Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi

Report
Acordul de creare a Zonei de Liber Schimb
Aprofundat şi Cuprinzător
RM-UE și Acordul de comerț liber dintre
RM și Turcia
Ministerul Economiei
20 Martie 2014
Total Export
2011
2012
2216,8 mln. USD
2013
2161,8 mln. USD
2399,0 mln. USD
9,6%
13,8%
10,2%
41,5%
48,9%
42,9%
46,9%
46,1%
40,1%
Total Import
2011
5191,3 mln. USD
2012
2013
5213,1 mln. USD
5492,7 mln. USD
24,3%
23,5%
24,7%
44,5%
43,5%
30,8%
31,2%
33,0%
EU
CIS
Alte ţări
44,5%
Principalii parteneri comerciali ai RM din UE
(2013)
Export
59.7%
17,5%
Romania
7,6%
4,6%
4,4%
3.6%
1.4%
1,3%
Italia
Germania
Marea
Britanie
Polonia
Bulgaria
Franţa
Alte ţări
Import
64,6%
13,2%
7,2%
6,3%
2,6%
2,4%
1,9%
1.8%
Romania
Germania
Italia
Polonia
Austria
Franţa
Ungaria
Alte ţări
Top-10 grupe de produse agroalimentare
importate din UE (2013)
35
30
25
20
15
10
5
0
30.7
Value (mln. USD)
12.9
11.3
9.5
8.2
8.1
7.9
7.5
7.2
6.7
Top-10 grupe de produse agroalimentare
exportate în UE(2013)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
84.1
47.7
46.4
41.4
27.5
23.1
Value (mln USD.)
22.2
14.2
7.8
6.2
Top-10 grupe de produse industriale
importate din UE (2013)
250
235
200
150
100
50
134.7
97.7
88.2
40.9
28.7
0
Value (mln. USD)
28.1
27.8
24.3
23.8
Top-10 grupe de produse industriale exportate
în UE(2013)
250
200
196.9
150
100
50
50.2
40.6
29.2
20.9
0
Value (mln USD.)
18.7
12.9
12.7
12.4
Elementele de bază ale DCFTA
 Agendă extensivă a armonizării legislației naționale in
mai multe domenii (peste 300 acte legislative UE);
 Acoperă toate grupele de mărfuri și servicii, precum și
liberalizarea capitalului și mobilitatea persoanelor
fizice;
 Eliminarea barierelor tarifare și netarifare - asimetric;
 Posibilitatea aplicării instrumentelor de apărare
comercială în cazul existenței unui prejudiciu asupra
sectoarelor economiei;
 Nedeterminat în timp/ predictibilitate și atractivitate.
Accesul pe piața UE
 Eliminarea tuturor taxelor vamale la import și export
de produse industriale și agricole;
 Eliminarea măsurilor tarifare adiționale pentru fructe
și legume, cu unele cote tarifare;
 Cote flotante la unele produse agricole sensibile in
dependență de potențialul de export;
 Negocierea unui acord de recunoaștere reciprocă a
certificatelor de conformitate;
 Suport financiar și consultativ la implementarea
sistemelor SPS/TBT etc.
Accesul bunurilor pe piaţa RM
 Eliminarea imediată a taxelor de import pentru majoritatea
produselor industriale, cu excepţia unor produse din industria
de textile, mobilă, construcţii şi chimice;
 Perioada de tranziție – 3-7 ani;
 Pentru produsele agricole:
 Care nu se produc si reprezintă materii prime – anularea taxelor
imediat;
 Pentru produsele mai puțin sensibile, competitive – tranziție 5-10 ani
(fructe, legume, băuturi alcoolice, cașcavaluri de specialitate, etc.);
 Produse sensibile – cote tarifare la import (media importurilor din UE in
ultimii 3 ani) – carne și produse din carne, lapte și produse din lapte,
dulciuri, etc.
 Interzicerea taxelor de export.
