Muhammet Ali Altun - Trabzon Liman Başkanlığı

Report
BALIKÇILIK MEVZUAT
UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUN
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Muhammet Ali ALTUN
Su Ürünleri Mühendisi
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
1
İl Müdürlüğümüzün Faaliyet Alanı
 Görev alanımız olan Giresun İl sınırı ile Rize il
sınırı arasında kalan yaklaşık 110 km’lik sahil
şeridinde karadan ve denizden
denetimlerimiz sürdürülmektedir
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
2
Denetim
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
3
İl Müdürlüğümüzde yapılanma
 Su Ürünleri faaliyetleri İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde Hayvan
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube
Müdürlüğünün çatısı altında Su Ürünleri
Biriminde; 2 Su Ürünleri Mühendisi, 1 Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisi, 1 Memur
(Ruhsatlandırma İşlemleri) ile yürütülmektedir.
İl genelinde 8 su ürünleri Mühendisi görev
yapmaktadır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
4
Su ürünleri biriminin yürüttüğü faaliyetler






Ruhsat işlemleri
Kurum Görüşleri (HES , Tarım dışı tahsis)
UKİP(Ulusal Kalıntı İzleme Programı)
Su Kirliliği
AB Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliği izleme Direktifi
Avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde Ağır metal
izleme
 Av verileri İzleme faaliyetleri
 Avcılık denetimleri ve Koruma kontrol faaliyetleri
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
5
Su ürünleri biriminin yürüttüğü faaliyetler




