SU VE KANALİZASYON PROJE HAZIRLAMA VE İZLEME KABUL

Report
DR.AHMET HAMDİ
ORHAN
YÜKSEK MÜHENDİS
YYÜ MÜH.MİM. ÖĞRETİM
ÜYESİ
mail:[email protected]ü.edu.tr









A.KAPSAM
1. Konu
İdarece ihale suretiyle veya emanet usulü ile yaptırılan içme suyu,
kanalizasyon, elektrik tesisleriyle tüm yapı tesislerinin geçici ve kesin
kabullerine ilişkin işlemleri kapsar.
2.Kabuller için Müracaat sekli ve ön Hazırlık
İşin geçici ve kesin kabule hazır olduğu, müteahhidin bas vurması üzerine
Daire Başkanlığı, Bölge Müdürlüğü ve müstakil kontrol örgütünce tespit
edilerek yazı ile idareye bildirilir.
Kontrol, müteahhit veya vekilinin katılmasıyla ( yoksa gıyabında ) tesisin
durumu inceleyerek kabule hazır olup olmadığını, hazır ise bu duruma en
son hangi tarihte getirildiğini tespit eder, bunu bir raporla idareye bildirir.
Tesisin kabulü hazır olabilmesi, taahhüt konusuna giren islerin tümünün
sözleşme ve eklerine, tasdikli projelerine ve bu hususta yürürlükteki tüzük,
şartname ve yönetmeliklere tamamen uygun bir şekilde yapılmış
olduğunun belirlenmesiyle kabirdir.
Geçici kabul teklifinin yapılabilmesi için, özürlü ve eksik islerin isletmeyi ve
yapılan isten emniyetle yararlanmayı hiç bir nedenle engellememesi ve
tutarının toplam ihale bedelinin % 5’ni asmaması gereklidir.
Müteahhit kabulle ilgili araç ve gereçlerle inceleme ve deney imkanlarını
kabul heyetinin emrine vermekle yükümlüdür.








3.Kabul Heyetlerinin Kuruluş Esasları
Geçici ve kesin kabul heyetleri aşağıdaki sebillerde kurulur.
İdarece yaptırılan islerin kabulü; İdarece görevlendirilen
elemanlardan kurulu heyet tarafından yapılır. Müteahhit veya vekili
kabul heyetine katılır. Heyet üyelerinden İdarece uygun göreceği
Mühendis ve Mimar kabul heyetine Başkanlık eder. Bir inşaatın
ataşman ve benzeri tutanaklarından imzası bulunan kontrol
mühendisi veya mimarı kabul heyetine üye olamaz.
Su isletmesi İdaresince , Ortak İdareler veya diğer kuruluşlar adına
yaptırılan içme suyu, kanalizasyon , yapı elektrik tesislerinin kabulü;
İdarece görevlendirilecek elemanla, ilgili Ortak İdare temsilcilerinden
kurulu bir heyet tarafından yapılır. Müteahhit veya vekili kabul
heyetine başkanlık eder.
( Şişeleme Tesislerinin geçici ve kesin kabullerine Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığından), Elektrik tesislerinin geçici ve kesin
kabullerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından temsilci istenir.
4.Kabul Gününün Tespiti ve Kabul Heyetlerinin Görevlendirilmesi
Tesisin kabule hazır olduğunun Kontrol Teşkilatı tarafından İdareye
bildirilmesi üzere kabul heyeti teşkil edilecektir. Kabul günü tespit
edilir. Bu durum ilgili kuruluşlara, kontrol örgütüne ve müteahhide,
temsilcilerinin kabul tarihinde is yerinde bulundurulması bildirilir.
Su İdaresi kabul heyetlerinde mühendis ve mimar kademesinde
elemanlar temsil eder.












