Prezentacja_M.Hirszel - POKL w Rządowym Centrum Legislacji

Report
Rozpatrzenie
projektu
dokumentu
rządowego przez Stały Komitet Rady
Ministrów.
Wnoszenie
projektów,
wymagania formalne, tryb zgłaszania
uwag, zasady procedowania Komitetu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Podstawowe informacje nt. stałego komitetu RM:
- organ pomocniczy RM i PRM,
- podstawa funkcjonowania: uchwała RM Regulamin pracy RM oraz
zarządzenie PRM,
-miejsce funkcjonowania: KPRM,
- skład: Przewodniczący wybierany przez Prezesa RM spośród członków
RM, członkowie-sekretarze stanu w ministerstwach, nie więcej niż 2
przedstawicieli PRM (Szef KPRM lub wyznaczeni przez niego sekretarze
lub podsekretarze stanu w KPRM).
- Prezes RM lub z jego upoważnienia Przewodniczący stałego komitetu
RM w porozumieniu z Szefem KPRM może wyznaczyć dodatkowo osobę
do reprezentowania PRM w sprawie będącej przedmiotem prac komitetu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- Prezes RM może na wniosek Przewodniczącego stałego komitetu RM
powołać nie więcej niż 2 Wiceprzewodniczących KRM,
-komórką KPRM obsługującą stały komitet RM jest Departament
Komitetu RM, dyrektor tej komórki jest sekretarzem komitetu – za
pośrednictwem którego wnosi się dokumenty do rozpatrzenia przez
komitet
UWAGA: dokumenty na komitet oraz uwagi do projektów powinny być
kierowane wyłącznie do sekretarza komitetu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Współpraca stałego komitetu RM z innymi komitetami:
- Komitet RM ds. Cyfryzacji – MAiC – rozpatruje dokumenty przed stałym
komitetem RM
- Komitet ds. Europejskich – rozpatruje dokumenty przed lub po stałym
komitecie RM
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktualny wykaz osób – członków stałego komitetu Rady Ministrów lub osób wydelegowanych do prac stałego komitetu Rady
Ministrów
Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów – Jacek Cichocki
Wiceprzewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów – Michał Deskur
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Magdalena Młochowska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów – Janusz Cichoń
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Jerzy Witold Pietrewicz
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Maria Elżbieta Orłowska
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Czesław Mroczek
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Marek Bucior
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kazimierz Plocke
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Adam Zdziebło
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Rafał Baniak
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Grzegorz Karpiński
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Jerzy Kozdroń
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych – Piotr Stachańczyk
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Artur Nowak-Far
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Zaleski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Maciej Jankowski
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Sławomir Neumann
Wykaz osób stale zapraszanych na posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Jacek Sadowy
Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego – Witold Koziński
Sekretarz Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji – Maciej Berek
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zmiany w składzie stałego komitetu RM po wejściu nowych przepisów w
życie:
Dzisiaj:
•
Do udziału w pracach stałego komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
•
W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Rządowego Centrum
Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele.
•
Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego komitetu, z głosem doradczym,
również inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych
prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
Po zmianach: Prezes RCL oraz Prezes UOKiK stałymi uczestnikami posiedzeń.
Przewodniczący KRM będzie mógł zapraszać do prac z głosem doradczym
inne osoby reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w
sprawach będących przedmiotem prac w tym przedstawiciela RL.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel istnienia komitetu:
- inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk
RM lub PRM w sprawach należących do zadań i kompetencji tych
organów;
- rozpatrywanie w szczególności rozbieżności stanowisk ujętych w
protokole rozbieżności w zakresie właściwości komitetu
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Terminy obowiązujące w pracy komitetu:
- posiedzenia odbywają się w stałych terminach zwykle we czwartki każdego tygodnia o godz.
