sunum - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Report
• Giriş
 Su Kaynakları- Genel Tanımlar
 Havzalarımız
• Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Dünyada Su Tahsislerinde Durum
• 6200, 1053, 167 Sayılı Kanunlarda ve 662 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’de Tahsis İle İlgili Hükümler ve Bu Hükümler Çerçevesinde
Türkiye’de Mevcut Uygulama
• Tahsislerde Gözlem Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi
• Su Kanunu Tasarısı Taslağı ile Su Kaynakları Tahsisinde Öngörülen
Uygulama ve Kurumsal Yapı
• Mevzuat Karşılaştırması
2/55
SU KAYNAKLARI
Su, bireylerin en temel gereksinimi
olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere
kaynaklık etme özelliği ile ulusların
devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır.
Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin
sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli
su arzına sahip olmaya bağlıdır.
3/55
SU KAYNAKLARI
Su Kaynakları; doğal ve fiziki yönden yeraltı ve yerüstü suları
olarak ikiye ayrılır.
• Yeraltı Suları; Yeraltındaki durgun veya hareket halinde
olan bütün sulardır.
• Yerüstü Suları; Okyanuslar da dahil, yeryüzündeki bütün
suları tanımlamakta kullanılan geniş kapsamlı terim. Dar
anlamıyla ise akarsu yataklarında bulunan suyu ifade
eder.
4/55
HAVZALARIMIZ
Türkiye, 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır.
5/55
SU KAYNAKLARI
Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama
501 milyar m³ suya tekabül etmektedir.
Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik
olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan
95 milyar m³, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m³
olmak üzere, yılda ortalama toplam 98 milyar m³’tür. 14 milyar m³ olarak
belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir
yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³ olup,
44 milyar m³’ü kullanılmaktadır.
6/55
Türkiye, Avrupa ve Dünyada
Su Tahsislerinde Durum
7/55
DÜNYADA SU TÜKETİMİNDE
SEKTÖREL DURUM
İÇME-KULLANMA
SUYU
SULAMA
SANAYİ
8/55
AVRUPA’DA SEKTÖREL SU KULLANIMLARI
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı, 2009.
9/55
ÜLKEMİZDE
SEKTÖRLERE GÖRE SU TÜKETİMİ
2012 Yılı
İçmesuyu
% 11
2023 Yılı
Sanayi
% 20
Sanayi
% 16
Sulama
% 73
İçmesuyu
% 16
Sulama
% 64
Sulama
: 32 milyar m3 (%73)
Sulama
: 72 milyar m3 (%64)
İçmesuyu
: 7 milyar m3 (%16)
İçmesuyu
: 18 milyar m3 (%16)
Sanayi
: 5 milyar m3 (%11)
Sanayi
: 22 milyar m3 (%20)
TOPLAM
: 44 milyar m3
TOPLAM
: 112 milyar m3
10/55
DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN
SU TAHSİS MEKANİZMALARI
• Kamu Eliyle Tahsis
•
•
•
•
Su kaynağından çekim yapma ya da kullanma hakkı bir kamu idaresi tarafından, belirli süreler için veya süresiz
olarak verilir.
Bu tür tahsis gıda üretimi, endüstriyel gelişim, çevre koruması vb. faaliyetlere yönelik yapılabildiği gibi, kamu
otoritesinin öncelikli hedefleri doğrultusunda lisans veya izin vermek suretiyle de yapılabilir.
Bu tahsis şekli, suyun hakkaniyetle tahsis edilmesini sağlamaktadır.
En yaygın tahsis şeklidir.
• Kullanıcı-bazlı Tahsis
•
Kanuna dayalı olmayan, gelenek ve göreneklere dayalı bir tahsis şeklidir
• Su Piyasaları
•
•
Bu tür tahsiste, su kullanım hakkı bir otorite kararına bağlı olmaktan ziyade, ticari bir şekilde
kullandırılmaktadır.
Suyu ticari bir meta haline getirip zayıf ve fakir sektörlerin suya erişimini kısıtlaması nedeniyle dezavantajlı bir
tahsis şeklidir.
• Su Bankaları
•
•
Su Bankası, su kullanım hakkı ticaretine yönelik fiyat ve miktar kurallarını koyan, alıcı ve satıcı arasında aracı
olan ve böylece güvenlik ve düşük işlem maliyeti sağlayan bir organizasyondur .
