Család és szocializációs

Report
PPKE JÁK
Nemzetközi igazgatás BA szak
Igazgatásszervező BA szak
Család és szocializáció
Tradicionális
társadalom (- cc.
XIX. sz közepe)
Család
Kis mobilitás
Szülők tekintélye
nagy
Nevelés legfőbb
színtere
Örökletes szakmák
Osztálytársadalom
(cc. XIX. század közepe
– cc. XX. század
közepe)
Nagyobb mobilitás
Munkamegosztás, új
szerepek,
Szigorú nevelés
Tanulás időtartama nő
otthon elhagyása
kitolódik
Szülők tekintélye nagy
Tömegtársadalom
(- cc. XX. század
közepe-)
Új hierarchiák lépnek
a régiek helyébe,
Szülők tekintélye
csökken,
Társadalmi érettség
ideje kitolódik
Siker újraértelmezése,
Bizonytalanság a
gyermeknevelésben,
Tömeghírközlés
 Akcidentális krízis
 Normatív krízis
Megjelenése előre nem
megjósolható,
beláthatatlan
eseményekhez köthető
(munkahely, érzelmileg
közel álló személy
elvesztése).
Minden olyan megrázó
életesemény, amely
törvényszerűen
bekövetkezik az egyén
életében (életszakasz
változásai)
→ Posztadoleszcencia
Leválási folyamatok
 Szülői szemszög
- Törődés-kontroll
elvesztése
A különválást követően a szülő
részéről egy újabb
„öndefinícióra” van szükség az
egyensúlyi állapot visszaállítása
érdekében.
→ Leválás, mint „gyászfolyamat”.
 Gyermeki szemszög
A szülőkről való leválás dimenziói:
- Jogi értelemben vett leválás (18.
életév)
- Elköltözés a közös otthonból saját
háztartásba
- Financiális leválás – önálló
pénzgazdálkodás
- Döntések önálló meghozatala
- Érzelmi leválás
- Leválás szubjektív érzete – önálló,
felnőtt identitás
Felnőtté válást segítő rituálék
Tradicionális
társadalmakban
Jelenkori rituálék

 A felnőtt közösségekbe belépő személy
„taggá” válása.
(Szalagavató ünnepség, gólyatábori avatás)

 Szakrális jellegű szertartások
 Átkísérik az egyént a következő

Itt a beavatás nem az idősebbek felügyelete
alatt történik, hanem a kortárs közösségben

Hiányoznak, elmosódnak a jól körülírt határok
(kik lehetnek a beavatók, milyen feladatsor
krízise) a természeti népeknél nem
jellemző
Próbálják betölteni a tradicionális rítusok
funkcióit (csoporthoz tartozás igénye).
életszakaszába
 A felnőtté válás krízise (serdülőkor
Már csak nyomokban fedezhetőek fel
végrehajtására kerüljön sor)

Nincs többlettartalom.
A felnőtté válás különböző dimenziói időbeli
eltolódásokkal jelennek meg.
A 30 éves kor alatti életszakasz történelmi összehasonlításban
Az egy-két évtizede még hagyományosnak
számító életút szakaszai – amelyben a
gyermekkor a tanulás, a felnőttkor pedig a
kereső munka köré szerveződött – ma
egymásra csúsznak, határaik elmosódnak. Az
anyagi önállóság elérése, a szülőktől való
függetlenedés pedig időben kitolódik.
A fészek el nem hagyásának különböző aspektusaira
született szlogenek:
 Mamahotel: Egyre több húszas-harmincas éveiben járó fiatal marad a „családi




fészekben”.
Bumeráng gyerek: ők elköltöznek ugyan, de később, például egy párkapcsolati
vagy munkahelyi kudarc hatására, mégis visszatérnek a szülői házba.
ősdiákok, gyernőttek: A többszöri pályaváltás mellett a tanulmányok elhúzódása,
papírkórság.
Erasmus-szindróma: A tanulmányok elhúzódásának és a családról való leválás
kitolódásának másik gyakori oka a külföldi tanulás. A külföldi iskolákban töltött
szemeszterek során a diákok általában nem vesznek fel annyi tantárgyat, mint
itthon, így rögtön csúszik a diploma megszerzése, vagyis az anyagi függetlenedés
is.
Pán Péter-szindróma: a felelősséget vállalni nem képes gyermeki életmód
felnőttkorban.
Generáció-elmélet
Az Y generáció számára szüleik életútja nem
tud modellként szolgálni, így saját maguk
számára kell létrehozniuk a mintákat, a
szubkultúrák, életutak és stílusok
rengetegében kidolgozni értékrendjüket.
Ugyanakkor úgy kell megteremteniük
identitásukat, hogy széttöredezettsége miatt
ebben saját nemzedékük is csak kevés
kapaszkodót nyújt.

similar documents