PowerPoint-presentasjon - Betongelementforeningen

Report
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Sikkerhet på byggeplass
Bakgrunn
Utdanning og kurs
Skadefravær og RUH
Norden og Europa
Tiltak
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Vil forby livsfarlig praksis
• Seniorforsker Hans Stemland i
SINTEF krever øyeblikkelig forbud
mot at noen oppholder seg i
etasjene under når
betongelementer blir heist på
plass på byggeplasser.
• Han krever handling og et
umiddelbart forbud mot å
oppholde seg i etasjene under,
slik regelverket åpner for i dag,
skriver Adresseavisen.
Praksis i Norden
• Norge: Ingen skriftlige
retningslinjer ut over det som står i
brosjyren 10 bud for
montasjepersonell;
– "arbeider på alle plan i et råbygg
skal ikke forekomme".
• To utstøpte og samvirkende dekker
mellom montasjefront og der
andre arbeider pågår. Under
montasjekursene formidles det at
arbeider i byggets
flanker(sidekanter) under
montasjefront ikke skal foregå
Praksis i Norden
•
Danmark: "Der må kun foregå
færdsel og arbejde i den del af
bygningen, hvor der foregår
elementmontage direkte ovenover,
hvis der er to færdigstøbte dæk
imellem."
•
Sverige: Har ikke skriftlig veiledning
fra foreningen, men praktiserer to
etasjer mellom montasjefront og der
andre arbeider kan foregå.
•
Finland: Har skriftlige retningslinjer
på at andre arbeider kan foregå to
etasjer under montasjefront,
forutsatt at fuger og knutepunkter i
de to dekkene mellom montasjefront
og sted for andre aktiviteter har min
60% av prosjektert kapasitet.
KOMPETANSE
Montasjeleder, formann og BAS
• Ingen del av
utdanningssystemet
ivaretar dette, verken
på fagarbeider-, eller
ledernivå
• Bransjen satte i gang
kursing av ledere i
1984
• Fra 2002 til 2014 har
BEF kurset 200 ledere
pr år
Alle ledere skal ha kompetansebevis
Faglig innhold
•
•
•
•
•
•
•
PVU/TT
Statikk
Betong
Sveis
Logistikk på byggeplass
Standarder
Dokumentasjon av fersk
betong og betongvare
• Geometriske toleranser
• Planlegging av montasje
• Løft og sikring
Alle disipliner har HMS som
utgangspunkt
Montasjefaget i VG skole
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Hvorfor eget Byggmontasjefag?
Bruken av prefab betong, stål og tre øker kraftig
Totalt
1800
1600
Axis Title
1400
1200
1000
Totalt
800
600
400
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Byggmontasjefaget i VG skole
1.
Bredt gjennomslaget
prefabrikkerte byggesystemer.
2.
Vi må sikre at utdanningen
svarer til behovet på byggeplass.
3.
Faget kommer muligens
(avhengig av
Utdanningsdirektoratet og LO)
på plass i et 2-4 års perspektiv.
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Kompetansemål for byggmontasjefaget
Kompetansemål
Planlegging av montasjearbeider
Beskrivelse
Tilkomstteknikk
Opplæring i bruk og vedlikehold av utstyr for
tilkomst, herunder øyeblikkelig redning.
Opplæring i informasjonstolking, forståelse av
montasjebeskrivelser herunder dokumentasjon
av arbeider
Opplæring i betong, stål og tre. Sentrale
materialegenskaper og riktig bruk av disse for å
sikre bestandighet (kvalitet over tid)
Stålets statiske egenskaper og bruksområder
Betongens statiske egenskaper og bruksområder
Treets (limtre) statiske egenskaper og
bruksområder
Lim, mørtel, skrudde og sveiste forbindelser –
uførelseskriterier
Kvalitetskontroll, dokumentasjon og montasje.
