9. Utjecaj čovjeka na atmosferu i globalnu klimu

Report
Utjecaj čovjeka na atmosferu i globalnu klimu
Prof.dr.sc. Stjepan Krčmar
Odjel za biologiju, Sveučilište J.J.
Strossmayera u Osijeku
Antropogeni staklenički učinak
- život na Zemlji omogućuje prirodni učinak staklenika, bez njega na Zemlji
umjesto 150 C vladala bi arktička hladnoća od -180 C
- prirodnom stakleničkom učinku doprinosi vodena para s 20,60 C, staklenički
plinovi 12,40 C
- koncentracija stakleničkih plinova iznosi 0,1% u troposferi
- CO2 uvjetuje povišenje temperature za 7,2 0 C, troposferski ozon O3 za 2,40 C,
N2O za 1,4 0 C, CH4 za 0,80 C, ostali plinovi za 0,60 C.
- u antropogenom stakleničkom učinku sudjeluje: CO2 50%, CH4 21%,
CFC i HCFC 17%, O3 7%,
-
N2O i ostali plinovi 5% i vodena para 3%.
rezultat toga je povišenje temperature od 0,3 do 0,60 C u prizemnim slojevima
atmosfere
Tablica 6. Promjene u koncentracijama stakleničkih plinova
Staklenički plin
Koncentracija 1750.
Koncentracija 1992.
CO2
280 x 10-6
355 x 10-6
CH4
0,8 x 10-6
1,72 x 10-6
N2O
275 x 10-9
310 x 10-9
CFC - 11
0
280 x 10-12
CFC - 12
0
484 x 10-12
HCFC/HFC
0
nepoznati broj
O3 troposfere
nepoznati broj
promjenjiva
O3 stratosfere
nepoznati broj
300 DU
- antropogena emisija CO2 1900. iznosila je 3,7 Gt, 1940. 7 Gt, 1960. 15 Gt,
1985. 26 Gt, 1995. 29 Gt.
- spaljivanjem fosilnih goriva godišnje se otpušta 20 Gt CO2, a uništavanjem
šuma 6 Gt
- oceani i mora apsorbiraju 7,3 Gt ili 28%, a kopnena vegetacija 4,4 Gt ili
17%.
- prije industrijske revolucije atmosfera je sadržavala 2,2 Tt CO2 , a do 1980.
narasla je na 2,8 Tt
Slika 100. Porast temperature pri daljnjem povišenju CO2
- Metan


(CH4)
u troposferi je zastupljen s 4,9 Gt, prosječne
koncentracije od 1,75 x 10-6
apsorbira infracrvene zrake od 3 i 6-9 m
Metan

iz prirodnih izvora (močvare) u atmosferu dospijeva 160 Mt
godišnje, što iznosi oko 30% ukupne emisije, iz antropogenih
izvora (rižina polja, farme goveda, deponiji smeća, fosilna energija)
375 Mt, što iznosi oko 70%

razgrađuje se u troposferi fotokemijski i obitava oko 12 godina
u atmosferi

godišnja razgradnja se procjenjuje na 490 Mt
POVEĆANJE KONCENTRACIJE METANA
U USPOREDBI SA RASTOM SVJETSKOG
STANOVNIŠTVA
POPULACIJA
KONCENTRACIJA
METANA
KONCENTRACIJA
METANA
Slika 101. Porast koncentracija metana od 1840. do 1995.
GODINA
Slika 102. Porast koncentracije metana od 1983. do 1994.

