1 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Report
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ โดยกาหนดให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดาเนินการปรับปรุงชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวมยางพารา
สก./กลุ่ม ที่ไม่มี
ชั้นคุณภาพการ
ควบคุมภายใน
137 แห่ ง
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
เป้าหมาย ปี 2558
สก./กลุ่ม ที่มีช้นั คุณภาพ
การควบคุมภายใน
ระดับควรปรับปรุง
5 แห่ ง
ชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน
ควรปรับปรุง
RM 27
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มฯ
สามารถเลื่อนระดับชัน้ คุณภาพ
การควบคุมภายใน 1 ระดับ
ไม่มีการควบคุมภายใน
รวม
แผนการปรับปรุงชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายใน
6 – 12 เดือน
(แห่ง)
เกิน 1 ปี
(แห่ง)
รวม
(แห่ง)
3
21
24
2
116
118
5
137
142
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
แนวทางการดาเนินการ
1. สตส. กาหนดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวมยางพารา
และมีช้นั คุณภาพการควบคุมภายใน ระดับควรปรับปรุง จานวน 5 แห่ง
และระดับไม่มีการควบคุมภายใน จานวน 137 แห่ง เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 27)
ชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ควรปรับปรุง
ไม่มีการควบคุมภายใน
รวม
แผนการปรับปรุงชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
6 – 12 เดือน (แห่ง)
เกิน 1 ปี (แห่ง)
รวม (แห่ง)
สหกรณ์
กลุ่มฯ
สหกรณ์
กลุ่มฯ
2
1
2
5
16
5
83
33
137
18
6
85
33
142
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
แผนการปรับปรุงชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557
6 – 12 เดือน (แห่ง)
เกิน 1 ปี (แห่ง)
สตท
1 - 10 ไม่มีช้นั คุณภาพ ควรปรับปรุง ไม่มีช้นั คุณภาพ ควรปรับปรุง
สตท.2
2
6
สตท.3
1
2
สตท.4
7
21
สตท.5
1
60
สตท.6
12
สตท.7
3
3
สตท.8
6
2
4
1
สตท.9
1
1
3
1
สตท.10
5
รวม
21
3
116
2
รวม
(แห่ง)
8
3
28
61
12
6
13
6
5
142
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
แนวทางการดาเนินการ
2. กรณีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทาธุรกิจรวบรวมยางพาราไม่สามารถ
เป็ นกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (RM 27)ให้ดาเนิน
กิจกรรมในลักษณะเช่นเดียวกันกับ (RM 27) ดังนี้
- วิเคราะห์จุดอ่อนการควบคุมภายในของกลุ่มเป้าหมาย
- กาหนดแนวทางการเสริมสร้างการควบคุมภายในเพื่อแก้ไขหรือ
ลดจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
- ดาเนินการจัดการอบรม ให้ความรูแ้ ก่กรรมการดาเนินการและ
ผูร้ บั ผิดชอบจัดทาบัญชีให้สามารถจัดทาบัญชีได้
- เข้ากากับแนะนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทาบัญชีได้
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
แนวทางการดาเนินการ
เนื่องจากเป้าหมายบางจังหวัดมีจานวนมากและไม่สามารถเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ตาม RM 27 ได้ ให้หวั หน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บริหารจัดการตาม
ความเหมาะสม เช่น
- สหกรณ์หรือกลุ่มฯ ที่วางแผนปรับชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
เกิน 1 ปี อาจไม่สามารถจัดอบรมได้ ก็เข้ากากับแนะนาให้สหกรณ์และกลุ่มฯ
จัดทาบัญชีแทน อย่างน้อย 1 ครั้ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม และ
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตั งิ านให้กรมฯทราบเป็ นรายไตรมาส
- ข้อมูลปริมาณธุรกิจรวบรวมยางพารา ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
และทุนดาเนินงาน ให้ประสานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขอข้อมูลดังกล่าว
เพื่อไม่ให้เป็ นภาระที่ตอ้ งเดินทางเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
แนวทางการดาเนินการ
3. กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่มีผรู ้ บั ผิดชอบจัดทาบัญชี ให้ประชุม 3 ฝ่ าย
ระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้มีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบจัดทาบัญชี ทั้งนี้ เป็ นไปตามการ
เสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (RM 2)
4. สตส. จัดทารายงานผลการรวบรวมข้อมูลธุรกิจรวบรวมยางพารา
ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย และทุนดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 142 แห่ง โดยสรุปตัดยอดในวันที่ 20 ของแต่ละไตรมาส และ
จัดส่ง สตท.1 - 10 ภายในวันที่ 25 ของแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ให้รายงาน
ไตรมาสแรกเดือน ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
รายงานผลการรวบรวมยางพาราและการจัดหาสินค้ามาจาหน่าย
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่างวันที่ .............ถึง............เดือน................ 2557
หน่วย:ล้านบาท
ปริมาณการรวบรวมยางพารา (จานวนเงิน)
การจัดหาสิ นค้ ามาจาหน่ าย (จานวนเงิน)
รวม รวม
จานวน ทุน
รวม รวม
ทั้งสิ้น สะสม
รหัส ชื่ อสหกรณ์ /
กลุ่ม
ดาเนิน
ยาง ยาง เศษ
ข้ าว พันธุ์
เดือน...
ปี
สก./ เกษตรกร บัญชี สหกรณ์ งาน ยางดิบ แผ่ น แท่ ง ยาง ทั้งสิ้น สะสม ปุ๋ ย เครื่อง เคมี อาหาร สาร พืช นา้ มัน อื่น ๆ ... เดือน..
กลุ่มฯ
(แห่ ง)
เดือน.....
เดือน..
จักรกล การเกษตร
ถึง.......
หมายเหตุ ขอให้ ส่งข้ อมูลเป็ นไฟล์ Excel จัดส่ งทาง
Email : [email protected]
สั ตว์
เชื้อเพลิง ให้ ระบุ
ถึง.....
นโยบายด้านการเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์
ใช้สาหรับรายงานกรณี
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิงาน
อยูน่ อกโครงการฯ (RM 27)
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...................../สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่..........
วันที่.......... เดือน.......................พ.ศ..................... ไตรมาสที.่ ..........
การอบรม
ที่
สตส./สตท.
ประเภท สก./ก.
อบรมเจ้ าหน้ าทีบ่ ัญชี
หรือผู้รับผิดชอบจัดทาบัญชี
อบรมกรรมการ
วันแรกทีอ่ บรม จานวนคน วันแรกทีอ่ บรม จานวนคน
1
สตส./สตท.... สหกรณ์ ..................จากัด
กลุ่มเกษตรกร...............
รวมทั้งสิ้น
สหกรณ์ ........................ แห่ ง
กลุ่มเกษตรกร...............แห่ ง
รวม..............................แห่ ง
กากับแนะนาการจัดทา
บัญชีและงบการเงิน
วันแรกทีเ่ ข้ า
จานวนคน
กากับแนะนา
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
..........คน
..........คน
..........คน
หมายเหตุ จานวนคนไม่ นับซ้า และขอให้ส่งข้อมูลเป็ นไฟล์ Excel จัดส่งทาง
..........คน
..........คน
..........คน
Email : [email protected]
..........คน
..........คน
..........คน

similar documents