Tuberculosis - สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

Report
+
Procurement
PR-DDC
MOPH
+ Category 4
Health Product and Health Equipment
หมวดผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้ แก่
 Gene Xpert (MDR-TB)







LED Fluorescent Microscope
Laboratory Supply
Panel testing for EQA
TB Dusk Masks
Simple Masks
Medical Material
Health Equipment for using
in laboratory
+ Category 5
Medicines and Pharmaceutical Products
หมวดเวชภัณฑ์ ได้ แก่

ยารักษาวัณโรค
- First line anti-TB drugs
- CAT I & III
- CAT II
- Second line anti-TB drugs
(MDR-TB)
+ Category 6
Procurement and Supply Management costs
หมวดค่ าขนส่ งสาหรับการซื้อเครื่องมือ หรือผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ได้ แก่
ค่ าใช้ จ่ายในการขนส่ งผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หรือ ยา (Logistic cost)
 ค่ าโกดังสิ นค้ า หรือ ค่ าคลังสิ นค้ า (Warehouse cost)
 ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งตัวอย่ างตรวจวิเคราะห์ และตรวจสอบคุณภาพ

(Quality Assurance and Quality Control)

ค่ าใช้ จ่ายในการจัดเตรียมอุปกรณ์ สาหรับโกดังสิ นค้ า และจัดการระบบ
Logistics (Implement Warehouse and Logistics
Management System)
+ Category 7
Infrastructure and other equipment
หมวดค่ าใช้ จ่ายทีม่ ใิ ช่ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ได้ แก่ รายการ ดังนี้
 ครุ ภัณฑ์ สารสนเทศ เช่ น กล้ องถ่ ายรู ป กล้ องวีดโี อ
 ครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะ เช่ น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
 ครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เช่ น คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ ะ
Notebook และส่ วนประกอบคอมพิวเตอร์ ต่างๆ
(Hardware)
 ค่ าบริการลง Program Software
website
ข้ อมูลและจัดทา
ครุ ภัณฑ์ สานักงาน เช่ น โต๊ ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร เครื่องโทรสาร
 ค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมแซมและบารุ งรักษาครุ ภัณฑ์ ท้ ังหมด

+
Purchasing criteria
ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้ าง ต้ องมีการแข่ งขันกันอย่ างสมบูรณ์
คือ มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้จาหน่ ายหลายราย

มีความโปร่ งใสในกระบวนการจัดซื้อ เชื่อถือได้ ในการปฎิบัติ
(อ้ างอิงตามระเบียบสานักนายกฯ ว่ าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.
2535)
+
กระบวนการบริหารงานพัสดุ
กาหนดความต้ องการ
ไม่ มีในแผน
งบประมาณ
ขออนุมตั ปิ รับแผน
มีในแผน
จัดหาพัสดุ
ควบคุมพัสดุ
จาหน่ ายพัสดุ
เบิกจ่ ายเงิน
+
วิธีการจัดหา
การจัดซื้อหรือจ้ าง
• วิธีตกลงราคา
• วิธีสอบราคา
• วิธี e-Auction
• วิธีพิเศษ
• วิธีกรณี พิเศษ
ไม่เกิน 100,000 บาท
เกิน100,000 บาทไม่เกิน 2,000,000 บาท
เกิน 2,000,000 บาท
เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข
ไม่มีกาหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข
+
ขัน้ ตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ขอความเห็นชอบ
ดาเนินการ
ขออนุมตั ิ
การทาสั ญญา
การตรวจรับ
วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทั่วไป 5 วิธี
- หัวหน้ าส่ วนราชการ
- ปลัดกระทรวง/ทบวง
- รัฐมนตรีเจ้ าสั งกัด
หัวหน้ าส่ วนราชการ
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- คณะกรรมการตรวจการจ้ าง
- ผู้ควบคุมงาน
+
รายงานขอซื้อ – จ้ าง (ข้ อ 27)
หลักการ
** ก่อนการซื้อ – จ้ างทุกวิธีต้องทารายงาน **
ข้ อยกเว้ น
*** ข้ อ 39 วรรคสอง ไม่ ต้องมีรายงาน
ตามระเบียบฯ ข้ อ 27 ***
39 วรรค 2
+
• กรณี จาเป็ นเร่งด่วน
• ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
วิธีการ
• ดาเนินการตามปกติไม่ทนั
- เจ้ าหน้ าทีพ่ สั ดุ หรือ ผู้รับผิดชอบดาเนินการไปก่อน
- รายงานขอความเห็นชอบหัวหน้ าส่ วนราชการ
- ใช้ รายงานเป็ นหลักฐานการตรวจรับ
- วงเงินไม่ เกิน10,000 บาท ทารายงานเฉพาะ
รายการทีจ่ าเป็ นได้
SSR
SR
PR
วันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป
+
Processing Report
+

Quarterly Report
รายงานด้ านการจัดซื้อ/จัดจ้ าง : เพือ่ แจ้ งสถานการณ์ การจัดซื้อตาม
แผนการดาเนินงานในหมวดที่ 7 โดยแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
 การรายงานด้ านการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ (หมวด
7 มูลค่ าของต่ อหน่ วยเกิน 5,000 บาท
และมีการคิดค่ าเสื่อมราคา)
 การรายงานด้ านการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ (หมวด 7 มูลค่ าของต่ อหน่ วยไม่ เกิน 5,000
บาท และไม่ คดิ ค่ าเสื่อมราคา)
 รายงานทางด้ าน