Üyelerden is yerinde bulunmayacak olanların, gerekçeleri ile birliğe, kabul
tarihinden İdarenin haber vermeleri gereklidir.
Davet edildiği halde müteahiddin veya vekilinin kabule katılması kabulün
yapılmasına engel teşkil etmez.
5.Kabul Heyetinin Toplanmaması
Herhangi bir nedenle, tespit olunan tarihten itibaren iki gün içinde kabul
heyeti tam olarak toplanamazsa, heyet başkanı durumu İdareye telefonla
bildirir ve verilecek talimata göre gereği yapılır.
6.Kabul Tutanaklarının düzenlenmesi, İmzası Tasdiki ve müteahhide Tebliği
Kabulden sonra heyet, aşağıda belirtilen biçimde tutanakları düzenler ve
bunları yazılı olarak Su İdaresi ile ilgili birimine teslim eder.
Kabul heyetince düzenlenen tutanaklar Su İdaresinin onaylanmadan geçerli
sayılmaz.
Kabul tutanaklarının onaya sunulabilmesi için heyet Başkanının da içinde
bulunduğu çoğunlugun kabulü uygun bulmuş olması gereklidir.
Kabul tutanaklarına karsı olan üyelerin, bu tutanakları itirazı kayıtla imza
etmeleri ve katılmadıkları hususları da ayrı bir rapor halinde gerekçeleriyle
birlikte belirlemeleri ve bu raporu tutanakları eklemeleri zorunludur.
Çoğunluğun kabulü uygun bulmaması halinde tasdik makamı isterse isi
yeniden inceletebilir. Diğer taraftan Müteahhit yeni bir kabul heyetinin
gönderilmesi isteyebilir.i Ancak; İdare bu heyeti gönderip göndermemekte
serbesttir.
Kabule katılıp tutanakları imzadan kaçınan üye hakkında kabul heyeti ek bir
tutanak düzenler.
Heyet tarafından tutanaklar hakkındaki kararı tutanaklarla birlikte gereği için
ilgililere tebliğ edilir.







B.GEÇİCİ KABUL İŞLEMİ
7.Geçici Kabule Başlama
Kabul İşlemine Yönetmelik ve Genel Hükümler kısmında belirtildiği gibi
geçici kabul heyeti, karalaştırılan günde iş yerinde ilk toplantısını yapar.
Bu toplantıda, kabulde göz önünde bulundurulması gereken proje,
sözleşme ve ekleri, diğer evrakla birlikte gözden geçirilir. Muayene ve
deneylerde kullanılacak işçi, araç ve gereçlerin var olup olmadığını
araştırılır. Eksikse müteahhide tamamlattırılır. Elektrik işlemleri kabulden
önce hava hattı ve şebekelere cereyan verileceği hususunun radyo ile
veya yöresinde ilan edilip edilmediği gözden geçirilir. Aksi halde gerekli
tedbir alınır.
8.Geçici Kabulün Yapılması
Heyet, tasdikli proje çerçevesinde yapılmış olan tesis ve inşaatın
sözleşme ve ekleri gereğince, Müteahhit tarafından yapılan isleri ve
sağlanan gereçleri, gerektiğinde idare tarafından verilen gereç ve varsa
isleri, isin sahibini ilgilendiren hususları inceler, kullanılan gereçlerin
orijinal faturaları, fabrika deney protokolleri ve gerekli görülen bilgiler,
ilgililerce kabul heyetine verilir.
İşlerin geçici kabule uygun olabilmesi, o isin tümünün sözleşme ve
eklerine, tasdikli projelerine, bu konuda yürürlükte olan şartname ve
yönetmeliklere, tekniğin genel kurallarına uygun olarak yapılmış
olduğunun tespitiyle mümkündür.
Ancak; isletmeyi ve yapılan islerden emniyetle yararlanmayı hiç bir
şekilde bozmayacak bazı özür ve eksiklikler heyet tarafından uygun
görülen süre içinde giderilmek kaydıyla kabul yapılabilir. Özürlü ve eksik
islerin sözleşme birim fiyat ve rayiçleriyle hesaplanacak tutarının isin
toplam ihale bedelinin % 5 ‘
















ni geçmemesi gerekir. Esasa taalluk eden veya emniyet yönünden önem taşıyan veya
emniyet yönünden önem taşıyan kusur ve noksanlar % 5’i geçmeseler dahi kabulün
yapılması engelleyen nedenlerden sayılır.
İncelemeler sonunda tespit edilen özür ve eksiklikler ve yetersiz islerin dökümü tutanaklara
geçirilir.
9.Geçici Kabul Tutanakların Düzenlenmesi
Geçici kabul heyeti yaptığı inceleme ve muayeneler sonunda kabulün yapılabileceği kanısına
vardığı takdirde ekli örneklere uygun olarak geçici kabul tutanağını ( en az beş nüsha olarak
) düzenler.
Tutanağın özür ve eksikler sayfasının düzenlenmesinde aşağıdaki sıraya uyulur.
9.1.Müteahhidi ilgilendiren Hususlar
a.Giderilecek Özür ve Eksiklikleri
Yapılan inceleme sonunda projesine uymayan, eksik bırakılmış ve yapılması gerekli görülen
isler, nitelik bakımından yetersiz görülüp onarılması istenen isler ve müteahhit tarafından
sağlanmış gereçlerde görülen özür ve eksikliklerle bunların ne biçimde düzeltileceği, tek tek
açıklanarak belirtilir.
Sözleşme birim fiyatlarından da yaralanılarak her kalem is için para kesintileri tespit edilir.
Bu bölümün toplamı, toplam ihale bedelinin % 5’nin hesabına esas olacak miktardır.
b.Nefaset Farkı Kesilecek isler
Esasa taalluk etmeyip onarılması gerekli görülmeyen kötü, özürlü ve nefis olmayan isler bu
bölüme yazılır.
Bunlara ait nefaset farkı bedellerinin tespiti, kesin kabul heyetine bırakılır.
c.Müteahidde Yaptırılacak İsler
Yapılmış herhangi bir tesis parçasını tamamlayıcı nitelikte olan veya emniyeti gerektiren
hususlarda heyetçe yapılması zorunlu ve gerekli görülen yeni isler bu bölümde belirtilir.
Ancak; yaptırılacak bu isler müteahhide yeni bir is verme anlamında olmaz.







