6 - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report
การคานวณเงินจ่ายล่วงหน้าสาหร ับหน่วย
บริการ สป.สธ. 2557
2
ปี 2556
ปี 2557
- OP CAP คำนวณ 2 วิธ ี เปรียบเทียบกัน
ถ ้ำ Cost Function มำกกว่ำจ่ำยสว่ นเพิม
่
ด ้วยงบต ้นทุนสูง
- คำนวณ วิธเี ดียว
-PP ระดับพืน
้ ที่ สำหรับ
คำบริ
กำร TSH ,Pap
่
smear
ไม่ม ี
- PP ตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพผลงำนบริกำร
จัดสรรล่วงหน ้ำ 70% (17.50บำท)
- P&P จ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงาน
บริการ จัดสรรล่วงหน ้ำ 55% (11 บำทต่อ
ิ ธิ UC จำก 20บำท)
ผู ้มีสท
- งบจ่ำยตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพและผลงำน
บริกำรปฐมภูม ิ จัดสรรล่วงหน ้ำ 55%
ิ ธิ UC จำก 32 บำท)
(17.60 บำทต่อผู ้มีสท
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
ข้อแตกต่างของงบเหมาจ่ายรายห ัวล่วงหน้า ปี 57
3
1. ค่ำบริกำร OP ทีจ
่ ำ่ ยแบบเหมำจ่ำยตำมประชำกร
2. ค่ำบริกำร IP ทัง้ บริกำรในเขตและนอกเขต
3. ค่ำบริกำรสร ้ำงเสริมสุขภำพและป้ องกันโรค (P&P basic services)
4. งบจ่ำยตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูม ิ (QOF)
ิ ธิภำพหน่วยบริกำร
5. ค่ำใชจ่้ ำยเพือ
่ เพิม
่ ประสท
6. กำรปรับลดค่ำแรง (หักเงินเดือน)
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
การคานวณเงินจ่ายล่วงหน้าสาหร ับหน่วยบริการ สป.สธ. 2557
4
้
 จัดสรรเบือ
้ งต ้นโดยใชฐำนประชำกร
UC ทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั (ก.ค. 56)
โดยอำจปรับตำมจำนวนประชำกร UC ทีค
่ ำดว่ำจะลดลงในปี 2557
ิ ธิข ้ำรำชกำรท ้องถิน
จำกกำรเปลีย
่ นแปลงไปเป็ นสท
่ หรือปรับจำก
่ ปรับจำกกรณีบค
้ เป็ นต ้น โดยจัดสรรด ้วย
กรณีอน
ื่ ๆเชน
ุ คลซ้ำซอน
อัตรำ Diff Capitation ระดับจังหวัด(830.86) + อัตรำเท่ำกัน ที่
171.01 บำท ต่อหัวประชำกร UC
 สำหรับหน่วยบริกำรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนเป็ นหน่วยบริกำรใหม่ใน
ปี งบประมำณ 2557 หรือรับโอนประชำกรจำกหน่วยบริกำรอืน
่ จะมี
กำรปรับฐำนประชำกรตำมข ้อมูลทีไ่ ด ้ประสำนเพิม
่ เติมกับ สปสช.
