YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Report
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ
YÖNETMELİĞİ
1
İÇİNDEKİLER
1. Mevcut Durum ve Yapılması Gereken
2. Kanuni Dayanak
3. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
MEVCUT DURUM
• Ülkemizde su kaynaklarının ekolojik ve kimyasal
durumları ile alakalı yeterli izleme verileri
bulunmamaktadır.
• Fiziko-kimyasal parametreler ile ilgili izleme
neticeleri kısmen bulunmaktadır.
• Öncelikli maddeler, mikro kirleticiler ve biyolojik
kalite elementleri ile alakalı izleme neticeleri
bulunmamaktadır.
MEVCUT DURUM
Bu durum;
 Sucul çevre ve insan sağlığını korumak maksadıyla
su kaynaklarında alınacak koruma ve iyileştirme
tedbirlerinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır.
 Su kaynaklarının kalite yönetimi açısından karar alma
süreçlerinde sürdürülebilir olmayan uygulamalara
sebebiyet vermektedir.
MEVCUT DURUM
Ülkemizde:
• Su kaynaklarının korunmasında uygulanan en önemli yönetmelik
olan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile;
– deşarj standartları teknolojik bazlı verilmekte ve
– her su kütlesi aynı kabul edilerek aynı deşarj standartları geçerli
sayılmaktadır.
5
YAPILMASI GEREKEN
Her su kaynağı için;
• Çevresel Hedeflerin (genel kimyasal, fiziko-kimyasal, biyolojik,
hidromorfolojik kalite elementleri kapsayan) ortaya konulması,
• Çevresel Kalite Standartlarının(alıcı ortam standartları) ve
Çevresel Hedeflerin belirlenmesi ve bu standartların yasal
düzenlemeler içerisinde yer alması,
• Su kaynaklarının sınıflandırılması,
• Su Kaynaklarının korunmasında alıcı ortam standartlarının yani
Çevresel Kalite Standartlarının göz önüne alınması,
• Alıcı ortam bazlı deşarj standartlarının uygulanması,
• Sucul canlılara ve insan sağlığına etki eden madde veya madde
gruplarının ülkemiz sathında belirlenmesi ve alıcı su ortamlarında
bunların azaltımına yönelik gerekli tedbirlerin alınması
• Yasal düzenlemelerde ve sınıflandırmada kullanılacak araçların ve
metodolojilerin belirlenmesi
gerekmektedir.
YAPILMASI GEREKEN
Su kaynaklarının
– bütünleşik olarak tek elden yönetilmesi
– bütün kurum ve kuruluşların koordinasyon ve
işbirliği içerisinde ortak bir plan ve strateji
çerçevesinde hareket etmelerinin sağlanması,
gerekmektedir.
KANUNİ DAYANAK
645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile;
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında
• Su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin politikaları
belirlemek,
• Su yönetiminin ulusal ve uluslararası düzeyde koordinasyonunu sağlamak,
• Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri değerlendirmek, güncellemek ve
uygulamaların takibini yapmak
• Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve
alıcı ortam standartlarını belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek,
bulunmaktadır.
8
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
(RG 30.11.2012 Tarih – 28483 Sayı)
 645 sayılı KHK ile SYGM’ye verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen,
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği hazırlanmıştır.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2000/60/EC Sayılı Su Çerçeve Direktifi
(SÇD) ile 2008/105/EC sayılı Çevresel Kalite Standardı Direktifi (ÇKSD)’nin su
kalitesi ile alakalı olan hususları hazırlanan Yönetmelik içerisine alınmıştır.
SÇD
SÇD’nin yüzeysel suların kalite ve
sınıflandırılması ile su kütlelerinde
çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin
hususları ile birlikte tüm sularda iyi su
durumuna ulaşmak için gerekli esasları
Yönetmelik içerisinde ele alınmıştır.
ÇKSD
Çevresel kalite standartları ile alakalı hususları
ile Eklerinden EK-1: Öncelikli Maddeler ve Spesifik
Kirleticiler İçin ÇKS- 33 Adet, Ek-2: SÇD’nin EK10’unu değiştiren EK- 33 Adet ve EK 3: Öncelikli
Maddeler veya Öncelikli Tehlikeli Maddeler Listesi11 Adet (Gözden geçirilmeye tabii, tanımlanması
muhtemel maddeler
hazırlanan Yönetmelik
içerisinde ele alınmıştır.
Müzakere Pozisyon Belgesi’nde çevresel kalite
standartlarının (ÇKS) belirlenmesi için 2015 yılı
son tarih olarak verilmiştir.
9
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
(RG 30.11.2012 Tarih – 28483 Sayı)
Yönetmelik ile;
Yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve
hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve
miktarının izlenmesinin sağlanması, bu suların kullanım maksatlarının
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma-kullanma dengesi
de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için
alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş
sularını kapsamaktadır.
10
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelikte;
 Yüzeysel su kalitesinin korunmasına dair ilke ve esaslar
Alıcı su ortamlarının korunması
o ÇŞB ve GTHB
 Hassas su alanları/bölgelerin belirlenmesi
o GTHB
Yüzeysel su kütlelerinde baskı ve etkilerin değerlendirilmesi
Çevresel hedeflerin belirlenmesi
Çevresel kalite standartlarının belirlenmesi
Referans su kütlesi
Yüzeysel suların sınıflandırılması
İzleme verilerinin değerlendirilmesi
Trofik seviye belirlenmesi
Kirliliğin önlenmesi
Su kalitesi yönetimi için tedbirler programı
Koruma bölgeleri
İzleme
başlıkları ele alınmaktadır.
11
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik ile temel olarak tüm su kaynaklarının korunması
maksadıyla;
Kirletici kaynakların belirlenmesi (baskı-etki),
 ÇKS’lerin belirlenmesi,
 Kalite sınıflandırmasının yapılması,
 Biyolojik- hidromorfolojik izlemenin gerçekleştirilmesi,
 Hassas alanlara özel şartların ortaya konulması,
 EKO’ların hesaplanması ve
 Çevresel hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için alınacak
tedbirlerin bir program dahilinde belirlenmesi,
yönünde usül ve esaslar belirlenmiştir.

