งบucทั้งหมด(ล้านบาท)

Report
ทิศทางการบริหาร
งบหลักประกันสุขภาพขาลง
2557
กลุมประกั
นสุขภาพ
่
๑๙ มิถุนยาน ๒๕๕๖
สถานการณ์และทิศทาง
1.
2.
ผลการศึกษาซึ่งผ่านความเห็นทัง้ ภายในและ
ภายนอกของกระทรวงสาธารณสุขสอดคล้องกับ
สวรส.ให้กระจายอานาจสู่เขตบริการสุขภาพ (AREA
HEALTH BOARD) เป็ นนโยบายสาคัญในการปฏิรป
ู ระบบ
สุขภาพ
ปัญหาการเงินการคลังในระบบสุขภาพ ทาให้มี
โรงพยาบาลในสังกัดสป.ประสบปัญหาวิกฤตการเงิน
ในวงกว้าง ต้องมีกลไกไปสู่ประสิทธิภาพของระบบ
บริการ
บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
• ปรับตัวเองกลับมาทาบทบาททีถ
่ ก
ู ตองในระบบ
้
สุขภาพอยางยั
ง่ ยืนในฐานะ National Health
่
Authority
• เป็ นหน่วยประสานดาเนินการดานสุ
ขภาพของ
้
ประเทศให้เป็ นไปตามประโยชนแห
์ งรั
่ ฐ
• มุงเน
่ ้ นประสานความสมดุลและสรางเอกภาพใน
้
ภาคีเครือขายสุ
ขภาพ
่
• กากับให้หน่วยบริการอันเป็ นระบบบริการ
ภาครัฐส่วนใหญให
่ ้จัดบริการอยางความคุ
่
้มคา่
และมีประสิ ทธิภาพเชิงระบบ
• สรางกลไกรวมเพือ
่ นาไปสูความสามารถ
หลักการสาคัญตามบทบาท
• การกระจายอานาจลงสู่เขตเครือขายบริ
การสุขภาพของทุกภาคีลงสู่การ
่
บริหารจัดการสุขภาพเบ็ดเสร็จครบวงจรระดับเขต(ทัง้ สปสธ.และสปสช.)
– การจัดบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรตัง้ แตปฐมภู
มจ
ิ นถึงขัน
้ สูงสุดรวมกั
น
่
่
– การบริหารบุคลากร ครุภณ
ั ฑสิ์ ่ งกอสร
าง
และงบประมาณ โดยเครือขายเขต
่
้
่
– การบริหารงบหลักประกันสุขภาพ ในระดับเขต
• ประสานทุกภาคีทง้ั กรม กองทุน สานักและเครือขายสุ
ขภาพระดับประเทศ
่
ให้มีเป้าหมายสุขภาพรวมกั
นลดการกาหนดเป้าหมายแยกยอย
ซึง่ ทาให้มี
่
่
กระบวนการทางานหลากหลายตอหน
่
่ วยบริการรัฐแตละหน
่
่ วยจนเกินกาลัง
สามารถ ทัง้ ซา้ ซ้อนสิ้ นเปลือง และขาดผลสั มฤทธิที
์ ค
่ าดหวัง
– ประสานทุกภาคีจด
ั ทานโยบายชาติรวมกั
น
่
– กาหนดตัวชีว้ ด
ั เชิงบูรณาการรวมก
อนลงพื
น
้ ที่
่
่
– จัดลาดับแผนงานโครงการชาติตามปัญหาของชาติและสมรรถนะของหน่วย
บริการ
• พัฒนากลไกรวมกั
บภาคีเพือ
่ แกปั
ง่ ยืน
่
้ ญหาในระบบสุขภาพอยางยั
่
– ปัญหาการเงินการคลังระดับชาติในระบบสุขภาพ
– ปัญหาวิกฤตการเงินในหน่วยบริการภาครัฐ
– ความหลากหลายระบบทีข
่ าดการจัดระเบียบกอนลงสู
่
่ หน่วยบริการ ทัง้ กองทุน
ภาคีสุขภาพ
1.
2.