11/55
Su bankaları, Kaliforniya Kuraklık Su Bankası (ABD) örneğinde olduğu gibi özel bir amaçla da kurulabilirler.
AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ
VE SU TAHSİSİ
SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ GİRİŞ BÖLÜMÜ
• Su ticari bir ürün değildir.
• Birlik içerisindeki sular, tüm kullanımlara yetecek miktarda iyi
kalitede su talebinin artan baskısı altındadır.
• Su çekimlerini ve tatlısu kaynaklarının kalite ve miktar
açısından izlenmesini düzenleyici prosedürlere ihtiyaç vardır.
• Üye ülkeler, Önlemler programının bir parçası olarak ekonomik
araçları kullanabilirler. Su hizmetlerinin maliyetinin, çevresel
ve kaynak maliyetleri de dahil olmak üzere, geri kazanımı
prensibi, özellikle kirleten-öder prensibiyle uyumlu bir şekilde,
dikkate alınmalıdır.
12/55
SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
• Direktifin maksadı; tüm kıtaiçi yüzey ve yer altı suları
ile kıyı ve geçiş sularını, su ekosistemlerini ve suya
bağlı karasal ekosistemlerini korumak, bozulmalarını
ve kirlenmelerini önlemek, taşkınların ve kuraklığın
etkilerinin yumuşatılmasına katkıda bulunmak ve su
kaynaklarının korunmasını sağlamaktır.
• Direktif yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirerek
sürdürülebilir, dengeli ve eşit su kullanımı için gerekli
miktarda ve iyi kalitede yerüstü ve yer altı suyu
teminini hedeflemektedir.
13/55
SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
• Direktifte tahsise yönelik açık bir hüküm bulunmamakla
birlikte, su kullanımlarını kontrol altına alabilmek ve su
tasarrufunu teşvik etmek üzere üye ülkelerin ekonomik
araçları kullanmaları öngörülmektedir.
• Bu maksatla tüm su hizmetlerinin maliyetinin kullanıcılar
tarafından geri ödenmesi hükme bağlanmıştır.
14/55
SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
Direktife göre su hizmetleri;
• Evler, kamu kurumları yada herhangi bir ekonomik
aktivite için sağlanan yerüstü suyu yada yeraltı
suyunun çekimi, toplanması, depolanması, arıtılması
ve dağıtımı,
• Atık su toplanması, arıtılması ve daha sonra
doğrudan yerüstü suyuna boşaltılması şeklindeki
bütün hizmetler anlamına gelir.
15/55
6200, 1053 ve 167 SAYILI KANUNLARDA VE
662 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE TAHSİS İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
VE BU HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE
TÜRKİYE’DE MEVCUT UYGULAMA
16/55
6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN
GÖREVLER
• Madde 1- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/49.md.)
Bu Kanunun amacı; yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını
önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak
maksadıyla bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri
yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere; Orman ve Su
İşleri Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi
Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir.
17/55
6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN
GÖREVLER
Madde 2 – Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün vazife ve salahiyetleri şunlardır:
a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek
b) Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya
aksamını gösterir harita ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde
kadastrosunu yaptırmak;
c) (Değişik fıkra: 11/10/2011-KHK/662/50.md.) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon
ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak,
kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma
çalışmaları yapmak,
d) (a) ve (b) fıkralarındaki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla sudan ve zaruret halinde
yardımcı diğer kaynaklardan enerji istihsal etmek;
e) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe
etmek;
Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için
Bayındırlık Müdürlükleri emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye sahip elemanları
yetiştirmek;
f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek;
g) Yukardaki fıkralarda yazılı tesislerin (Çalıştırma, bakım ve onarım dahil)
18/55
işletmelerini sağlamak;
6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN
GÖREVLER
Madde 2 (devamı)
h) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe, istatistik, araştırma ve her
türlü istikşaf işlerini yapmak ve ezcümle toprağın cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul
nevilerini ve elde edilecek zirai, iktisadi faydaları ve verimlilik derecelerini tesbit etmek ve bu
mevzularda gerekirse ilgili vekalet ve müesseselerden faydalanmak, amenejman planları
hazırlamak ve bunları, temin edecekleri fayda ve ele alınmalarındaki zaruretlere göre seçmek,
sıralamak ve Vekalete teklif etmek;
i) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerin her türlü etüd ve projelerini yapmak veya yaptırmak;
…
p) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/50 md.) Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıyla gerekli
tesisleri yapmak veya yaptırmak,
r) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/50 md.) İşletmeye açılan hidroelektrik santrallerin su kullanım
hakkı anlaşmalarına uygun olarak işletilip işletilmediğini kontrol etmek, bunlarla ilgili her türlü
hesap ve tahsilât işlemlerini yapmak,
s) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/50 md.) Sınıraşan ve sınır oluşturan sular konusunda görev alanı
ile ilgili çalışmalar yapmak,
19/55
6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN
GÖREVLER
Madde 38- (Değişik : 11/10/2011 - KHK - 662/55 md.)
