Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları_Bülent SÖNMEZ

Report
TOPRAK VE SU KAYNAKLARI
ARAŞTIRMALARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Sunan: Dr. BÜLENT SÖNMEZ
Daire Başkanı
2014
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Sunu İçeriği
1. Organizasyon
2. Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi
I. Durum Analizi
II. Ar-Ge Çalışmaları ve Yönetimi
III. Hedefler
IV. Politikalar
3. Bilimsel Etkinlikler
4. Değerlendirme
2
Organizasyon
TAGEM
OSYON
TOPRAK VE SU KAYNAKLARI
ARAŞTIRMALARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
TOPRAK VE SU
KAYNAKLARI
Sunan:
Dr. BÜLENT SÖNMEZ
Daire Başkanı
ARAŞTIRMALARI
30 OCAK 2014
Tarımsal Sulama
ve Arazi Islahı
Bitki Besleme ve
Toprak
İklim Değişikliği
ve Havza
Şule KÜÇÜKÇOŞKUN
(Koordinatör)
Lale GÜNDOĞDU
Uğur CAYMAZ
Kezban KARAOĞLU
Tarımsal
Mekanizasyon
ve Bilişim
Teknolojileri
Dr. Suat AKGÜL
(Koordinatör)
(Koordinatör)
Dr. İnci TEKELİ
(Koordinatör)
M. Yağmur POLAT
Dr. Havva S. ŞENDEMİRCİ
Fatma ÖZKAY
Hilal AR
Dr. Kadriye KALINBACAK
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
ENSTİTÜLER
Dr. İbrahim GÜÇDEMİR
4
Enstitüler
MERKEZ
BÖLGE
KONU
1. TGSKMAE - Ankara
1. GAPTAEM-Şanlıurfa
1. KTÇMAİ-Konya
2. UTAEM – İzmir
2. DATAEM-Erzurum
2. ATSTMAİ-Kırklareli
3. GAP UTAEM-Diyarbakır
3. KTAE-Samsun
3. ABKAİ-Mersin
4. ABKMAE-Yalova
4. GKTAE-Eskişehir
4. OKGKTAİ-Tokat
5. BATEM- Antalya
5. MAIM-Eğirdir
6. TTAEM- Edirne
6. Zeytincilik- İzmir
7. DATAEM-Adana
7. Bağcılık-Manisa
8. DAGTAİ-Kahramanmaraş
9. AFAİ-Gaziantep
10.FAİ-Giresun
11. ATSTMAE-Tekirdağ
12. BKAİ-Erzincan,
13. Kayısı Aİ-Malatya
14. Patates Aİ-Niğde
TOPLAM: 25
PROJE BAZINDA : 2
PAİ-Nazilli, İncir Aİ- Aydın
5
Araştırma Personeli
 Merkez, Bölge ve Konu Enstitüleri
 25 Enstitü
 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Bölümü
Araştırmacıları








Ziraat Mühendisi
Çevre Mühendisi
Jeoloji Mühendisi
Kimya Mühendisi
Biyolog
Kimyager
Meteoroloji Mühendisi
Bilgisayar Mühendisi
 Araştırmacı Sayısı
 Toplam 268
 Araştırmacı Akademik Durumu
 60 Doktora, 2 Doçent
6
Toprak ve Su Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Tarımsal Arazi Kullanımındaki Değişim
Dünya
Tarım arazisi
Türkiye
Tarım arazisi
2000
2011
Değişim %
4,930 milyon ha
4,911 milyon ha
- 0,4
2002
2012
Değişim %
26,579 bin ha
23,795 milyon ha
- 14,6
FAO verilerine göre tarımda kullanılabilecek ilave

potansiyel arazi miktarı 1,8 milyar hektar olup

bu araziler özellikle Afrika’nın Aşağı Sahra bölümü ile Güney
Amerika’da yoğunlaşmaktadır.
Kaynak: FAO 2013; X.Kalkınma Planı, 2013; GTHB Verileri 2013; GTHB Gıda Güvenliği Sunusu 2013
8
Amaç Dışı Kullanım ve Arazi Bozulması

