Reforma fiscală și bancară în RM

Report
Adunarea Parlamentară Polonia – Republica
Moldova
27 martie 2012, Varșovia
Ana Guțu
Deputat
Partidul Liberal
A fost perfectată Legea
instituțiilor financiare;
Are loc perfecţionarea continuă a regulamentelor ţinând
cont de prevederile documentelor Comitetului Basel
privind Supravegherea Bancară şi Directivele Uniunii
Europene;
La 6 martie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat
în lectura a II-a (definitivă) proiectul Legii pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative, care
prevede amendarea Legii cu privire la Banca Naţională
Banca Naţională a elaborat proiectulde modificare a Legii cu privire la
Banca Naţională, pentru ajustarea cadrului legislativ de activitate a
acesteia la prevederile Tratatului privind Uniunea Europeană, ale
Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene (Protocolul nr.4
privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al
Băncii Centrale Europene) şi ale altor norme comunitare
Servicii financiare
Cooperare financiară
Protecţia
consumatorului
Dialogul economic
Trecerea la Standardele
Internaţionale de Raportare
Financiară (SIRF) (realizat începând
cu ianuarie 2012);
Iniţierea trecerii la cadrul de
raportare financiară (FINREP) în
scopuri de supraveghere;
Examinarea posibilităţii amendării
legislaţiei şi actelor normative ale
Băncii Naţionale a Moldovei în
contextul iniţierii implementării
normelor Basel II;
1
2
3
• la 2 iunie 2010 a fost creat Comitetul Naţional de
Stabilitate Financiară, în componenţa căruia au fost
incluşi reprezentanţi cu putere de decizie din autorităţile
publice implicate în gestionarea situaţiilor de criză.
• Memorandumul de Înţelegere dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană privind Asistenţa Macrofinanciară
sub formă de grant în sumă de 90 mil. euro, semnat la
16 decembrie 2010, la Bruxelles
• Supravegherea off-site și supraveghere on-site
Strategia de
reformare a SF
2011-2015
Reformarea
cadrului
legislativ,
organizaţional şi
instituţional
Modernizarea
modalităţii de
abordare a
conformării
contribuabililor
Eficientizarea
utilizării
tehnologiilor
informaţionale
în
administrarea
fiscală
Eficientiza
rea
managemen
tului
resurselor
umane
 Codul
Fiscal, ca regulator de bază a
activităţii SFS, a fost expus la cele
mai considerabile modificări. Astfel,
prin legea aprobată de Parlamentul
RM în Codul fiscal a fost introdus
capitol referitor la metodele şi
sursele indirecte de estimare a
veniturilor impozabile ale
persoanelor fizice.
Pentru prima dată în anul 2011 a fost elaborat Programul
de conformare a contribuabililor
 Programul de conformare a contribuabililor pentru anul
2011 a fost elaborat în baza Modelului de gestionare a
riscurilor.
 Achitările contribuabililor selectaţi pentru abordare în
baza Modelului din anul 2011 indică o creştere
substanţială de 24% în comparaţie cu 2010.
 În cadrul politicii Guvernului Republicii Moldova pentru
integrare europeană, ca si în anul 2011, SFS stabileşte
Programul de conformare a contribuabililor pentru anul
2012 prin prisma „Ghidului de gestionare a riscurilor de
conformare” al CE, specializat pentru administraţiile
fiscale ale ţărilor UE, precum şi în concordanţă cu
propunerile misiunilor FMI ce au avut loc pe parcursul
anului 2011.

Pe
parcursul anului 2011 un
număr tot mai mare de
contribuabili utilizează
tehnologiile informaţionale
pentru calcularea şi raportarea
obligaţiilor fiscale, prin
accesarea „e-Declaraţiei” şi
„Declaraţiei rapide”.
 Pentru
a exclude efectuarea
ocazională a instruirilor şi de a
majora numărul lor, a fost creat
Centrul de instruire al Serviciului
fiscal.
 Menţionăm că toate realizările n-ar
fi fost posibile fără asistenţa şi
conlucrarea cu aşa organizaţii
internaţionale ca Banca Mondială,
Fondul Monetar Internaţional, PNUD,
SIDA, USAID/BIZTAR ş.a.
 Parlamentul
Republicii Moldova a adoptat
Legea nr.35 din 03.03.2011 pentru aprobarea
Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare
nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului
de acţiuni pentru implementarea Strategiei
de dezvoltare a pieţei financiare nebancare
pe anii 2011-2014 ce confirmă
responsabilitățile de reglementare și
supraveghere ale Comisiei Naționale a Pieței
Financiare din Moldova (CNPF) în domeniul
pieței valorilor mobiliare, pieței asigurărilor,
fondurilor de pensii facultative, birourilor
istoriilor de credite, sectorului de
microfinanțare, precum și a leasing-ului.
elaborarea
și promovarea
proiectului Legii privind
Comisia Națională a Pieței
Financiare
 în
conformitate cu principiile organismelor
internaționale de specialitate ce reunesc
reglementatorii în domeniul valorilor
mobiliare, asigurărilor și pensiilor private
(IOSCO, IAIS şi IOPS).
promovarea
transparenței
procesul de
trecere la
supravegherea
bazată pe risc
furnizarea preventivă
a semnalelor de
avertizare
încurajarea participanților
profesioniști ai pieței
financiare nebancare de ași evalua propria poziție la
intervale regulate de timp
Adoptate în
prima lectură
de parlament
• Legea ”Privind piața de capital”
• Legea cu privire la organizațiile
financiare nebancare
Elaborate și
prezentate la
guvern
• Legea cu privire la
leasing
În curs de
elaborare
• Legea cu privire la fondurile de
pensii facultative
• Legea cu privire la asigurări
Reformele în domeniul financiar–bancar din RM
au demarat în mod accelerat odată cu venirea la
guvernare a AIE,
 instituțiile financiar-bancare participă activ la
procesul de negociere a Acordului de Asociere cu
UE,
 Piața financiar-bancară necesită o revigorare în
sensul stimulării atragerii investițiilor străine în
sectorul dat și intensificării ulterioare a
susținerii business-ului mic și mijlociu prin
creditare avantajoasă,s
 Instituțiile financiar-bancare sunt gata să preia
experiența pozitivă a Poloniei în scopul facilitării
înfruntării crizei financiare mondiale

Ana GUȚU
Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova
www.anagutu.net
[email protected]

similar documents