เขต
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
1. การประมาณการจ ัดสรรงบค่าบริการ OP Capitation 57
(1,001.87)
5
ทงที
ั้ ใ่ ห้บริการในเขต และนอกเขต
1) ประมำณกำร adjRW ทีค
่ ำดว่ำหน่วยบริกำรจะทำได ้ทัง้ ปี จำก
ผลงำนของหน่วยบริกำรทีผ
่ ำ่ นมำ
2) ประมำณกำรจัดสรรเงิน IP กรณีทห
ี่ น่วยบริกำรให ้บริกำรรักษำ
ผู ้ป่ วยภำยในเขตเดียวกัน ด ้วยอัตรำจ่ำยเบือ
้ งต ้นทีป
่ ระมำณกำรได ้
ในแต่ละเขต
3) ประมำณกำรจัดสรรเงิน IP กรณีทห
ี่ น่วยบริกำรให ้บริกำรรักษำผู ้ป่ วยนอก
เขต โดยคำนวณจ่ำยอัตรำ 9,600 บำทต่อ adjRW
4) ประมำณกำรเงินบริกำรรักษำผู ้ป่ วยโรคนิว่ เพือ
่ นำนิว่ ออกจำกระบบ
ทำงเดินปั สสำวะด ้วยเครือ
่ งสลำยนิว่ ให ้เป็ นไปตำมเงือ
่ นไขบริกำร
และอัตรำที่ สปสช.กำหนด
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
2. การประมาณการจ ัดสรรงบค่าบริการ IP 57
6
1) P&P basic services จำนวน 162 บาทต่อหัวประชำกรไทย คำนวณอัตรำจ่ำย
เป็ นภำพรวมของแต่ละหน่วยบริกำรประจำและจังหวัด ได ้แก่
ิ ธิ UC ณ
 จำนวน 100.72 บำท จัดสรรแบบเหมำจ่ำยรำยหัวตำมจำนวนผู ้มีสท
1 ก.ค. 56 ให ้กับแต่ละ CUP สำหรับสว่ นทีเ่ หลือ (Non UC) จัดสรรเป็ นภำพรวม
ระดับจังหวัดให ้ อปสจ. พิจำรณำปรับเกลีย
่ เงินให ้หน่วยบริกำรประจำ/หน่วย
บริกำร/สถำนพยำบำลทีส
่ มัครเข ้ำร่วมจัดบริกำร
 จำนวน 61.28 บำทต่อหัวประชำกรไทย จัดสรรตำมปริมำณผลงำนข ้อมูล
ิ ธิประโยชน์แต่ละ
บริกำรในชว่ งระยะเวลำ 1 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำตำมชุดกิจกรรมภำยใต ้สท
ิ ธิ
กลุม
่ วัยทุกสท
่ เสริมป้องก ัน (เฉพาะกลุม
2) P&P เพือ
่ จ ัดบริการท ันตกรรมสง
่ ) จำนวน 10 บาท
ต่อหัวประชำกรไทย
ิ ธิ UC ณ 1 ก.ค. 56 ให ้กับแต่ละ
 จัดสรรแบบเหมำจ่ำยรำยหัวตำมจำนวนผู ้มีสท
CUP สำหรับสว่ นทีเ่ หลือ จัดสรรเป็ นภำพรวมระดับจังหวัดให ้ อปสจ. พิจำรณำ
ปรับเกลีย
่ เงินให ้หน่วยบริกำรประจำ/หน่วยบริกำร/สถำนพยำบำลทีส
่ มัครเข ้ำร่วม
จัดบริกำร
3) P&P จ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพผลงานบริการ จัดสรรล่วงหน ้ำจำนวน 11 บาท
ิ ธิ UC (55%ของ 20บำท)ตำมจำนวนผู ้มีสท
ิ ธิ UC ณ 1 ก.ค. 56 ให ้กับแต่ละ
ต่อผู ้มีสท
CUP
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
3. การประมาณการจ ัดสรรงบ P&P basic services
7
งบจ่ำยตำมเกณฑ์คณ
ุ ภำพและผลงำนบริกำรปฐมภูม ิ จัดสรรล่วงหน ้ำ
ิ ธิ UC (55%ของ 32บำท)ตำมจำนวนผู ้มี
จำนวน 17.60 บำทต่อผู ้มีสท
ิ ธิ UC ณ 1 ก.ค. 56 ให ้กับแต่ละ CUP