หลักการสาคัญในการบริหารงบ
หลักกประกั
ประกั
นสุขภาพขาลง
จัดสรรงบหลั
นภาพรวมเขตเครื
อข่ายบริการ
สุขภาพแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอลดค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ และกระจายความเสมอภาคในทรัพยากรบริการ
สุขภาพ
1) วงเงินตอประชากรเหมาะสม
เพียงพอตอการจั
ดสรร
่
่
อยางเสมอภาค
บริหารทรัพยากรรวมระบบเครื
อขาย
่
่
่
2) หักเงินเดือนระดับเขต ลดความเสี่ ยงหน่วยบริการ ลด
ความยุงยากการหั
กเงินเดือนในกองทุนยอยที
่
่
่
หลากหลาย
3) จัดสรรตามตนทุ
้ ตนปรั
บดวยเกณฑ
ระดั
้ นขัน
้
้
่
้จาย
่
์ บคาใช
ตามขนาดบริการ(HRG)ให้ดาเนินไดทุ
้ กหน่วย จาย
่
ตามผลงานตามหลัง
ลดการแบ่งกองทุนและการจัดสรรแยกย่อย จัดทาเป็ น
Integrated Package of KPI เพื่อให้มีความเพียงพอ
ในหมวดบริการหลัก ลดภาระงานหน่ วยบริการ กัน
ความเสี่ยง และเงินจูงใจหมวดย่อยรวมเป็ น
ค่าตอบแทนระเบียบค่าตอบแทนใหม่
HARMONIZED NATIONAL HEALTH KPI
Government Policy
KPI SSS
KPI NHSO
KPI MOPH
KPI CSMBS
KPI
INTERSECTERAL
National Health KPI
KPIA (KPI Area)
KPIP (KPI Province)
KPIS (KPI Service)
กิจกรรมปกติ
กิจกรรมเร่งร ัด
ภาพรวมการบริหารงบประมาณหล ักประก ันสุขภาพรายเขต
งบผลงานทงปี
ั้
้ า
=งบใชจ
่ ยขนต
ั้ า่
+งบเพิม
่ เติมปลายปี
งบประมาณ
หล ักประก ัน
สุขภาพราย
เขต
งบเพิม
่ เติมปลายปี
=ผลงานทงปี
ั้
้ า
-ค่าใชจ
่ ยล่วงหน้า
Regional Criteria & Plan
For Expenditure Budget
HOSPITAL MIN BUDGET
Central
Reimbursement
Budget
HOSPITAL PERFORMANCE
Regional Category & Criteria
For Performance Budget
้ า
้ ฐานขนต้
ให้จ ัดสรรงบบริการตามค่าใชจ
่ ยพืน
ั้ น
่ นทีเ่ หลือตามผลงาน
เพียงพอก่อน จึงจ ัดสรรงบสว
ประชากรUC งบUCทงหมด
ั้
สว่ นเงินเดือน
เขต
(คน)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม
3,989,087
2,564,710
2,308,532
2,943,096
3,622,365
3,564,801
3,723,961
4,273,434
5,007,960
3,531,393
3,318,083
3,866,599
42,714,021
11,550.80
7,426.37
6,684.59
8,522.03
10,488.92
10,322.24
10,783.10
12,374.16
14,501.05
10,225.50
9,607.84
11,196.12
123,682.72
3,504.34
2,083.76
1,725.19
3,099.92
3,335.73
2,894.16
2,172.29
2,340.73
2,605.65
2,069.79
2,662.12
2,914.46
31,408.15
้ า
ค่าใชจ
่ ยขน
ั้
ตา่ (ล้านบาท)
4,899.00
3,350.60
2,327.36
3,627.62
4,794.46
4,431.00
4,427.83
4,562.20
5,885.81
3,600.43
3,769.47
4,066.10
49,741.89
้ า
ค่าใชจ
่ ยผลงาน
(ล้านบาท)
3,147.46
1,992.01
2,632.04
1,794.49
2,358.73
2,997.08
4,182.98
5,471.23
6,009.59
4,555.28
3,176.25
4,215.56
42,532.68
งบUC 2555
การกระจายงบเหมาจ่ายรายห ัว 2555
จ ัดสรรภาพรวมและห ักเงินเดือนระด ับเขต
งบดาเนินการ 2555
1294.94
ห ักเงินเดือนรายเขต (เสนอ)
งบดาเนินการ2553
1,028.85
ห ักเงินเดือนรายรพ. (สปสช.)
งบดาเนินการ2555
1,304.75
เกลีย
่ เงินเดือนรายจ.(สปสช.)
1504.68
1117.66
387.02
1,522.17
267.76
1,254.41
1,653.25
869.94
783.61
งบUC 2555
ความแตกต่างรายได้UCเหมาจ่ายราย
ิ
หั
ว
ที
่
ไ
ด้
ร
บ
ั
จร
ง
จากบั
ญ
ชี
อัตราตอ
อั
ต
ราต
อหั
ว
อัตราตอหั
่
่
่ ว
ปี งบ
หัวปชก.
ประมาณ เฉลีย
่
รพ.สป.