Stock
Stock Balance ของยารักษาวัณโรค MDR
+
รายงานด้ านการจัดซื้อ/จัดจ้ าง
+
Document Support
สาเนา
- เอกสารการขออนุมัตจิ ัดซื้อ
- เอกสารสั ญญา /ใบสั่ งจ้ าง
- เอกสารใบส่ งสิ นค้ า
- เอกสารใบวางบิล /ใบแจ้ งหนี้
- เอกสารใบเสร็จรับเงิน
+

Annually Report
รายงานทะเบียนคุมครุภัณฑ์ : เพือ่ แจ้ งสถานะความคงอยู่ของสิ นทรัพย์
และค่ าเสื่ อมราคาครุภัณฑ์ รายปี ประกอบด้ วย
 3.4 (1) Fixed Asset Report-Office (ประเภทครุ ภัณฑ์ สานักงาน)




3.4 (2) Fixed Asset Report-Vehicle (ประเภทครุ ภัณฑ์ ยานพาหนะ)
3.4 (3) Fixed Asset Report-Public & Electric (ประเภท
ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้า + โฆษณา + วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ )
3.4 (4) Fixed Asset Report-Office (ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ )
3.4 (5) Fixed Asset Report-Office (ประเภทครุ ภัณฑ์ งานบ้ านงาน
ครัว)
+
ประเภทครุภณ
ั ฑ์
+
รหัสครุภณ
ั ฑ์ และชื่อย่ อจังหวัด
GF – SSF – TB – สคร.0 (ชื่อย่ อจังหวัด) – รหัสประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ (01หรือ02) – ชนิดครุภณ
ั ฑ์ - ลาดับครุภณ
ั ฑ์
+
แบบฟอร์ ม Depreciation Report
(ไตรมาสสุ ดท้ายของปี )
+
นโยบายการคิดค่ าเสื่ อมราคา

ใช้ วธิ ีเส้ นตรง (คิดอัตราเท่ ากันทุกปี )

คิดตามปี งบประมาณ ( 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)

จานวนวันที่คิด ต่ อปี คือ 365

นับตั่งแต่ วนั ที่ได้ รับสิ นค้ า (ตามวันที่ในใบส่ งสิ นค้ า) เป็ นวันที่ 1

ตารางอายุการใช้ งาน และอัตราคาเสื่ อมราคาทรัพย์ สิน กรมควบคุมโรค
(คิดค่ าเสื่ อมก็ต่อเมื่อราคาของทรัพย์สินนั้นมีค่าตั้งแต่ 5,000.- บาท ใน
ส่ วนทีไ่ ม่ เกิน 5,000.- บาท ควรคุมไว้ เป็ นครุ ภัณฑ์ ตา่ กว่ าเกณฑ์ )
+
ตัวอย่ าง : การคิดค่ าเสื่ อมราคา
ตัวอย่ าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ราคา 27,500.- บาท จานวน 1 เครื่อง ได้ รับสิ นค้ าเมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม
2555
ในปี 2555 มีค่าเสื่ อมคิดเป็ น 27,500 x 346/365 x 33/100 = 8,602.60 บาท
ในปี 2556 มีค่าเสื่ อมคิดเป็ น 27,500 x 365/365 x 33/100 = 9,075.00 บาท
ในปี 2557 มีค่าเสื่ อมคิดเป็ น 27,500 x 365/365 x 33/100 = 9,075.00 บาท
ในปี 2558 มีค่าเสื่ อมคิดเป็ น 27,500 x 19/365 x 33/100
= 472.40 บาท
(แนวทางปฏิบตั ิของกรมสรรพากรต้ องคงเหลือมูลค่ าซากเป็ นจานวนเงินอย่ างน้ อย 1 บาท
+
คาถาม - เช็คความเข้ าใจ
จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ สานักงาน (เช่ น กระดาษ, เครื่องเขียน
ฯลฯ) ต้ องลงค่ าใช้ จ่ายในหมวดไหน
 มีความต้ องการจะขอจัดซื้อครุ ภัณฑ์ ในหมวดที่ 7 แต่ ไม่ มี
งบประมาณในหมวดที่ 7 ควรทาอย่ างไร
 ได้ มีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และได้ รับสิ นค้ าเรี ยบร้ อยแล้ วใน
ไตรมาสนี้ แต่ ยงั ไม่ ได้ เบิกจ่ าย เงิน ตอนสิ้นไตรมาสจะต้ อง
กรอกรายละเอียดในรายงานด้ านการจัดซื้อนีห้ รือไม่ และ
กรอกในส่ วนไหน และต้ องมีการแนบเอกสารสนับสนุน
อะไรบ้ าง
 ค่ าใช้ จ่ายในการซ่ อมรถ หรือค่ าบารุ งรักษารถ เช่ นค่ าเปลีย่ น
ถ่ ายน้ามันเครื่อง ต้ องลงค่ าใช้ จ่ายในหมวดไหน

Thank you for
your attention
+

similar documents