Тоон телевизийн хүлээн авах тайлан

Report
DVB-T2 ДАМЖУУЛАХ СТАНЦАД ХИЙСЭН
ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН, САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ
1
2013.02.20
АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА (1)

Ажлын хэсгийн тушаал:
МШХХТГ, ХХЗХ-НЫ

ХАМТАРСАН ТУШААЛ
Зорилго:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 275 тоот тогтоолоор
батлагдсан “Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид
шилжүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:
1. Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн системийг тоон технологид
шилжүүлэх туршилтаар хийгдсэн тайлан.
2. Дорноговь, Говь-Сүмбэр, Дундговь аймгийн 22 суманд
хийгдсэн техникийн ажлын хэсгийн тайлан.

Туршилтын хугацаа:
- 2012 оны 5-р сард Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Дундговь
аймгийн Өндөршил, Цагаандэлгэр сумдад гүйцэтгэсэн.
-2012 оны 11-р сард Дорноговь, Говь-сумбэр, Дундговь аймгийн 22
суманд гүйцэтгэсэн.
2
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ СТАНЦЫН ГАРАЛТЫН ЧАДЛЫН
ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН
RM-8600 encoder
RM-1000 Pro receiver decoder
RM-800 Pro multiplexer
Тоон телевизийн дамжуулагчийн
угсралтын ерөнхий байдал, иж
бүрдэл
Team cast DVB T2 Modulator
Panda AMP power amplifier
Тоон нэвтрүүлэгчийн
чадлын өсгөгчийн
техникийн үзүүлэлт
PANDA® HD8200 тоон нэвтрүүлэгчийн чадлын өсгөгч
Оролт:
DTMB, CMMB, DVB-T, DVB-T2
ASI оролт нь олон төрөл:
2 TS ASI оролт (DTMB, CMMB)
4 TS ASI оролт (DVB-T, DVB-T2)
Гаралт:
Давтамжийн зурвас, MГц
470-862
RF гаралтын чадал, Вт
20, 50, 100
Гаралтын тогтворжилт
+/- 0.5 дБ
MER
>=33 дБ
Shoulders
≥[email protected]±4.2 MHz in
3
DVB(8MHz)
RF холбогч
N төрлийн холбогч (50Ω )
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТҮҮД,
ТЭДГЭЭРИЙН ДҮН
DVB-T2-ИЙН АЛЬ ТӨХӨӨРӨМЖИД ЯМАР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ХЭМЖИХ ШААРДЛАГАТАЙ
БОЛОХЫГ ТОДРУУЛАХЫН ТУЛД DVB ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГААС БОЛОВСРУУЛАН
ГАРГАСАН ДАРААХЬ БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ СУДЛАН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТУУДЫГ АВЧ
АШИГЛАВ. ҮҮНД:
DIGITAL VIDEO BROADCASTING (DVB); MEASUREMENT GUIDELINES FOR
DVB SYSTEMS; AMENDMENT FOR THE DVB-T2 SYSTEM, DVB DOCUMENT A14-1
ETSI TS*_102773 V131: DIGITAL VIDEO BROADCASTING (DVB);
MODULATOR INTERFACE (T2-MI) FOR A SECOND GENERATION DIGITAL TERRESTRIAL
TELEVISION BROADCASTING SYSTEM (DVB-T2), JANUARY 2012.
ETSI TR* 101 290 V1.2.1: DIGITAL VIDEO BROADCASTING (DVB);
MEASUREMENT GUIDELINES FOR DVB SYSTEMS, 2001-05.
ETSI - EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE
TS - TECHNICAL SPECIFICATION USED WHEN THE DOCUMENT CONTAINS NORMATIVE REQUIREMENTS AND WHEN
SHORT TIME-TO-MARKET, VALIDATION AND MAINTENANCE ARE ESSENTIAL, IT IS APPROVED BY THE TECHNICAL
COMMITTEE THAT DRAFTED IT.
TR - TECHNICAL REPORT USED WHEN THE DOCUMENT CONTAINS MAINLY INFORMATIVE ELEMENTS, IT IS APPROVED
BY THE TECHNICAL COMMITTEE THAT DRAFTED IT
4
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТҮҮД,
ТЭДГЭЭРИЙН ДҮН
TABLE 11.1 DVB-T2 MEASUREMENT PARAMETERS AND THEIR APPLICATION AREA
Measurement parameter
11.3.1 RF measurements
11.3.1.1 RF frequency accuracy
11.3.1.2 RF occupied bandwidth
11.3.2 Selectivity
11.3.3 AFC capture range
11.3.4 Phase noise of Local Oscillators (LO)
11.3.5 RF/IF signal power
11.3.6 MISO Group Power Ratio
11.3.7 Noise Power
11.3.8 RF and IF spectrum
11.3.9 Receiver sensitivity/ dynamic range for a Gaussian channel
11.3.10 Linearity characterization (shoulder attenuation)
11.3.11 Power efficiency
11.3.12 PAPR effect
11.3.13 P1 Symbol Error Rate
11.3.14 BER before LDPC (inner) decoder
11.3.15 Number of LDPC iterations
11.3.16 BER before BCH (outer) decoder
11.3.17 Baseband Frame Error Rate BBFER
11.3.18 Errored Second Ratio ESR
11.3.19 IQ signal analysis
11.3.19.2 Modulation Error Ratio (MER)
11.3.19.3 Signal to Interference Noise Ratio (SINR)
11.3.19.4 Carrier Suppression (CS)
11.3.19.5 Carrier Phase
11.3.19.6 Amplitude Imbalance (AI)
11.3.19.7 Quadrature Error (QE)
11.3.20 SFN synchronisation
11.3.21 L1 signalling error
11.3.22 RMS Delay-Spread (RMS-DS)
11.3.23 Maximum Excess Delay (MED)
11.3.24 Receiver Buffer Model (RBM) validation test
11.3.25 Relative power Level during the non-P1 part of the FEF (RLF_non_P1)
Transmitter
Network
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Receiver
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
In-service
measurem1.
X
X
X
X
X
X2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЭМЖИЛТҮҮД,
ТЭДГЭЭРИЙН ДҮН
Төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэн ирсэн DVB-T2 хэмжилтийг хийхэд
ашиглах төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын заавар, гарын авлага
болох дараахь материалуудыг урьдчилан судалж хэмжилтэнд
ашиглалаа.
 Agilent CXA Signal Analyzer N9000A N6153A & W6153A DVBT/H with T2 Measurement Application Measurement Guide
 Instruction book DIGITAL POWER METER MODEL 5000-XT
6
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ СТАНЦАД ХИЙСЭН
ХЭМЖИЛТҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН ДҮН
Сувгийн чадал - Channel Power
Цацаргалтын спектр маск - Spectrum Emission Mask
Зэргэлдээ сувгийн чадал - Adjascent Channel Power
Модуляцлалын нарийвчлал - DVB-T2 Modulation
accuracy
7
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ СТАНЦАД ХИЙСЭН
ХЭМЖИЛТҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙН ДҮН

