Fatih Yıldız - ICSG ISTANBUL 2015

Report
İSTANBUL
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSKİ’de Su Yönetimi Uygulamaları
Fatih YILDIZ
Daire Başkanı
10.05.2013
İSKİ
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı kanun
ile
kurulan
İSKİ,
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı, bağımsız bütçeli, kamu tüzel
kişiliğine haiz bir kuruluştur. İSKİ’nin kuruluş
amacı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin su ve
kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla
gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları
devralmak ve bir elden işletmek olarak
belirtilmiştir.
İSKİ'nin faaliyet alanı, coğrafi olarak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanı ile
sınırlıdır.
Ancak
şehrin
yararlandığı
su
kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetler,
Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları dışında da
olsa dahi, İSKİ tarafından yürütülür.
İSKİ’nin Görevleri
 İçme ve kullanma suyunu temin etmek,
 Kullanılmış suları uzaklaştırmak,
 Su kaynaklarını korumak.
İSKİ Hizmet Alanı
İSKİ’nin görev sahası batıda Kırklareli’den başlayarak doğuda Düzce sınırına kadar ulaşmıştır.
İstanbul dahil olmak üzere 6 il sınırları içerisinde görevlerini ifa etmektedir.
•
İSKİ’nin Eski Hizmet Alanı : 1.814 km2 (2004 öncesi)
•
İSKİ’nin Yeni Hizmet Alanı : 5.461 km2 (2004 sonrası, İstanbul İl Sınırlarının tamamı)
•
İSKİ’nin Yeni Hizmet Alanı : 9.271 km2 (İstanbul İl Sınırlarının Dışındaki Havzalar ile Birlikte)
2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile 1 İlçe, 14 belde ve 173 köy
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil
edilmiş ve İSKİ’nin hizmet alanına girmiştir.
İstanbul ve İSKİ ile İlgili İstatistiki Bilgiler










İstanbul Nüfusu
:13,854,740 (2012 TUİK verilerine göre)
Abone Sayısı
: 5,369,178
Toplam Hizmet Alanı
: 5.461km2
Su Şebeke Uzunluğu
: 17.424 km
Kanal Şebeke Uzunluğu
: 14.064 km
Su Kaynaklarının Verimi
: 1 milyar 353 milyon m3/yıl
Şehre Verilen Ortalama Su : 2.400.000 m3/gün
Su Depolarının Hacmi
: 1.435.580 m3
Bütçe (2013)
: 3 milyar 548 milyon TL
Yatırım (2013)
: 1 milyar 661 milyon TL
Su Sayaçları
TS EN 14154-1 Standartı, Bölüm 1 (Genel Özellikler),
3. Terimler ve tarifler,
3.1 Su sayacı (OIML R49-1:2000) kısmında
“Tanımlı çalışma koşulları aralığında, içinden geçen suyun hacmini sürekli olarak
ölçmek, hafızaya almak ve göstermek üzere tasarlanmış bir cihaz”
olarak tanımlanmıştır.
Su Sayaçları Muayene İstasyonu
Sayaç Hareketleri Şube Müdürlüğünde;
•
Muayene istasyonunda 10 adet sayaç muayene masası vardır.
•
Tesiste çapı 20 mm’den 250 mm’ye kadar olan sayaçların muayenesi
yapılmaktadır.
•
Günde ortalama 300 adet sayacın metrolojik muayenesi yapılabilmektedir.
Su Sayaçları Muayene İstasyonu
•
İdaremiz veya yüklenici firmalar tarafından alınan sayaçların testleri yapılmaktadır.
•
Abone itirazı sonucunda veya İdaremizce uygun görülen sayaçların metrolojik ve
mekanik muayenelerinin yapılmakta ve sonuçları online olarak sistemde
arşivlenmektedir.
•
İlgili birimler bu raporları görebilmektedir.
Su Sayaçları Muayene İstasyonu
2012 Yılı Faaliyetleri
Standart Dışı Sayaçlar (Hurda)
Adet
98.406
* 30 İşemri (10 Yılını Dolduran Sayaçlar)
Standart Sayaçlar
*
*
*
*
*
*
08
18
21
22
25
44
İşemri
İşemri
İşemri
İşemri
İşemri
İşemri
111.091
(Tesisat İptal)
(Sayaç Değiştirme)
(Donmuş Patlak Sayaçları Değiştirme)
(Borçtan Dolayi İptal)
(Sızdıran Sayaçları Değiştirme)
(Sayacı Sökme/Ambar Etme)
Sayacı Ölçüye Çıkarma
3.725
* 15 İş Emri (İtirazlı)
Atölye Sorgusu
44.378
* 27 İş Emri (İtirazlı)
TOPLAM
257.600
İSKİ’de Kullanılan Sayaçların Çaplarına Göre Adetleri
Çap (mm)
Adet
20
25
30
32
40
50
60
65
80
100
125 ~ 500
TOPLAM
4,705,471
13,687
20
8
6,686
1,621
1
47
302
1,464
162
4,729,469
AKILLI
ŞEBEKELER
Akıllı Şebeke Nedir?