Grunnleggende statikk og nedføring av krefter i
konstruksjonen
Stabilitet i byggefase
Elementene og knutepunktenes ytelse
Logg, krav til form o.a
Løfteutstyr, kontroll, kassasjonskriterier,
vedlikehold
Produksjonsunderlag
Materiallære
Statikk – stål
Statikk – betong
Statikk - tre
Utførelse av knutepunkter
Volumelementer
Konstruksjonslære
Stabilitetslære
Geometriske toleranser
Dokumentasjon av utførte arbeider
Løft og sikring
Sveiste forbindelser
Planleggingens plass i montasjeprosessen og
organisasjonsformer (HE, UE, TUE)
Kunnskapsbygging og formidling i
betongelementbransjen
Kurs mont. leder bas
PVU/TT kurs etter offshoremal
Sikkerhetskurs montasjepersonell
Betongelementboka bind G transport og
montasje
Vinterveileder (og vinterseminar)
U3 Plasstøpte konstruksjoner
Høgskoler og universiteter
Innkjøpsordning for studenter
Kompetansebygging for lærere
Veiledning bachelor og masteroppgaver
Høgskolestudiet i prosjektering
Betongteknologi (BOR A1-A3)
Ulykkesfravær i bransjen
• Bransjens visjon er null skadefravær
• Betongelementprodusentene og
montasjeentreprenørene har skadefrekvens
og skadefravær som norske
entreprenørbedrifter.
H-verdi
40
35
30
25
20
15
11.19
10
7.99
8.87
6.93
5
0
H-VERDI EBA
H-VERDI BEF
Power (H-VERDI EBA)
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
F-verdi
700
600
500
400
300
200
100
0
F-VERDI EBA
F-VERDI BEF
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Årsak til skadefravær i fabrikk
0%
18%
23%
Støt/treff av gjenstand
13%
Klemt/fanget
Fall
46%
Stukket/kuttet av skarp/spiss
gjenstand
Annet
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Årsaker til skadefravær på
byggeplass
4%
7%
7%
2%
2%
Støt/treff av gjenstand
Sammenstøt/påkjørsel
Fall
Stukket/kuttet av skarp/spiss
gjenstand
Eletrisk spenning
Annet
78%
- Vi har bygget fremtiden siden 1928 -
Der ledere svikter…
Erkjenne risiko og ta lærdom.
Evne til å gjennomføre det man har
bestemt og bruke vedtatte planer
Evne til å koordinere og samhandle
Evne til å klargjøre ansvar, etablere
mål og tiltak for å oppnå resultater
Sikkerhet er et lederansvar, en leder
som ikke er i stand til å utøve dette
må få hjelp til å bli en sikrere leder.
Uønskede adferd på byggeplass
• De vanligste uønskede hendelsene på
byggeplass er;
– Montør beveger seg på dekkekant uten sikring
– Det er ikke oppsatt sperremateriell
– Under anhuking og løft (fare for klem/fall)
– Montøren ignorerer sperremateriell
– Montøren beveger seg under hengende last
Uønsket adferd på byggeplass
• Avvik som dels er adferdsrelatert og dels skyldes
kunnskapsmangel*:
– Avvik under utførelse av stemp og staging
– Under riving/demontering av stemp og staging.
* Kunnskapsmangelen kan forklares med;
–
–
–
–
Manglende utdanning/kursing
Dårlige instruksjoner (montasjebeskrivelser, tegninger og annet)
Dårlig kommunikasjon med ledere og kolleger
Svak Språkforståelse (også det sosiale språket)
RUH byggeplass
18.0 %
16.4 %
16.0 %
60% av hendelsene
14.0 %
13.4 %
12.7 %
12.0 %
10.0 %
9.7 %
9.0 %
8.2 %
8.0 %
6.0 %
4.0 %
6.0 %
6.0 %
5.2 %
3.7 %
3.0 %
3.0 %
2.2 %
2.0 %
0.7 %
0.0 %
0.7 %
Dødsulykker i byggenæringen
Betongelementbransjens visjon er null dødsfall på byggeplass
I perioden 2001 – 2013 har det vært 106 dødsulykker i byggenæringen, tre av disse
under montasje av betongelementkonstruksjoner.
2001
Under arbeid med å heise noen byggeelementer på plass, løsnet elementene og falt ned. Den
omkomne ble liggende under elementene (Bristol, Oslo)
2012
Under montasje med å montere hulldekker løsnet elementene og falt ned, den forulykkede
arbeidet to nivå lavere og ble liggende under elementene (Nydalen, Oslo).
Under arbeid med å støpe fuger løsnet et hulldekke og falt ned, den forulykkede stod oppå dekket
som falt. Hulldekket rev med seg (Brattøra, Trondheim)
I tillegg til dette har det vært et ukjent antall ulykker uten personskade der bygningsdeler, større
verktøy/utstyr har falt ned under bygging, en del av disse bygningsdelene har vært prefabrikerte
betongelementer.
