Yaşar SARI"ın Sunumunu indirmek için Tıklayınız (Microsoft

Report
TÜRKİYE’DE SU VE
KANALİZASYON HİZMETLERİ
Türkiye’de su varlığı ve yönetimi, tümüyle kamu mülkiyetinde
bulunmaktadır.

Yüzey suları üzerinde DSİ, İl Bank, Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra diğer gerçek ve tüzel
kişiler de çalışmalar yapabilmektedirler. Genel olarak yüzey
sularının yönetiminde de en genel ve kapsamlı yetkilere DSİ
sahiptir.

Yer altı suları hakkındaki her türlü işlemler için yetkiler 167 sayılı
kanunla DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Kanun No. 6427
Kabul Tarihi:14/2/2013
MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez.
Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı,
havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca tespit edilir. Bakanlar Kurulunca tespit edilen hususlara ilişkin uygulama usul ve
esasları ile ölçüm sistemine dair hususlar yönetmelikle belirlenir. Su ölçüm sisteminin
kurulmasına dair süre Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılabilir.”
MADDE 2 – 167 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı
suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;
a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde
belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal
edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.
b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâhilinde
bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince
kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm
sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük
tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya
kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma
masrafları sahibinden alınır.”
www.themegallery.com
KURUMLAR
AĞIRLIKLI ÇALIŞMA KONULARI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
-Su toplama
-İletim yatırımlarını gerçekleştirmek ve su tahsisi
(İçme,kullanım,sanayi,sulama,enerji)
-Yer altı suları
-Taşkın kontrolü
- Su kaynaklarının korunması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
-Su kirliliği kontrolü
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
-Sulama
Sağlık Bakanlığı
-Umumi hıfzıssıhha
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü -Enerji amaçlı (su ölçümleri, temini, projeleri)
İl Bank
-Belediyelere yönelik içme-kullanma-atıksu arıtımı
ve iletimi yatırımları finansmanı
İl Özel İdaresi (Büyükşehir
Belediyeleri Hariç)
-Köylere içme suyu temini ve küçük su alma yapıları
Belediyeler
-İçme, kullanma, atıksu arıtımı, iletimi, tüketicilere
dağıtımı ve gerektiğinde su toplama yatırımlarını
gerçekleştirmek
Büyükşehir Belediyesi kurulmuş olan yerlerde, su ve
kanalizasyon hizmetleri “Büyükşehir Belediyesi”nin görev
ve yetki alanı içinde kalmaktadır. İlçe belediyelerinin bu
görev alanında hiçbir sorumlulukları kalmamıştır.



1981 yılında 2560 sayılı kanunla İstanbul Valiliği
denetiminde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
(İSKİ) kurulmuştur.
1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul
Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmıştır.
05.06.1986 tarihinde 3305 sayılı kanun ile İSKİ kuruluş
kanununun diğer Büyükşehir Belediyelerine de
uygulanacağı hükmü getirilmiştir.
Su ve Kanalizasyon İdareleri Büyükşehir
Belediyelerine bağlı müstakil bütçeli kuruluşlardır.
Halen 16 büyükşehir belediyesine bağlı 16 su ve
kanalizasyon idaresi mevcuttur.
6360 sayılı yasayla bu sayı 29+1’a çıkarılmıştır.
Kuruluş Amacı
İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarını her türlü yeraltı ve yerüstü
kaynaklarından sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,

Kullanılmış sular ile yağış sularını toplamak, yerleşim yerlerinden
uzaklaştırmak ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırmak veya bu
sulardan yeniden yararlanılmasını sağlamak,

ve bu amaçlarla her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,
bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları
devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve
gerekli yenilemelere girişmek.
Sorumluluk Alanı
Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanı ile sınırlıdır. Bu
sınır 6360 sayılı yasa ile il mülki sınırlarıdır. Bütün ilçe
ve köyle bu sınırlara dahil olacaktır.
Ancak,
şehrin
yararlandığı
su
kaynaklarının
korunmasına ilişkin hizmetler, Büyükşehir Belediye
sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından
yürütülür.
Organları

Genel Kurul
: En üst karar organıdır.
Büyükşehir belediye meclisinden oluşur.

Yönetim Kurulu
: 6 üyeden oluşur.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu
Başkanıdır.Genel müdür ve en kıdemli bir Genel müdür
yardımcısı daimi üye diğer üç Yönetim Kurulu üyeleri, 3
yıl süre ile Büyükşehir Belediye Başkanının teklifiyle İçişleri
Bakanı tarafından atanır.

Denetçiler
: 2 kişiden oluşur.
Genel Müdür :
Büyükşehir Belediye Başkanının teklifiyle
İçişleri Bakanı tarafından atanır.