9.2.İdareye Ait Eksiklikler
Heyet, idarece verilip, müteahhit tarafından monte
edilen gereçlerin projedeki miktar ve karakteristiğe
uygun olup olmadığını inceler, bu konudaki eksiklikleri
ve isin tamamlanması için verilmesi gereken ek ve
yedek gereç miktarını bu bölümde belirtir.
İdareye ait eksikliklerden müteahhit sorumlu
tutulamaz.
9.3. İş Sahibine Ait Eksiklikler
İşin sahibi idare veya diğer kuruluşlara ait tesis ve
işletme, yönetim eksiklikleri bu bölüme yazılır ve
bunların giderilmesinden işin sahibi sorumlu tutulur.
9.4.Özürlü ve Eksik işlerin Bitirilme Süresi
Tutanağın bu bölümünde özür ve eksikliklerin
giderilme süreleri belirtilir. Süre başlangıcı ( aykırı bir
hüküm olmadıkça ) tutanakların tasdiklenip
müteahhide tebliğ edildiği tasdike engel özür ve eksik
bulunduğunda bunların listesinin müteahhide
gönderildiği tarih olarak alınır.










9.5.Tavsiyeler
Tesisin emniyetle isletilmesi ve uzun ömürlü olması için alınması
gereken tedbirler bu bölüme yazılır. Ancak, bu tavsiyeler
yükleniciye yeni bir is verme anlamında olamaz.
10.Kısmi Geçici Kabul
Tesisin tümü bitirilmeden, ( Mukavelesinde bulunması veya
bitirilen kısımların isletmeye açılması zorunluluğunun idarenin
lüzum ve uygun görmesi halinde ) biten kısımlarının kısmi geçici
kabulü yapılabilir. Kısmi geçici kabul de kabul esaslarına göre
yürütülür.
11.Geçici Kabulün Reddi
Heyetçe tespit edilen tüm özür ve eksiklikler bir protokole
geçirilir. Kabulün yapılmasını engelleyen hususlar da nedenleri ile
açıklanır.
12.Geçici Kabulün Geç Yapılmasında Bitim Tarihi
Müteahiddin kabul isteğinin idareye gelişinden itibaren bir ay
içinde kabule gidilip reddedildiği ve kabule engel noksanların
giderilmesinden sonra tekrar gidilmesi yüzünden geçici kabul geç
yapıldığı takdirde müteahhidin son kabul isteme tarihi isin bitim
tarihi kabul edilir.
13.İnşaat ve Tesisatın İşletmeye Açılması
Tesisin tümünün veya kısmi kabulü yapılan bölümlerinin kısmen
veya tamamen teknik ve idare bakımdan isletmeye açılmasında
sakınca görülmemesi halinde tesis isletmeye açılır.











C.KESİN KABUL İŞLEMİ
14.Kesin Kabulün Yapılma Zamanı
Sözleşmede yazılı teminat süresi sonunda ve geçici kabul tutanaklarında belirtilen
özür ve eksiklerin giderilmesi halinde kesin kabule gidilir.
Su kadar ki teminat süresi ne olursa olsun, kesin kabule gidilebilmesi için tesisin en
az altı ay süreyle isletme şartlarında çalışmış olması gereklidir.
15. Kesin Kabule Başlama
Kesin kabule başlamada da geçici kabule başlamaya ait 7. maddedeki kaidelere
uyulur.
16.Kesin Kabulde Göz önünde Tutulacak Hususlar
Heyet, geçici kabul tutanağında yazılı olan özür ve eksikliklerin giderilip
giderilmediğini, geçici kabulle kesin kabul arasında inşaat, imalat ve tesisatın
normal isletme ve kullanma şartları altında kullanılmaları ve isletmeleri sonucu özür
ve arıza gösterip göstermedikleri, genel olarak teknik şartname ve projesinde
gösterilen nitelikleri koruyup koruyamadıklarını, geçici kabulde görülmeyip
sonradan ortaya çıkan özür, arıza ve hataların bulunup bulunmadığını,
mahiyetlerini. inşaat ve tesisatta görülen özür ve eksikliklerin düzeltilebilir olup
olmadıklarını. düzeltme imkanı olmayanların dayanım, isletme ve kullanmayı
etkileyip etkilemediklerini tespit eder.
Heyet, geçici kabul heyetince tespit edilen veya geçici kabulden sonra geçen sürede
ortaya çıkan esasa taalluk etmeyen, onarılmasına gerek görülmeyen kötü, özürlü ve
nefis olmayan islerden kesilecek bedeli tespit eder.
17. Kesin Kabulün Yapılması
Heyet, lüzum gördüğü muayene, ölçü ve deneyleri yaparak tesisin kesin kabule
uygun olup olmadığını tespit eder.