2551
946.14
2552
958.57
2553
986.32
ประชากร
ประชากร
น้อยทีส
่ ุด
มากทีส
่ ุด
อัตรา
จังหวัด
อัตรา
จังหวัด
สมุทรสง 1,207.1
444.03
คราม
7
น่าน
สมุทรสง 1,231.3 อุบลราช
413.47
คราม
6
ธานี
สมุทรสง 1,232.2 อุบลราช
430.07
คราม
2
ธานี
1,522.1
้ า
้ ฐานขนต้
ให้จ ัดสรรงบบริการตามค่าใชจ
่ ยพืน
ั้ น
่ นทีเ่ หลือตามผลงาน
เพียงพอก่อน จึงจ ัดสรรงบสว
งบหล ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2555 (ล้านบาท)
เขต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ปชก.UC
รวม
งบทงหมด
ั้
สปสชก ัน
งบ
ล่วงหน้า
เงิน
เดือน
ดาเนิน
งาน
้ า
ค่าใชจ
่ ย
ขนต
ั้ า
่ (ล้าน
บาท)
3,989,087
11,550.80
2,643.35
8,907.46
3,504.34
5,403.12
4,899.00
2,564,710
7,426.37
2,048.57
5,377.80
2,083.76
3,294.05
3,350.60
2,308,532
6,684.59
1,936.53
4,748.05
1,725.19
3,022.86
2,327.36
2,943,096
8,522.03
2,132.73
6,389.29
3,099.92
3,289.37
3,627.62
3,622,365
10,488.92
2,812.45
7,676.47
3,335.73
4,340.74
4,794.46
3,564,801
10,322.24
2,799.08
7,523.16
2,894.16
4,629.00
4,431.00
3,723,961
10,783.10
3,555.62
7,227.48
2,172.29
5,055.19
4,427.83
4,273,434
12,374.16
4,453.30
7,920.86
2,340.73
5,580.13
4,562.20
5,007,960
14,501.05
4,360.03 10,141.02
2,605.65
7,535.36
5,885.81
3,531,393
10,225.50
3,213.74
7,011.76
2,069.79
4,941.96
3,600.43
3,318,083
9,607.84
2,859.14
6,748.70
2,662.12
4,086.58
3,769.47
3,866,599
11,196.12
3,728.87
7,467.26
2,914.46
4,552.80
4,066.10
42,714,021
123,682.72
36,543.41 87,139.31 31,408.15 55,731.16
49,741.89
งบUC 2555
การกระจายงบเหมาจ่ายรายห ัว 2556
จ ัดสรรภาพรวมและห ักเงินเดือนระด ับเขต
เครือ
ประชากรUC
ข่าย
1
3,998,943
2
2,542,347
3
2,314,768
4
2,881,431
5
3,672,413
6
3,603,955
7
3,735,415
8
4,286,187
9
5,026,198
10
3,432,979
11
3,384,275
12
3,892,375
เหมาจ่ายรายห ัว
ทงหมด
ั้
5,307,557,728
3,138,603,610
2,917,842,821
3,145,093,134
4,001,253,151
4,088,823,202
4,950,099,097
5,274,136,911
6,967,378,570
4,600,787,119
3,659,112,472
3,989,879,180
สว่ นเงินเดือน
สว่ นดาเนินการ
3,459,713,998
2,109,114,964
1,778,145,047
2,609,822,386
3,164,193,657
2,847,502,756
2,296,107,777
2,488,331,749
2,796,259,603
2,172,210,736
2,623,462,195
3,045,746,986
5,370,387,227
3,183,845,512
2,936,148,464
3,265,068,407
4,094,861,322
4,247,988,571
5,010,779,844
5,432,921,116
7,008,910,035
4,646,615,132
3,752,379,695
4,293,299,946
อ ัตราต่อ
ห ัวปชก.
1,343
1,252
1,268
1,133
1,115
1,179
1,341
1,268
1,394
1,354
1,109
1,103
เขต 9 : Max 1,394/ปชก เขต12 : Min 1,103/ปชก
แนวทางบริหารจัดการงบค่าตอบแทนส่วน
เพิ่ม
ของหน่ วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
ประจาปี งบประมาณ 2557
ความเดิม
ในการเสนอขอรับงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ
2557 ในชัน
้ ต้น สปสช.ไม่ได้ตงั ้ งบประมาณ
เพิ่มเติมในรายการ “งบเพิ่มเติมด้านค่าแรง
ของหน่ วยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข”
• กระทรวงสาธารณสุขได้ขอตัง้ งบประมาณ
เพิ่มเติม และได้รบั อนุมตั ิ ตามมติ ครม.เมื่อ
•
กรอบแนวทางและวัตถุประสงค์
การจัดสรรค่าตอบแทนส่วนเพิ่มวงเงิน 3,000
1. รัฐบาลปรับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน
ล้านบาท
กาลังคนด้านการสาธารณสุข ตามมติครม.