สท
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
4. งบจ่ายตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพและผลงานบริการปฐมภูม ิ
8
เป็ นค่ำใชจ่้ ำยสำหรับหน่วยบริกำรสงั กัดกระทรวงสำธำรณสุขเท่ำนั น
้ งบประมำณทัง้ หมด
900 ล ้ำนบำทโดยมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้
1) เป็ นค่ำบริกำรเพิม
่ เติมสำหรับหน่วยบริกำรทีจ
่ ำเป็ นต ้องให ้บริกำรในพืน
้ ทีก
่ น
ั ดำรและพืน
้ ที่
ี่ งภัย (พืน
เสย
้ ที่ Hardship)
้
ึ ษำสมกำรต ้นทุนของโรงพยำบำลและ รพ.สต. (ชุดทีป
2) ให ้ใชผลกำรศ
ก
่ รับปรุงใหม่เป็ น
ิ ธิภำพ) และข ้อมูลงบกำรเงินของหน่วยบริกำร โดย
ตัวแทนหน่วยบริกำรทีม
่ ป
ี ระสท
ประยุกต์จำ่ ยตำมตัวแปรของสมกำรต ้นทุน
3) หน่วยบริกำรสงั กัด สป.สธ. อำจต ้องเกลีย
่ งบบริกำรผู ้ป่ วยนอกทั่วไปทีไ่ ด ้รับมำสนั บสนุน
หน่วยบริกำรในพืน
้ ที่ Hardship หำกงบรำยกำรนีไ
้ ม่เพียงพอ
ื่ หน่วยบริกำรและ
4) ให ้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบกำรเงินกำรคลัง เป็ นผู ้พิจำรณำรำยชอ
เงือ
่ นไขกำรจ่ำย
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
้ า
ิ ธิภาพหน่วยบริการ
5. ค่าใชจ
่ ยเพือ
่ เพิม
่ ประสท
9
1) ปรับลดค่ำแรงจำกงบประมำณทีห
่ น่วยบริกำรได ้รับจำกงบประมำณ OP/IP/PP
ิ ธิภำพหน่วยบริกำรกับกำรปรับเกลีย
2) ผนวกกำรปรับประสท
่ ค่ำแรงโดยมีหลักกำร ดังนี้

กำรปรับเกลีย
่ ต ้องนำข้อมูลรายร ับรายจ่ายจากทุกแหล่งมาคานวณ ไม่ใชเ่ ฉพำะ UC

ิ ธิภาพของหน่วยบริการ โดยอำจใช ้ ต ้นทุน
กำรปรับเกลีย
่ ต ้องนำข้อมูลด้านประสท
ิ ธิภำพและศก
ั ยภำพของ
ต่อหน่วย (unit cost) หรือตัวชวี้ ัดอืน
่ ทีส
่ ำมำรถแสดงถึงประสท
หน่วยบริกำร มำพิจำรณำประกอบ โดยต ้องได ้รับกำรยอมรับและตรวจทำนจำกหน่วย
บริกำรสงั กัด สป.สธ. ทุกระดับ

ิ ธิภาพ
กำรชว่ ยหน่วยบริกำรทีม
่ ป
ี ั ญหำกำรขำดทุนต ้องมีเงือ
่ นไขในการพ ัฒนาประสท
ของหน่วยบริกำรให ้ดีขน
ึ้

ต้องจ ัดระบบรายงานความก้าวหน้าในการพ ัฒนาและระบบในกำรติดตำมกำกับให ้มี
ิ ธิภำพตำมแผนงำนทีห
ั ญำว่ำจะดำเนินกำร
กำรพัฒนำประสท
่ น่วยบริกำรให ้สญ

อำจต ้องมีมาตรการเฉพาะหำกหน่วยบริกำรไม่สำมำรถแก ้ไขปั ญหำกำรขำด
ิ ธิภำพได ้ตำมแผนงำนทีห
ั ญำว่ำจะดำเนินกำร
ประสท
่ น่วยบริกำรให ้สญ
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
6. การปร ับลดค่าแรง (ห ักเงินเดือน)
10
3) ให ้ปรับลดค่ำแรงทีร่ ะดับหน่วยบริกำร (CUP) ตำมจำนวนทีส
่ ำนั กงบประมำณปรับลด