Kesin kabulün yapılabilmesi için kesilecek bedeller dışında hiç bir eksiğin
bulunması zorunludur.
Ancak onarılması veya düzeltilmesi gereken cüzi fakat önemli eksiklikler
varsa tamamlatma bedelleri belirlenir, bunların tamamlanmasından sonra
tutanakların tasdiki kaydıyla kabul yapılabilir.
18. Kesin Kabul Tutanakların Düzenlenmesi
Heyet incelemeler sonunda tesisi, Kabule uygun bulunduğu takdirde ekli
örneğe göre kabul tutanaklarını ( en az beş nüsha halinde) düzenler ve 9.
Maddeye uyar.
Kesilecek nefaset farkları ve kabul şartları, tutanağın özür ve eksiklikler
sahifesine açıkça yazılır.
19. Kesin Kabulün Reddi
Kesin kabule gidilip de 17. maddede yazılı hususların
gerçekleşmediğinin görülmesi halinde, kesin kabul yapılmayıp, ret
nedenleri tutanakla tespit edilir.
D.FESİH VE TASFİYE
20.Fesih ve Tasfiye
Tesisin kabulü yapılabilir bir duruma gelmeden, sözleşmenin fesih veya
tasfiyesine karar verilmesi halinde işin özelliğine göre idarece ( muayene
ve tespit heyeti ) kurulur.
İşin muayene ve tespitinde müteahhit veya vekili davet edilir. Tespit
edilen tarihte müteahhit heyete katılmadığı takdirde muayene ve tespit
gıyabında yapılır.
Heyetçe yapılan islerin sözleşme ve eklerine ve projelere uygun yapılıp
yapılmadığı incelenir. Yapılan is ve gereçlerin kesin metrajı çıkarılır. Özür
ve eksiklikler belirlenerek bir protokole bağlanır.







KABULE TEKNİK MUAYENE, ÖLÇÜ VE DENEYLER
21.İnşaat ve Tesislerin Genel Olarak İncelenmesi
Her türlü İnşaat ve tesisatın kabulleri yapılırken proje ve
şartnamesinde uygun olup olmadığı incelenir. Kullanılmış olan
gereçlerin niteliğinin şartnamesine, standartlara ve normlara
uygunluğu araştırılır. Gerektiğinde her türlü laboratuar ve diğer
deney ve analizler yaptırılır. İslerin proje ölçülerine uyup
uymadığını kontrol için gerekli görülen yerlerde ölçüler yapılır.
Toprak altında kalan kısımların tahkiki için Gerektiğinde sondaj
yapılır.
Elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer, asansör, telefon, dizel ve türbin
grupları, yakıt tankı, soğutma havuz be kuleleri, pompalar,
klorlama, şişeleme, soğuk hava ve taahhüt konusu diğer gereç ve
donatımın şartnamelerine uygun olup olmadığına bakılır.
İnşaat ve tesisatın gerekli görülen kısımlarında yükleme ve
sızdırmazlık deneyi ve tartılar yapılır. Tecrit durumu incelenir.
Şartnameye uymayan gereç ve donatımın dayanım ve kullanmaya
etki derecesi tespit edilir.
İnşaat ve tesisatta titreşim, oturma, kayma ve heyelan belirtilerin
bulunup bulunmadığını veya ileride arıza çıkma ihtimali olup
olmayacağı incelenir. Böyle bir durum varsa bunda müteahhidin
kusuru ve olayın önceden bilinmesinin mümkün olup olmadığı
araştırılır. Alınacak tedbirler konusunda teklifler yapılır.
Yukarıda belirtilen hususların dışında, isin önemine göre kabul
heyeti gerekli gördüğü diğer bütün inceleme ve deneyleri yapar.







Tesisle birlikte verilmesi gereken donatım ve avadanlık ile
istenilen yedek parçaların, bakım ve isletme talimatlarının ve
yedek parça kataloglarının verilip verilmediği araştırılır.
22.İçme suyu ve Kullanma Suyu Tesislerinin Muayenesi
İçme suyu ve kullanma suyu tesisleri genel olarak 21 maddede
incelenir. Bunların dışındaki incelemelerde aşağıdaki yol izlenir.
22.1.Su Tutma, Su Alma, Su Toplama Tesislerinin İncelenmesi
Bentlerin; dere ve göl su alma ağızlarının, su toplama galerinin,
drenajların, pınarların, keson ve derin kuyuların proje debilerini
sağlayıp sağlamadıkları, iyi çalışıp çalışmadıkları, su kaçağı olup
olmadığı, nedenleri, kapakları, vanaların, manevra düzenlerin,
krepin, süzgeç, elek ve ızgaraların, havalandırma bacalarının, kilit
altında bulundurulan kısımların ve benzeri hususların özelliklerine
uygun olup olmadığı, tesislerin sellere, taşkınlara, oyuntu ve
yüzeysel sulara karsı korunup korunmadığı, emniyette olup
olmadığı, incelenir. Gerekli ise tavsiyelerde bulunulur, koruma
bölgelerinin teşkil edilip edilmediğine bakılır.
İçme suyu tesislerinde sağlık şartlarının gerçekleştirilmemesi,
koruma bölgelerinin teşkil edilmemiş olması ve su olduğu halde
proje debisinin sağlanmamış olması esasa taalluk eder. Bu
durumda kabul yapılamaz.
İstimlak işleminin belediyelerince gerçekleştirilememesi
müteahhide ilgili görülmeyerek tesisin kabulü yapılır. Ancak,
koruma bölgesi teşkil edilmeden tesis isletmeye açılmaz.




22.1İsale Hatlarının Muayenesi
Cazibe ile su getiren boruların, kanalların tünellerin; terfi
hatlarının, Proje ve özelliklerine göre proje debilerini
sağlayıp sağlamadıkları, yüklendikten sonra iyi çalışıp
çalışmadıkları, eklerin, genleşme contalarının durumu, su
kaçırıp kaçırmadıkları, alt ve üst geçitler, dere geçitleri
incelenir. Gerektiğinde boru basları kontrol edilir. İsale
hatlarının yüzeysel sulara, don, çığ tehlikesine karsı
korunup korunmadıkları, tespit kitlelerinin uygun olarak
yanılıp yanılmadığı, fazla eğimli kısımlarda gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığı incelenir.
Borularda Katolik koruma yapılmışsa bunların durumu, tecrit
yapılıp yapılmadığı, vana, kapak, klape, adam deliklerinin,
denge bacalarının, vantuzların, tahliyelerin, maslakların,
yükleme odalarının, projesine göre özellikleri ve çalışma
durumları incelenir.
Font düklit, çelik, plastik ve asbestli çimento borularla
yapılan isalelerde, şartnamelerinde kabul edilen kaybın
üstünde; betonarme borularda kilometre basına binde bir ve
beton borularda ise binde ikinin üstünde su
kaybolmamalıdır.





22.3.Depo ve Toplama Havuzlarının İncelenmesi
Depo ve toplama havuzlarının projesine göre
durumları, donanımları, imla durumları, yüzeysel
sulara karsı korunup korunmadığı, varsa koruma
bölgenin teşkil edilip, edilmediği incelenir.
Depo ve toplama havuzları önceden en az bir
hafta süreyle su ile dolu tutulmuş olmak kaydı ile
,
a.Geçici kabulde 24 saatte, ( sözleşmesinde
başka hüküm yok ise ) su kaçağı yapıya zarar
vermeyecek durumda ise en fazla % 3 ( üç ) ‘ü
b.Kesin kabulde ( sözleşmesinde başka hüküm
yok ise ) en çok % 1 ( bir )’i asmamalıdır.





22.4.Şebekelerin Muayenesi
Şebekelerin muayenesinde temiz su ile yükleme yapılır.
Şebekenin sızdırmazlığı, boruların tecridi, Gerektiğinde
eklerde kullanılan kursun, lastik conta vs. ile boru
hendeklerinin imla durumu ve boru dirsekleri ile tespit
kitlelerinin ve yol kaplamalarının durumu incelenir.
Vana, tahliye, flatörlü, vana ve yangın muslukları
yerlere konup konmadığı, mesnet betonlarının yanılıp
yapılmadığı, gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları,
çalışma durumları, vana ve yangın muslukları yol
başlıklarının yol seviyesine uygunluğu incelenir.
Şebekelerin lağımlarla kesişme noktaları gözden
geçirilir. lağımlarla kesişme noktaları, şartnamelere
uygun yapılmışsa bu, esasa taalluk eder ve tesisin
kabulü yapılmaz.
sağlık şartlarını haiz içme suyu tesislerinin
dezenfeksiyonunun tamamlanmasından sonra kabul
yapılıp tesis isletmeye açılır.






