Racionalusis požiūris - Mykolo Romerio universitetas

Report
SDK R.Jančaitytė




Kaip A.Ellis aiškina asmenybės vystymąsi.
Kokie yra racionalios teorijos principai.
Kas yra Racionali savęs analizė (RSA).
Kaip racionali teorija gali būti taikoma praktikoje


Racionalios
terapijos
įkūrėjas
yra
psichologijos mokslų daktaras Kolumbijos
universitete Albert Ellis (1913 - 2007 ).
Šio požiūrio esmė – padėti klientui pakeisti
neracionalius įsitikinimus.


Tapatybės suvokimas yra esminis asmenybės elementas
ir priklauso nuo to, ką individas apie save galvoja ir ką
sau pasako.
Individo mintys 90 proc. kontroliuoja jo jausmus ir
veiksmus.
1.
2.
3.
4.
5.
vaiko elgesį apsprendžia vidiniai fiziniai poreikiai (pvz.:
alkis) ir išoriniai įvykiai (pvz.: tėvų elgesys).
vaikas pradeda mokytis kontroliuoti savo elgesį pagal
aplinkinių (tėvų) verbalines instrukcijas ar reakcijas.
verbalinės instrukcijos ir reakcijos formuoja elementarius
įsitikinimus. Remdamasis tais įsitikinimais vaikas ima
kontroliuoti savo elgesį vadovaudamasis savo mintimis (selftalk).
ateities veiksmai yra apspręsti įvykių ir minčių.
Pasikartojančios mintys tampa vertybėmis, požiūriu,
įsitikinimais.
šios vertybės, požiūriai ir įsitikinimai formuoja individo
savęs suvokimą. Tuomet mintys, grindžiamos vertybėmis,
įsitikinimais kontroliuoja individo emocijas ir elgesį.




Mintys yra susijusios su čia ir dabar principu.
Mintys remiasi mūsų vertybių, požiūrių, įsitikinimų
sistemos tam tikra dalimi.
Mintys yra generuojamos norų, poreikių motyvų ir pan.
Individas negali kontroliuoti visų įvykių, bet jo galioje
yra racionaliai mąstyti ir tuo būdu pakeisti visas
nepageidaujamas emocijas ir netinkamus veiksmus.

Mąstymas ir elgesys yra racionalus, jei
◦
◦
◦
◦
◦
remiasi objektyvia realybe (atitinka faktus);
padeda apginti savo gyvenimą;
padeda greičiau pasiekti trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus;
padeda išvengti sudėtingų problemų su kitais žmonėmis;
padeda reikšti tas emocijas, kurias norime reikšti.
Mintys ir veiksmai yra neracionalūs, jei prieštarauja vienam
ar keliems kriterijams

Įvykiai

Mintys
(tai visa eilė vertinančių minčių, kurios
analizuoja mums nutinkančius įvykius)

Emocijos (gali būti sulaikomos, ramios)

Veiksmas
(patirtis)

Pasikartojant tam tikriems įvykiams individo emocinės
reakcijos tampa tiesiog automatiškomis, kadangi iš
patirties kyla panašios mintys.

Kodėl atsiranda keistas elgesys ir sutrikusios emocijos?
keistas
elgesys
gali
būti
paaiškintas
analizuojant žmogaus mintis, kurios
privertė
žmogų keistai pasielgti.

Minčių analizavimas padeda parinkti pagalbos
priemones, kad tokie veiksmai daugiau nepasikartotų




Mintys apsprendžia jausmus ir veiksmus, todėl keičiant
mintis galima pakeisti jausmus ir elgesį.
Esminis dalykas terapijoje yra padėti klientui atpažinti
neracionalias ir negatyvias mintis, kurios sąlygoja
nepageidaujamas emocijas ir neatsakingą elgesį.
Klientas yra mokomas pakeisti neracionalias mintis
racionaliomis ir pozityviomis.
Tai daroma pokalbio su terapeutu metu, arba sudarant
racionalią savęs analizę (RSA)

RSA tikslas – pakeisti nepageidaujamas emocijas (
pyktį, kaltės jausmą, depresiją, drovumą ir pan.)


A
Faktai ir įvykiai
D (a)
fakto/įvykio patikrinimas


B
Mintys
1. ______________________
D(b)
racionali diskusija apie B
1._________________________

2._______________________
2.__________________________




ir t.t.
ir t.t.




C
Emocinės B pasekmės
E
emociniai ir elgesio tikslai panašiems ateities įvykiams




instruktuoti klientą kaip analizuoti neracionalias mintis,
išskiriant nenorimas emocijas ir neatsakiną elgesį.
Tam naudoja konfrontaciją, paaiškinimą, interpretaciją,
jumorą ir pan.
naudoja įvairias technikas (vaidmenų žaidimai, atkaklumo
mokymas, desensetizacija, humoras, palaikymas ir pan.),
kad padėtų klientui atsikratyti neracionalių minčių,
nenorimų emocijų ir neatsakino elgesio.
klientams užduodami namų darbai. Pvz., droviems
klientams gali būti pasiūlyta taikyti vaidmenų žaidimų metu
išmokto atkaklumo įgūdžius, arba racionalią savęs analizę.
1.
2.
3.
4.
Kad ir ką bedarytum, turi būti visų
 . mylimas ir
palaikomas.
Jei nori būti vertingas, tu turi viską gebėti, būti
visapusiškai kompetentingas ir visų gerbiamas
gyvenimas yra tikra katastrofa, jei viskas vyksta ne
taip, kaip tu norėtum.
Tikėjimas, kad pasaulyje ir santykiuose vyrauja
teisingumas.
5. kažkas sąlygoja žmogaus laimę ar nelaimę ir, kad tu
neturi galimybės kontroliuoti savo emocijų.
6. reikia saugotis, jog neatsitiktų kas nors baisaus ar
pavojingo.
7. turite priklausyti nuo kažko, kad jums reikia kažko
stipresnio už jus, kuriuo galėtumėte pasikliauti.
8. jūsų praeitis apsprendžia dabartinį jūsų elgesį
9. tai, ką daro kiti žmonės yra gyvybiškai svarbu jūsų
gyvenime, todėl jūs stengiatės pakeisti žmonės, kad jie
būtų tokie, kokius jūs norite, juos matyti.
10. kitų problemos yra taip pat ir jūsų problemos ir, kad
jūs turite emociškai į tai įsitraukti.
◦ depresijai gydyti. Racionalus terapeutas siekia įtraukti
klientą į aktyvią mėgstamą veiklą (sportas, hobbi, klubai
ir pan.), kadangi tai padeda “išjungti” negatyvias mintis
ir pakeisti jas pozityviomis apie mėgstamą veiklą, kas
padeda pakeisti emocijas.
◦ Dirbant su neryžtingais/droviais ir nesivaldančiais
žmonėmis. Terapeutas moko atkaklumo.
◦ Dirbant su alkoholio problemą turinčiais klientais –
Anoniminių Alkoholikų klubai.
◦ Turinčius seksualinių problemų – įvairios technikos.






Cooper G. M., Lesser G.J. (2005). Clinical Social Work
Practice. An Integrated Approach. Boston, New York, San
Francisco: Pearson.
Payne M. (1991). Modern Social Work Theory. A critical
introduction. Chicago,
Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai.
(2010.) Mykolo Romerio universiteas: Vilnius.
Zastrow C.H. (1999).The Practice of Social Work.
Brooks/Cole Publishing Company.

similar documents