Yanlış tarımsal faaliyetler ve arazi
kullanımı sonucu arazi bozulması
 Dünya’da l,2 milyar ha alana
 Türkiye’de ise %80’lere ulaşmıştır
49.83
41.17

Dünyada yerinden taşınan toprak
miktarı 0,5 -2,0 ton/ha/yıl

Türkiye dünya oranı 1/33

Topraklarımız organik maddece fakir
(%65’i) , düşük su tutma kapasitesi,

Mikro element eksikliği

Her türlü bitkisel üretime elverişli toprak
derinliğine sahip arazi 11 milyon ha
50
40
30
6.29
20
2,71
10
0
<0,5
0,5-1,5
1,5-3,0
Toprakta yarayışlı çinko (ppm)
>3,0
Kaynak: : Eyüboğlu ve ark. 1998; Doğan 2011; FAO 2013; 10.Kalkınma Planı 2013; COMCEC 1st Agriculture WG Meeting 2013
9
İnsan Kaynaklı Çölleşme Riski
Çölleşmenin genel maliyeti yılda 42 milyar $-BM Çevre Programı (UNEP)
Kaynak: FAO 2009; TGSKMAE 2010, ÇEM 2010
10
Gıda Üretiminde Sulamanın Rolü
toplam bitki su tüketimi,
milyar m3 / yıl
Su Kullanımı
Dünya
Türkiye
Tarımda kullanılan su
%70
%74
Sulu tarım yapılan tarım arazilerin oranı
% 15
% 20
Kaynak: FAO Workshop on global irrigation mapping 2006; FAO 2010; Türker, M. Su ve Gıda Sunu GTHB 2012; COMCEC 2013
11
İklim - Su ve Gıda Güvenliği
158
31%
274
55%
69
14%
Buharlaşmayla Kaybedilen Su
Miktarı
Yağışların Yeraltı Sularını
Besleyen Miktarı
Yağışların Yerüstü Suyunu
Besleyen Miktarı
Kaynak: Christensen et al., 2007; International Conference on CC in WANA, 2011; GTHB Ülkesel Sunu FAO ICARDA 2013
12
Türkiye'deki Sulama Altyapısı
Yağmurlama
Sulama
Yöntemi
13%
Damla Sulama
Yöntemi
7%
Yüzey Sulama
Yöntemi
80%
Destekler
Proje Sayısı
Alan (da)
Çiftçi Sayısı
Basınçlı Sulama (% 75 hibe)
629
279.236
55.603
Sulama Ekipman (%50 hibe)
6. 424
398.022
6.316
3.350.000
144.000
4.027.258
205.919
Bireysel Kredi
Toplam
6.963
Kaynak: GTHB Ülkesel Sunu FAO –ICARDA 2013; GTHB 2006-2012 Verileri , 2013
13
Stratejik Plan
5
6
17
143
Stratejik Stratejik Stratejik
Alan
Amaç
Hedef
Performans
Göstergesi
14
Tehditler ve Zayıf Yönler
1) Bazı tarımsal girdilerde dışa bağımlılık
ve maliyetlerin yüksekliği,
2) Bilinçsiz sulamalar
3) Bilinçsiz kimyasal gübre kullanımları
sonucu yüzey ve yer altı sularında
kirliliğin artması
4) Geleneksel davranış eğilimleri ve
üretim alışkanlıkları
5) Mevcut bilişim kapasitesinin etkin
kullanılamaması
6) Tarımsal bilgi ve teknolojilerin
çiftçilere yeterli oranda iletilememesi
ve benimsetilememesi
15
Stratejik Hedefler
2. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak (BÜGEM)
Su, toprak, çevre ve mekanizasyon, iklim değişikliği, yetiştirme tekniği, hasat
ve depolama araştırmaları ile üretim, verim ve kalitede artışlar sağlanacaktır.
12. Tarımsal altyapı hizmetlerini geliştirmek (TRGM)
Sulama randımanı artırılacaktır.
Modern sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.
Tarım arazisinin korunması, ıslahı, erozyona hassas
alanlar ile ilgili tespitler yapılacaktır.
Ulusal toprak veri tabanı altyapısı oluşturulacaktır.
17. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak
(ABDGM, EYYDB)
Konferans, sempozyum vb. etkinliklerin düzenlenmesi,
Uluslararası kurum ve kuruluşlarla etkinliklerin gerçekleştirilmesi
16
Ar-Ge Çalışmaları ve Yönetimi
Programlar:
TC