DVB-T2 модуляторын
1.
2.
3.
4.

модуляцийн нарийвчлал,
спектрийн үзүүлэлт
модуляторын хэмжилтийн дүн
харьцуулан үнэлэх нь
Өргөн зурвасын чадлын өсгөгчийн
1.
Гаралтын чадал
Цахилгаан соронзон оронгийн хүчлэгийн
хэмжилтийн дүн
 Дүгнэлт

8
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ СТАНЦЫН ГАРАЛТЫН ЧАДЛЫН
ХЭМЖИЛТИЙН ҮР ДҮН
1.Эквивалент антенн
2. Эфирийн антенн
Чадлын
хэмжүүр
Real magic
RM-8600
encoder
Team cast
DVB T2
Modulator
RM-800 Pro
multiplexer
RM-1000 Pro
Хүлээн авагч
Panda AMP
Чадлын өсгөгч
Чадлын хэмжилтийн схем
Сум
Нэвтрүүлэгчи
йн чадал [Вт]
Даланзадгад сум
Өндөршил сум
Цагаандэлгэр сум
100
50
20
Хэмжилтээр хэмжигдсэн
чадал [Вт]
Эквивалент
Үндсэн
антенн
антенн
101.36
101.59
50.33
21.55
Нэвтрүүлэх
антенны
[VSWR]
Хэмжилтээр
хэмжигдсэн
[VSWR]
≤ 1.10
≤ 1.10
≤ 1.10
1.08
1.13
1.13
9
Сумдад суурилагдсан чадлын хэмжилтийн үр дүн
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН МОДУЛЯТОРЫН СПЕКРТ, МОДУЛЯЦИЙН
АЛДААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ
Төслөөр суурилалгдсан сумдад суурилагдсан модуляторын гаралтын спектр
маскын хэмжилтийн дүнгээс MER-ийн үзүүлэлт хамгийн ялгаатай гарсан
Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумдын
үзүүлэлтийг үзүүллээ.
Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр
МУУ
Дорноговь аймгийн Улаанбадрах
ОНЦ
Модуляторын гаралтын MER-ийн хэмжилтийн
харьцуулсан үзүүлэлт
10
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН МОДЛУЯТОРЫН СПЕКРТИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ,
МОДУЛЯЦИЙН АЛДААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ
Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр
МУУ
Дорноговь аймгийн Улаанбадрах
ОНЦ
Модуляторын гаралтын спектр маскын хэмжилтийн
үзүүлэлт
11
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН МОДЛУЯТОРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ДҮНГ
ХАРЬЦУУЛАН ҮНЭЛЭХ НЬ (1)
Хэмжилтийн дүнг харьцуулан үнэлэхийн тулд олон төрлийн стандарт баримт
бичгийг судалсан бөгөөд эдгээрээс нилээд олон үзүүлэлтийн тоон утгуудыг
харьцуулан харуулсан хүснэгтийг дор үзүүлэв.
12
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН МОДУЛЯТОРЫН ХЭМЖИЛТИЙН ДҮНГ
ХАРЬЦУУЛАН ҮНЭЛЭХ НЬ (2)
EVM dB
Phase err %
Mag err %
Tx power dBm
MER dB
Баянтал
2.33
2.83
1.75
-20.33
32.63
Чойр
4.42
4.64
3.24
-20
27.16
Шивээговь
1.77
2.3
1.29
-20.64
35.07
Даланжаргалан
7.38
6.76
5.41
-22.79
22.65
Их хэт Зүлэгтэй
7.17
6.58
5.31
-20.86
22.88
Дэлгэрэх
1.79
2.24
1.29
-19.94
35.02
Алтанширээ
2.34
2.8
1.69
-20.27
32.57
Сайншанд
5.67
5.58
4.18
-19.43
24.92
Зүүнбаян
2.4
2.82
1.76
-20.6
32.37
Өргөн
1.49
1.9
1.09