CFC spojevi (fluoroklorougljici): CFC 11 (CFCl3), CFC 12 (CF2Cl2), CFC 13
(CF3Cl), CFC 113 (C2F3Cl3), CFC 114 (C2F4Cl2), CFC 115 (C2F5Cl), HCFC 22
(CHF2Cl), CCl4 CH3Cl.

svjetska produkcija 1989. iznosila je 1,14 milijuna tona

razgrađuju ozonski omotač

apsorpcijski spektar nalazi im se između 7 i 18 m, a doprinos
stakleničkom učinku iznosi 17 %

haloni CF2ClBr, CF3Br, CH3Br - gašenje požara

godišnja svjetska produkcija se procjenjuje da je između 240.000
do 400.000 tona
Abundanca atmosfere (ppt)
CFC PRODUKCIJA U TONAMA
GODINA
Slika 103. Smanjivanje svjetske proizvodnje CFC -a
GODINA
Slika 104. Brojnost CFC-a, halona i metil
bromida u atmosferi
Ozon troposfere – doprinosi zatopljavanju sa 7%
prosječne vrijednosti troposferskog ozona kreću se od 30 do 50 x 10-9 ,
toksičan je u gradskom smogu u koncentracijama većim od 100 x 10-9
reakcija tvorbe troposferskog ozona iz CO:
CO + OH  CO2 + H
H + O2 + M  HO2 + M
HO2 + NO  OH + NO2
NO2 + h  NO + O (  400 nm)
O + O2 + M  O3 + M
CO + 2O2  CO2 + O3

godišnja produkcija troposferskog ozona iznosi 8 Gt

apsorbira infracrvene zrake valne dužine oko 9,6 m
Dušični suboksid (N2O)

emitiran je aktivnošću nitrificirajućih i denitrificirajućih bakterija iz
pregnojenih tala moderne poljoprivrede, spaljivanjem tropskih šuma

obitava u atmosferi oko 120 godina, staklenički učinak 220  od CO2

koncentracija je porasla od 275 na 375 x 10-9

1995., 1998., 2003., 2007. i 2011. najtoplije su godine otkad se mjere
temperature zraka

1992. održana je prva okvirna konvencija UN -a o klimatskim
promjenama u Rio de Janieru

1993. konvenciju je prihvatila Europska zajednica i 165 zemalja
potpisnica

1997. u Kyoto-u se okupilo 155 predstavnika zemalja potpisnica, 6
zemalja promatrača i 278 organizacija za zaštitu okoliša

38 industrijskih zemalja obvezalo se na redukciju stakleničkih
plinova do 2012. za prosječno 5,2% u odnosu na 1990.

SAD – kao najveći zagađivač atmosfere s udjelom od 30%
sporazum nije prihvatio
GLOBALNA PROMJENA KLIME

promjena klime uzrokovana ljudskom djelatnošću

prosječne temperature u prizemnim slojevima atmosfere porasle su
od 0,3 do 0,6 °C

1995., 1998., 2003. i 2007. , izmjerene su najviše prosječne
globalne temperature
usporedba vremenskih razdoblja od 1955. - 1974. i 1975. - 1994.,
pokazuje:
a) veću zagrijanost atmosfere iznad kontinenta, nego iznad oceana
b) veće zagrijavanje u višim i srednjim zemljopisnim širinama
c) zahlađenje iznad sjeverozapadnih dijelova Atlantika i srednjih
zemljopisnih širina Pacifika
porast koncentracije stakleničkih plinova
povišenje razine morske vode u 20 st. za oko 15 cm
smanjenje površine alpskih glečera u posljednjih 150 godina
za 50%
učestalost vremenskih nepogoda
do 2100. porast globalne temperature za 20C
jače isparavanje vodenih površina, veća količina padalina
razina mora i oceana narast će do 2100. za oko 35 cm
promjena klime i razine mora rezultirat će ogromnim
promjenama u biosferi
Literatura:

Glavač V. 1999. Uvod u globalnu ekologiju. Duzpo i Hrvatske šume. Zagreb.
211pp.

Aloisi de Larderel J. 2002. Svatko može učiniti nešto za spas ozonskog
omotača. Words and publications, 47pp.

http://images.google.hr/(30.9.2012.).
http://www.theozonehole.com/(30.9.2012.).


similar documents