Lista contingentelor pentru produsele
agroalimentare importate în RM din UE
HS
Descrierea
TRQ
0203
Carne de porc
4000 t
0207
Carne de pasăre
4000 t
0401
0405
Lapte
Unt
1000 t
1602
Produse din carne
1700 t
1701
Zahăr
5400 t
1702
Produse zaharoase
640 t
Lista produselor agroalimentare importate
din UE în RM cu perioadă de tranziţie
HS
Descriere
Perioada de tranziţie
0206
Măruntaie de porc
10 ani
0402
Lapte şi frişcă
10 ani
0406
Brânzeturi
3-5 ani
07-08
Fructe şi Legume
5 ani
1601-1602
Conserve din carne
10 ani
1902-1905
Produse de patiserie
3-5 ani
2002
Conserve din fructe şi
legume
3-5 ani
2007-2009
Sucuri
5 ani
2204
Vinuri
5 ani
Produse supuse scutirii anuale de taxe/preț de intrare in
volumul cotelor tarifare la export din RM în UE
Volum (t),
25000
20000
20000
15000
10000
5000
0
5000
5000
1000
500
220
Volum (t)
PRODUSE SUPUSE UNUI PREȚ DE INTRARE PE PIAȚA UE
pentru care componenta ad valorem a taxei de import este exclusă
Codul NC 2012
Descrierea produsului
07070005
Castraveți, proaspeți sau refrigerați
07099100
Anghinare sferice, proaspete sau refrigerate
07099310
Dovlecei, proaspeți sau refrigerați
08083090
Pere (excl.cidru în vrac de la 1august până la 31decembrie)
08091000
Caise, proaspete
08092100
Vișine "Prunus cerasus“, proaspete
08092900
Cireșe (excl. vișine),proaspete
08093010
Nectarine,proaspete
08093090
Piersici (excl.nectarine), proaspeți
22043092
Must de struguri, nefermentat, concentrat (excl.must de struguri
fermentarea căruia a fost stopată prin adăgare de alcool)
22043094
Must de struguri, nefermentat, fără concentrat, (excl.must de
struguri fermentarea căruia a fost stopată prin adăgare de alcool)
Produse supuse unui mechanism anti-circumvenţie la export din RM
în UE (cote flotante spre UE)
Produse agricole
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
130000
75000 70000
37400
7000
4500
Contingent tarifar (t)
1700
600
400
Produse supuse unui mechanism anti-circumvenţie la export din RM
în UE (cote flotante spre UE)
Produse agricole procesate
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4200
2500
1500
1000
500
Produse
zaharoase
procesate
Cereale
procesate
Porumb dulce
Contingent tarifar (t)
Ţigări
Produse
lactate
procesate
Mecanismul anti-circumvenţie pentru produsele
agricole şi produsele agricole procesate
Cînd volumul de
importuri al unei
sau mai multor
categorii de produse
atinge 70% din
volumul indicat în
Anexa XV-C în orice
an începînd cu 1
ianuarie…
Volumul de
importuri atinge
70%
După această notificare
şi în decurs de 14 zile
calendaristice din data
în care volumul de
importuri al unei sau
mai multor categorii de
produse menţionate
atinge 80% din volumul
indicat…
UE notifică
Republica
Moldova despre
volumul de
importuri
UE va notifica RM
despre volumul de
importuri al
produsului
(produselor)
respectiv.
În decurs de 14
zile, volumul
de importuri
atinge 80%
Dacă importurile
respective ating 100%
din volumul
indicat şi în lipsa unei
justificări argumentate
din partea RM, UE are
dreptul de a suspenda
temporar tratamentul
preferenţial pentru
produsele în cauză.
RM va
prezenta o
notificare
argumentată
cu privire la
creşterea
importurilor
RM va prezenta UE
o justificare
argumentată cu
privire la creşterea
importurilor.
Volumul
importurilor
atinge 100%
Sudpendarea
temporară a
tratamentului
preferenţial pe 6
luni
Clauza de revizuire
După intrarea în vigoare a Acordului, Părţile pot conveni să
considere accelerarea şi lărgirea spectrului de eliminare a
taxelor vamale în comerţul între Părţi.
La 3 ani, Părţile vor evalua situaţia, ţinînd cont de structura
comerţului cu produse agricole între Părţi, sensibilitatea
specifică a acestor produse şi dezvoltarea politicii agricole în
ambele părţi.
Părţile vor examina, în cadrul Comitetului de Asociere
pentru Comerţ, pe bază de reciprocitate adecvată,
oportunităţile de a-şi acorda noi concesii cu scopul de a
îmbunătăţi liberalizarea schimburilor comerciale cu produse
agricole, în special cele supuse contingenţelor tarifare.