Su Ürünleri İşleme Tesisleri Onayı
Avcılık Gemilerinin Hijyen Denetimleri
Balıkçı Barınakları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
6
Ruhsatlandırma Faaliyetleri
 Ruhsatlandırma faaliyetleri
 Balıkçı Gemileri için Su Ürünleri Ruhsat
Teskeresi Düzenlenmesi
 Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat
Teskeresi
 Amatör Balıkçı Belgesi Olmak üzere 3 başlıkta
değerlendirilebilir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
7
Ruhsat teskeresi sayıları
 Müdürlüğümüzce ruhsatlandırılmış 1154 adet
balıkçı gemisi,4408 Gerçek kişiler için ruhsat
teskeresi 3310 adet de Amatör Balıkçı Belgesi
bulunmaktadır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
8
 2013 yılı içerisinde 513 Balıkçı Gemisi Ruhsat
Teskeresi vize işlemi yapılırken;866 yeni
Gerçek kişiler için ruhsat teskeresi ;850
Amatör Balıkçı Belgesi düzenlenmiştir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
9
Mevuzat
Yasal Durum
22 Mart 1971 tarihinde yayımlanan 1380 Sayılı
Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden
yayımlanan
– Su Ürünleri Yönetmeliği,
– Balıkçı Barınakları Yönetmeliği,
– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği,
– Ticari ve Amatör Su Ürünleri Tebliğleri,
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
10
Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi alınma usulü
 Tüzel kişiler ve balıkçı gemileri için düzenlenen
ruhsat tezkerelerinin süresi iki yıl, gerçek
kişiler için düzenlenen ruhsat tezkerelerinin
süresi ise beş yıldır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
11
Ruhsat teskeresi düzenlenme usulü
 Bu süre ilgililerin müracaatı üzerine, ortak ise
ortak olduğu su ürünleri kooperatif veya
birliğinden, ortak değil ise kendilerine en yakın su
ürünleri kooperatif veya birliğinden, il sınırları
içerisinde su ürünleri kooperatif veya birliğinin
bulunmaması
durumunda,
il veya
ilçe
müdürlüklerinden su ürünleri istihsali yaptıklarını
gösterir belge getirmeleri kaydıyla verildiği
valilikçe vize edilerek tüzel kişiler ve balıkçı
gemileri için ikişer, gerçek kişiler için beşer yıllık
sürelerle uzatılır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
12
 Denizde su ürünleri istihsalinde bulunacak
balıkçı gemilerinin ruhsatlandırılmasında
Denize Elverişlilik Belgesi veya Tonilato
Belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
13
Balıkçı Gemisi Ruhsat iptali
 Süresinin sona erdiği tarihten itibaren üç yıl
boyunca vize işlemi yapılmayan ruhsat
tezkereleri iptal edilir. Ruhsat tezkeresinin
kaybında, ilan vermek suretiyle yenisi
alınabilir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
14
Tebliğ
 Su ürünleri avcılığını düzenlemek üzere, sağlık,
memleket ekonomisi, seyrüsefer, su kirliliği,
istihsal yerleri, mevsimler, zamanlar, istihsal
vasıtaları, avlanma yöntemleri, su ürünlerinin
cinsleri, ağırlıkları ve büyüklükleri yönünden
yasak, sınırlama ve yükümlülükler Bakanlıkça
belirlenerek, tebliğ şeklinde Resmi Gazete’de
ilan edilir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
15
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
16
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
17
Tarım Bakanlığı tarafından çıkarılan son
Tebliğler
Denizlerde ve İç sularda Ticarî Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen 01.09.2012/31.08.2016 Av
Dönemine Ait 3/1 Numaralı Tebliğ
Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen
3/2 Numaralı Tebliğ (01.09.2012/31.08.2016
tarihleri arasında geçerli)
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
18
Genel Av Yasakları
 — Tüm denizlerde 15 Nisan - 31 Ağustos
tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri
avcılığı, trol avcılığına açık tüm karasularımızda
ise 15 Nisan – 15 Eylül tarihleri arasında trol
ağları ile su ürünleri avcılığı yasaklanmıştır.
Ancak, 12 kulaç derinliğe kadar olan fanyalı ve
fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel
bulunmayan, alamana (Voli ) ağları ile dönem
boyu avcılık yapılması serbesttir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
19
 Karasularımızda; gırgır ağları ile kıyıdan
itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık
yapılması yasaktır.
 Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha
fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır.
Ancak ton balığı türlerinin [orkinos, yazılı
orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos
(tulina)] avcılığında kullanılan gırgır ağları bu
kapsam dışındadır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
20
 1 Mayıs – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna
ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Dalma,
sepet ve her türlü tuzak yöntemleri ile deniz
salyangozu
avcılığı
dönem
boyunca
serbesttir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
21
 Algarna ile sahilden itibaren 500 metre mesafe
içerisinde istihsal yapılamaz
 İstihsalinin, gün doğumu ile gün batımı
arasında yapılması zorunludur.
 İstihsalinde gemide birden fazla algarna
bulundurulamaz ve kullanılamaz.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
22
 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında kalkan
avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile
kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Av
yasağından önce avlanarak İl ve İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine stok
tespiti yaptırılan kalkan balıklarının, yasağın
başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde
pazarlanması zorunludur.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
23
 1 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ağ
dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile
palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 –
31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile
palamut avcılığı serbesttir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
24
 Su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat)
misina ağları, multimonofilament (çoklu tek
kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların
kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde,
balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek
yerlerinde bulunması yasaktır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
25
 Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan
Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda
her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
26
 Karadeniz’de her türlü trol avcılığının
yasaklandığı yerler ile Marmara Denizi, Ege
Denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su
ürünleri avcılığı yasaktır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
27
 Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma
araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat
kod numarasını gösterir bilginin yer alması
zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma
aracının görülebilir bir yerine takılacak bir
plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve
okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
28
 Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan
su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun
satışı, nakli ve imalatta kullanılması ile
avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal
yerlerinde her türlü av malzemeleri, teçhizat,
alet, edevat ve yemlerle takımların
bulundurulması yasaktır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
29
 Genel av yasağı uygulandığı 15 Nisan-1Eylül
tarihleri arasındaki dönemde, 3/1 Numaralı
Tebliğin hükümlerine göre; izin alarak avcılık
faaliyetinde bulunacak balıkçı gemileri ile
ruhsat kodu (C) ve (D) olan küçük balıkçı
gemilerinin indirimli akaryakıt uygulamasından
faydalanılabilmesi için “Gemileri için Genel Av
Yasağı Döneminde Özel Tüketim Vergisi
İndirilmiş Yakıt Belgesi” (ÖTV’siz Akaryakıt
Belgesi) alınmasının zorunludur.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
30
Nakil Belgesi
 Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde
edilen
su
ürünlerinin,
karaya
çıkış
noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı
yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali,
soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde
ek- 8’de yer alan “Nakil Belgesi”nin alınması
zorunludur.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
31
Nakil belgesi
 50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri için
nakil belgesi aranmaz
 Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından
düzenlenir. Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme
yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı
kalmak şartıyla su ürünleri kooperatif, birlik
veya üst birliklerine verebilir.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
32
SEYİR DEFTERİ
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
33
Nakil Belgesi
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
34
Balıkçı Gemilerinin Geri alınması
 Bakanlığımız 2 yıldır sürdürülebilir balıkçılık ve
kaynakların korunması için Balıkçı Gemileri
sahiplerini balıkçı gemilerini filo dışına
çıkarmaları halinde destekleme yapmaya
başladı.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
35
Destek miktarları
Sıra
No
Gemi Boyu(m)
Bir Metresi için ödenecek destek miktarı
1
10-20
10.000
2
21-30
15.000
3
31-34
20.000
4
35-45
30.000
5
46 ve üzeri
35.000
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
36
TEŞEKKÜRLER
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
37

similar documents