• DSİ’nin gelirleri şunlardır:
…
g) Su tüketimi olmayan tahsisler hariç olmak üzere, tahsis
edilen sulardan alınacak bedeller ile balıkçılık
üretimine yapılan su tahsislerinden elde edilen gelirler.
20/55
DSİ’NİN SU TAHSİSİ
YETKİSİ İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
İdari yargıya intikal eden ihtilaflarda idari yargının
verdiği kararlar, Türkiye’de hangi umumi suyun hangi
kamu hizmetine tahsis edilmesi gerekeceği konusunda
karar vermeye, tahsise, tahsisi kaldırmaya Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü’nün yetkili olduğu hususunu
açıkça ve kesin bir biçimde ortaya koymuş ve böylece
6200 sayılı kanunun 1. ve 2. maddelerinin yorumundan
çıkarılan kamuya ait suların planlama ve tahsis yetkisinin
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu hususu
yüksek yargı organları (Yerel İdare Mahkemeleri, Yargıtay
ve Danıştay) tarafından pekiştirilmiştir.
21/55
167 SAYILI KANUNDA
TAHSİSLE İLGİLİ HÜKÜMLER
•
•
•
•
Madde 1 – Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır.Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu
kanun hükümlerine tabidir.
Madde 3 – (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 - 3612/37
md.) Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça "Yeraltısuyu İşletme Alanları"
kabul ve ilan edilir.
Madde 4 – Yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8 inci madde hükmüne göre belge
alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflarıyla
çekilecek su miktarı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tespit
edilir.
Madde 10 – Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu
suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat
ederek kullanma belgesi alır.
– (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/126 md.) Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek
yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan,
kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle
belirlenir.
22/55
1053 SAYILI KANUNDA
TAHSİSLE İLGİLİ HÜKÜMLER
• 18 Nisan 2007 tarih ve 5625 sayılı kanunun 4. maddesi ile 1053
sayılı kanunun adı "Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine
İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun" olarak
değiştirilmiştir.
• 5625 sayılı kanunun 3. maddesi ile 1053 sayılı kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
– "Kamu Yatırım Programında yer almak şartıyla belediye
teşkilâtı olan yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri
suyunun temini hizmetleri ile Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün sağlık ve çevre açısından acil tedbirler
alınmasını gerekli gördüğü öncelikli atık su arıtma ile ilgili
yatırım hizmetleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere
girişmeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir."
23/55
ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK TAHSİSLER
• 4628 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından
geliştirilen HES projelerine yönelik olarak öncelikle
«Mansap Su Hakları Raporu» hazırlanmaktadır.
Raporun ilgili Makamlarca onaylanması ve EPDK
tarafından lisans verilmesi sürecini müteakip «Su
Kullanım Hakkı Anlaşması» yapılmaktadır.
24/55
SU TAHSİSLERİNDE MEVCUT İŞLEYİŞ
• DSİ’nin su kaynakları yönetimi ve kullanımıyla ilgili geliştirdiği
projeler dışında özel ya da tüzel kişiler, kendi geliştirdikleri
faaliyetler için su tahsis talebinde bulunmaktadırlar.
• Yerüstü ve yer altı sularından talep edilen su tahsisleri, mevcut
mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte ve yine mevzuata
uygun olarak geçici su kullanım tahsisleri yapılmaktadır.
• Kaynak sularında Kurumumuz görüşü doğrultusunda Milli
Emlak Genel Müdürlüğü adına İllerde, İl Özel İdareleri,
İlçelerde ise Mal Müdürlükleri bu hizmeti yürütmektedirler.
25/55
SU TAHSİSLERİNDE MEVCUT İŞLEYİŞ
Kuruluşumuza gelen taleplerde;
1- Valilikler, Kaymakamlıklar yada bağlı müdürlükler aracılığıyla
gelmesi,
2- Su kaynağına ilişkin bilgilerin; (Kot koordinat, talep miktarı, su
potansiyeli, amacı gibi) bulunması gerekmektedir.
Taleplerin incelenmesinde;
1-DSİ faaliyetleri açısından kaynak akımlarına dayalı olarak mevcut
veya mutasavver projeleri,
2- Kadim su hakları,
3-Taşkın durumu,
4-Özel veya tüzel kişilere ait kullanımlarının olup olmadığı belirlenir.
26/55
SU TAHSİSLERİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI
1- İçme ve Kullanma suyu
2- Tabii Hayat için gerekli su
3- Sulama Suyu
4- Enerji
5- Sanayi suyu, su ürünleri, maden, turizm, rekreasyon,
ticaret olarak sıralanmaktadır.
27/55
TAHSİSLER VE SU SİCİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
• 6200 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde (Değişik madde 11/10/2011KHK/662/51. Maddesi) yapılan değişiklik sonucunda, Etüt ve Plan Dairesi
Başkanlığı; Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı olarak yeniden
adlandırılarak bu Başkanlığımız emrinde ‘’Tahsisler ve Su Sicili Şube
Müdürlüğü’’ kurulmuştur.
Tahsisler
ve
Su
Sicili
Şube
Müdürlüğünün
Görevleri:
1. Yerüstü su kaynaklarının farklı maksatlarla ilgili birimlerin görüşü alınarak
tahsislerini yapmak, protokol tanzim etmek, belgelerini düzenlemek ve havzaalt
havza
sınırlarını
dikkate
alarak
su
sicilini
tutmak,
2. Yapılan tahsislerin usulüne göre kullanılıp
kullanılmadığını
denetlemek/denetlettirmek,
3. Bölge Müdürlüklerindeki ilgili ünitelere gerekli teknik bilgi yardımı
yapmak ve konuyla ilgili hizmet içi eğitim vermek.
28/55
2013 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN
FAALİYETLER
Tahsisler ve kullanım izinlerinde yaşanan sorunları belirlemek
ve çözüm üretmek adına, 15-17 Nisan 2013 tarihleri arasında,
Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizden ilgili Şube
Müdürleri ve teknik elemanların katılımıyla 1. Tahsisler ve Su
Sicili Çalıştayı yapılmıştır.
1. Tahsisler ve Su Sicili Çalıştayı Raporu, kitap haline
getirilerek
Genel Müdürlüğümüzün ftp sitesinde
(ftp://ftp.dsi.gov.tr/Daireler/Etud-Plan/%DEube%20%20Tahsisler%20ve%20Su%20Sicili) yayınlanmıştır. (Sonrasında
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne, Merkez Teşkilatımıza ve
Bölge Müdürlüklerimize yazımız ekinde (basılmış hali ile)
verilecektir. )
29/55
1. TAHSİSLER VE SU SİCİLİ ÇALIŞTAYI
30/55
ÇALIŞTAY SONUÇLARI
Çalıştay sonuçlarından çıkan kararlar neticesinde; 09.09.2013
tarih ve 533861 sayılı yazımız ile 81 Valiliğe, (bilgi maksatlı olarak
da Bölge Müdürlüklerimize ve Merkez Teşkilatımızdaki
Başkanlıklara),
Su Tahsisi / Kullanım İzinlerinde Ortak
Belirlenmesi Gereken Yola göre işlem yapılması gerektiği
belirtilmiştir.
31/55
SU TAHSİSLERİNİN CBS ORTAMINDA İŞLENMESİ
Su tahsislerinin CBS ortamında işlenmesi ve veri akışının
güncellenmesi maksadıyla, CBS’den veri girişini sağlayacak altyapı
çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
Bu çalışmalar neticesinde;
• Su tahsislerinde veri tabanının oluşturulması, noktasal konumları
ve alansal dağılımları ile tahsislerin görsel ve teknik olarak ortaya
konması sağlanacağından, teknik ve idari hataların oluşması
engellenmiş olacaktır.
• Ayrıca, su tahsis taleplerinin kısa zaman içerisinde
sonuçlandırılması mümkün olabilecektir.
32/55
SU TAHSİS PROGRAMI
KAYIT SAYFASI
33/55
GÜNCELLEMELER
34/55
BÖLGE, HAVZA, İL VE İLÇE, SU KAYNAĞI
BÖLÜMLERİNDEN OLUŞAN SORGULAMALAR
35/55
HAVZA SINIRLARINDA TAHSİS ARAMA
36/55
İL SINIRLARINDA SORGULAMA
TAHSİS EDİLEN NOKTANIN BİLGİLERİ
37/55
SU SİCİLİ RAPORLAMA
38/55
SU TAHSİSLERİNDE
RASATLARIN ÖNEMİ
39/55
RASATLAR
• Bir su kaynağından ne kadar suyun ne amaçla tahsis edilebileceğine karar
verilebilmesi için, öncelikle suyun miktarını ve zamansal değişimini ortaya
koyacak ölçümlerin mutlaka yapılması gerekmektedir.
• DSİ, 1659 noktada Akım ve Göl Gözlem İstasyonları ile yüzey sularını
izlemektedir. Ancak bu noktalar tahsis istenen yerlerin hepsi için yeterli
olmayabilmektedir. Tahsis istenen noktadaki suyun miktarı ve suyun
zamansal dağılımı üzerine karar verilemiyor ise, o noktada su potansiyelini
belirleyecek sürelerde ölçümlerin yapılması gerekli görülmektedir.
• Kaynaklardan tahsis istenmesi durumunda ise, kaynağın baz akımını ortaya
koyacak ölçümlerin yapılması gereklidir.
• Ayrıca, su tahsis taleplerinde; suyun kalite olarak kullanım amacına uygun
olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir.
40/55
ÖLÇÜLEMEYEN
SU
YÖNETİLEMEZ!..
41/55
DSİ-SU VERİ TABANI (SVT)
RASATLAR MODÜLÜ
Mevcut hidrometrik veri serileri:
• Akarsu seviye ve debisi
• Göl (doğal ve baraj) seviyesi
• Hava sıcaklığı, Yağış ve Buharlaşma
• Rüsubat (Sediment) miktarı
• Kar derinliği – Kar su eşdeğeri
42/55
TÜRKİYE HİDROMETEOROLOJİK
GÖZLEM AĞINDA SON DURUM
TOPLAM
İSTASYON
ADEDİ
2 520
1 477
AKIM
GÖZLEM
İSTASYONU
182
357
234
270
GÖL
GÖZLEM
İSTASYONU
METEOROLOJİ
GÖZLEM
İSTASYONU
KAR
GÖZLEM
İSTASYONU
SEDİMENT
GÖZLEM
İSTASYONU
Akım Gözlem İstasyonlarından 250 adedi modemli olup,
gerçek zamanlı veri iletişimi söz konusudur.
43/55
RASATLAR
HİDROMETEOROLOJİK GÖZLEM AĞI
• Kapalı istasyonlar
• Açık istasyonlar
44/55
RASATLAR
VERİ KULLANICILARI
• MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SUNAN FİRMALAR
(Hidroloji Raporları Hazırlanması)
• MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ - ÜNİVERSİTELER
(Bilimsel Araştırma Çalışmaları)
• KAMU KURUMLARI - BELEDİYELER
(İçme suyu, Sulama suyu, Sanayi suyu Temini Çalışmaları )
• HİDROELEKTRİK SANTRAL FİRMALARI
(HES Su Kullanımı ve Doğal Hayat Suyu)
45/55
SU KANUNU TASARISINDA
SU KAYNAKLARI TAHSİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN
UYGULAMA VE KURUMSAL YAPI
Kavramlar:
• Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsisi
• Münferit Su Tahsisi
• Su Tahsis Belgesi
• Su Tahsis Sicili
• Ulusal Su Planı
• Havza Yönetim Planı
46/55
SU KANUNU TASARISINDA
SU KAYNAKLARI TAHSİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN
UYGULAMA VE KURUMSAL YAPI
Kurumsal Yapı
• Su Yönetimi Yüksek Kurulu
• Su Tahsis Heyeti
• Havza Su Yönetim Heyeti
47/55
SU YÖNETİMİ YÜKSEK KURULU
• Orman ve Su İşleri Bakanı başkanlığında, Bilim Sanayi ve
Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii
Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma
Bakanlarından oluşur.