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
1) Su toplama havzalarında toprak ve
su kaynaklarının korunması ve
geliştirilmesi
TARIMSAL ARAŞTIRMA
MASTER PLANI
(2011-2015)
2) Toprak verimliliği
3) Su kullanım etkinliğinin arttırılması
4) Tarım ve iklim değişikliği
etkileşimi
5) Toprak kalitesi ve toprak kirliliği
6) Toprak arazi bilgi sistemleri
Aralık – 2010
Ankara
7) Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim
Teknolojileri
17
Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Projesi
100
90
80
70
60
50
2013
40
2014
30
20
10
0
Toprak
Toplam Sayı:
Su
İklim Havza Mek.Bilişim
2013 Yılı :232
2014 Yılı: 261
18
Dış Kaynaklı Projeler
25
20
15
2013
2014
10
5
0
TÜBİTAK
Diğer
Kaynak: TÜBİTAK + Diğer (BOREN, FAO, TKİ)
Toplam Sayı: 2013: 29
2014: 28
19
Araştırma Bütçesi
14000
12000
10000
8000
Dış Kaynak
6000
Yatırım
4000
2000
0
2012
2013
2014
2014 Yatırım : 9 500 000 TL ; Dış Kaynak: 2 700 000 TL
20
Ülkesel Projeler - Toprak Veri Tabanı
 Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel
Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi ve Haritalanması
(TAGEM)
 Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon
İçeriğinin Coğrafi Veri tabanı (TAGEM FAO)
 PROJE ÇIKTILARI
a)
b)
c)
d)
e)
Makro, Mikro, Potansiyel Toksik Elementler,
Toprak Organik Karbonu verileri ve haritaları,
WEB Bilgi Erişim Sistemi-SOILFER&OCGISWEB
Tarım ve Arazi Bilgi Sistemlerine entegrasyon
Biyoçeşitlilik çalışmalarına alt bilgi oluşturulması
21
Bölgesel Projeler - Su Veri Tabanı
 Trakya Bölgesi Su Kaynakları Kalitesinin ve Tarımsal Açıdan
Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Dicle -
PROJE ÇIKTILARI
a) Sulama suyu kalitesi parametreleri
b) Tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesine katkı sağlanması
c) Ulusal Su Bilgi Sistemine veri sağlama
22
Bölgesel Projeler - Su Hasadı
 Toprak rutubetinin
geliştirilmesi
yerinde
muhafazasına
yönelik
önlemlerin
Güney Doğu Anadolu Böl.
Şanlıurfa
Gaziantep
Orta Anadolu Bölgesi
Konya
Kayseri
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum
Ege Bölgesi
İzmir
23
Güdümlü Projeler
1) Su Stresi Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması
Orta Anadolu Bölgesi
2) Kısıntılı Sulama Programlarının Ürün Verimi ve Sulama
Verimliliğine Etkisi
Orta Anadolu Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
3) Organik Atık ve Artık Yönetimi
Merkez ve Konu Enstitüleri
4) Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımı
Merkez ve Konu Enstitüleri
24
Yeni Projeler - Tarımsal Kuraklık
1) Tarımsal Kuraklığa Hassas Olan Alanların Belirlenmesi ve Risk
Haritalarının Oluşturulması
2) Mekansal ve Zamansal Çözünürlüklü Toprak Nem Tahmini, Tarımsal
Kuraklığın İzlenmesi (TAGEM - İTÜ TARBİL)
Kaynak: M.Sıkamuvar et all, WMO Climate
Change in West Asia and North Africa, 2011
25
Uluslararası Proje ve Programlar
1) National Geospatial Soil Fertility and Soil Organic Carbon
Information System Project (UTF/TUR/057/TUR; FAO Global Soil
Partnership)
2) ERA - ARD Project on Climate Smart Systems - Subsurface Irrigation