22.5.Arıtma Tesislerinin Muayenesi
Izgaralar, elekler, her türlü açık, kapalı, yavaş ve hızlı
filtrelerde bütün donatımın yeni ve kullanılmamış
olması hususu incelenir.
Kullanılan armatür ve makinelerin marka ve tiplerinin
Şartnameye veya bu Şartnameye göre verilen teklifteki
kriterlere uyup uymadığına, bakılır.
Filtre temizken, tekrar temizlenecek duruma gelinceye
kadar çalıştırılarak, bu esnada geçen zaman, geçen su
miktarı, suyun PH’i, tüketilen alum, kireç ve klor
miktarı filtre edilmiş ve edilmemiş suyun bulanıklık
derecesi, rengi ve çökelti miktarı, filtre yük kaybı, filtre
hızı, filtrenin yıkama hızı, kullanılan yıkama suyunun
miktarı saptanır ve şartnamedeki miktarlarda
karsılaştırılır.
Filtre yıkama durumuna gelmeden önce, kimyasal ve
bakteriyolojik analiz yapılmak üzere ,ham sudan ve
filtre edilmiş sudan numune alınarak analize gönderilir.
Tesisteki pompa, hava kompresörü, doz ayarlayıcısı ve
diğer donanım muayene edilir.





22.6.Yumuşatma tesislerinin Muayenesi
Yumuşatma tesislerinde, ( kireç- soda, sodyum
karbonat- sodyum hidroksit, sodyum bikarbonat, zeolit
metotlarıyla yapılan yumuşatmalar ) bütün donatımın
yeni ve kullanılmamış olduğu, marka ve tiplerinin
Şartnameye veya bu Şartnameye göre verilen teklifteki
kriterlere uyup uymadığı incelenir.
Eğer zeolitlerle yumuşatma yapılıyorsa, henüz
kullanılmamış zeolit üzerinden ham su geçirilerek,
zeolitin doymuş hale gelmesine kadar geçen zaman,
geçen su miktarı belirlenir ve şartnamesindeki
miktarlarla karıştırılır.
Doymuş hale gelmiş zeolit üzerinden tuz çökeltisi
geçirilerek yeniden çalışır hale getirilip, bunun için
geçen zaman, tüketilen yıkama suyu ve zeolit kaybı
miktarı belirlenir ve şartnamedeki miktarları
gerçekleştirip gerçekleştirmediğini araştırır.
Yumuşatmanın devamı süresince değişik zamanlarda
su numuneleri alınarak ortalama toplam sertliği ham
suyun ve yumuşatılmış suyun PH’ı, kalıcı sertliği ve
alkalinitesi belirlenir.







23.Kanalizasyon Tespitlerinin Muayenesi
Kanalizasyon Tespitleri genel olarak 21. Maddede
muayeneye göre edilir. Bunların dışındaki
incelemelerde aşağıdaki yol incelenir.
23.1.Şebeke ve Toplayıcılar
Şebeke ve toplayıcılarda akımı kontrol etmek amacıyla
tercihe temiz su kullanılır.
Mecraların sızdırmazlık durumu kum getirmesi dolgun
dış yüzeydeki veya yol kaplamasındaki çöküntüler,
sürekli olarak çok miktarda su akıtması gibi hallerde
bunların nedeni incelenir.
İçine girilip de yürüyerek kontrolü yapılamayan
mecralar ayna veya uygun bir ışık kaynağı ile kontrol
edilir. Temin edilebildiği takdirde kızaklı televizyon
özel boru içi kamerası veya fotoğraf makinelerinden de
yararlanılır.
Dolu savaklar, sifonlar ve benzeri yapılar tetkik edilir.







23.2.Bacalar
Bacaların giriş ve çıkış borularının bağlandıkları sızdırmazlığı ve
oturma durumu kontrol edilir. Basamadıkların iniş-çıkış yüksekliğini
uygun olarak yapılıp yapılmadığı, klape, siler, ve sürgü gibi
donatımla, yıkama bacalarının çalışıp çalışmadığı ; Taban oluklarının
projesine göre imal edilip edilmediği ; kapakların yol eğimine uygun
olarak yerleştirilip yerleşmediği gözden geçirilmelidir.
23.3.Pis su arıtma tesisleri , Sanat yapımları ve donatımları
Izgaralar, kum tutucular, yağ ve benzin ayırıcılar, yağmur suyu
biriktirme havuzları terfi sistemleri çökeltmek havuzları, damlatma ve
çeşitli metotlarla arıtma , sızdırma , havalandırma , çamur çürütme,
ısıtma , kurutma , gaz ve deşarj tesisleri incelenir ve öngörülen
verimleri sağlayıp sağlamadıkları araştırılır.
24.Motopompların muayenesi
Motopompların yeni ve kullanılmamış olup olmadıkları, marka ,
özellik ve tiplerinin teknik şartnamesine , teklife veya değişiklik
halinde idare ile varılan son anlaşma şartlarına uygun olup
olmadıkları gözden geçirilir. Motor ve pompanın etiket değerleri
tutanağa geçirilir.
Motopompun debi ve veriminin istenileni sağlayıp sağlamadığı
araştırılır. Pompa deneyleri yapılır. Pompa ve motorun yatak
ısınmaları , motor sıcaklıgı , titreşimleri motor ve pompa
bağlantısının usulüne ve şartnamesine uygun olup olmadığı,
otomatik şalterlerin yol verici ve limit kontrollerinin görevlerini yapıp
yapmadığı kontrol edilir.









