Voorbereiding analysebijeenkomst TT Ouderenpsychiatrie

Report
Psychiatrische patiënten met
somatische comorbiditeit:
verbinding tussen psychiatrie
en ziekenhuis een feit.
Willeke Helthuis-OG Beverborg
Senior inspecteur IGZ
Geen belangenverstrengeling
Amsterdam, 7 november 2013
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Wat komt aan bod?
• Aanleiding
• Doel- en vraagstelling
• Voortgang
• Instrument en methode
• Resultaten en conclusies
• Follow-up
2
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Aanleiding
IGZ MJB 2012-2015, permanent aandachtsgebied: opkomen voor
kwetsbare patiëntengroepen
MJB Sterker van geest: keten- en netwerkzorg
Risico’s voor psychiatrische patiënten met ernstige somatische
problemen bij slecht functionerende ketens:
•Een aanzienlijke kans op blijvende gezondheidschade
•Een aanzienlijke kans op grote ziektelast
•Kans op (vermijdbaar) overlijden
Casus dhr W (Dimence-Deventer ziekenhuis) aanleiding Minister
thematoezicht eerder en versneld uit te laten voeren
3
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Doelstelling
•Effect volksgezondheid: reductie morbiditeit en mortaliteit
(niet meetbaar door TT)
• Effecten ondertoezichtstaanden: door goede ketenzorg
reductie incidentie en prevalentie (additionele)
gezondheidsrisico’s voor psychiatrische patiënten met
ernstige somatische problemen
door: naleving wet- en regelgeving en veldnormen
4
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Vraagstelling
Voldoen de samenwerkingsafspraken tussen GGZinstellingen en algemene en academische
ziekenhuizen aan de veldnormen teneinde te
bewerkstelligen dat aan de ketenzorg voor
psychiatrische patiënten met ernstige somatische
comorbiditeit op verantwoorde wijze uitvoering
wordt gegeven, waardoor deze patiënten geen
additioneel gezondheidsrisico lopen?
Zo nee, wat zijn daarbij de tekortkomingen waarop
door de inspectie moet worden gehandhaafd?
5
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Voortgang TT project (1)
Beoogde resultaten
1ste deel:
5 april 2012
30 april 2012
begin juni 2012
augustus 2012
september 2012
6
Release webbased survey / toetsingskader
Einde dataverzameling (+ 3 weken)
Toezichtbezoeken
Terugkoppeling ketenresultaten instellingen
Nota Minister (tussenresultaten)
openbaar document
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Voortgang TT project (2)
2de deel
november 2012
december 2012
Instellingen berichten IGZ over resultaat
verbetering keten
Zo nodig inspectiebezoeken bij hoog risico
vanaf januari 2013
Zo nodig handhavingstrajecten
Eerste helft 2013
Openbaarmaking resultaten, conclusies,
handhaving
Follow-up:
september 2013
7
Beleidsreactie Minister aan de Tweede Kamer
openbaar document
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Instrument & Methode (1)
Instrument: uitwerking van vier onderzoeksthema’s:
1.
2.
3.
4.
8
Samenwerking in de keten en hoofdbehandelaarschap
Afbakening van het zorgaanbod
Klinische zorg
Inventariserend: prevalentiegegevens, knelpunten in keten
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Instrument & Methode (2)
Veldnormen gebaseerd op:
•Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg: KNMG,
V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NFU, GGZ Nederland, NPCF, januari 2010.
•Richtlijn consultatieve psychiatrie: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2008.
•Kwaliteitsnormen somatische zorg in de GGZ: GGZ Nederland, 2001.
•Checklist Randvoorwaarden voor Psychiatrische-Medische Units: Nederlandse
Werkgroep ter bevordering van Psychiatrische-Medische Units, september 2007.
•Spoedeisende hulp: vanuit een stevige basis: Werkgroep Kwaliteitsindeling
Spoedeisende hulp (SEH), oktober 2009.
•Kwaliteitswet Zorginstellingen
•Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
•Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
9
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Instrument & Methode (3)
Vragenlijst: Webbased Survey aan:
89 ziekenhuizen, 100 locaties
28 GGZ-instellingen, 76 locaties
Reminder: telefonisch
Respons: 100%
10
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
groen = ziekenhuis / geel = GGZ
Tabel Samenwerking en knelpunten
Samenwerking
GGZ Instelling (locaties)
ja
nee
1. GGZ (X)
x
x
eenz
x
x
Knelpunten
n.b
ja
nee
x
x
X
eenz
X
2. GGZ (X)
3. GGZ (X)
4. GGZ (X)
5. GGZ (X)
6. GGZ (X)
7. GGZ (X)
8. GGZ (X)
9. GGZ (X)
11
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
X
Gerapporteerde samenwerking volgens GGZ instellingen met
ziekenhuizen
Geen samenwerking
30
Wel samenwerking,
geen afspraken
24
Afspraken aanwezig
21
Afspraken schriftelijk
Vastgelegd
62
12
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Gerapporteerde samenwerking volgens ziekenhuizen met ggzinstellingen
Geen samenwerking
4
Wel samenwerking,
geen afspraken
24
Afspraken aanwezig
39
Afspraken schriftelijk
Vastgelegd
70
13
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Algemeen: knelpunten in de keten GGZ – ziekenhuizen (1)
Circa 33% van de ziekenhuizen ervaart knelpunten
Circa 25% van de GGZ-instellingen ervaart knelpunten (idem
aantal locaties)
14
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Algemeen: knelpunten in de keten GGZ – ziekenhuizen (2)
GGZ
Ziekenhuizen
N
%
N
%
Afspraken verantwoordelijkheden
10
13%
14
14%
Informatie uitwisseling
12
16%
11
11%
Afstemming
15
20%
11
11%
Verwijsgegevens
1
1%
7
7%
Verpleegkundige overdracht
4
5%
4
4%
Afstemming familie
2
3%
1
1%
Deskundigheid psychiatrie
8
11%
2
2%
15
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Psychiatrie in het ziekenhuis
45% profielziekenhuis psychiatrie
78% RL consultatieve psychiatrie geïmplementeerd
85% liasonpsychiatrie
84% direct beschikbaarheid psychiater
93% 7x24 uur consultatief psychiatrische zorg gewaarborgd
16
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Specialistische afdelingen in het ziekenhuis
37% PAAZ
7% PUK
25% (25) PMU/PMU waarvan 76% (19) met Bopz aanmerking