Akıllı şebeke (smart grid) ifadesi ilk olarak elektrik
şebekeleri ile bilgisayar ve ağ teknolojisinin entegre
edilmesiyle elde edilen enerji yönetimi sistemlerine verilen
isim olarak literatüre girmiştir.
Su dağıtım sistemlerinde akıllı şebekeler ise şebekenin
dinamik modelinin oluşturularak yönetilebilir ve ölçülebilir dar
bölgelerin belirlenmesi, sistemin kalibrasyonunun sağlanması,
doğru işletme ekipmanlarının seçimi, şebekede kullanılan
ölçme ekipmanları ile şebekedeki debi ve basınç gibi hidrolik
verilerin uzaktan izlenmesi, alınan verilerin doğru yazılımlarla
sürekli analizlerinin yapılması, ortaya çıkan dağıtım ve tüketim
alışkanlıklarına göre kayıp ve kaçakların tespiti ile debi, basınç
ve enerji yönetimi optimizasyonu sağlayarak sürdürülebilir ve
verimli su yönetimi olarak izah edilebilir.
AKILLI ŞEBEKELERDE GENEL MİMARİ
İÇMESUYU SİSTEMİ
YBS
Müşteri
Sözleşme ve
Fatura
Bilgileri
C
B
S
(Nokta, Boru, Donatı)
BİNALAR
SCADA
DEBİMETRE BESLEME
ALANLARI(İzoleÖlçümBölgeleri-İÖB/DMA)
Hidrolik
Model
Entegrasyonu
İÇMESUYU YÖNETİMİ İZLEME VE KONTROL
SİSTEMİ
(Desktop ve GeoWEB)
Debimetre
ÖlçümDeğer
leri
M
O
D
E
L
Abone Bilgi Sistemi Yönetimi ve Bina Eşleştirme
SCADA Sistemi Hakkında Genel Bilgiler
SCADA Sistemi Hakkında Genel Bilgiler
CBS Üzerinde İzole Ölçüm Bölgelerinin Oluşturulması
Debimetre Besleme Bölgeleri Bazında Kayıp/Kaçak Oranının Takip Edilmesi
Debimetre ID : FE0305
- Debimetre ile Ölçülen Debi
: 140.226 m3/ay
- Faturalanan Tüketim
: 101.457 m3/ay
- Ölçülen ama Faturalanmayan T. : 2.681 m3/ay
Su Kayıp-Kaçağı : 36.088 m3/ay (%26)
FE0305
İSKİ’DE SAYAÇ OKUMA
UYGULAMALARI
El Terminalleri İle Online Sayaç Okuma Projesi
İSKİ; abonelerinin su sayaçlarını mobil el terminalleri ile okuyarak faturalarını
abonelere bırakmaktadır. Bu okuma işlemleri 2008 yılından itibaren online sayaç okuma
hizmeti olarak sürdürülmektedir.
El Terminalleri İle Online Sayaç Okuma Projesi
Online sayaç okuma işlemi sırasında mobil el terminali ile
sahada girilen bilgiler merkezdeki sunuculara GSM şebekeleri üzerinden
3G/EDGE GPRS bağlantıları kullanılarak web servisleri aracılığı ile
iletilir,
El Terminalleri İle Online Sayaç Okuma Projesi
Merkezde anlık olarak güncel değerler ile fatura hesaplanır ve
faturalandırılmış veriler mobil el terminaline geri gönderilir.
El Terminalleri İle Online Sayaç Okuma Projesi
Mobil el terminali gelen verileri uygun şekilde düzenler, Bluetooth
üzerinden termal yazıcıya iletir ve fatura basılır.
El Terminalleri İle Online Sayaç Okuma Projesi
2011 Temmuz ayında yapılan sözleşmeye göre el terminalleri ile sayaç
okuma işlemlerinin İSKİ’ye maliyeti fatura başına yaklaşık 0,20 – 0,25 TL’dir.
Eğer sayaç okuma işlemi uzaktan yapılarak faturalar PTT aracılığı ile
abonelere gönderilirse, bunun maliyeti fatura başına 1,15 TL olacaktır.
TL
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1,15
0,20
El
Uzaktan
Terminalleri Sayaç Okuma
İle
İle
100 Adet 100 mm Çaplı Sayaç Projesi
Yüksek tüketimli abonelerin tüketimi, toplam tüketiminin yaklaşık %20 ’
sini teşkil etmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından akıllı şebekeler konusunda pilot proje
olarak, İstanbul genelinde uzaktan otomatik okumalı 100 adet 100 mm çapında
soğuk su sayacı ile ilgili çalışma başlatılmıştır.
Sayaçlar, üzerine monte edilen Elektronik Endeks Algılama Modülleri ile
elde ettiği verileri depolayarak, GPRS modemler vasıtası ile idareye
gönderebilecek veya idareden gelen komutları uygulayabilecektir.
100 Adet 100 mm Çaplı Sayaç Projesi
Modüller aynı zamanda ters akışı algılayıp alarm verebilecek, GPRS
veya GSM kısa mesaj servisi ile idareyi uyarabilecek yapıda olacaktır.
Bu projede, toplanan veriler sayesinde artan talepleri ve eğilimleri fark
ederek abonelerin tüketim profillerinin tespiti ve geleceğe yönelik planlar
yapılması, kayıp ve kaçak su kullanımı, ters tüketim, aşırı tüketim ve sızıntı
durumlarında anında tespit yapılması amaçlanmıştır.
Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları
İSKİ, kartlı sayaç uygulamasına 1999 yılında başlamıştır. Uygulamaya ilk olarak; oteller, restoranlar, özel okullar,
özel hastaneler, iş hanları, tek sayaçtan su kullanan apartmanlar ve sitelerde başlanmıştır. 2003 yılından itibaren de;
başta okullar, vergi daireleri ve vakıflar olmak üzere resmi dairelerde de kartlı sayaç uygulaması başlamıştır.
Abonelerin su kullanım miktarlarının hesaplanması ve kullanım bedelinin peşin olarak ödenmesi esasına dayanan
sistemdir. Aboneler 7 gün 24 saat diledikleri kadar su alabilir ve kullanımlarını sürekli olarak takip edebilirler.
Kart sayaca okutulduğu zaman kartta yüklenmiş olan bu krediler sayaca aktarılmış olur. Kredi bittiğinde sayaç
otomatik olarak vanayı kapatır ve suyu keser.
Ön Ödemeli Akıllı Kartlı Su Sayaçları
Ön ödemeli sayaçlarda kredi
yüklemeleri, genelde belediyelerin
kurduğu kredi yükleme noktalarında
(KİOSK) gerçekleştirilir.
İSKİ’de şube bahçelerinde yer alan
KİOSK lardan, yetkili ödeme
merkezlerinden ve fatura vizyon
merkezlerinden kredi yüklemesi
yapılabilmektedir.
Ayrıca anlaşmalı banka şubelerinden
de kredi yüklenebilmektedir.
SAYKOM
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SAYAÇLAR KOMİSYONUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; elektrik, su ve gaz sayaçları ile ilgili olarak yapılacak düzenleme
ve uygulamalar konusunda çalışmalara alt yapı oluşturacak komisyonun oluşturulması ve bunun
çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; elektrik, su ve gaz sayaçları ile ilgili mevzuat ve uygulamalar konusunda
karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ilişkin yapılacak çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşları ile
sektör temsilcilerinden oluşan Sayaçlar Komisyonu (SAYKOM)’un kurulması ile çalışma usul ve
esasları kapsar.
SAYKOM’un görevleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Sektördeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
b) Sektörde karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunmak,
c) Hazırlanacak mevzuat hakkında görüş alışverişinde bulunmak.
SAYKOM’u oluşturan üyeler
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KURULUŞ
ÜYE
Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü
3
Sanayi Genel Müdürlüğü
1
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
1
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
1
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Metroloji Enstitüsü
1
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ortak Kriterler Test Merkezi
1
Türk Standartları Enstitüsü
1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
2
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
1
Üniversiteleri temsilen
1
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
2
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
1
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği
2
Ölçüm Sanayicileri ve İşadamları Derneği
1
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği
2
İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. (UGETAM)
1
Sayaçların uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösteren her ulusal onaylanmış kuruluşu temsilen 1
Sayaç imal eden her yerli firmayı temsilen
1
Sayaç ithal eden firmalarca ayrı ayrı her sektör için
1
TEŞEKKÜR EDERİZ
İSKİ
Genel Müdürlüğü

similar documents