25.Hava Kazaları ve Hidroforların Muayenesi
Hava kazaları ve Hidroforlar kompresörler ve donatımlarının
çalışma durumu incelenir. Kazanın alt ve üst takkesini etek boyu
ile eteğe birleşik kısımdaki eğriliği şablonla kontrol edilir.
26.Klorlama Tesislerin Muayenesi
Klorlama cihazlarının yeni ve kullanılmamış olup olmadığı, marka
ve tiplerinin teknik şartnamesine ve teklife uyup uymadığı,
donatım ve yedek parçalarının bulunup bulunmadığı çalışma
durumu incelenir.
Cihazdan istenilen klor tüketimi ve kalıcı klor miktarı
ölçülür.Cihazın herhangi bir yerinden ve borularından klor kaçtığı
olup olmadığı araştırılır.
Klor cihazı odasında havalandırmanın temin edilip edilmediği ve
soğuğa karsı tedbir alınıp alınmadığı gaz maddesinin ve ilk
yardım talimatnamesinin olup olmadığı araştırılır. Klorlamanın
yürütülmekteki yasalara göre yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
Klorlamada önce ve sonra şebeke ucundan numuneler alınarak
bakteriyolojik analizi yapılır.
27.Elektrik Tespitlerinin Muayenesi
Elektrik tespitlerinin İnşaat ve tesisat kısımları genel olarak 21.
maddeye göre muayene edilir. Bunların dışındaki incelemelerde
aşağıdaki yol incelenir.













27.1.Dizel-Elektrojen Gruplarının Muayene ve Deneyleri
Grubun veya morstun sözleşmesinde garanti edilen gücünün 4/4 , ¾ ve 2/4 yüklerinden ve
yine sözleşmesinden niteliği akaryakıt miktarını belirlemek için akaryakıt tüketim yapılır.
Motorlar büyüklerine göre ½ - 2 saat süreyle deney gücünde çalıştırılarak sıcaklık
bakımından karalı duruma getirildikten sonra deneylere başlanır.
Her güçte akaryakıt tüketim deneyi en az 1 saat sürer.
Deneyler Generatörün yüklemesi suretiyle yapılır. Sözleşmede başkaca bir kayıt bulunmadığı
takdirde deney sırasında gerekli ölçüler generatör panosu üzerindeki ölçü aletlerinden
alınır. Bu aletlerin doğruluğundan kuşkuya düşüldüğü taktirde başkaca ölçü aletleri
kullanılabilir.
Dizel gruplarında gereğinden fazla yağlama suretiyle, akaryakıt tüketimi
düşürülebileceğinden, deney sırasında fabrikanın normal işletme için belirlediği yağlama
yağı miktarından fazla yağ ve verilmemesine dikkat edilmelidir.
Beygir saat ve kilovat saat başına bulunan akaryakıt tüketim miktarları, sözleşmedeki değer
ve toleranslar göz önüne alınarak karşılaştırılır.
Mukavelede akaryakıt tüketimi hususunda bir tolerans kaydı bulunmadığı taktirde bu
tolerans %5 olarak kabul edilir.
Bulunan akaryakıt tüketim miktarlarından tolerans düşüldükten sonra dahi sözleşmedeki
değerlerin üzerinde görüldüğü takdirde sözleşme hükmü uygulanır. Bu hususta mukavelede
bir kayıp bulunmadığı takdirde tolerans düşüldükten sonra bulunan tüketim miktarı
sözleşme değerinden %10fazla artma gösteriyorsa dizel grubu reddedilir.
Deney sonucu bulunan tüketim miktarı tolerans düşüldükten sonra sözleşme değerini
%10’nundan az artma gösteriyorsa müteahhit akaryakıt tüketimi kesin kabule kadar
düzeltmeye çağrılır.
Kesin kabulde yapılacak deneyde de aynı sonuç ile karşılaşılırsa dizel grubunun kıymet
düşüklüğünü karşılayacak bir para kesilmek şartıyla kabulü yapılır.
Grubun,en az saat süren tam yükteki güç deneyi ile, (mukavelesinde bulunduğu takdirde)
aşırı yük deneyleri yapılır.
Mukavelede havanın sıcaklığı, basıncı ve bağıl nemi konusunda herhangi bir kayıt
bulunmadığı takdirde garanti edilen gücün 20 C sıcaklıkta, 760 mm. cıva basıncında ve %60
bağıl nem altında garanti edilmiş olduğu kabul edilir. Deney sırasında havanın sıcaklığı,
basıncı ve bağıl nemi bu değerlerden farklı ise motorun garanti edilen gücü yeni şartlara
dönüştürülür ve deneyler bu güç üzerinden yapılır.