Instrumentele de protecţie comercială
Obiectiv
Măsurile
Măsurile
Măsurile de
ANTI-DUMPING
ANTI-SUBVENŢIE
SALVGARDARE
Contracararea
Contracararea subvenționării care
Prevenirea sau remedierea unui
dumpingului care
cauzează un prejudiciu industriei
prejudiciu grav industriei domestice,
cauzează un prejudiciu
domestice.
cauzate de o creștere a importurilor și
să oferirea de timp pentru a facilita
industriei domestice.
adaptarea la concurență.
Natura măsurii
Discriminatorie
Discriminatorie
(non-MFN)
(non-MFN)
Cerinţe
1. Importurile care fac
substanţiale
obiectul unui dumping
2. Prejudiciul material
Non-discriminatorie
(MFN, în principiu)
1. Importurile subvenţionate
1. Creşterea importurilor
2. Prejudiciul material
2. Prejudiciul material
3. Legătura de cauzalitate
3. Legătura de cauzalitate
3. Legătura de cauzalitate
Adiţional, măsura trebuie aplicată ca
urmare a unei evoluții neprevăzute
și a efectului obligațiilor asumate de
o parte contractantă în cadrul GATT.
Forma măsurii
Taxă antidumping
Taxă compensatorie
Printre altele, creșterea taxei tarifare
sau cote
Măsuri de salvgardare bilaterale
În cazul în care, ca urmare a reducerii sau eliminării unei taxe vamale în
temeiul Acordului, mărfurile provenite dintr-o anumită Parte sunt
importate pe teritoriul celeilalte Părţi în cantităţi mari, şi în astfel de
condiţii încît cauzează sau ameninţă să cauzeze un prejudiciu grav
industriei interne producătoare de bunuri similare sau direct
competitive, Partea importatoare poate adopta o măsură de salvgardare
bilaterală care:
(a) suspendă reducerea în continuare a nivelului taxei vamale pentru bunul în cauză
prevăzută în Acord; sau
(b) creşte taxa vamală aplicată mărfii la un nivel care să nu depăşească valoarea cea mai
mică dintre:
(i) taxa vamală MFN aplicată mărfii în cauză la data adoptării măsurii;sau
(ii) nivelul de bază al taxei vamale specificată în Tabelul inclus în Anexa
 Durata aplicării pentru o perioadă doi ani, cu excepţia cazului că perioada poate fi
prelungită cu pînă la doi ani.
 Aplicarea este posibilă doar în perioada de 10 ani de la data intrării în vigoare
a Acordului.
MĂSURILE SANITARE ŞI FITOSANITARE
(SPS)
Facilitarea comerţului cu mărfuri care fac obiectul măsurilor sanitare şi
fitosanitare între Părţi, în timp ce are loc protejarea vieţii sau sănătăţii
oamenilor, animalelor sau plantelor, prin:
 Asigurarea transparenţei depline;
 Apropierea sistemului de reglementare al Republicii Moldova cu
cel al Uniunii
 Stabilirea unui mecanism pentru recunoaşterea echivalenţei
măsurilor;
 Recunoaşterea stării de sănătate a animalelor şi plantelor a Părţilor
şi aplicarea principiului de regionalizare;
 Continuarea punerii în aplicare a Acordului SFS;
 Stabilirea mecanismelor şi procedurilor pentru facilitarea
comerţului;
Măsuri sanitare şi fitosanitare (SPS)
Condiţii de bază:
 Perioadă de implementare 10 ani,
 Lista actelor normative ce urmează a fi transpuse în legislaţia
naţională urmează a fi elaborată în termeni de 3 luni de la data
semnării Acordului,
 Prevede perspective clare pentru includerea RM în lista de state
terţe şi lansarea exporturilor de produse de origine animalieră.
Compartimente de bază:




Siguranţa alimentelor;
Sănătatea animalelor;
Sănătatea plantelor;
Bunăstarea animalelor.