12.00
- z uzasadnionych przyczyn Przewodniczący komitetu może wyznaczyć inny termin posiedzenia
– na polecenie PRM, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby wchodzącej w skład komitetu
- porządek komitetu jest doręczany nie później niż na 5 dni przed dniem posiedzenia
- uwagi do danego projektu wnosi się w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentu
- organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag nie później niż do godz. 20 drugiego dnia
następującego po dniu, w którym upłynął termin zgłaszania uwag
- zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie wnosi się w
terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Porządki komitetu:
-projekt porządku opracowuje i wprowadza w nim zmiany sekretarz komitetu
- porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez
Przewodniczącego KRM z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek
osoby wchodzącej w skład komitetu
- porządki komitetu są układane w określonej kolejności z podziałem
uwzględniającym rodzaj dokumentu i jego charakter
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Tryby pracy komitetu:
Zwykły na posiedzeniu:
- warunkiem ważności obecność większości członków
- rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia
- możliwe poddanie sprawy głosowaniu wobec braku jej uzgodnienia
- możliwe zgłoszenie przez członka komitetu zdania odrębnego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Tryby pracy komitetu:
obiegowy:
- zarządzany przez Przewodniczącego KRM albo z jego upoważnienia sekretarza komitetu na wniosek organu
wnioskującego lub z własnej inicjatywy
- termin na zajęcie stanowiska wyznacza sekretarz komitetu
- co do zasady termin ten liczy 3 dni dla założeń i projektu aktu normatywnego, skrócenie terminu wymaga
uzasadnienia
- dla innych dokumentów rządowych uzasadnienia wymaga termin krótszy niż 1 dzień
- dokument jest przyjęty w trybie obiegowym w razie braku uwag lub w przypadku gdy zostaną zgłoszone w
razie ich uwzględnienia/wyjaśnienia
- niewyjaśnienie/nieuzgodnienie uwag powoduje konieczność skierowania dokumentu na posiedzenie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Możliwe rozstrzygnięcia komitetu lub Przewodniczącego KRM:
- powołanie zespołu roboczego w celu realizacji zadania określonego przez Przewodniczącego komitetu
- określenie sposobu i terminu wykonania danej pracy ze wskazaniem organu odpowiedzialnego
- przyjęcie dokumentu i rekomendowanie RM lub PRM
- przyjęcie dokumentu i rekomendowanie RM lub PRM ze zmianami
- przyjęcie dokumentu i rekomendowanie RM do wiad
- rekomendowanie RM lub PRM odrzucenie projektu
- wyrażenie opinii o projekcie
- rekomendowanie dokumentu KSE
- skierowanie dokumentu do dalszych prac – zwrot wnioskodawcy w tym zakresie
- wystąpienie do Rady Legislacyjnej
- powołanie ekspertów/rzeczoznawców do opracowania analiz,prognoz,opinii, koncepcji,
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozpatrywanie dokumentów przez stały komitet RM –
zagadnienia do omówienia
1. Tryb wnoszenia – kto, kiedy, rodzaje dokumentów
2. Co powinno zawierać pismo przewodnie kierujące dok. na komitet plus załączniki do dokumentu
3. Par. 44 a par. 61 ust. 1 nowego Regulaminu pracy RM
4. Konsekwencje niewypełnienia wymogów formalnych
5. Dzisiejszy tryb odrębny na komitecie a nowe przepisy par. 61 ust.5
6. Praca z uwagami zgłaszanymi na komitet
7. Wycofanie projektu z prac komitetu
8. Ustalenia komitetu a protokoły ustaleń
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Informacje o pracach komitetu:
- telefonicznie – zespół obsługi komitetu oraz sekretariat
sekretarza
- BIP RCL – dokumenty rozpatrywane przez komitet wraz z
dokumentami towarzyszącymi
- ramka na dokumencie oznaczonym symbolem KRM – kontakt z
osobą prowadzącą sprawę na komitecie w KPRM
- robocze ustalenia
- protokoły ustaleń
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents