V. Lisauskienė. Mokymasis rašyti rašinį

Report
Mokymas(-is) rašyti rašinį:
literatūrinės užduotys ir jų
vertinimas
Vida Lisauskienė,
Vilniaus licėjaus lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
2013
MOKINIŲ GEBĖJIMŲ GRUPĖS
Egzamino metu tikrinami
mokinių gebėjimai Egzaminų programoje
skirstomi į šias grupes:
• žinios ir supratimas (žemesnio lygio
gebėjimai),
• žinių ir gebėjimų taikymas,
• problemų sprendimas, analizavimas,
interpretavimas ir vertinimas.
8.1. Dalyko
žinias ir supratimą mokinys parodo, kai:
8.1.1.aptaria nurodytų autorių kūrinius, kultūrinį
istorinį, biografinį ar meninį kontekstą;
8.1.2.paaiškina svarbiausius lietuvių literatūros ir
kultūros reiškinius;
8.1.3. pateikia pavyzdžių iš Bendrojoje programoje
nagrinėtų laikotarpių literatūros ir kultūrinio istorinio
konteksto;
8.1.4. aptaria, kuo (ar) aktualūs nurodytų autorių
kūriniai;
8.1.5.tinkamai vartoja literatūrologijos sąvokas.
8.2. Dalyko žinias ir gebėjimus mokinys taiko,
kai:
8.2.1.komponuoja rišlų ir vientisą tekstą, derina
turinį ir raišką;
8.2.2.vartoja tinkamos reikšmės žodžius, tinkamas
gramatines formas ir konstrukcijas;
8.2.3.taisyklingai rašo, laikydamasis bendrinės
kalbos normų reikalavimų;
8.2.4.tinkamai cituoja ir perfrazuoja.
8.3.Gebėjimą spręsti problemas, analizuoti, interpretuoti,
vertinti mokinys parodo, kai:
8.3.1. formuluoja ir pagrindžia tezę; nuosekliai plėtoja
mintis, tikslingai ir tinkamai remdamasis grožine
literatūra, kitais kultūros tekstais;
8.3.2.analizuoja ir vertina literatūros kūrinio turinį, raišką,
meninį savitumą; lygina jį su kitais kūriniais;
8.3.3.pagrindžia nagrinėjamo kūrinio santykį su kontekstu
(biografiniu / kultūriniu istoriniu / meniniu);
8.3.4.argumentuotai išreiškia savo požiūrį; jeigu reikia,
polemizuoja remdamasis literatūros ir kultūros
pavyzdžiais;
8.3.5.nagrinėja, atrenka, tinkamai sieja ir apibendrina
informaciją.
Problemos
1.
2.
3.
4.
Padidėjo rašinio apimtis (500-600 žodžių).
Du rašinių tipai.
Mokiniai neturi galimybės rašyti rašinį 4 pamokas.
Rašiniams ištaisyti sugaištama labai daug laiko (apie
30 min. vienam rašiniui).
5. Egzamino vertinimo normos netinka nedidelės
apimties darbams vertinti.
6. Stingant žemesniųjų gebėjimų(žinių) sunku parašyti
gerą rašinį.
7. Požiūris į literatūrinį rašinį gana skeptiškas.
Pirmenybė teikiama samprotaujamojo tipo rašiniui.
Problemų sprendimo būdai
• Egzaminu tikrinamų gebėjimų ugdymas ir
tikrinimas įvairiomis literatūrinėmis
užduotimis, skirtomis visoms trims gebėjimų
grupėms ugdyti.
• 250-300 žodžių tekstų rašymas ir jų
vertinimas pagal programoje nurodytus
pasiekimų lygius.
• Vertinimo ir įsivertinimo derinimas ugdymo
procese.
Autoriaus ir kūrinio pristatymas
Tikslas: Susidaryti bendrą vaizdą apie rašytoją, jo kultūrinį
kontekstą ir kūrybą.
Galimi analizės aspektai:
• Kontekstas. Epochos reiškiniai ir idėjos.
