Zdrava voda, zdrav život

Report
ZDRAVA VODA, ZDRAV ŽIVOT
 Naša škola osnovana je 1947.godine pod imenom "XI državna škola"
 1957. godine dobila je naziv Osmogodišnja škola "Blagoje Parović",
 1994. godine nosi naziv OŠ "Avdo Smailović” po imenu poznatog
bosanskohercegovačkog kompozitora i muzikologa
 OŠ “Avdo Smailović” broji 1012 učenika, raspoređenih u 44
odjeljenja. U predmetnoj nastavi 19 odjeljenja, a u razrednoj
nastavi 25 odjeljenja. Prosječno u odjeljenju učenika je 22,97.
 U školi je uposleno:
Nastavnika razredne nastave:
Nastavnika predmetne nastave:
Pomoćnog osoblja: 16
22
37
Dana: 08.11.2013.godine
našu školu su posjetile
predstavnice Instituta za
hidrotehniku Građevinskog
fakulteta u Sarajevu i
dogovorile predavanja u
sklopu projekta „Podizanje
svijesti učeničke populacije
o vodnim pravima i
odgovornostima“. koji
implementiraju u saradnji sa
UNDP-om.
13.11.2013. god. Predstavnice Instituta za hidrotehniku Građevinskog
fakulteta u Sarajevu održale su prvo predavanje na temu voda, kojim su
učenici motivirani da analiziraju stanje voda u školi i školskom okruženju.
Nakon predavanja, uslijedio je istraživački rad učenika i nastavnika, koji je
rezultirao projektom: ZDRAVA VODA, ZDRAV ŽIVOT




Ništa kao voda, trajno dobro prirode ne povezuje svijet. Bez čiste
zdrave vode nema života.
Povećanje životnog standarda i zadovoljavanje osnovnih ljudskih
potreba nezamislivo je bez snadbijevanja dovoljnom količinom vode
odgovarajuće kvalitete.
Veći gradovi razvijali su se upravo tamo gdje su postojali prirodni
uvjeti za vodosnabdijevanje stanovništva.
Nažalost izgradnja kanalizacione mreže nije u dovoljnoj mjeri pratila
izgradnju i razvoj vodovodnih sistema



Ulica Adema Buće u kojoj se nalazi škola ima problem sa
vodovodnom i kanalizacionom mrežom, te su česti prekidi u
vodosnadbijevanju, često dolazi do začepljenja šahtova za odvođenje
vode i pucanja cijevi tako da se voda slijeva niz padinske dijelove i
plavi ulicu.
Otežano je kretanje naročito najmlađih učenika. Kada se voda povuče
iza sebe ostavi dosta mulja i nečistoće tako da je prilazak školi dosta
otežan.
Pored problema sa vodovodnom i kanalizacionom mrežom u cijeloj
mjesnoj zajednici učenici i nastavno osoblje naše škole su suočeni sa
dodatnim problemom loše i dotrajale vodovodne i kanalizacione
instalacije u samoj zgradi škole.
Anketirano je 220 učenika i 20 nastavnika.
1. Pitanje: Jeste li zadovoljni trenutnim stanjem vodovodne i kanalizacione
mreže u školi?
(200 učenika je odgovorilo NE, 20 učenika DA, 20 nastavnika NE)
2. Pitanje: Ukoliko nisi zadovoljan obrazloži uočene probleme i nedostatke
(Učenici i nastavnici su uočili mnoge probleme, istaknut ćemo samo neke:
neispravne slavine, vodokotlići, pisoari, zagađena voda, često začepljeni
odvodi, oštećeni plafoni i zidovi, voda prska iz vodokotlića itd)
3. Pitanje: Koliko je postojeće stanje rizično po zdravlje učenika i nastavnika?
(220 učenika i nastavnika su se izjasnili da je stanje loše te je stoga rizično
po zdravlje.)
4. Pitanje: Šta predlažeš, kako i na koji način popraviti trenutno stanje?
(Svjesni da je popravak toaleta velika investicija, ali prijeko potrebna, neki
su predložili da se i oni uključe davanjem novčanog priloga.
Bilo je i odgovora da se obratimo za pomoć nadležnim ministarstvima kao i
Općini Novi Grad)