Măsuri sanitare şi fitosanitare (SPS), obiective
Capitolul IV al Titlului V şi anexele XVII - XXV stabilesc:
 Crearea unui subcomitet de cooperare în domeniul SPS
 Aproximarea graduală a legislaţiei Republicii Moldova la cea Europeană
Nu mai tîrziu de trei luni de la data intrării în vigoare a Acordului Republica Moldova va
pune la dispoziţie lista de acte normative în domeniul SPS, bunăstării animalelor şi a altor
măsuri relevante care urmează a fi implementate în legislaţia Republicii Moldova (va
constitui Anexa XXIV B)
 Mecanismul de recunoaşterea în scopuri comerciale a statutului de sănătate a
animalelor, plantelor şi condiţii regionale
 Criterii pentru recunoaşterea echivalenţei măsurilor individuale, a unui grup sau a
sistemului de măsuri aplicate sectorului, unui sub-sector sau grup de bunuri
 Sistemul de verificare şi inspectare
 Cerinţe vis-a-vis de sistemul de certificare
 Schimbul de informaţii, sistemul de notificare şi consultare
 Îmbunătățirea comunicării şi cooperării între părţi privind standardele de bunăstare a
animalelor.
Prevede posibilitatea stabilirii unor derogări de la graficul de implementare în a Acquisului comunitar reieşind din posibilităţile tehnice şi de finanţare. Aceasta nu presupune
derogări de la necesitatea întrunirii cerinţelor stabilite de către UE pentru importul de
produse din statele terţe.
Regulile de Origine a Mărfurilor
Definirea RoO preferenţiale
 Naţionalitatea economică a produselor
 Pe baza
-
locului de producere
condiţiilor de producere
 Condiţii pentru un tratament tarifar preferenţial
Definirea cumulului de origine
 Criteriile de prelucrare suficientă nu trebuie să fie
respectate în cazul în care materialele sunt importate
dintro ţară cu care se aplică cumulul;
 Materialele importate din ţări partenere sunt considerate
ca originare.
Conceptul Cumulării
 Concept ce lărgeşte definiţia de produse originare;
 Aplicabil numai între ţările cu reguli de origine identice şi
care au între ele acorduri de comerţ liber;
 Regulile din lista nu trebuie să fie îndeplinite pentru
mărfurile originare;
 Regulile din listă trebuie să fie îndeplinite pentru mărfurile
ne-originare.
Cumulul Pan-Euro-Med
 Crearea zonei de cumul diagonal între 42 de ţări
 Uniunea Europeană (28 de membri)
 Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, teritoriile palestiniene Israel, Liban, Siria,
Iordania
 Islanda, Lichtenstein, Norvegia şi Elveţia (EFTA)
 Turcia
 Insulele Feroe
Scopul zonei Pan-Euro-Med
 Crearea ZCL în spațiul pan-euro-mediteranean
 Liberalizarea regulilor de origine va:
-
Oferi posibilități pentru aprovizionare cu materii prime
Crea noi pieţe pentru materii prime
Dinamiza investiţiile în regiune
 Armonizarea regulilor de origine
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea
Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice
pentru produsele agricole şi alimentare
 Semnat la 26 iunie 2012, la Bruxelles.
 Intrat în vigoare, pentru Republica Moldova, la 01.04.2013.
Avantaje:
 promovarea şi protejarea produselor de calitate;
reciprocă a indicaţiile geografice (IG) şi
denumirile de origine (DO) înregistrate;
 prevenirea încălcării drepturilor de autor în materie de IG şi
DO;
 mecanism de actualizare periodică, care vor facilita în special
introducerea noilor indicaţii geografice şi denumiri de
origine, etc.
 protejarea
Proces de implementare…
 Conform Acordului:
 pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate peste 3100 de indicaţii
geografice (IGP) şi denumiri de origine (DOP) europene
 Pe teritoriul UE sunt protejate 2 denumiri de origine moldovenești „CIUMAI” şi „ROMĂNEŞTI”.
 Ulterior primei şedinţe a Comitetului Mixt din 22 ianuarie 2014,
Chişinău:
 Republica Moldova a înaintat spre considerare 3 Indicații Geografice
înregistrate pe parcursul anului 2013 pentru vinuri
- CODRU, VALUL LUI TRAIAN, ŞTEFAN VODĂ; și
1 Indicaţie Geografică pentru băuturi spirtoase
- DIVIN.
Notă: Ulterior procedurilor de consultare publică, Indicațiile Geografice
menționate vor fi incluse în anexele la Acord pentru protecție pe teritoriul UE.
Agricultura şi dezvoltarea rurală
Prevede cooperarea şi dialogul părţilor pe probleme ce ţin de
promovarea dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rurale, inclusiv
prin convergenţa progresivă a politicilor şi legislaţiei în domeniu.
În conformitate cu prevederile Anexei VII la Acord, RM urmează să
îşi aproximeze gradual legislaţia conform listei:
 În domeniul politicilor de calitate – 4 ani,
 Agriculturii organice – 4 ani,
 Standardele de marketing pentru plante, seminţe de plante,
produse de origine vegetală, fructe şi legume – 3/5 ani
 Standardele de marketing pentru animalele vii şi produsele de
origine animală – 4/5 ani
Avantajele ZLSAC pentru exportatori
 Acces nelimitat, fără restricţii tarifare la import pe piaţa










comunitară a produselor agricole şi industriale;
Eliminarea taxelor vamale;
Perspective clare de dezvoltare şi stimulare a afacerilor comune;
Perspective clare de export a produselor de origine animalieră;
Preluarea standardelor europene şi normelor aferente
infrastructurii calităţii;
Acces liber şi necondiţionat la piaţa comunitară a serviciilor;
Dezvoltarea cadrului juridic naţional în domeniul concurenţei;
Acoperirea şi extinderea protecţiei asupra obiectelor de
proprietate intelectuală;
Consolidarea eforturilor pe ramuri la penetrarea pe pieţele
externe;
Reorientarea de la comerţ la producere;
Posibilitatea acordării asistenţei tehnice şi financiare din partea
UE;
Acord de comerț liber RM-Turcia
Evoluţia schimburilor comerciale cu
Turcia (mln. USD)
450
0
388,2
366,9
400
381,0
-50
350
-100
300
-150
250
200
-200
-293,5
150
100
-332,1
127,1
-250
56,1
73,4
-253,9
50
0
-300
-350
2011
2012
Export
Import
2013.
Balanta Comerciala
Top 10 produse agroalimentare
importate din Turcia
Valoarea mln USD
12
10
8
6
4
2
0
11.4
8.1
4.5
3.5
2.9
2.6
1.7
1.7
1.6
1.3
Top 10 produse agroalimentare
exportate în Turcia
Valoare mln USD
35
30
25
20
15
10
5
0
34.2
6.4
1.5
1.1
0.9
0.3
0.2
0.04
0.03
0.01
Concesiile pentru produsele agroalimentare exportate
din RM în Turcia
NC
Descrierea Mărfurilor
0203
Carne de porcine proaspata, refrigerata sau congelata
0403
Lapte acru, lapte prins si smintina, iaurt, chefir si alte sorturi de lapte si smintina
fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahar sau alti
indulcitori (edulcoranti), sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao
0405
Unt si alte substante grase provenite din lapte; paste lactate pentru tartine
Volumul
Contingentului
Tarifar
500 tone
100 tone
500 tone
500 tone
0406
Brinzeturi si casuri
0407
Oua de pasari, in coaja, proaspete, conservate sau preparate
0802.31
In coaja
0802.32
Decojite
0802.90. Altele
85
0809.40 Prune si porumbe
0813.20
Prune
Remarce/
Sezoane
300 tone
250000
bucati
800 tone
250 tone
200 tone
sub
incidenta
RPA
Concesiile pentru produsele agroalimentare exportate
din RM în Turcia
1003
Orz
1005.90
Altele
1201
Boabe de soia, chiar sfarimate
1205.10
Seminte de rapita sau de rapita salbatica cu un continut redus de acid erucic
1206
Seminte de floarea-soarelui , chiar sfarimate
1507.10
Ulei brut, chiar dezmucilaginat
1512
Uleiuri din seminte de floarea-soarelui , de sofranas, de bumbac si fractiunile
lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
10000 tone
01/01 - 31/05
8000 tone
01/01 - 31/05
5000 tone
sub incidenta
RPA
10000 tone
2000
tone
5000
tone
01/01 - 31/05
2500 tone
01/01 - 31/05
1500 tone
01/01 - 31/05
5000 tone
sub incidenta
RPA
1704
Produse zaharoase (inclusiv ciocolata alba), care nu contin cacao
1806
Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao
250 tone
1905
Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti chiar cu cacao; hostii, casete
goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, vafe cu
capac, paste uscate de faina, din amidon sau de fecule in foi si alte