51 ziekenhuislocaties (51%) hebben geen klinische
psychiatrisch/somatische voorziening
88% 7 x 24 uurs consultatieve psychiatrie gewaarborgd
17
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Ontbreken specialistische afdelingen in het ziekenhuis en knelpunten
wel knelpunten
geen knelpunten
wel voorziening
15
33
48
geen voorziening
19
32
51
34
65
Geen statistisch significant verschil
18
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Ontbreken specialistische afdelingen in het ziekenhuis en problemen
met opnamecapaciteit psychiatrische patiënten
36% van de ziekenhuislocaties ervaart capaciteitsproblemen
intern
26% van de ziekenhuislocaties ervaart capaciteitsproblemen in
regio
57% van de ziekenhuislocaties ervaart geen
capaciteitsproblemen
Geen statistisch significant verschil tussen ziekenhuizen met een
psychiatrische voorziening en zonder voorziening
19
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Selectie uit opmerkingen instellingen
•behoefte aan specialistische unit in ziekenhuis
• pleidooi voor samenwerkingsafspraken
• samenwerking niet alleen door formalistische afspraken maar op
basis van collegialiteit en goed hulpverlenerschap
• gezamenlijk EPD of in ieder geval inzage in dossiers, ook buiten
kantoortijden
20
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Conclusies
• Samenwerkingsverbanden waren zeer divers, soms eenzijdig.
• Bij grote geïntegreerde GGZ-instellingen is dit vaak complex
• Toename van de schriftelijke afspraken van 30% naar 70%.
15% afrondende fase, rest nog in ontwikkeling
• Knelpunten vooral betrekking op verwijsproblemen en
verantwoordelijkheidsverdeling
• Het gaat zelden om ernstige somatische problematiek met
ernstige additionele problemen, maar als dit voorkomt is goede
interne en externe samenwerking (nog) niet vanzelfsprekend
(bijv. tijdig opschalen)
21
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013
Follow-up
In kaart gebrachte knelpunten op ketenniveau inmiddels
besproken en opgelost.
Urgentiebesef aanwezig bij raden van bestuur om te komen tot
(verdere) geformaliseerde samenwerkingsafspraken.
Brancheorganisaties, beroepsgroepen, wet. verenigingen aan zet
om veldnormen te ontwikkelen voor de ziekenhuispsychiatrie
Handhaving blijft nodig
22
TT somatische comorbiditeit | 7 november 2013

similar documents