และหำกจำเป็ นต ้องแก ้ไขปั ญหำสภำพคล่องของหน่วยบริกำรให ้ปรับลดค่ำแรงเพิม
่
อีกไม่เกินร ้อยละ 3 (ประมำณ 1,841 ล ้ำนบำท) ของจำนวนเงินเดือนของ CUP โดย
สป.สธ. เป็ นผู ้พิจำรณำ
4) จำนวนเงินทีห
่ ักไว้เกินเงินเดือนทีส
่ ำนั กงบประมำณหักไว ้ ให ้เป็ นวงเงินสำหรับกำร
แก้ไขปัญหาสภาพคล่องของหน่วยบริการ (เงิน CF) โดยมอบให ้เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพระดับเขตของกระทรวงสำธำรณสุขเป็ นผู ้รับผิดชอบในกำรจัดสรร
ระหว่ำงจังหวัดในเขต และหำกไม่จำเป็ นต ้องใช ้ เงิน CF ให ้จ่ำยคืนหน่วยบริกำร
5) กำรสนั บสนุนเงินสำหรับกำรแก ้ไขปั ญหำสภำพคล่องของหน่วยบริกำรให ้ จังหวัด
เป็ นผู ้พิจำรณำเกลีย
่ กำรหักเงินเดือนระหว่ำง CUP ภำยในจังหวัดเพือ
่ ให ้มีรำยได ้ทีเ่ หมำะสม
่ ย CUP อืน
โดยไม่ให้เกลีย
่ เงินของ CUP ในกลุม
่ hardship ไปชว
่ สำหรับกำรปรับ
่ กำรสง่ ตัว
เกลีย
่ กำรหักเงินเดือนให ้คำนึงถึงปั จจัยกำรบริหำรจัดกำรภำยในจังหวัดด ้วย เชน
ผู ้ป่ วยนอกภำยในจังหวัด/ข ้ำมจังหวัด , ค่ำดำเนินกำร (Fixed cost) ของสถำนีอนำมัย ,
้
เงินเดือนนั กเรียนทุน/ลูกจ ้ำง หรือกิจกรรมอืน
่ ๆทีจ
่ ำเป็ นต ้องใชในกำรส
ง่ เสริมกำรจัดบริกำร
สำธำรณสุขของแต่ละหน่วยบริกำร เป็ นต ้น
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
6. การปร ับลดค่าแรง (ห ักเงินเดือน) ต่อ
11
เปรียบเทียบงบก่อนปร ับเกลีย
่ จาก สสจ.
วัดพระญำติกำรำม
พระนครศรีอยุธยำ
เสนำ
ท่ำเรือ
สมเด็จพระสงั ฆรำช(นครหลวง)
บำงไทร
บำงบำล
บำงปะอิน
บำงปะหัน
ผักไห่
ภำช ี
ลำดบัวหลวง
วังน ้อย
้
บำงซำย
อุทัย
มหำรำช
บ ้ำนแพรก
ศูนย์เวชปฎิบต
ั ค
ิ รอบครัว
สสจ.ปรับเกลีย
่
รวม
รวม Prepaid ก่อนห ัก
เงินเดือน ปี 56
34,887,330.28
208,035,181.06
139,968,495.72
47,065,489.08
รวม Prepaid ก่อนห ัก
เงินเดือน ปี 57
39,919,758.10
249,900,443.20
151,243,638.76
46,367,190.76
46,751,922.02
36,980,063.09
30,451,724.44
72,985,114.98
44,074,502.73
47,340,018.83
41,721,933.65
39,753,002.79
57,657,341.38
25,080,944.21
42,689,941.52
26,320,618.32
22,013,974.66
84,982,009.32
52,806,389.20
1,101,565,997.28
41,817,222.70
34,555,612.68
28,751,032.13
78,899,824.03
34,663,481.88
42,800,570.92
36,237,293.92
37,644,407.19
63,968,427.59
16,614,958.60
47,618,966.00
22,795,732.08
11,729,909.81
95,514,441.63
35,866,526.08
1,116,909,438.06
National Health Security Office – NHSO – www.nhso.go.th
รพ.

similar documents