• Aplinka ir laikas, formavę asmenybę ir pažiūras.
• Rašytojo gyvenimo kelias ir veikla, jo asmenybė.
• Kūrybos apžvalga.
• Kūrinio analizė.
• Kūrinio ir autoriaus reikšmė kultūroje ir literatūroje.
• Apibendrinimas/refleksija (rašymo ir/ar kalbėjimo
užduotys).
Epochos apžvalga
Tikslas: Susisteminti įvairiuose šaltiniuose pateiktas žinias.
Apžvalginių temų nagrinėjimas susijęs su žinių kaupimu, jų
sisteminimu.
Galimi analizės aspektai:
• Istoriniai (politiniai) įvykiai, turėję įtakos literatūrai ir
kultūrai, konkrečiam autoriui.
• Kultūrinio gyvenimo faktai.
• Ryškios laikotarpio asmenybės ir jų vaidmuo kultūroje.
• Literatūros skiriamieji bruožai (kryptys, žanrai, autoriai,
stiliaus savitumas).
• Žmogaus pasaulėvoka.
Rašytojo kūrybos apžvalga
Tikslas: Įgyti kontekstinių žinių, reikalingų konkretaus
kūrinio analizei ir interpretacijai.
Galimi analizės aspektai:
• Rašytojo biografijos žinios (aplinka, formavusi rašytoją,
kilmė, tapatybė),
• Gyvenimo kelias, jo etapai, veiklos sritys.
• Asmenybės bruožai.
• Jo ryšiai su kitais kūrėjais ir santykis su vieta.
• Kūrybos apžvalga.
• Vaidmuo istorijoje ir kultūroje.
• Kūrybos ir asmenybės vertinimas.
Žinių sisteminimo, taikymo ir
problemų sprendimo užduotys:
•
•
•
•
•
schemų parengimas,
žodiniai, vaizdiniai mokinių pranešimai,
planavimas,
konspektavimas,
Kalbėjimo, klausymo, rašymo namų darbų ir
atsiskaitymo užduotys, jų vertinimas.
Schemos parengimas ir jos pristatymas
Pavyzdys. XIX a. Lietuvos kultūra ir literatūra. Bendras vaizdas
Tikslas: susisteminti žinias apie XIX a. Lietuvos kultūrą ir literatūrą.
Užduotis: Remdamiesi Lietuvių literatūros chrestomatijos medžiaga (Literatūra 11
klasei, II dalis, chrestomatija. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, V.,
2011), dirbdami grupėmis, parenkite temos schemą ir ją pristatykite žodžiu.
• Politinis XIX a. pradžios kontekstas. Kokie istoriniai įvykiai turėjo įtakos Lietuvos
kultūrai?
• ATR tautos samprata ir tautinės tapatybės kaita po carinės Rusijos okupacijos.
• Vilniaus universiteto vaidmuo XIX a. pradžios kultūroje. Draugijų veikla.
• Europos ir pasaulio kultūros reiškiniai, darę įtaką Lietuvos kultūrai.
• Tautinio romantizmo atsiradimas Lietuvoje. Žemaičių sąjūdžio vaidmuo.
• Spaudos draudimas ir lietuviškos spaudos leidinių vaidmuo. Valančiaus nuopelnai
mūsų kultūrai.
• XIX a. literatūra , jos kryptys ir kūrėjai.
Vertinimas: Žodinis įvertinimas: schemos ir jos pristatymo informatyvumas,
planingumas, kalbos taisyklingumas.
Vaizdinės medžiagos kūrimas ir
pristatymas
Autoriaus vaizdiniai ir žodiniai grupės mokinių
pristatymai.
Pavyzdys. A. Mickevičiaus pristatymas. Mickeprotis
Tikslas: sukaupti kuo daugiau biografinių, istorinių ir
kultūrinių žinių, jas susisteminti.
Pristatymo vertinimo kriterijai:
informatyvumas, vaizdingumas, kūrybiškumas,
pristatymo kokybė, kalbos taisyklingumas.
Vertinamas balais kiekvieno mokinio indėlis į pristatymą.
Projekto vertinimas ir įsivertinimas
Įsivertinimas
Klausytojas_____________________________(vardas, pavardė)
Klausiausi aktyviai, pasyviai, nesiklausiau (pabraukti)....
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Projekto kūrėjas__________________________(vardas, pavardė)
Savo aktyvumą kuriant projektą vertinu gerai, patenkinamai, blogai
(pabraukti).
Ko išmokau ...
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Pozityvaus vertinimo formulė: Man patiko... Norėčiau pasiūlyti...
Žmogaus pasaulėvokos apibendrinimas
Tikslas: Apibendrinti turimas žinias apie epochą ar rašytojo kūrybą, kūrinių analizės pagrindu
daryti išvadas. Įsivertinti savo gebėjimus taikyti žinias.
1.Žmogaus tapatybė (kaip jis pats suvokia save).
2. Žmogus ir pasaulis:
•
Žmogaus prigimtis.
• Santykis su kitais žmonėmis, su visuomene.
• Santykis su gamta ir aplinka.
• Santykis su laiku (istoriniu ir asmeniniu).
• Žmogaus siekiai, vertybių sistema.
• Gyvenimo prasmės suvokimas.
3. Santykis su transcendencija:
• Santykis su Dievu.
• Požiūris į mirtį.
Pavyzdys . Užduotis: Apibūdinkite romantizmo epochos žmogaus pasaulėvoką. Savo įžvalgas
pagrįskite A. Mickevičiaus kūriniais ir kitų romantizmo rašytojų kūryba.
Refleksija. Kas buvo sunkiausia? Ką dar turėčiau išmokti/pasikartoti? Kokios pagalbos
norėčiau iš mokytojo?
200 - 250 žodžių teksto rašymas ir jo
vertinimas
• Laikomasi trinarės struktūros (įžanga,
dėstymas, pabaiga).
• Lengvai išplečiamas dar viena dėstymo
pastraipa.
• Tinka lokaliems gebėjimams ugdyti ir tikrinti.
Literatūrinio ir samprotaujamojo rašinio 200 250 žodžių teksto Vertinimo normos, siūlomos
ugdymo procesui.
200 - 250 žodžių teksto vertinimo
tikslai ir būdai
Pagal vertinimo tikslus taikomi šie vertinimo tipai:
• Formuojamasis namų darbų vertinimas moko
analizuoti savo pasiekimus, sudaro galimybes
bendradarbiauti.
• Diagnostinis apklausos užduočių vertinimas. Juo
siekiama išsiaiškinti, ar pasiekti mokymosi uždaviniai, ir
numatyti tolesnius mokymo(si) žingsnius.
• Apibendrinamasis rašinių(500 - 600žodžių) vertinimas
taikomas siekiant patikrinti mokinio pasiekimus baigus
programą ar jos dalį.
Literatūrinės rašymo užduotys ir jų
vertinimas
•
•
•
•
•
•
Citatos interpretacija.
Teiginio pagrindimas.
Veikėjo paveikslo apibendrinimas.
Pateiktų sakinių pratęsimas.
Kūrinio apibendrinimas.
Mokinių rašinių analizė.
Citatos interpretacija
Pavyzdys. A. Mickevičius. Vėlinės. II dalis. Gyvenimo prasmės apmąstymas.
Tikslas: Tikslingai ir tinkamai remtis grožine literatūra, ją interpretuoti.
Užduotis: Vėlės sugrįžta su pamokymais gyviesiems. Jos kalba sentencijomis.
Pasirinkite vieną citatą ir paaiškinkite šiais žodžiais išreikštas mintis.
•
•
Kas šios žemės vargų nepatyrė,
Tas saldybių dangaus neragaus (vaikų situacija).
•
•
Kas nebuvo žmogum niekados,
Tam žmogus ir padėti negali (pono situacija).