-20.69
36.58
Эрдэнэ
5.61
5.53
4.1
-19.36
25.03
Замын-Үүд
5.36
5.35
3.93
-20.88
25.42
Улаанбадрах
1.49
1.95
1.1
-18.75
36.54
Хөвсгөл
1.74
2.23
1.28
-18.49
35.17
Хатанбулаг
3.03
3.48
2.28
-19.94
30.37
Мандах
2.83
3.27
2.08
-20.34
31.01
Сайхан дулаан
2.38
2.82
1.76
-20.1
32.46
Өндөршил
5.65
5.5
4.16
-18.38
24.96
Говь-Угтаал
5.39
5.33
3.94
-20.74
25.37
Баянжаргалан
1.78
2:25
1.31
-19.82
35.04
Цагаандэлгэр
7.17
6.58
5.29
-20.98
22.95
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ СТАНЦЫН ДОЛГИОНЫ
ЦСОРОНГИЙН ХҮЧЛЭГИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ДҮН (1)
Оронгийн хүчлэгийн хэмжилт
Аймаг сум
Гаралтын
Хэмжилтийн цэгийн
чадал (Вт)
байрлал
Замын-Үүд
50
Говь-Угтаал
Улаанбадрах
20
зай (м)
Газрын оронгийн
гадаргын хүчлэг
өндөр (м) (дБмкВ/м)
Төв цэгт
Урд зүгт
Урд зүгт
Төв цэг
зүүн урд
зүүн
15
1000
1800
15
276
522
968
956
950
1447
1444
1461
77
62
49
79
77
71
Хойд (гүвээний ард)
Зүүн хойд
зүүн урд
Төв цэгт
Баруун
Хойд
Хойд
Зүүн урд ЦА
893
600
334
15
500
915
1000
1700
1444
1438
1443
980
978
989
989
961
60
70
72
77
73
65
53
55
14
ТООН ТЕЛЕВИЗИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ СТАНЦЫН ДОЛГИОНЫ
ЦСОРОНГИЙН ХҮЧЛЭГИЙН ХЭМЖИЛТИЙН ДҮН (2)
90
80
50 Вт чадалтай нэвтрүүлэгчийн
хувьд хаалтгүй орчинд 50
дБмкВ түвшинтэй сигналын
хамрах хүрээ нь 1,7 км болж
байгаа нь хэмжилтийн дүнгээс
харагдаж байна.
70
60
50
40
30
20
10
0
15
15
276
334
522
Series1
1000 метр зайд
600
893
1000
1800
70
60
50
Их хэт Зүлэгтэй
65
40
Дэлгэрэх
60
30
Алтанширээ
51
Өргөн
52
Эрдэнэ
54
Эрдэнэ
51
Улаанбадрах
53
Хөвсгөл
59
20
10
Дундаж
0
1000 метр зайд
Дундаж утга 55 дБмкВ
15
54.375
20 Вт чадалтай нэвтрүүлэгчийн 50 дБмкВ түвшинтэй сигналын
хамрах хүрээ нь 1,3 км болж байгаа нь бага хэмжээний сумын нутаг
дэвсгэрт бүрэн хангалттай байна.
ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
Хэмжилтийн дүнгийн үзүүлэлтүүд нь харилцан адилгүй
байгааг анхааран үзэж, нийлүүлэгдэж байгаа тоног
төхөөрөмжүүдийг нийтэд нь хамгийн дээд үзүүлэлтийг
хангахуйц хэмжээнд байлгах
 Антенны суурилуулалтыг цамхагт зөв хийхийн тулд
тусгайлан суурь бэлтгэн түүн дээр байрлуулах
 Антенны ашигтай өндөрийг зөв тооцон байрлуулах
 Хамрах хүрээг суурьшлын ирээдүйн төлөвийг харгалзан
тооцоолсоны үндсэн дээр нэвтрүүлэгчийн чадлыг
хангалттай сонгох

16
Дүгнэлт

Долгионы тархалтын оронгийн хүчлэгийн хэмжилтийн
дүнгээр:
Говь хээрийн бүсэд, газрын тэгш хавтгай гадаргуугын
хувьд хүлээн авах антенны өндөр 1.5 метрт байх үед
20 Вт гаралтын чадалтай нэвтрүүлэгч нь 1,3 км
50 Вт гаралтын чадалтай нэвтрүүлэгч нь 1,7 км
радиуст сайн чанарын тархалтыг хангаж байна.
17

similar documents