Applications for Small Stakeholders, Co-operation Turkey-GermanyAfrican Partners; (University of Kassel, IARTC)
3) ERANET- ICT AGRI-2 Information and Communication technologies
and Robotics for Sustainable Agriculture, 7. Framework Programme
(Smart AgriFood 2 ; Farm Management and Information System;
Expansion of Use Case of the ICT Call Future Internet 2013)
4) FAO-GEF Developing the Monitoring and Evaluation for the National
Action Program for Combating Desertification and Land Degradation
(Decision Support for SLM Upscaling Project)
26
Ar-Ge Destekli Projeler
30
27
25
22
20
18
16
15
12
10
7
5
4
9
8
12
Devam
Eden
Sonuçlanan
8
5
3
3
TSKD
BBAD
0
TEAD
BSAD
HAYSÜD
TBAD
HSGYAD
27
Politikalar: Su Gıda ve Enerji
Kaynak, İstanbul 2. Uluslar arası Su Forumu, Türkiye Odak Toplantısı, 2011
28
Toprak - Gübre Analiz Destekleri İçin
Yetkili Laboratuvarlar
MERKEZ
BÖLGE
KONU
1. TGSKMAE - Ankara
1. GAPTAEM-Şanlıurfa
1. KTÇMAİ-Konya
2. UTAEM – İzmir
2. DATAEM-Erzurum
2. ATSTMAİ-Kırklareli
3. GAP UTAEM-Diyarbakır
3. KTAE-Samsun
3. ABKAİ-Mersin
4. ABKMAE-Yalova
4. GKTAE-Eskişehir
4. OKGKTAİ-Tokat
5. BATEM- Antalya
5. MAIM-Eğirdir
6. Zeytincilik- İzmir
7. Bağcılık-Manisa
8. AFAİ-Gaziantep
9. BKAİ-Erzincan,
10. Kayısı Aİ-Malatya
11. FAİM-Giresun
TOPLAM: 20
29
BTYK - TÜBİTAK
Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi
Eylem Planı
Stratejik Amaç:
Su konusunda öncelikli alan ve ileri teknolojilere yatırım
yapılması
Tarımda suyun yeniden kullanımı ve proses değişimleri, tarımda
su tasarrufu sağlayan sistemlerin kullanım olanaklarının
araştırılması ve sulama programlarının oluşturulması
Stratejik Amaç:
Su konusunda Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi
Türkiye'nin su alanında Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ve Doğu
Avrupa ülkeleriyle uluslararası BTY işbirliklerinin geliştirilmesi
30
Havza Koruma Eylem Planları
Su Çerçeve Direktifi
31
Onuncu Kalkınma Planı
1) Tarım Arazilerinin Sürdürülebilir Kullanımı ÖÇG
2) Su Kaynakları Yönetimi ÖİK
3) Tarımsal Yapıda Etkinlik ve Gıda Güvenliği ÖİK
32
Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi
Programı
Bileşenler
1) Mevcut Sulama Altyapısının Modernizasyonu ve Etkinliğinin
Artırılması,
2) Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım Üreticilerine Yönelik Eğitim
ve Yayımın Artırılması
3) Destekleme Politikalarının Su Kısıtı Esas Alınarak Gözden
Geçirilmesi,
4) Su Havzaları Bazında Su Bütçesi Çalışmaları Yapılması,
5) Sulamada Kurumsal Yapıların Etkinleştirilmesi.
33
BİLEŞEN 1: Mevcut Sulama Altyapısının
Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması
POLİTİKA 3: Sulamada Yeni Tekniklere İlişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve Yeni Uygulamaların
Artırılması
EYLEM
NO
1
EYLEM
İLERİ TEKNİK VE
TEKNOLOJİLERİN SULAMADA
KULLANIM STRATEJİLERİNİN
OLUŞTURULMASI VE
UYGULANMASI
SORUMLU
KURULUŞ
TAGEM
İLGİLİ
KURULUŞLAR
BAŞLANGIÇBİTİŞ
GTHB,
OSİB,
ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK
KALKINMA AJ.,
SULAMA ORG.,
2014 - 2018
MALİYET
( MİLYON TL )
15.000.-
AÇIKLAMA
Farklı bitki gelişme dönemlerinde su kısıtının verim üzerine yansımasının incelenmesi ve
