Gabių vaikų ugdymo modelis - KĖDAINIŲ ŠVIESIOJI GIMNAZIJA

Report
Gabių vaikų ugdymo modelis
Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje
Asta Krasauskienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Kėdainiai,
2014-12-04
Kodėl modelis?
Ugdymo
realybės
lygmuo
Struktūrinis
elementas
Raiškos būdai
Funkcijos
Institucinis
Gimnazija
Gabių vaikų modelis
gimnazijoje
Optimalios ugdymo(si)
aplinkos sudarymas,
susitarimai, veiklos
rezultatų vertinimas,
mokymo diferencijavimas
Interpersonalinis
Mokytojo ir
mokinio sąveika
Informacijos srautai
tiesioginiai ir
grįžtamieji,
pedagoginė sistema
Tiesioginis ugdymo
procesas
Intrapersonalinis
Mokinio
asmenybė
Saviugda
Tobulinimasis
GABIŲ VAIKŲ UGDYMO MODELIS
• Modelis aprašo sistemą (visumą) savo dalimis
(elementais) ir ryšiais tarp jų.
• Modelis turi savo struktūrą, funkcijas ir
funkcionavimo aplinką.
Modelio tikslas – sudaryti sąlygas gabiems vaikams
rinktis jų poreikius atitinkantį ugdymą ir galimybes
saviugdai, padėti vaikui siekti pilno savojo gabumų
potencialo realizavimo ir būti naudingam visuomenei.
MODELIO STRUKTŪRINIAI
ELEMENTAI
 Gimnazijos ugdymo tikslai ir uždaviniai
 Gabaus vaiko apibrėžimas
 Gabių vaikų identifikavimo procedūros
 Ugdymo turinys
 Diferencijuota mokymo sistema
 Modelio įsivertinimo procedūros
GABAUS VAIKO APIBRĖŽIMAS
Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti
žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms
problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties.
Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų
gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar kelių meno,
mokslo ar sporto sričių pasiekimais.
UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas – užtikrinti gabių mokinių gabumų atskleidimą ir visavertį
ugdymą, plėtojantį gebėjimus ir polinkius.
Uždaviniai:
1. atpažinti gabius vaikus, pasižyminčius aukštu intelektiniu gebėjimų
lygiu;
2. pritaikyti ugdymo turinį, aplinką gabių ir talentingų vaikų poreikiams;
3. informuoti ir nukreipti į šalies, tarptautinius projektus, neformalias
ugdymo institucijas, skirtus gabiems ir talentingiems vaikams ugdyti.
GABIŲ VAIKŲ IDENTIFIKAVIMO
ETAPAI
Išankstinis pasirinkimas – pirminė atranka
Nustatyto gabumų lygio patvirtinimas
Nustatyto gabumų lygio tikslinimas,
parenkant mokiniui tinkamą ugdymo
programą
Ugdymo turinys
PROGRAMOS
3-4 klasės
1-2 klasės
Praturtintos mokomųjų dalykų
programos ,
Menai ir technologijos:
Kompiuterinės muzikos
technologijos
Programa “Mokinys –
mokiniui”
Praturtintos mokomųjų
dalykų programos
(ATGIMS elementai)
Dalykų modulių programos
išplėstiniams kursui
Lietuvių k, anglų k.,
matematikos dalykų
modulių programos
Gamtos mokslų programa
‘Eksperimentiniai gamtos
mokslai”
Biotechnologijų programa
Neformaliojo vaikų
švietimo programos:
Debatų klubas „Žodžio
studija“, Muzikinis
teatras „Miraklis“,
Robotika , Dailės studija,
Muzikos studija.
Pasirenkamųjų dalykų
programos (Taikomoji
matematika , Eksperimentinė
fizika , Biochemijos ir
biotechnologijų pagrindai ,
Kompiuterinė braižyba
Dalykų modulių programos :
Lyginamoji tekstų analizė ,
Politinių teorijų istorija,
Matematinės analizės
pradmenys, Energijos virsmai
ir tvermė
Ugdymo turinys
METODAI, FORMOS
Apverstos klasės metodas
Kritinio draugo metodas, alternatyvus
mokymas (po užsiėmimų skiriamos
valandos specialioms temoms),
Interaktyvūs metodai (vienas į kitą
reaguojantys ir vienas kitą formuluojantys
pranešimai bei veiksmai, galintys
pasireikšti įvairiais pavidalais, kaip
tarpasmeninėje, taip ir kompiuterinėje
komunikacijoje).
Inovatyvūs meodai (diskusijos,
žaidimai, mokymasis
bendradarbiaujant, problemų
sprendimo paieškos (individualios arba
grupėse), individualūs arba grupiniai
projektai, patirtinis mokymasis,
kūrybinės užduotys ir t.t.
PRIEMONĖS, APLINKOS
Skaitmeninės mokymo priemonės
Virtualios mokymosi aplinkos
Gamtos mokslų laboratorijos
Dalis pamokų kitose edukacinėse
erdvėse ( muziejuose, bibliotekoje,
daugiakultūriame centre ir t.t.)
MODELIO ĮSIVERTINIMO PROCEDŪROS
• Mokinių pasiekimų analizė;
• Pokalbiai su mokiniais, jų tėvais, mokytojais;
• Tyrimai, kurių tikslas - gauti išsamią
informaciją apie modelio struktūrą, komponentų
sąveiką ir įtaką vienų kitiems, ugdytinų
rezultatus;
• Veiklos ir tikslų koregavimas,
• Veiksnių, turinčių įtakos aktyvios ugdymo(si)
veiklos turiniui, keitimas
Kornejus Čiukovskis
Kiekvienas vaikas yra nepakartojama
kūrybinė laboratorija su nežabota
fantazija, kurios skrydis beribis ir
nesuvaldomas.
Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė
laboratorija su nežabota fantazija, kurios
skrydis beribis ir nesuvaldomas.
Kornejus Čiukovskis
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

similar documents