planowanie operacyjne w stanie stałej gotowości obronnej państwa

Report
Departament Prawny i Kadr
Wydział Obronności i Bezpieczeństwa
Szkolenie Obronne • Wrocław, 14 grudnia 2012 r.
PLANOWANIE OPERACYJNE W STANIE
STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ
PAŃSTWA
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PODSTAWY PRAWNE
FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU OBRONNEGO PAŃSTWA
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;
- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;
- Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna Rzeczypospolitej Polskiej;
- ustawa o powszechnym obowiązku obrony;
- rozporządzenia RM i ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku obrony;
- ustawy i rozporządzenia RM, ministrów branżowe odnoszące się do spraw
obronnych;
- ustawy o stanach nadzwyczajnych i rozporządzenia wykonawcze RM, ministrów;
- umowy i porozumienia międzynarodowe.
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PODSTAWY PRAWNE
Plany operacyjne opracowuje się zgodnie z PolitycznoStrategiczną Dyrektywą Obronną Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowiącą załącznik do postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca
2004 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej
Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 16, poz. 255)
ORAZ…
ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 2004 r. (Dz.U.2004.152.1599)
w sprawie warunków i trybu planowania
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych
państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu
terytorialnego
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PLANOWANIE OBRONNE
PLANOWANIE OBRONNE
ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez
organy administracji rządowej i organy samorządu
terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych
sił i środków, obejmujące
planowanie operacyjne i programowanie obronne
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PROGRAMOWANIE OBRONNE
ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie
pokoju, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowofinansowych , celu utrzymania i rozwoju potencjału
obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych,
organów administracji rządowej
i organów samorządu terytorialnego do działania w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny, a także projektowanie
środków budżetowych przeznaczonych na ten cel
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
PLANOWANIE OPERACYJNE
Planowanie operacyjne:
ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania
organów administracji rządowej i organów samorządu
terytorialnego
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań
operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych
do ich wykonania
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
FUNKCJE PLANOWANIA OPERACYJNEGO
 zapewnienie ciągłości podejmowania decyzji
i działania dla utrzymania bezpieczeństwa, odpowiednio: państwa,
województwa, powiatu, miasta lub gminy
 zasilanie zasobami ludzkimi oraz cywilne wsparcie Sił Zbrojnych RP
i jednostek zmilitaryzowanych
 realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza
 zapewnienie ochrony i zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych
ludności oraz tworzenie warunków do jej przetrwania
- w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
ZADANIA OBRONNE
Przedsięwzięcia wykonywane przez organy
administracji publicznej
w ramach przygotowań obronnych państwa
realizowane w czasie pokoju, zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Szkolenie Obronne 14 grudnia 2012 rok

similar documents