Na osnovu rezultata ankete i razgovora sa uposlenicima koji čine
upravu škole zadali smo sebi cilj:
OBEZBIJEDITI USLOVE ZA ODRASTANJE U ZDRAVOJ
SREDINI KROZ USPOSTAVLJANJE KANALIZACIONE I
VODOVODNE INFRASTRUKTURE PRIMJERENE
RAZVIJENOJ URBANOJ SREDINI
Cilj projekta ćemo ostvariti tako sto ćemo:




Ukazati na značaj vode sa medicinskog aspekta i neželjenim
posljedicama po zdravlje ljudi.
Podizati svijesti o racionalnom korištenju vode, uopće prirodnih
resursa sa ekonomskog aspekta.
Kulturu življenja u zonama kolektivnog i individualnog stanovanja,
podići na viši nivo i prilagoditi stepenu urbanizacije.
Poboljšati kanalizacionu i vodovodnu infrastrukturu.
•
•
Loši higijensko - zdravstveni uslovi u toaletima za učenike i
nastavnike.
Velika potrošnja vode


Instalacija u toaletima je loše urađena.
Posljedica takvog stanja je širenje vode i vlage, usljed čega dolazi do
podizanja podova u neposrednoj blizini toaleta. Osjeća se neugodan
miris vlage.

Vlaga se širi prema plafonu tako da dolazi do urušavanja i otpadanje
unutrašnje fasade zidova.
 Na pojedinim mjestima zid je toliko oštećen da je moguće uočiti
električne instalacije što predstavlja veliku opasnost za sigurnost ne
samo učenika već i svih uposlenika.


Dotrajalost vodovodnih cijevi, što uzrokuje prolazak mulja unutar
samih cijevi i predstavlja veliku opasnost po zdravlje, jer voda koja
teče iz slavina često je mutna čak i crna.
Dotrajale kanalizacione cijevi često se začepe što predstavlja veliki
problem u održavanju higijene.

Takođe je uočen nedostatak i dotrajalost/neispravnost pisoara,
vodokotlića, lavaboa i slavina, što uzrokuje veću potrošnju vode.
U ovakvim uslovima vrlo je otežano održavanje higijene, što opet
predstavlja realnu i moguću opasnost od zaraznih bolesti koje se
javljaju kao posljedica neadekvatnih uslova stanovanja a to su
najčešće:


parazitna dizenterija,
dijareja.

Edukacija učenika, roditelja i nastavnika o značaju vode i važnosti
zdravog okruženja kao i o racionalnom korištenje prirodnih resursa
kroz radionice.

Zamjena vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Sticanje higijensko - zdravstvenih navika učenika.

Priprema promotivnog materijala.

Obilježavanje Svjetskog dana voda.

Prezentacija teme o važnosti voda - Nastavničko vijeće.
Zamjenom vodovodne i kanalizacione instalacije, postiglo bi se
sljedeće:
 Umanjeni računi za utrošak vode (nema gubitaka vode).




Spriječeno prodiranje mulja i time je voda u slavinama hemijski
ispravna i sigurna za korištenje.
Popravkom plafona i postavljanjem adekvatne izolacije električna
instalacija neće dolaziti u dodir sa vodovodnom mrežom čime se
postiže veća sigurnost korisnika toaleta.
Popravkom vodokotlića i slavina, smanjuje se utrošak vode.
Zamjenom vodovodne i kanalizacione mreže spriječilo bi se kvašenje
zidova i širenje vlage na ostali dio školskog prostora, što bi
reduciralo godišnje troškove saniranja istih
Educirani učenici, roditelji i nastavnici


Kroz radionice učenici, roditelji i nastavnici će biti educirani o
važnosti voda, racionalnom korištenju vodenih resursa.
Na ovaj način će svaki pojedinac doprinijeti očuvanju ne samo vode
već i svih prirodnih vrijednosti i stečena znanja prenijeti svojim
porodicama i lokalnoj zajednici.





Preljević Erna
Šerifović Amar
Karić Amina
Zornić Ejub
Sav Ajlin





Pribišić Eldin
Serdarević Edina
Sarajlić Abdulah
Đulović Amina
Đidelija Rijad

Dreca Lejla – nastavnica biologije

Feta Meliha – nastavnica fizike i hemije

Šabić Edina – nastavnica fizike, informatike i tehničkog odgoja
HVALA

similar documents