•
•
Kas nepalietė žemės nė sykį,
Tam į dangų įeit nevalia (merginos situacija).
Užduotis skiriama kaip namų darbas. Taikomas formuojamasis vertinimas.
Literatūrinių užduočių pavyzdžiai (mokinių darbai), A pavyzdys.
Teiginio pagrindimas
Pavyzdys.
Tikslas: Patikrinti mokinių gebėjimą įrodyti teiginį, pateikti pavyzdžių iš nagrinėtų A.
Mickevičiaus kūrinių ir kitų romantizmo laikotarpio literatūros ir kultūrinio istorinio
konteksto.
Užduotis: Įrodykite pateiktą teiginį remdamiesi A. Mickevičiaus ir kitais romantizmo
autorių kūriniais. Apimtis 250 žodžių.
1. Romantinis herojus – savin pasinėręs individualistas, skausmingai išgyvenantis atotrūkį
tarp aukštų sielos polėkių ir tikrovės.
2. Menininkas, ypač poetas, geba poetine kalba išreikšti ne tik savo vidinį gyvenimą, bet
padeda atverti skaitytojui jo vidines gelmes.
3. Meilės jausmas patiriamas kaip dramatiška lemtis, skirta dar iki sielos įsikūnijimo
žemėje.
4. Kaip alternatyva moksliniam pasaulio ir žmogaus pažinimui iškeliamas intuityvus,
jausminis, savo patirtimi ir vaizduote paremtas pažinimas.
Taikomas diagnostinis vertinimas.
Literatūrinių užduočių pavyzdžiai (mokinių darbai), B pavyzdžiai.
Veikėjo paveikslo apibendrinimas
Pavyzdys.
Tema. V. Krėvės dramos ,,Skirgaila” veikėjų paveikslai ir jų kūrimo būdai.
Skirgaila – tragiškasis herojus? (Užduotis atliekama žodžiu).
1.
Kokioje istorinėje situacijoje tenka valdyti Skirgailai?
2.
Kokiais argumentais Skirgaila gina savo teisę spręsti kitų likimą ar teisina savo poelgius?
3.
Kokios aplinkybės neleidžia atsiskleisti Skirgailos gerumui ir jautrumui?
4.
Kokia vidinio žmogaus ir valdovo konflikto baigtis ir pasekmės?
5.
Kodėl Skirgailai sunku suderinti proto ir jausmo balsą?
6.
Kokia paskutinės scenos prasmė ir kaip ją galima interpretuoti?
Rašymo užduotis.
Tikslas: Patikrinti gebėjimą kurti argumentuotą tekstą.
Užduotys: Parašykite argumentuotą veikėjo paveikslo apibendrinimą. Jūsų tekstas turi
atsakyti į pateiktą klausimą.
Taikomas diagnostinis vertinimas.
Literatūrinių užduočių pavyzdžiai (mokinių darbai), C pavyzdys.
Kalbos sakymas ir vertinimas
Pavyzdys. Kalbėjimo užduotys (V. Krėvė. Skirgaila)
1. Kuo Ona Duonutė skiriasi nuo Ofelijos (Šekspyro Hamletas) ar Margaritos (Gėtės
Faustas)? Kas teigia jai stiprybės priešintis kunigaikščio valiai?
2. Kokios Hamleto ir Skirgailos ginamos vertybės verčia juos konfliktuoti su aplinka?
Vertinimo kriterijai:
• Kalbos struktūra (įžanga, dėstymas, pabaiga. Dalių siejimas).
• Turinys (temos atskleidimas, teiginių formulavimas ir argumentavimas).
• Kalbos vartojimas (tarimas, taisyklingumas).
• Santykis su adresatu.
• Rėmimasis kontekstu ir tekstu.
• Požiūrio atskleidimas.
Tikslas: Įvertinti sakomą kalbą ir mokytis struktūruoti tekstą.
Užduotis. Parašykite klausomos kalbos planą.
Taikomas formuojamasis vertinimas.
Pateiktų sakinių pratęsimas
Pavyzdys.
