Stáhnout soubor

Report
Druhy hovorů v síti GSM-R
17.2. 2015
Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.
Síť GSM-R
Síť GSM-R
Specifické drážní funkce
-Funkční adresování
-Prezentace funkčního čísla
-Přístupová matrice (Access Matrix)
-Adresování v závislosti na poloze
-Posunový mód
-Nouzové hovory
ASCI (advanced speech call items)
-eMLPP
-VBS, Voice Broadcast Call (jednosměrné volání)
-VGCS, Voice Group Call Services (skupinové volání)
GSM-R, Funkční adresování
Functional # CFU MSISDN
Funkční adresování
IN node (HLRf)
IMSI
MSISDN
HLRm
umožňuje, aby účastníci GSM-R sítě
byli dosažitelní pomocí čísla, které
vyjadřuje jejich funkční zařazení a není
svázáno s konkrétním terminálem
GSM-R funkcionalita zahrnuje
USSD pro registraci, deregistraci a
zjišťování stavu funkčních čísel
„Follow Me“ pro sestavení hovoru
MSC/VLR
MSC
2 + číslo vlaku + funkční kód
Např.
2 + 00670 + 01
Uzel IN (Inteligent Network) pro
mapování Funkčního čísla na MSISDN
Copyright © 1996 Northern Telecom
Dispečer
Dispečer volá funkční číslo, aby
se dovolal na konkrétní vlak
GSM-R, Funkční adresování
Dispečer (CFN = 71139901)
Prezentování funkčního čísla
umožňuje, aby při volání pomocí
funkčních čísel byla tato funkční čísla
zobrazena na terminálech
funkční číslo volaného
volajícímu
Strojvůdce vlaku
20067001
Drážní síť
funkční číslo volajícího
volanému
Funkční číslo je přeneseno pomocí
end -to-end supplementary services
UUS1 (user-to-user signaling)
Copyright © 1996 Northern Telecom
GSM
Access
Dispečer 71139901
Vlak (TFN = 200670)
Číslovací plán v síti GSM-R
CT
Typ hovoru
UIN
Uživatelské číslo
FC
Funkční kód
Prefix typu hovoru:
Uživatelské číslo může být:
Funkční kód:
-Rozlišuje typy uživatelů
národní EIRENE síti
-Určuje síti jak
interpretovat volané
číslo
-Zabírá jednu pozici
(jedna číslice)
-Číslo vlaku pro funkční číslo vlaku
(TFN)
-Číslo hnacího vozidla pro Funkční
číslo HV (EFN)
-Číslo vozu vozidla pro Funkční číslo
vozu (CFN)
-Číslo oblasti posunu
-Číslo oblasti údržby
-Číslo oblasti dispečera
-Požívá se s funkčním
adresováním
-Identifikuje uživatele
a jeho funkci
-Je překládáno v MSC
na korespondující
MSISDN
Typy hovorů v síti GSM-R
Typ hovoru
(prefix)
Co značí
1
Rezervováno pro zkrácenou volbu
2
Funkční číslo vlaku
3
Funkční číslo hnacího vozidla
4
Funkční číslo vozu
5
Rezervováno pro skupinové a jednosměrné
hovory
6
Týmy posunu a údržby
7
Číslo dispečerů
8
Čísla mobilních účastníků
9
900/901 přestupové kódy
Skladba funkčních čísel v síti GSM-R
FN (funkční čísla
Typ hovoru
Uživatelské číslo (4 - 10 číslic)
Pozice
1
2
3
4
TFN - funkční číslo vlaku
2
číslo vlaku (5 až 8 číslic)
TFC
EFN - funkční číslo hnacího
vozidla
3
číslo HV (8 číslic)
EFC
CFN - funkční číslo vozu
4
číslo vozu (9 číslic)
CFC
MSFN -Funkční číslo údržby
nebo posunu
6
číslo oblasti
(4 číslice)
5
6
TT
7
MI
8
9
10
TN
TT – typ týmu
MI – funkce člena týmu
TN – číslo týmu
11
Příklad FN – typ hovor CT6
Call Type
Working Location
6
5
5
6
5
7
8
5
9
7
6
( Lovosice )
1
TT
MI
5
0
TN
0
1
až
Posun
2
( Praha Libeň )
vedoucí
1
skupina posunu
2
až
3
člen skupiny
0
1
až
2
5
skupina vozmistrů
4
2
strojvedoucí
posunu
3
6
až
0
skupina tranzitérů a tranzitérpřípravářů
3
1
až
9
9
neobsazeno
6
0
0
1
až
doprava
1
vedoucí
1
1
až
3
člen skupiny
0
vedení stanice
1
až
2
0
skupina výpravčích
MSISDN – účastnické číslo mobilního účastníka GSM-R sítě
Struktura národního EIRENE čísla
CT
UIN
FC
CT - typ hovoru (call Type)
UIN - uživatelské číslo účastníka (User Identificatrion Number)
FC - funkční kód (Functional Code)
8 00012
CT 8 – Mobile subscriber number
CC
NDC
SN
CC
NDC
SN
+420
959
800012
Country Code (kód země)
Network Destination Code (přístupový kód
sítě)
Subscriber Number (číslo účastníka)
GSM-R, adresování v závislosti na poloze
Dispečer #1
Dispečer #2
Adresování v závislosti na poloze
- umožňuje směrování odchozích
hovorů z mobilního terminálu na
dispečera, který je příslušný pro danou
polohu účastníka
-Je založeno na směrování podle
jednotlivých GSM buněk. Zkrácené
kódy volání jsou směrovány v závislosti
na buňce, ve které se nachází volající.
