับสาธารณสุขจังหวัด เพือ่ ตรวจระดับรพ.
2. การขึ้นทะเบียน


3.
4.
5.
6.
จนท.ตรวจราชการระดับเขต เพือ่ ให้สามารถลงตรวจ 12 เขตๆละ 2 ครั้ง
จนท.ระดับสสจ.ผูเ้ กี่ยวข้องงานบริหารการเงินรพ.
พัฒนามาตรฐาน อบรมผูต้ รวจราชการ 2ระดับ
การจัดทีมตรวจเพือ่ บริหารระบบการตรวจให้ครอบคลุม
การจัดเก็บข้อมูลโดยโปรแกรมออนไลน์
กลุ่มประกันสป.ให้คาปรึกษา แก้ปัญหา สนับสนุนเครื่องมือ โปรแกรม และข้อมูล
การสนับสนุนโดยกลุ่มประกันสุขภาพสป.
1. รายงานการเฝ้ าระวังทางการเงินการคลังFinancial
Surveillanceตามดัชนี 7 ระดับ รายรพ. รายไตรมาส
2. รายงานสถานการณ์ความมัน่ คงทางการเงินรายรพ. รายจังหวัด รายเขต
และกระทรวงประจาปี (เพือ่ ให้ทนั การประเมินเสนอข้อมูลรอบไตรมาส 3
คานวณปรับเป็ น 1 ปี )
3. รายงาน FAI รายรพ. รายไตรมาส จากผลการประเมินของจนท.
ระดับจังหวัดทีก่ ลุม่ ประกันจัดอบรมให้ (FAI ระดับจังหวัด ประเมินโดยผู ้
ประเมินระดับเขต ทีก่ ลุม่ ประกันอบรมให้)
วัตถุประสงค์ : Unit Cost
1. เพือ่ เป็ นข้อเสนอการกาหนดการจัดสรรทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรมแก่
หน่วยบริการเพือ่ ไปจัดบริการทีม่ คี ุณภาพเพือ่ ประชาชน
2. เพือ่ เป็ นกลไกประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพโดยเป็ นเครือ่ งมือ
ให้ผูบ้ ริหารทุกระดับนาไปใช้ในการบริหารการเงินการคลัง
3. เป็ นเครือ่ งมือประกอบพิจารณาการปรับเกลีย่ การจัดสรรและ
งบช่วยเหลือให้เป็ นธรรมในกลุม่ หน่วยบริการด้วยกันเอง
นโยบายการดาเนินการศูนย์ต้นทุนหน่วยบริการ
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. กาหนดเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเร่งด่วนเป้าหมายทุกโรงพยาบาล
โดยเป็ นลักษณะการพัฒนาสูร่ ะบบศูนย์ต ้นทุนถาวร
2. กาหนดให้ดาเนินการโดยวิธม
ี าตรฐาน FULL COST METHOD พัฒนาตาม
ี น
ข้อมูลการบริการและบ ัญชเี กณฑ์คงค้างไปสูร่ ะบบบ ัญชต
้ ทุน
3. พ ัฒนามาตรฐานการจ ัดทาต้นทุนบริการ เพือ
่ การยอมร ับนาไปเป็นข้อเสนอ
การจ ัดสรรงบประมาณ
4. ให้มก
ี ารจ ัดตงเครื
ั้
อข่ายศูนย์ตน
้ ทุนในทุกระด ับ เพือ
่ จ ัดทาให้การ
ิ ธิภาพ
ดาเนินการจ ัดทาต้นทุนบริการมีประสท
5. ปร ับปรุงการติดตามข้อตรวจราชการ ที่ 0203 จากการทาต ้นทุนแบบ Quick
method ปรับเป็ นแบบ Full Cost
่ นกลางสน ับสนุน รองร ับการดาเนินการศูนย์ตน
6. พ ัฒนาระบบงานสว
้ ทุนใน
หน่วยบริการ
7. มอบให้ทก
ุ หน่วยถือเป็นนโยบายในการดาเนินการ เพือ
่ ให้ศน
ู ย์ตน
้ ทุนบรรลุ
เป้าหมาย โดยความร่วมมือเรือ
่ งการเข้าถึงข้อมูลทุกประเภทและการ
ติดตามกาก ับแก้ปญ
ั หาของผูบ
้ ริหารทุกระด ับอย่างจริงจ ัง
นโยบายบริหารระบบต้นทุนบริการ 2555