produse similare
250 tone
250 tone
Concesiile pentru produsele agroalimentare exportate
din RM în Turcia
2005
2007
2009
2103
2105.00
2202
Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic,
necongelate, altele decit produsele de la pozitia 2006
Gemuri, dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe sau de
simburi, obtinute prin fierbere, cu sau fara adaos de zahar sau de alti
indulcitori (edulcoranti)
Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) si sucuri de legume, nefermentate,
fara adaos de alcool, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori
(edulcoranti)
Sosuri si preparate pentru acestea; compozitii din condimente si din produse
de asezonare; faina de mustar si mustar preparat
Inghetate si alte forme de gheata comestibila cu sau fara cacao
500 tone
250 tone
500 tone
500 tone
500 tone
2204.10
Ape, inclusiv ape minerale si ape carbogazoase, care contin zahar sau alti
indulcitori sau aromatizanti si alte bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor de 100000 litri
fructe sau de legume de la pozitia 2009
Vinuri efervescente
2204.21
In recipiente al caror continut sa nu depaseasca 2 l
2204.29
Altele
2208.20
Distilate de vin sau de tescovina de struguri si bauturi alcoolice tari obtinute pe
baza lor
Turte si alte reziduuri solide, chiar macinate sau aglomerate sub forma de
pelete, rezultate din extractia grasimilor sau uleiurilor vegetale, altele decit cele
de la pozitia 2304 sau 2305
Tutunuri brute sau neprelucrate; deseuri de tutunuri
2306
2401
8000 hl
Nelimitat
5000 tone
100 tone
Cu excepția
tipurilor
orientale
Concesiile produselor agroalimentare importate din
Turcia în RM
NC
Descrierea Mărfurilor
Volumul
Contingen
tului
Tarifar
Remarce/
Sezoane
5000 tone
01/11 - 30/04
0702.00
Tomate, in stare proaspata sau refrigerate
0807.11
Pepeni verzi
250 tone
0808.20
Pere si gutui
750 tone
0809.10
Caise
0809.20
Cirese si visine
0809.30
Piersici, inclusiv nectarine
0809.40
Prune si porumbe
0810.10
Capsuni si fragi
1704
Produse zaharoase (inclusiv ciocolata alba), care nu contin cacao
250 tone
1806
Ciocolata si alte preparate alimentare care contin cacao
250 tone
1905
2005
Produse de brutarie, de patiserie si biscuiti chiar cu cacao; hostii, casete goale de
tipul celor utilizate pentru medicamente, prescuri, vafe cu capac, paste uscate de
faina, din amidon sau de fecule in foi si alte produse similare
Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic,
necongelate, altele decit produsele de la pozitia 2006
600
tone
750
tone
300
tone
200
tone
300
tone
250 tone
500 tone
01/10 - 30/06
31/07 - 31/05
01/08 - 20/05
01/09 - 10/06
01/09 - 10/06
01/08 - 30/04
Concesiile produselor agroalimentare importate din
Turcia în RM
2005
2007
2009
2103
Alte legume preparate sau conservate altfel decit in otet sau acid acetic,
necongelate, altele decit produsele de la pozitia 2006
Gemuri, dulceturi, jeleuri, marmelade, paste si piureuri de fructe sau de simburi,
obtinute prin fierbere, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori
(edulcoranti)
Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) si sucuri de legume, nefermentate,
fara adaos de alcool, cu sau fara adaos de zahar sau de alti indulcitori
(edulcoranti)
Sosuri si preparate pentru acestea; compozitii din condimente si din produse de
asezonare; faina de mustar si mustar preparat
2105.00 Inghetate si alte forme de gheata comestibila cu sau fara cacao
2202
Ape, inclusiv ape minerale si ape carbogazoase, care contin zahar sau alti
indulcitori sau aromatizanti si alte bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor de
fructe sau de legume de la pozitia 2009
500 tone
250 tone
500 tone
500 tone
500 tone
100000 litri
Vă mulțumim pentru atenţie!!!
Tel. 250 554
250 606

similar documents