Barrierer mot uønskede hendelser
Operasjonelle
faktorer
Miljø/oppdragsrelate Individuelle
rte faktorer
faktorer
Feil I rutiner
Ledelse og
Organisasjon
Kultur
Regelbrudd
Som
I sum
Skaper
forutsetning
Forsvars
barrierer
Feil som gjøres
Hendelse
Brudd på best.
Og rutiner
Tiltakene i de følgende lysbildene skal styrke barrierene mot uønskede
hendelser.
Enkle tiltak som kan gi forbedringer
•
Betongelementprodusentene og montasjeentreprenørene anbefales å gå gjennom
denne presentasjonen med sine montasje-, ledere, formenn og baser.
•
Bedriften vurderer tiltak for å forebygge mot de vanligste årsakene til skadefravær i
fabrikk og på byggeplass.
•
Forslag til tiltak;
– Byggeplass
•
•
•
•
•
Alltid ryddige og opplyste gangarealer
Intensivert gjennomgang/kontroll av utstyr for og bruk av PVU i montasjefront
Fokus på sperremateriell, prioritert arbeidsoppgave.
Riktig kompetanse på rett plass i organisasjonen
Entydige og lett forståelige instruksjoner
– Fabrikk
•
•
•
•
Tiltak for å redusere faren for klemskade
Ryddige og belyste arealer
Riktig kompetanse på rett plass i organisasjonen
Entydige og lett forståelige instruksjoner
Formidling av sikkerhetskultur
Betongelementforeningen gir ut
grunnleggende sikkerhetsregler i
tegneserieform.
Distribueres til montasjepersonell og alle
som har deltatt på BEFs kurser siden 2010.
Kartlegging og vurdering av alvorlige
hendelser
• Ekstern konsulent går gjennom de siste ulykkene
(med og uten personskade) der betongelementer
har falt ned under montasje.
• Formålet med gjennomgangen er å gi et klart
bilde av faktorene som bidro til ulykken og
konsekvensen av den
Dette vil inngå i en senere barrierestudie, resultatet
fra undersøkelsen vil bli publisert.
Modellering av uønsket hendelse
Gjennomfører en teoretisk simulering med lange HD500 elementer (ugunstigste
lasttilfelle)
Der vi undersøker;
1.
Hvor stor last påføres dekkene når et dekke faller ned en etasje. Her er både
(lastamplitude og lastvarigheten)
2.
Numerisk simulering av hulldekkesteg utsatt for belastningen funnet over. Hvor
mye energi frigjøres ved skjærbrudd i hulldekkene.
3.
En komplett analyse basert på tallene funnet i punktene over hvor det tas
hensyn til hulldekkets evne til lastoverføring på tvers av fugene.
Dette bør gi gode og konservative svar på vurdering av situasjonen under montasje.
Punkt 1 og 3 er ganske greie mens punkt 2 er mest usikkert mht tid.
Resultatene fra simuleringen og undersøkelsen i tiltak II vil danne beslutningsgrunnlag
for om det skal gjennomføres ytterligere tester.
Kunnskap om kompetansekrav
Produksjonsleder
UPK3+E evt UPK2+E
Medlemsbedriftene
anbefales å stille utvetydig
krav til dokumentert
kompetanse.
Kontrolleder
Sveisekoordinator
UPK3+E, UK3+E eller UPK2+E
NS-EN1090-2 nivå 3
Montasjeleder
Alle ledere i verdikjeden,
både for plasstøpte og
prefab konstruksjoner må
ha dokumentert
kompetanse.
UMKE+B evt UMKE dersom det
ikke støpes ut større volumer
Montasjeformann/BAS
Montasjeformann/BAS
UFBE+B evt UFBE dersom det
ikke støpes ut større volumer
UFBE+B evt UFBE dersom det
ikke støpes ut større volumer
Sveiser
NS-EN 287-1
Montør
Montør
Anbefaler BEFs PVU/TT kurs og
kurs i praktisk stitikkforståelse
Sveiser
NS-EN 287-1
Montør
Montør
Anbefaler BEFs PVU/TT kurs og
kurs i praktisk stitikkforståelse
Andre aktiviteter
•
Gå i dialog med entreprenørbedriftene
om avtaleregimet i prosjektene
•
Etablere bransjestandard for
grunnkurskurs i PVU/TT
•
Utvikle seminar/kurs ("Stoppkurs") i
grunnleggende konstruksjonsforståelse
for montører.
•
Betongelementboken utvides med ca
100 sider der tema er midlertidig
avstiving og stabilitet i byggefasen,
prosjektet starter i april 2014 og
strekker seg inn i første halvår 2015.

similar documents