1. ให้ความสาคั ญการจั ดทาต้นทุนบริการครอบคลุมทุกรพ. อย่างต่อเนื่อง และเน้น
ตอบสนองให้ทันสถานการณ์การปรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในระบบหลักประกันสุขภาพ
2. บูรณาการหน่วยดาเนินการด้านการศึกษาต้นทุนให้ มคี วามเป็ นเอกภาพและมี
สัดส่วนดาเนินการ ที่สอดคล้องไม่ซ้าซ้อนเป็ นภาระในพื้นที่
3. เน้นให้พัฒนาเป็ นระบบมาตรฐานการจั ดการต้นทุนครอบคลุมทุกหน่วยบริการ
ประกอบด้วย
1) การพัฒนาระบบสนั บสนุน
2)
3)
4)
5)
โรงพยาบาล
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพือ่ นาเข้าสู่บญั ชีต้นทุนต่อยอดจากเกณฑ์คงค้าง
การพัฒนาการขับเคลือ่ นศูนย์ต้นทุน โดยการกากับทางนโยบาย การกากั บโดยการตรวจราชการ
การพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการต้นทุนบริการสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้การมีส่วนร่วมกาหนดพัฒนาของคณะทางาน
ด้านวิชาการ นักเขียนโปรแกรม นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
การพัฒนาบุคลากร ทั้ งปฏิบัติการ และบริหาร ภายใต้ระบบต้นทุนบริการ
(BACK OFFICE)
ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนเชิงเครือข่าย
คณะกรรมการยุทธศาสตร์หล ักประก ัน
และบริหารการเงินการคล ังสุขภาพ
CENTRAL
AUDIT
TEAM
REGION
AUDIT
TEAM
PROVINCE
AUDIT
TEAM
CUP
ศูนย์ป ิบ ัติการ
สารสนเทศ
การเงินการ
คล ังสป
ศูนย์ตน
้ ทุนระด ับสป
ศูนย์ตน
้ ทุนระด ับเขต
ศูนย์ตน
้ ทุนระด ับจ ังหว ัด
AUDIT
TEAM
CENTRAL
CFO
REGION
CFO
PROVINC
CFO
CUP
CFO
ศูนย์ตน
้ ทุนระด ับรพ
1. จัดตั้งศูนย์ ต้นทุนโดยมีกรรมการขับเคลื่อนทุกระดับ
2. จัดกระบวนการอบรมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิ บัติการ 3 ระยะ :
1) อบรมความรู้การจัดทาต้นทุนมาตรฐานส่วนกลาง
2) อบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการ โดยรพ.ตัวอย่างระดับเขต/ภาค
3) อบรมเชิงปฏิ บต
ั ิการพร้อมการดาเนินการจริงระดับจังหวัด
3. พัฒนาโปรแกรมต้นทุนบริการสุขภาพแห่งชาติและสนับสนุนอบรม
นาไปใช้ในทุกหน่วย
4. รายงานผลต้นทุนบริการ รวบรวมโดยส่วนกลาง
5. การนาข้อมูลไปใช้บริหารประสิทธิ ภาพและการจัดสรรงบกองทุน
ศูนย์ต้นทุนระดับโรงพยาบาล
ึ ษาต้นทุนทีด
 เป็นศูนย์ศก
่ าเนินการภายใต้ศน
ู ย์บริหารจ ัดการการเงิน
ั
การคล ังระด ับเครือข่าย ควรมีองค์ประกอบเป็นบุคลากรทีม
่ ศ
ี กยภาพ
และเกีย
่ วข้องก ับการบริหารจ ัดการการเงินการคล ัง และข้อมูลที่
เกีย
่ วข้องของโรงพยาบาล ด ังนี้





ผูอ
้ านวยการโรงพยาบาลหรือแพทย์ทม
ี่ ค
ี วามรูห
้ รือประสบการณ์ ดา้ นการบริหาร
ึ ษาต้นทุนบริการเป็นห ัวหน้าศูนย์
การเงินการคล ังหรือด้านการศก
เจ้าหน้าทีซ