izlenmesinin sağlanması için yeni ve uygun metodolojiler geliştirilecektir.
•Sağlanan su tasarrufunun sosyo-ekonomik etkileri belirlenecektir.
•Farklı su tasarruf yöntemlerinin ilişkilendirilmesi sonucu oluşturulacak yönetim stratejileri,
özellikle kısıtlı su koşullarında, sulama işletmecileri ve çiftçi örgütleri aracılığı ile üreticiye
aktarılacak, uygulanması sağlanacaktır.
34
BİLEŞEN 1: Mevcut Sulama Altyapısının
Modernizasyonu ve Etkinliğinin Artırılması
POLİTİKA 3: Sulamada Yeni Tekniklere İlişkin Ar-Ge Çalışmalarının ve Yeni Uygulamaların
Artırılması
EYLEM
NO
2
EYLEM
DÜŞÜK KALİTELİ VE ARITILMIŞ
SULARIN SULAMADA
KULLANILMASI
SORUMLU
KURULUŞ
TAGEM
İLGİLİ
KURULUŞLAR
GTHB, OSİB, ÇSB
ÜNİVERSİTELER,
TÜBİTAK
KALKINMA AJ.,
SULAMA ORG.,
BAŞLANGIÇBİTİŞ
MALİYET
( MİLYON TL )
2014 - 2018
2.400.-
AÇIKLAMA :
Düşük kaliteli ve arıtılmış suların kullanılmasıyla tarımsal suya olan talebin karşılanmasına
katkı sağlanacaktır.
1) Arıtılmış suların tarımda kullanılma koşulları araştırılarak aktarılacaktır.
2) Tarımsal kaynaklı kirliliğine karşı suların korunması kapsamındaki çalışmalara ek veri
sağlanacaktır.
3) Düşük nitelikli suların çevreye duyarlı teknikler ile sulamada kullanılması sağlanacaktır.
4) Sulama suyu kalitesi verileri Ulusal Su Bilgi Sistemine entegre edilebilecektir
35
BİLEŞEN 2: Suyun Bilinçli Kullanımı İçin Tarım
Üreticilerine Yönelik Eğitim ve Yayımın Artırılması
POLİTİKA 1: Suyu Tasarruflu Kullanan Sistemlerin Tarımsal Üretimde Doğru Kullanımı İçin
Eğitim ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması
EYLEM
NO
EYLEM
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞLAR
BAŞLANGI
Ç - BİTİŞ
MALİYET
( MİLYON TL )
1
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
EYYDB
TAGEM, TRGM
2014 - 2018
1,846.-
2
ÇİFTÇİLERİ EĞİTECEK
PERSONELİN EĞİTİMİ
EYYDB
TAGEM, TRGM
2015 - 2018
1,980.-
3
TARIMSAL YENİLİKLERİN
YAYGINLAŞTIRILMASI
EYYDB
TAGEM, TRGM
2014 - 2018
0,600.-
4
SULAMA KOOP. VE
BİRLİKLERİN ÜYE VE
ÇALIŞANLARININ EĞİTİMİ
EYYDB
TAGEM, TRGM
2014 - 2018
AÇIKLAMA :
1) Bir sulama şebekesi içerisinde arazisi bulunan üreticilere yönelik olarak illerde;
2) Sulama Yayımcısı Temel Eğitimi ve Sulama Metotları kursunda eğitim almış personele
GAP TAEM ile UTAEM-Menemen’de gerçekleştirilecektir.
36
BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı
Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 1: Destekleme Politikalarının Geliştirilmesinde Bölgesel Su Kısıtı ve Çevrenin
Korunması Unsurlarının Göz Önüne Alınması
EYLEM
NO
1
2
EYLEM
ÜLKESEL SULAMA
REHBERLERİNİN
HAZIRLANMASI
KISINTILI SULAMA
PROGRAMLARININ
GELİŞTİRİLMESİ VE
YAYGINLAŞTIRILMASI
SORUMLU
KURULUŞ
TAGEM
TAGEM
İLGİLİ
KURULUŞLAR
TRGM, BÜGEM
OSİB (DSİ,MGM)
ÜNİVERSİTELER,
TRGM, BÜGEM
EYYDB
ÜNİVERSİTELER,
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
-
MALİYET
( MİLYON TL )
2014 - 2018
0,050
2015 - 2018
1,500
SULAMA VE
ÜRETİCİ KUR.,
AÇIKLAMA:
1) Değişen iklim koşulları, ürün çeşitleri, yeni araştırma verileri göz önünde bulundurularak
Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri Rehberi ve Sulama Teknikleri Rehberi