12
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
Yönetmelik içerisinde 8 adet ek bulunmaktadır.








EK-1 Yüzeysel Su Kütlelerinde Baskı ve Etkilerin Değerlendirilmesi
EK-2 Yüzeysel Su Kütlelerinin Kalite Durum Sınıflandırması: Bu bölümde
sınıflandırmanın nasıl yapılacağı, hangi veri değerlendirme yöntemlerinin
kullanılacağı tablo ve şemalarla açıklanmıştır.
EK-3 Yüzeysel Su Kütlelerinde Korunan Alanlar: Korunan alanlar sıralanmıştır.
EK-4 Yüzeysel Su Kütlelerinde Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi:
ÇKS’ler belirlenirken kullanılacak güvenlik faktörleri ile ÇKS Direktifi’nde yer
alan öncelikli tehlikeli kirletici madde listesi verilmiştir.
EK-5 Yüzeysel Su Kütlelerinde Bazı Parametreler İçin Çevresel Kalite
Standartları ve Kullanım Maksatları: ÇKS’ler belirlenen kadar (2015) izlenmesi
gereken parametreler ve limit değerleri verilmiştir.
EK-6 Yüzeysel Su Kütlelerinin İzleme Tabloları: İzlenecek parametreler ve
sıklıkları göller, nehirler ve kıyı ve geçiş suları için tablolar halinde verilmiştir.
EK-7 Yüzeysel Su Kütlelerinin Trofik Seviyeleri: Göl, gölet ve baraj göllerinde
trofik sınıflandırma sistemi ile kıyı ve geçiş sularındaki ötrofikasyon kriterleri
verilmiştir.
EK-8 Yüzeysel Su Kütlelerinde Karışım Bölgeleri: Basit yaklaşıma göre karışım
bölgesi tarif edilmiştir.
13
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
-Yönetmelik konuları bazında belirlenmiş görev dağılımları ve süreçleri
14
15
16
YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ
YÖNETMELİĞİ


Yönetmelik ile, 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi’nin su
kalitesi ve sınıflandırma ile alakalı bölümleri ile 2008/105/EC
sayılı Çevresel Kalite Standardı Direktifi’nin bir kısmının
ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışması tamamlanmış
olmaktadır.
ÇKS’ler Bakanlığımızca belirlendikten sonra, alıcı su
ortamlarında
ÇKS bazlı deşarj standartları Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir.
17
ARZ EDERİM….

similar documents