่ งึ่ ได้ร ับมอบหมายเป็นผูจ
้ ัดการหล ักของศูนย์ตน
้ ทุนโรงพยาบาล เป็นผู ้
เสนอการดาเนินการพร้อมทงเป
ั้ ็ นแกนหล ักในการจ ัดทาศูนย์ตน
้ ทุนต่อห ัวหน้า
ศูนย์ตน
้ ทุนอย่างเนือ
่ งไปถึงอนาคต
เจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข้องก ับข้อมูลบ ัญช ี รายงานการเงิน ข้อมูลรายงานพ ัสดุ ตาม
ความเหมาะสม
เจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข้องก ับการจ ัดการข้อมูลว ัสดุ การเบิกจ่ายยา พยาบาลผูท
้ า
หน้าทีด
่ า้ นการรวบรวมข้อมูลเรียกเก็บเบิกจ่าย ความเหมาะสม
ผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามรูห
้ รือประสบการณ์การจ ัดทาต้นทุน หรือเกีย
่ วข้องทีอ
่ าจแต่งตงั้
ั เ่ กีย
่ เวชสถิต ิ เจ้าหน้าทีส
เพิม
่ เติมเชน
่ ารสนเทศ เจ้าหน้าทีฝ
่ ่ ายเภสชที
่ วข้องก ับ
จ ัดการข้อมูลการรายงาน
 อาจตงรวมในคณะกรรมการบริ
ั้
หารการเงินการคล ัง หรือตงเพิ
ั้
ม
่ เป็น
คณะอนุกรรมการ/คณะทางานศูนย์ตน
้ ทุนโรงพยาบาลก็ได้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
มีบทบาทสาค ัญในการพ ัฒนาและบริหารการการจ ัดตงศู
ั้ นย์ตน
้ ทุน
เป็นผูน
้ เิ ทศ กาก ับ ติดตาม การดาเนินการศูนย์ตน
้ ทุนในโรงพยาบาล
ตามต ัวชวี้ ัดการตรวจราชการข้อ 0203
กาหนดการเตรียมความพร้อมดาเนินการโดยการประกาศนโยบาย
ให้หน่วยบริการได้ร ับทราบ และค ัดสรรรพ.เข้าอบรม
พ ัฒนาการจ ัดทาศูนย์ตน
้ ทุนโดยจ ัดตงคณะกรรมการในระด
ั้
ับจ ังหว ัด
ื่ มโยงก ับCFO เดิม เพิม
โดยเชอ
่ เติมผูท
้ ม
ี่ ค
ี วามรูด
้ า้ นการจ ัดทาหน่วย
ต้นทุน
ประสานการดาเนินการตามขนตอนที
ั้
ก
่ ระทรวงกาหนดโดย
คณะกรรมการศูนย์ตน
้ ทุนระด ับกระทรวง และขอร ับคาปรึกษาจาก
ศูนย์ตน
้ ทุนระด ับเขต
ทาหน้าทีร่ ายงานผลการดาเนินการ ให้คณะกรรมการระด ับจ ังหว ัด
และผูบ
้ ริหารได้ทราบผลความก้าวหน้า
นาผลต้นทุนบริการมาเป็นเครือ
่ งมือบริหารการจ ัดสรรและพ ัฒนา
ิ ธิภาพหน่วยบริการต่อไป
ประสท
ี ร
ี เี่ ก็บข้อมูลเพือ
พ ัฒนาต่อเนือ
่ งในสว่ นของระบบบ ัญชส
ู่ ะบบบ ัญชท
่
ี น
ทาบ ัญชต
้ ทุน
ศูนย์ต้นทุนระดับเขต
1. ประกอบด้วยผูม
้ ค
ี วามรูแ
้ ละประสบการณ์การจ ัดทาหน่วย
ต้นทุนบริการ เป็นคณะกรรมการฝ่ายการจ ัดทาต้นทุน
บริการ ระด ับเขต
่ ยเหลือด้านการให้คาปรึกษา ชแ
ี้ นะแนวทาง
2. ทาหน้าทีช
่ ว
ิ ปัญหากาหนดการป บ
ดาเนินการ ตลอดจนการต ัดสน
ิ ัติ
ในรายละเอียดทีจ
่ ังหว ัดและโรงพยาบาลต่างๆ ในจ ังหว ัด
ในเขต
่ นกลาง ตลอดจน
3. ประสานแนวทางการดาเนินการก ับสว
การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะนาต่อศูนย์ตน
้ ทุนระด ับ
กระทรวงเพือ
่ ให้การดาเนินการสามารถดาเนินการไปได้
้ ทีต
อย่างเหมาะสมก ับพืน