(Büyükşehir Belediye Meclisince atanır.
Personel ve Teşkilat
Personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
hükümlerine tabidir. Genel Müdür Yardımcılığı, Daire
Başkanı, Müdür, Memur, İşçi kadro sayıları nüfus
kriterine göre İçişleri
Bakanlığı norm kadro
standartlarına göre belirlenir.
Hizmetin gerektirdiği sayıda Daire Başkanlığı,
Müdürlük ve bunlara bağlı alt kademe birimlerinden
teşekkül eder ve uzmanlık isteyen kadrolar o ihtisasla
ilgili meslek erbabından oluşturulur.
GELİRLER

Su ve atıksu satışı gelirleri

Belediye Gelirleri Kanunu gereği alınan katılma payları, (su, kanal)

Belediyelere verilen genel bütçe vergi gelirleri paylarından kesilen
%10’lar,

Devletçe yapılacak yardımlar,

Tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,

Hizmetlerden alınan ücretler,

Yardım , bağış ve hibeler.
DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSKİ
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi 95/6750
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur.
Faaliyetlerine 1 Ocak 1996 yılında başlamıştır.
GENEL BİLGİLER
Bütçe-2013
: 133 milyon TL
Personel Sayısı
: 788 kişi
Abone Sayısı
: 205.015
İçmesuyu Şebekesi
:1.853 km.
Kanalizasyon Şebekesi
: 928 km.
Memur
Sözleşmeli Personel
Kadrolu İçi
Hizmet Alımı
Toplam
212
5
238
333
788
Teknik Personel Sayısı: 162
www.themegallery.com
www.themegallery.com
ÖNEMLİ PROJELER
DİSKİ Genel Müdürlüğü halen 78,6 milyon Avro değerinde çok
sayıda uluslararası projeyi yürütmektedir.
Bunların en önemlileri;
1.Diyarbakır Atıksu İleri Biyolojik Arıtma Tesisi
2.Diyarbakır yağmusuyu ve kanalizasyon şebekesi projesi
3. Gözeli su havzası rehabilitasyonu projesi
4. SCADA projesi
www.themegallery.com
İÇMESUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ – CBS (GIS)
İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN MAPİNFO POGRAMINDAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ
İÇMESUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ – CBS (GIS)
İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN MAPİNFO PROGRAMINA AKTARILMASI
İÇMESUYU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ – CBS (GIS)
İÇMESUYU ŞEBEKESİNİN MAPİNFO POGRAMINDAKİ BİNA BİLGİLERİ
Pompa istasyonu, arıtma tesisi, depolar, stratejik noktalar, izole bölge ana
besleme istasyonları, vb tüm sistemin izlenmesi ve uzaktan kontrolü
hedeflenmiştir.
İçme Suyu SCADA Sistemi
Ekim 2008 tarihinde
 10 Adet Ölçüm Odası
(İkisinde Bakiye Klor
ölçümü de yapılmaktadır.)
 2 Adet Key Point
 2 Su Deposu ( DY 3.1 ve DY
2.2)
 1 Adet SCADA Kontrol
Odası olarak devreye
alınmıştır.
SCADA PROJESİ
Şu anda SCADA Sistemi’nde;
 12 Adet Ölçüm Odası
 2 Adet Key Point
 8 Su Deposu
ve kente verilen su debileri
ölçülmektedir.
E-DİSKİ PROJESİ
Projenin Bileşenleri:
 Web sitesi
 e-ödeme
 e-fatura
 e-itiraz
 Borç Sorgulama
 Abone Arama
 Bilgi Edinme
 Otomatik Ödeme Talimatı
 PTT ile anlaşma
 ALO 185 ve Telefon Belediyeciliği
www.diski.gov.tr
e-ödeme
www.diski.gov.tr
e-ödeme sayesinde, abone bir kaç tıklama ile kredi kartını kullanarak
ödemelerini yapabilir, ödeme dekontlarını takip edebilir.
e-fatura
www.diski.gov.tr
e-fatura sayesinde abonenin su faturası düzenli olarak abonenin email’ine gönderilir.
e-itiraz
www.diski.gov.tr
e-İtiraz sayesinde abonene su faturasına internet üzerinden itiraz
edebilir.
Borç Sorgulama
www.diski.gov.tr
Borç Sorgulama ile abone DİSKİ’ye olan tüm borçlarını ve fatura
bilgilerini detaylı olarak inceleyebilir.
Abone Arama
www.diski.gov.tr
Abone Arama ile abone numarası öğrenilebilir.
Bilgi Edinme
www.diski.gov.tr
Beyaz Masa ve Bilgi Edinme sistemi ile vatandaş her türlü şikayetlerini
ve isteklerini bildirebilir.Değerlendirme sonucu elde edilen bilgiler
vatandaşa isteği üzerine faks , telefon,sms veya e-mail ile iletilir.
Otomatik Ödeme Talimatı
Anlaşmalı bankalardan herhangi birinde otomatik ödeme talimatı
vererek su faturaları kolaylıkla ödenebilir.
Vakıf Bank
İş Bankası
Garanti Bankası
Ziraat Bankası
Oyak Bank
Ak Bank
PTT ile anlaşma
Türkiye genelinde bütün PTT Şubeleri ve Acentelerinde su
faturaları ödemesi yapılabilir.
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ



Yeni oluşturulan 13+1 Büyükşehir Belediyesi ve
mevcut 16 büyükşehir belediyesinin hizmet
alanları il mülki sınırları olmuştur.
Dolayısıyla 14 yeni Su ve Kanalizasyon İdaresi
oluşturulacak ve bunların hizmet sınırları il sınırı
olacaktır.
Bölgemizde halen 2 olan su kanalizasyon idaresi
sayısı 5’e çıkacaktır.
Mevcut Hizmet Alanı Nüfusu (2012) -TÜİK
Belediye
Bağlar
Kayapınar
Sur
Yenişehir
Büyükşehir Belediyesi
İl Sınırları
Nüfus
356.243
262.875
126.785
204.191
%
22,4
16,5
8,0
12,8
950.094
59,7
1.592.167
6360 sayılı Kanun Sonrası (2012) – TÜİK
Belediye
Nüfus
%
Büyükşehir Belediyesi
950.094
59,7
13 İlçe Merkezi
262.545
16,5
13 İlçenin Belde/Köyleri
379.528
23,8
2014 yılı Tahmini Nüfus (TÜİK): 1.638.044
www.themegallery.com
Mevcut Belde/Köy Sayıları
Bağlar
Kayapınar
Sur
Yenişehir
Toplam
Kaynak: TÜİK
13
18
48
11
90
6360 sayılı Kanun Sonrası Eklenecek
Belde/Köy Sayıları
Bismil
111
Çermik
77
Çınar
93
Çüngüş
38
Dicle
40
Eğil
26
Ergani
89
Hani
21
Hazro
24
Kocaköy
13
Kulp
52
Lice
56
Silvan
82
Toplam
722
www.themegallery.com
Nüfus
Abone Sayısı
Bismil
58.471
8.889
Su Kaynağı
Kapasitesi (lt/sn)
450
Çermik
18.286
5.175
85
Çınar
11.634
1.962
75
Çüngüş
2.393
750
30
Dicle
8.955
2.300
35
Eğil
5.006
1.160
78
Ergani
67.273
15.273
170
Hani
8.988
1.172
32
Kocaköy
5.821
999
51,5
Kulp
11.004
1.928
50
Lice
12.315
1.799
48
Silvan
42.694
8.761
220
252.840
50.168
1.325
Belediye
Toplam
www.themegallery.com
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının
ÖNCE (%)
YENİ (%)
büyükşehir dışındaki belediyelere
2,85
1,50
büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine
2,50
4,50
il özel idarelerine
1,15
0,50
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin genel bütçe vergi
gelirleri üzerinden almış olduğu %10’luk oran
değişmemiştir. Ancak belediyelerin gelirlerindeki
artışla birlikte bu miktarda da artış olacaktır.
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli,
her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları,
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir
belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir.
kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü
taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları,
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların
bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına,
valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına,
büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe
belediyesine devredilmesine karar verilir.
 Tüzel
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Hazinesine
devredilen
taşınmazlar
Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla kullanmakta olan kurumlara tahsis
edilmiş sayılır. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, bu
Kanunun 1 inci maddesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan il özel
idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine tahsis edilmiş
olanlar; kuruluş kanunlarıyla kendilerine verilen kamusal nitelikteki
görevleri yerine getirmeleri amacıyla ve komisyon kararıyla;
ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili
kuruluşlarına, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına,
büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin bağlı
kuruluşlarına ve ilçe belediyelerine tahsis edilmiş sayılır.
 Maliye
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Bu
Kanunla
büyükşehir
ilçe
belediyesi
olan
belediyelerce
yürütülen
su,
kanalizasyon,
…
hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü
taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine
getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları,
komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili
bağlı kuruluş arasında paylaştırılır.
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Mahalleye dönüşen köylerde, …entegre tesis niteliğinde
olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki
işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını
karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta,
pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı
tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler elektrik, su
ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır.
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde,
içme ve kullanma suları için alınacak ücret beş yıl
süreyle en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek
şekilde belirlenir. 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci
maddesi ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye
dönüştürülen yerlerde de bu fıkra hükmü
uygulanır.
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz
olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
6360 SAYILI KANUN’DA
SU VE KANALİZASYON İDARELERİ
İstanbul ve Kocaeli hariç, büyükşehir, büyükşehir ilçe
belediyeleri ve bağlı idareler yatırım bütçelerinin en az %
10’unu on yıl süre ile bu Kanun kapsamında belediye sınırlarına
dâhil olan yerleşim yerlerinin altyapı hizmetleri için ayırır ve
kullanırlar.
Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine ödenek
aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar
tamamlanamayacak olanlara ait kaynaklar, ilgili kuruma veya kurumun talebi
üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iade olunur.
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen
I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre
verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına
ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin
kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.
BAŞARILAR
DİLERİZ

similar documents