Přesnější určení polohy je možné
realizovat i jinými externími systémy
(např. balisy apod..).
Copyright © 1996 Northern Telecom
Copyright © 1996 Northern Telecom
ISDN
VLR
AUC
DMS/HLR
DMS-MSC
2 MSC směruje hovor v
závislosti na
identifikaci buňky na
dispečera pro
příslušnou oblast
1 Volání z vlaku
použitím
specifického
Short Code.
B
B
S
S
C
C
Oblasti volání GSM-R
Local Area Code
strategie přidělování - LAC
1 LAC = 1 traťový segment
Jednodušší mechanismus pro výběr buněk
Oblasti volání GSM-R
GSM-R, ASCI služby, VGCS, VBS
GCA 80305
GCA 50141
Rostoklaty
GCA 50140
Český Brod
Poříčany
GCA – Group Call Area (geografická oblast – definováno uživatelem)
GCA 50139
Pečky
GSM-R, ASCI služby, VGCS, VBS
GCA 80305
Skupina 803
GCA 50141
Skupina 191,192
Skupina 801,802,811-814
Rostoklaty
Český Brod
GCA 50140
Skupina 191,192
GCA 50139
Skupina 191,192
Skupina 801,802,811-814 Skupina 801,802,811-814
Poříčany
GCA – Group Call Area (geografická oblast – definováno uživatelem)
Pečky
GSM-R, ASCI služby, eMLPP
eMLPP – Endhanced Multi-level Precedence and Preemtion
• Tato služba umožňuje přidělit různou prioritu telefonním hovorům
• Pro nouzové hovory a specifické uživatele zabezpečuje jistotu prioritního
spojení i při obsazené síti
• Priorita (Precedence) – zajišťuje možnost přidělení různých stupňů priority
pro hovory.
• Právo přednosti (Preemtion) – umožňuje přednost v případě:
• obsazené číslo volaného – v případě, že účastník s vyšší prioritou
volá na obsazený terminál s nižší prioritou, bude toto volání
upřednostněno a volání účastníka s nižší prioritou bude buď
ukončeno nebo převedeno do stavu čekání
• přednostní přidělení zdrojů – v případě, že nejsou volné hovorové
kanály, hovor s nižší prioritou je ukončen a sestaven je hovor s vyšší
prioritou
GSM-R, ASCI služby, eMLPP
Používané hodnoty v GSMR
From MS
(eMLPP)
From ISDN
(MLPP)
A
0
B
0
0
0
1
1
2
2
3
3
Drážní nouzové hovory
eMLPP 0
Řídící příkazy
eMLPP 1
4
4
Nouzové hovory do veřejné sítě,
hovory mezi strojvůdci ve stejné oblasti zahájené strojvůdcem
eMLPP 2
Drážní provoz – např. hovory mezi strojvůdcem a dispečerem včetně
skupinových hovorů mezi strojvůdci ve stejné oblasti iniciované dispečerem eMLPP 3
Ostatní hovory, informace o provozu
eMLPP 4
GSM-R, ASCI služby, VBS
Jednosměrný hovor (Voice Broadcast Service)
Tento typ hovoru umožňuje jednostrannou hlasovou distribuci informací v předem
definované geografické lokalitě pro účastníky v dané servisní skupině.
Účastníci zahrnutí v servisní skupině mohou jen poslouchat.
Jednosměrný hovor může být zahájen
- účastníkem servisní skupiny
- dispečerem
Pro všechny účastníky skupiny jednosměrného hovoru je v dané geografické oblasti vyhrazen
jeden simplexní downlink kanál (v každé buňce příslušné do této oblasti).
Iniciátor jednosměrného hovoru má standardní full duplexní kanál.
GSM-R, ASCI služby, VGCS
Skupinový hovor (Voice Group Call Service)
Tento typ hovoru umožňuje oboustrannou hlasovou komunikaci v předem
definované geografické lokalitě pro účastníky v dané servisní skupině.
Účastníci zahrnutí v servisní skupině mohou hovořit jednotlivě, po stisku tlačítka PTT
na terminálu (obdoba klasického analogového provozu).
Skupinový hovor může být zahájen
- účastníkem servisní skupiny
- dispečerem
Pro všechny účastníky skupiny skupinového hovoru je v dané geografické oblasti vyhrazen
jeden kanál (v každé buňce příslušné do této oblasti).
Iniciátor skupinového hovoru má standardní full duplexní kanál k dalším účastníkům hovoru.
Dispečer účastnící se skupinového hovoru může mluvit kdykoliv.
GSM-R, Railway Emergency Call
Railway Emergency Call – drážní nouzový hovor
Je to skupinový hovor, aktivovaný v dané geografické oblasti pro všechna hnací vozidla
dispečery a další zahrnutý personál o nebezpečné situaci.
Jsou dva typy nouzových hovorů:
- Vlakové nouzové volání (Train emergency call)
Group ID 299 (Train Group: Emergency Call)
- Nouzové volání posunu (Shunting emergency call)
Group ID 599 (Shunting Group: Emergency Call)
GSM-R, Railway Emergency Call
Hardwarové tlačítko na vozidlové radiostanici a terminálu OPH
pro rychlý přístup k nouzovému hovoru
Vozidlová radiostanice – tlačítka zkrácené volby
)2( zkrácená volba výpravčí (1300)
)1( zkrácená volba provozní dispečer (1200)
) ( zkrácená volba elektrodispečer (1400)
Děkuji za pozornost
17.2. 2015
Přednášející: Ing. Richard Laška, Kapsch CarrierCom s.r.o.

similar documents