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยยกเลิก
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่ 4,6,7) ซึ่ง
เบิกจ่ายจากเงินบารุง มาเป็ น (ฉบับที่ 8) ให้จ่าย
ตามอัตราเหมาจ่ายคงที่ตามพืน้ ที่ต่างๆ ที่กาหนด
ใหม่ และ (ฉบับที่ 9) จ่ายตามผลการปฏิบตั ิ งานใน
หน่ วยบริการ (P4P) และให้กระทรวงสาธารณสุข
ใช้จ่ายจากเงินบารุงของโรงพยาบาลก่อน หากไม่
กรอบแนวทางและวัตถุประสงค์
การจั
ดสรรค่
วนเพ
ิ่ มจานวนาตอบแทนส่
3. ค่าตอบแทนส่
วนเพ
3,000 ล้านบาทดั
งกล่าิ่ ม
ว
กาหนดเฉพาะเป็ นค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทน (ฉบับที่ 8)วงเง
และ(ิ น
ฉบับ3,000
ที่ 9) ซึ่งล้ต้าอนบาท
งจ่าย
ด้วยเงินบารุงเป็ นสาคัญ แต่โรงพยาบาลจานวนหนึ่ งมี
เงินบารุงไม่เพียงพอในการจ่าย
4. การจัดสรรตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน(ฉบับที่
8) และ(ฉบับที่ 9) พึงอยู่ บนฐานของความเป็ นธรรม
และฐานประสิทธิภาพของหน่ วยบริการ
5. การจัดสรรค่าตอบแทนส่วนเพิ่มดังกล่าวพึงจัดสรรใน
ภาพของการบริหารระบบบริการสุขภาพเป็ นเครือข่าย
ระดับเขต โดยมุ่งเน้ นให้มีบริการเบ็ดเสร็จครบวงจรใน
ทุกระดับบริการ ภายใต้ขนาดประชากรที่มากพอต่องบ
ต่อหัวประชากรที่สามารถรองรับประสิทธิภาพความ
คุ้มค่าเชิงระบบ และความเสี่ยงในประเด็นความไม่
เสมอภาคด้านค่าใช้จ่าย
6. ในระหว่างที่ ยงั ไม่มีกฎหมายรับรองความเป็ นนิติบค
ุ คล
หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการด
1.เขตบริการสุขภาพเป็ นผูป
้ ระเมินภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนค่าตอบแทนของราย
หน่ วยบริการตามที่จ่ายจริงตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ฉบับที่
8) และ (ฉบับที่ 9) โดยการสารวจตาม
ข้อมูลประเมินค่าใช้จ่ายจากหน่ วย
ิ
งวด /ครัง้ วงเงินที่
ที่
จัดสรร
งวดที่1 1,400 ล้าน
(6เดือน บาท
แรก)
ครัง้ ที่ 1
งวดที่1 600 ล้าน
(6เดือน บาท
แรก)
ครัง้ ที่ 2
เกณฑ์จดั สรร
เฉลี่ยรายโรงพยาบาลตามสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์
ฉบับที่ 8และฉบับที่ 9
จัดสรรรวมโรงพยาบาลในเขต
ตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงตาม
หลักเกณฑ์ฉบับที่ 8 และ ฉบับที่ 9
ให้เขตบริหารชดเชยโรงพยาบาล
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. กระทรวงอาจพิจารณาให้งบค่าตอบแทนส่วน
เพิ่มจานวน 3,000 ล้านบาทนี้ สนับสนุนเฉพาะ
การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8ก่อน หาก
เพียงพอแล้วจึงสนับสนุนตาม ฉบับที่ ๙
หรือสนันสนุนทัง้ ๒ ฉบับ ทัง้ นี้ แล้วแต่ความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการ และนโยบาย
เรื่องแรงจูงใจในเพดานเงิน P4P
2. อาจพิจารณาการจัดสรรเหมาตามรายหัวระดับ
เขต ตามสถานการณ์ปฏิรปู กระทรวงจัดบริการ
ข้อมูล
บัญชี
การประเมิน
งบรายหัวขาขึ้ น
MEAN&SD
ลด
กองทุน
ย่อย
การประเมิน
งบรายหัวขาลง
นโย
บาย
5%
เร่ง
เบิก
120
วัน
งบ
ต้นทุนสูง
900ล.
การบริหารการ
จัดสรรระดับเขต
งบขั้นต ่า
ปรับHGR
รายรพ.
ลดค้าง
ท่อ
ข้อมูล
บริการ
การปรับ
เกลี่ย
ระหว่าง
รพ.
หัก
เงินเดือน
ที่เขต
เกลี่ย
จังหวัด
โอน
เงิน
เหลือ
จัดสรร
ตาม
ผลงาน
100%
การบริหาร
ระดับจังหวัด
ตามจ่าย
กาหนด
เพดาน
700

similar documents