yeniden hazırlanacaktır.
2) Ülke ihtiyaçlarına göre ürün potansiyelimizde öne çıkan ve bitki su ilişkileri ile bağlantılı
olarak öncelikle çalışılması öngörülen ürünler projelendirilecektir.
37
BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı
Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 2: Kuraklığa Dayanıklı Ürün Çeşitleri Geliştirilmesinin Desteklenmesi
EYLEM
NO
1
EYLEM
KURAKLIĞA DAYANIKLI
ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ
SORUMLU
KURULUŞ
TAGEM
İLGİLİ
KURULUŞLAR
BÜGEM
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
2014 - 2018
-
MALİYET
( MİLYON TL )
2,150
AÇIKLAMA
1) Bitkilerde su kullanım kapasitesi ve etkinliği belirlenecek,
2) Kurağa dayanıklılık seviyeleri erken generasyonlarda tespit edilecek ve ayrıca kurağa
toleranslı çeşitlerin geliştirilmesinde genetik kaynak olarak kullanılacak bitki materyali
geliştirilecektir.
3) Çeşit geliştirmede test süreleri kısaltılarak etkinlik artırılacak,
4) Kuraklığa tolerant çeşit geliştirmede zaman kazanılacak ve genetik materyallerin, çeşit
adaylarının ve çeşitlerin kurağa tolerans dereceleri bilimsel verilerle ortaya konulabilecek
ve kullanılabilecektir.
38
BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı
Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 1: Destekleme Politikalarının Geliştirilmesinde Bölgesel Su Kısıtı ve Çevrenin
Korunması Unsurlarının Göz Önüne Alınması
EYLEM
NO
EYLEM
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞLAR
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
-
MALİYET
( MİLYON TL )
2
Bölgelere göre ürün deseni
değişikliklerinin özendirilmesi
BÜGEM
TRGM,TAGEM
EYYDB
2014 - 2018
0,300
3
Tarım havzaları veri tabanının
oluşturulması
BÜGEM
DSİ ,MGM
TRGM, TAGEM
2014 - 2016
0,500
4
Ürün deseni belirleme modelinin
revize edilmesi
BÜGEM
TAGEM
TRGM,DSİ, ÜNİ.
2014 - 2016
0,750
5
Tarım havzaları bazlı ürün deseni
haritalarının su kısıtı gözetilerek
yeniden oluşturulması
BÜGEM
2014 - 2016
0,400
6
Su kısıtına göre belirlenen ürün
deseninin ekonomik analizinin
yapılması
BÜGEM
TAGEM,TRGM
2015 - 2018
1,000
7
Karar destek sisteminin su kısıtı
gözetilerek revize edilmesi
BÜGEM
TAGEM,TRGM
2015 - 2018
3,000
TAGEM
TRGM
ÜNİVERSİTELER
AÇIKLAMA : Güncel toprak haritaları, güncel bitki su tüketimi verileri, güncel ürün maliyet
verileri, Mevcut ürün deseni belirleme modeli su kısıtı esas alınarak revize edilecektir.
39
BİLEŞEN 3: Destekleme Politikalarının Su Kısıtı
Esas Alınarak Gözden Geçirilmesi
POLİTİKA 4: Destekler Verilirken, Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin
İzlenmesi, İzleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Kirliliğin Dikkate Alınması
EYLEM
NO
EYLEM
SORUMLU
KURULUŞ
İLGİLİ
KURULUŞLAR
BAŞLANGIÇ
- BİTİŞ
( MİLYON TL )
1
Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı
suların korunması yönetmeliğinin revize
edilmesi ve İTU kodunun yönetmelik eki
olarak yayınlanması
TRGM
TAGEM
2014
0,050
2016
1,000
2015 - 2018
3,000
3
Nitrata hassas bölgeler için eylem
planlarının hazırlanması
TRGM
TAGEM
BÜGEM
HAYGEM,
MALİYET
ÜNİ.
6
Kamuoyu ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi
ve farkındalık oluşturulması
TRGM
TAGEM
BÜGEM,
HAYGEM
ÜNİ., STK
AÇIKLAMA
1) Değişen şartlara uyacak şekilde mevcut yönetmeliğin değiştirilecek.
2) Belirlenen NHB’lerde eylem planlarının hazırlanmasına esas komisyonların teşkil
edilecektir.
3) Çalıştaylar yapılarak eylem planları oluşturulacaktır.
40
Bilimsel Etkinlikler
Çalıştay Kongre ve Konferanslar
1) Kanatlı Sektöründe Atık Sorunu ve Çevresel Etkileri Çalıştayı
BOLU; Şubat 2013
2)
İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı
KIRKLARELİ; Mayıs 2013
3) 6. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi
NEVŞEHİR; Haziran 2013
4)
3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
TOKAT; Ekim 2013
5)
Irrigation Water Management and Food Security - Side Event
International Conference on Irrigation and Drainage
MARDİN Ekim 2013
6) Tuz Gölü Havzasında Tarımsal Altyapı Hizmetlerinin Çevre Etkilerinin
Değerlendirilmesi Çalıştayı,
ANKARA Kasım 203
42
Uluslararası Eğitimler ve Sempozyumlar
1) ICARDA Su Hasadı Eğitimi
ŞANLIURFA Nisan 2014
2) FAO Türkiye’de Kanal Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu
ŞANLIURFA 5 - 16 Mayıs Arası 2014
3) Uluslararası Çölleşme ile Mücadele ve Kuraklık Sempozyumu
KONYA; Ekim 2014
4) FAO Küresel Toprak Paydaşlığı – Avrasya Bölgesi Toplantısı
ANTALYA 2014
5) AARINENA Genel Konferansı – Su ve Kadının Rolü
İZMİR Eylül 2014
6) TAGEM Toprak ve Su Kaynakları
Uluslar arası Eğitimleri
İZMİR 2013 - 2014
43
TAGEM Araştırma Rehberleri
1) Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketim Rehberi
2) Sulama Teknikleri Rehberi
3) Su Havzaları Erozyon - Sediment Verileri
4) Su Havzaları Hidrometeorolojik Verileri
5) Tuzcul Bitkilerin Ekolojisi
44
Araştırma Verilerinin Aktarıldığı
Etkinlikler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı




Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



Yerli Doğal Kaynakların Tarımsal Üretimde Kullanılması
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanılması
Kalkınma Bakanlığı




İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı
Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri
Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi
Özel İhtisas Komisyonları
Kalkınma Planları
İSEDAK
Orman ve Su İşleri Bakanlığı




Çölleşme ve Erozyon Strateji Belgeleri
Çölleşme ve Erozyon Eylem Planları
Su Yasası
Ulusal Havza Yönetim Stratejisi
45
Değerlendirme
Toprak ve Su Varlıklarımızın Yönetimi
1)
2)
3)
4)
Toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunmasını, verimli
kullanılmasını sağlamak,
Toprağın uluslararası normlara uygun araştırmalarla sürdürülebilir
tarımsal yönetimine katkı yapmak,
İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin etkilerini
değerlendirerek su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve
kirlilik önleme için gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmak,
Ulusal toprak ve su veri tabanlarına katkı sağlamak
47
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
http://www.tagem.gov.tr
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
www.gsb.gov.tr

similar documents