่ า
่ งๆทงประเทศ
ั้
 ระดั บความสาเร็จ 1
 มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนบริการ และจัดตัง้
ศูนย์ต้นทุนระดับจังหวัดโดยมีรายชือ่ กรรมการศูนย์ต้นทุนโดย
อาจดาเนินการรวมกับกรรมการบริหารการเงินการคลังก็ได้ทงั้ นี้
ต้องกาหนดบทบาทภารกิจการขับเคลือ่ นการจัดทาต้นทุนใน
หน่วยบริการทีช่ ดั เจนในคาสัง่ แต่งตัง้
ระดับความสาเร็จ 2
มีการประชุมกาหนดประเด็นดาเนินการตามนโยบายเพือ่ ขับเคลือ่ น
การจัดตัง้ ศูนย์ต้นทุนในหน่วยบริการทุกหน่วย โดยมีรายชือ่
กรรมการศูนย์ต้นทุนในทุกสถานบริการซึง่ อาจตัง้ รวม
กรรมการบริหารการเงินการคลังซึง่ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่
จัดทาต้นทุนทีช่ ดั เจนในคาสัง่ แต่งตัง้
ระดับความสาเร็จ 3
มีแผนงานโครงการในการดาเนินการพัฒนาการจัดทาต้นทุนใน
หน่วยบริการกาหนดการดาเนินการอย่างชัดเจน รวมถึงการกากับ
ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการโปรแกรม
ปฏิบตั กิ ารต้นทุนบริการสุขภาพแห่งชาติ การจัดเก็บข้อมูล การ
จัดการข้อมูลเพือ่ จัดทาต้นทุน ให้เป็ นไปตามนโยบายโดยเร่งรัด
ระดับความสาเร็จ 4
มีผลสาเร็จการจัดทาต้นทุนในโรงพยาบาล ตามแบบ Modified full
cost อย่างน้อย 1 แห่งในจังหวัดโดยมีรายงานการนาเสนอระดับจังหวัด และมี
การนาต้นทุนบริการOPD และ IPD ตามแบบ Quick Method
ของทุกโรงพยาบาลเป็ นเครือ่ งมือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
โดยปรากฏผลเป็ นรายงานในทีป่ ระชุมระดับจังหวัด
ระดับความสาเร็จ 5
มีผลสาเร็จการจัดทาต้นทุนในหน่วยบริการตามแบบ Modified
full cost ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30ของโรงพยาบาลในจังหวัดโดยมี
รายงานการนาเสนอระดับจังหวัดมีการนารายการต้นทุนทัง้ แบบใหม่และแบบ
Quick Method ของทุกโรงพยาบาลเป็ นเครือ่ งมือการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังโดยปรากฏผลเป็ นรายงานในที่
ประชุมระดับจังหวัด
การสนับสนุนจากส่วนกลาง
1. การอบรมบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้องกับการจั ดทาต้นทุนระดับจังหวัด และโรงพยาบาล
โดยใช้โปรแกรมปฏิบตั ิการต้นทุนบริการสุขภาพแห่งชาติ
2. โปรแกรมปฏิ บัติการต้นทุนบริการสุขภาพแห่งชาติ
3. คู่มอื การจัดทาต้นทุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
4. การอบรมผูบ้ ริหารการเงินการคลัง ในประเด็นการประยุกต์ใช้ต้นทุนบริการเพือ่
บริหารการเงินการคลังในจังหวัด
5. ข้อมูลต้นทุนบริการ OPD IPD แบบ Quick method จาก
รายงานการเงินเรื่องดัชนีการเงินหน่วยบริการประจาปี 2554 ทั้งนี้ข้ ึนกับความ
สมบูรณ์ของข้อมูลรายโรงพยาบาลที่รายงานเข้ามา

similar documents