Tikslas: Patikrinti gebėjimą apibendrinti.
Užduotis: Pratęskite sakinius taip, kad mintis būtų išplėtota ir išsamiai
atskleista. Bus vertinamas ir raštingumas.
Apysakoje ,,Dėdės ir dėdienės“ rašytojas vaizduoja Mykoliuką kaip...
Kurdamas Severjos paveikslą Vaižgantas akcentuoja jos...
Vaižgantas apysakoje ,,Dėdės ir dėdienės” gilinasi į žmonių ...
Apysakoje ,,Dėdės ir dėdienės“ atskleisti tautinio charakterio bruožai
nulemti...
Literatūrinių užduočių pavyzdžiai (mokinių darbai), D pavyzdys.
Kūrinio apibendrinimas
Pavyzdys. V. Krėvė. Skirgaila (namų darbas)
PABAIKITE MINTĮ...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Krėvė vaizduoja išskirtinius žmones, kurie...
Didžiausiomis vertybėmis Skirgaila laiko...
Skirgailos dramatizmą lemia...
Skirgaila panašus į Šekspyro veikėją Hamletą ...
V. Krėvės dramoje Skirgaila atsispindi šios Renesanso epochos idėjos:
Vidiniai prieštaravimai yra neišvengiama veikėjų būsena, kadangi jie visi...
Mane sukrėtė scena, kai...
Supratau, kad maištaudamas žmogus gali...
Pamačiau, kad garbės ar pergalės troškimas verčia žmogų...
Aš manau, kad pagrindinė Skirgailos tragizmo priežastis yra jo...
V. Krėvė savo dramoje kelia klausimą...
Literatūrinių užduočių pavyzdžiai (mokinių darbai), E pavyzdys.
Refleksijos tikslai ir būdai
• Pokalbis apie užduoties naudingumą ir sunkumą.
• Įsivertinimas raštu.
• Ugdymo proceso organizavimo aptarimas
semestro ar mokslo metų pabaigoje.
Pavyzdys. Atsakykite į klausimus:
• Kokios darbo formos ir užduotys buvo naudingos?
• Kam konkrečiai norėtumėte skirti daugiau
dėmesio kitais mokslo metais?
Mokinių rašinių analizė
• Analizuojamas vienas rašinys. Aptariami jo
privalumai ir tobulinimo galimybės.
• Lyginami skirtingo tipo, bet ta pačia tema
parašyti rašiniai.
• Mokiniai, atsižvelgdami į klasės darbo patirtį,
tobulina savo rašinius.
• Rašinio taisymo vertinimas.
Kaip išmokyti parašyti gerą rašinį?
Turėti pakankamai daug susistemintų žinių ir gebėti
jas atrinkti ir pritaikyti konkrečiai temai.
Daug rašyti - tikslingos nedidelės apimties rašymo
užduotys padeda tobulėti ir ugdo visus gebėjimus.
Sudaryti galimybę mokytis vieniems iš kitų.
Vieną rašinio taisymo pamoką skirti tik vienam
dalykui aptarti.
Vertinti daromą mokinio pažangą, bet parodyti ir
realų pasiekimų lygį, nes egzaminą laikys visi...
Ačiū
Literatūra:
1. Vidurinio ugdymo bendrosios programos: kalbos. 2011
2. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa. 2011
3. Koženiauskienė R., Retorika: iškalbos stilistika. V.,1999.
4. Nauckūnaitė Z., Iškalbos mokymas. K., 2001.
5. Nauckūnaitė Z., Teksto komponavimas: rašymo procesas ir tekstų
tipai. V., 2002.
6. Ruseckienė L., Lietuvių literatūros mokymo metodika. V., 1988.
7. Ruseckienė L., Literatūros pedagogikos studijos. V.,2001.
8. Viešoji kalba mokykloje, sud. Navakauskas Č., V., 2012.
9. Vilūnas G., Literatūra ir pasaulėvoka, Teksto analizė mokykloje,
V.,1998.

similar documents