• Görevleri
– Sürdürülebilir su yönetimini ve su güvenliğini sağlamak için
ulusal politikaları yönlendirici kararlar almak,
– Su yönetimine ilişkin olarak, havzalarda kamu kurum ve
kuruluşlarınca yapılması gereken uygulamaları takip etmek,
– Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek,
değerlendirmek,
– Su Tahsis Heyetinin tekliflerini karara bağlamak,
48/55
SU TAHSİS HEYETİ
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı
başkanlığında; Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri,
Kalkınma ve Sağlık Bakanlıkları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yetki verdiği temsilcileri ile
Bakanlıkça belirlenecek Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının
birer temsilcisinden oluşturulacaktır.
• Görevleri
– Havza Su Yönetim Heyetinden gelen sektörel su ihtiyaç ve değişiklik tekliflerini
değerlendirerek Su Yönetimi Yüksek Kuruluna sunmak,
– Kurak dönemlerde uygulanacak havza su yönetimi konusunda teklifler
hazırlamak,
– Sektörel su tahsisi politikalarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu
konuda yapılan çalışmaları Su Yönetimi Yüksek Kuruluna rapor olarak sunmak.
49/55
HAVZA SU YÖNETİM HEYETİ
• Havza Su Yönetim heyeti; İlgili vali veya vali yardımcısı
başkanlığında, havzalarda su yönetimi ile ilgili olarak görev alan
kurum ve kuruluşların mahalli temsilcileri, büyükşehir belediyeleri
ve il belediyeleri, üniversite ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin
katılımı ile oluşturulacaktır.
• Görevleri
– Taslak Havza Yönetim planlarını hazırlamak,
– Havza Yönetim Planlarının uygulamalarını takip ederek, altı
ayda bir Bakanlığa raporlamak,
– Havza ölçeğinde sektörel su ihtiyaçlarını belirleyerek ve
değişiklik taleplerini inceleyerek Su Tahsis Heyetine sunmak,
50/55
MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV
TAHSIS
DSİ
SYGM
6200 SAYILI KANUN
645 SAYILI KHK
Madde 1- (Değişik madde: Madde 9.
11/10/2011f) Nehir havza yönetim planlarına
KHK/662/49.md.)
uygun olarak sektörel bazda su
Bu Kanunun amacı; yerüstü kaynaklarının tahsislerine ilişkin
ve yeraltı sularının zararlarını gerekli koordinasyonu yapmak.
önlemek ve/veya bunlardan
çeşitli yönlerden faydalanmak
maksadıyla bu Kanun ve ilgili
diğer mevzuatla verilen
görevleri yerine getirmek ve
yetkileri kullanmak üzere;
Orman ve Su İşleri
Bakanlığına bağlı, kamu tüzel
kişiliğine sahip, merkezi
Ankara'da bulunan özel
bütçeli bir kuruluş olan Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğünün
kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarını
düzenlemektir.
İL ÖZEL İDARELERİ
3202 SAYILI KANUN
Madde 2.
e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine,
askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli
içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini
yapmak, geliştirmek ve yapımına
destek olmak, sondaj kuyuları açmak,
bu maksatla umuma ait sular ile
kanunlarla köye ve köylüye devir ve
tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin
eskiden beri intifaında bulunmuş olan
suları; köylerin ve bağlı yerleşme
birimlerinin, askeri garnizonların
ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen
veya tamamen başka köye, köylere,
bağlı yerleşme birimlerine, askeri
garnizonlara tahsis etmek ve tahsis
şeklini değiştirmek,
j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500
litreye kadar olan suların tesislerini
kurmak ve işletilmelerini sağlamak, …
Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla
olan sular üzerinde yapılacak tesisler
için Devlet Su İşleri Genel
51/55
Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.)
MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV
TAŞKIN
DSİ
6200 SAYILI KANUN
Madde 2a)Taşkın Sular ve Sellere karşı
koruyucu tesisler meydana
getirmek
f) Akar sularda ıslahat yapmak ve
icabedenleri seyrüsefere elverişli
hale getirmek
*10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu
Madde 7
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini
yürütmek, bunun için gerekli baraj
ve diğer tesisleri kurmak,
kurdurmak ve işletmek; derelerin
ıslahını yapmak; kaynak suyu veya
arıtma sonunda üretilen suları
pazarlamak.
SYGM
645 SAYILI KHK
Madde 9.
e) Taşkınlarla ilgili strateji
ve politikaları belirlemek,
ilgili mevzuatı ve taşkın
yönetim planlarını
hazırlamak.
İL ÖZEL İDARELERİ
3202 SAYILI KANUN
Madde 2.-(j) bendi
(Ek paragraf: 13/01/2005 - 5286
S.K./3.mad) Yağışların ve sel
sularının zararlarını önleyici ve
depolayıcı tarım arazileri için
sulama suyu ve hayvanlar için
içme suyu sağlanmasına yönelik
gölet ve diğer tesisleri yapmak ve
yaptırmak,
52/55
MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV
DSİ
SYGM
645 SAYILI KHK
6200 SAYILI KANUN
Madde 9
Madde 2
d) Yer üstü ve yer altı sularının kalite
u) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/50 md.)
ve miktarının korunmasına yönelik
YERÜSTÜ Yerüstü ve yeraltı sularını kalite
hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını
yönünden
izlemek,
atıksular
sebebiyle
VE YERALTI
ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte
yerüstü
ve
yeraltı
sularının
SULARININ
belirlemek, su kalitesini izlemek veya
kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu
KALITESI
izletmek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına
h) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 31 md.) Su
bildirmek,
kirliliği açısından hassas alanları ve
nitrata duyarlı hassas alanları tespit
etmek ve izlemek.
6200 SAYILI KANUN
645 SAYILI KHK
Madde 2
Madde 9
İÇME VE
e) Şehir ve kasabaların içme su ve
(Ek: 10/10/2011-KHK-657/ 2 md.) İçme
KULLANMA
kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve ve kullanma suyu arıtma tesislerinin
SUYU ARITMA murakabe etmek;
tasarım esaslarını, normlarını ve
TESISLERININ Köy içme suları için teknik organizasyon kriterlerini belirlemek, projeleri
TASARIMI ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için onaylamaya yetkili kurum ve
Bayındırlık Müdürlükleri emrinde
kuruluşları tespit etmek, tesisleri
çalışacak lüzumlu bilgiye sahip
işletecek elemanların eğitimlerini temin
elemanları yetiştirmek;
etmek, sertifikalarını vermek,
İL ÖZEL
İDARELERİ
53/55
MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV
SINIRAŞAN
SULAR
SULAK
ALANLAR
DSİ
SYGM
645 SAYILI KHK
6200 SAYILI KANUN
Madde 9.
Madde 2
g) Su kaynaklarının korunması ve
s) (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/50
yönetimi ile ilgili uluslararası
md.) Sınıraşan ve sınır oluşturan sular
sözleşmeler ve diğer mevzuattan
konusunda görev alanı ile ilgili
kaynaklanan süreçleri takip etmek,
çalışmalar yapmak,
sınır aşan ve sınır oluşturan sulara
ilişkin işleri ilgili kurumlarla işbirliği
içinde yürütmek
6200 SAYILI KANUN
645 SAYILI KHK
Madde 2
Madde 9
c) (Değişik fıkra: 11/10/2011c) Su kaynaklarının kıyı suları dahil
KHK/662/50.md.) Sulak alanları ıslah olmak üzere koruma-kullanma
etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile dengesi gözetilerek, sucul çevrenin
ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak ekolojik ve kimyasal kalitesinin
veya yaptırmak, kendi tesislerini
korunması ve geliştirilmesini
korumaya yönelik erozyon kontrolü
sağlamak amacıyla havza bazında
maksatlı ağaçlandırma çalışmaları
nehir havza yönetim planları
yapmak,
hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül
nehir havzaları yönetimi ile ilgili
mevzuat çalışmalarını yürütmek.
İL ÖZEL
İDARELERİ
54/55
55/55

similar documents