Motorun İşletme Durumunun İncelenmesinde;
Ani yük kaldırmalarında grubun devir adedinin tehlikeli bir sınıra
yükselmemesi,
Krank milinin kritik titreşimleri,
Boştaki çalışmada yanma emniyeti,
Az yüklerde sarsıntısız çalışıp çalışmadığı,
Eksozdan çıkan gazların renksiz olup olmadığı,
Silindirdeki eksoz gazı sıcaklıklarının büyük farklılık gösterip
göstermediği,
Gruba ait yataklarla, yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklıklarının
anormal derecelere yükselip yükselmediği gibi hususlara dikkat edilir.
Grubun ani yük değişmelerinde hız regülatörünün mukavelede yazılı
devir adedi değişimleri şartını sağlayıp sağlamadığı denenir. Mukavelede
bu hususta başak bir kayıt bulunmadığı taktirde devir adedi
değişmesinin, tam yükte gücün ani olarak %100 değişmesi en çok % 6 ; %
50 değişmesi halinde en çok % 3 kabul edilir.
Motorun krank mili kasıntısı ve grubun titreşim yüksekliği ölçülerek
mukavelesindeki sınırları aşıp aşmadığı kontrol edilir.
Gruba ait otomatik şalterin kısa devre ve aşırı akımlarda atıp atmadığı,
fena soğutma ve fena yağlamayı haber verecek alarm donatımının ve
grubun diğer gruplarla paralel çalışıp çalışmadığı denenir.
Yapılan deney sonuçları kabul tutanağına geçirilir.
Grubun idarece verilip müteahhide montajının yaptırılması halinde,
bünyesinden gelen nedenlerle deneylerde mukaveledeki değerlere göre
kötü sonuç alınması müteahhidi ilgilendirmez.











27.2.Transformatör Postalarında Muayenesi
Transformatör postalarında can emniyeti bakımından gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı, topraklama tesisatının, ölçü ve koruma donanımlarının normal
emniyetle çalışıp çalışmadığı ve ayarlarının istenilene göre yapılıp yapılmadığı,
transformatördeki yağın seviyesi ve sıcaklığı incelenir.
Gerektiğinde topraklama dirençleri ölçülür.
27.3. Yeraltı Kablolarının Muayenesi
Yeraltı kablolarında ek yerlerinin ve başlıklarının durumu, diğer kablo su, hava
gazı, kanalizasyon ve benzeri tesislerle kesiştikleri noktalarda alınan emniyet
tedbirleri incelenir.
27.4. Yüksek ve Alçak Gerilim Hava Hatlarının Muayenesi
Direklerin tespit edilmiş projesindeki tiplere uygun olup olmadığı, yerlerine
dikilip dikilmediği, temelleri, kaynakları, korkuluk ve ölüm levhalarının bulunup
bulunmadığı, boyları numaralanmış olup olmadıkları incelenir. Direk açıklıkları
yükseklikleri, iletken kesitleri, sehimleri ve en alt iletkenin yere en yakın uzaklığı,
iletkenler arasındaki açıklık, iletkenlerin yapılara ve diğer engellere yatay ve düşey
yaklaşım durumları, izolatörlerin çatlak veya kırık olup olmadıkları, izolatör
demirine ve izolatör demirinin traverse, iletkenlerin izolatörlere ve birbirlerine
bağlantı durumları, sigorta, parafudur, topraklama tertibatı ve atlama
bağlantılarının uygun kesitte olup olmadığı ve yapılış şekli, topraklama levhasının
büyüklüğü ve gömme derinliği bütün tesisin, can emniyeti bakımından durumu
incelenir. Gerektiğinde topraklama direnci ölçülür.
Not:
İdare kelimesi İşi ihale eden, İşin Sahibi , Müteahhide İş veren Kişi veya Kurum
anlamına gelmektedir.
Yönetmelikler Su kirliliği kontrol yönetmeliği, Kabul Yönetmeliği kastedilmektedir
Su ve Kanalizasyon hizmetleri ağırlıklı olarak İller Bankası, İSKİ ve Bayındırlık
Bakanlığına ait Genelge ve Yönetmelikler geçerlidir.

similar documents