Affärsidén, personalen och rådgivaren (4-5 timmen) - NY

Report
Affärsidé
Personal
Rådgivare
Työelämävalmiuksia | Yrittäjyyskasvatusta | Oman talouden hallintaa
www.nuoriyrittajyys.fi
Val av affärsidé
• Företagets affärsidé och UF-företagarna väljs
tillsammans.
• Företagets alla medlemmar måste vara
överens om företagsidén som väljs.
• Efter branstormingen borde idéerna redan
vara genomtänkta.
2
Verksamhet
Välj något av följande sätt:
1.Röstning bland UF-teamen
2.Var och en väljer själv sitt företags utgående
från idé
3.Läraren delar upp grupperna.
(bästa sättet beror på idéerna)
3
Företagets personal
• Varje företag måste ha minst verkställande direktör och
ekonomiansvarig samt en rådgivare från företagsvärlden.
• I UF-företag är gransdragningen mellan arbetsuppgifter
inte tydliga, utan var och en gör flera olika saker.
• Härnäst presenteras uppgifter som finns i riktiga företag.
4
Verkställande (VD) direktör
• Leder verksamheten (VD:s ska alltså ha en helhetsbild av vad
som händer i företaget).
• Drar upp affärsverksamhetsplanen tillsammans med den
övriga ledningen.
• Sätter verksamhetsmål och drar upp handlingsplaner.
• Skapar en bra vi-kännsla inne i företaget.
• Ser till att man kommer till avslut (likvidationsprocessen) på
ett rätt sätt och att årsredovisningen skickas till Ung
Företagsamhet rf.
• Känner till reglerna för UF-företag.
5
Verkställande direktör (fortsättning)
• Informerar aktieägarna om företagets utveckling.
• Håller kontakt med bl.a. rådgivare och vid behov med UFbyrån.
• VD:s dagliga uppgifter omfattar beslutsfattande och
konfliktlösning. Går igenom alla idéer och lösningsmodeller.
6
Sekreterare
• Håller ordning och reda på företagets viktiga dokument och
post (egen mapp där dokumenten förvaras).
• Skickar möteskallelser och föredragningslistor före varje
styrelsemöte.
• Protokollför styrelsemöten.
• Ansvarar för aktiekatalogen.
• Ser för sin del till att UF-företaget följer lagar och förordningar.
• Förtrogen med innehållet i bolagsordningen.
• Sköter företagets kommunikation (Telefon, brev).
7
Ekonomiansvarig
Sköter ekonomin och gör följande saker:
1. MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
• etableringsanmälan
• nedläggningsanmälan
2. KALKYLERING
•
•
•
•
budget
pris-/produktkalkylering
resultat- och balansräkning för delårsrapporten
resultat- och balansräkning etc. för verksamhetsberättelsen
8
Ekonomiansvarig
3. SKÖTA TILLGÅNGAR
• har hand om företagets pengar
• ansvarar för kassa och bankkonto
• Samlar in eventuella registreringsavgifter och skickar dem vidare till
läraren
4. BOKFÖRING
• kvitton från köp och försäljning (verifikat)
• bokföring
• bokslut
9
Produktions/betjäningsansvarig
• Ansvarar för produktionen.
• Sätter upp produktionsmål.
• Tar reda på varifrån företaget kan köpa material eller tjänster
för produkterna. Ber vid behov om erbjudanden från företag
(t.ex. material och tryck)
• Ansvarar för att man levererar rätt antal produkter och att de
inte är skadade.
• För lagerbok.
10
Marknadsföringsansvarig
• Bör huvudansvaret för marknadsföringen.
• Analyserar kundernas önskemål (efterfrågan), målgrupp,
konkurrent-analys, marknadsanalys.
• Föreslår marknadsföringsåtgärder.
11
Säljchef
•
•
•
•
•
Bär huvudansvaret för försäljning.
Sätter upp försäljningsmål.
För försäljnings- och lagerbok.
Organiserar, utbildar och motiverar säljarna
Tar fram och presenterar försäljningsstatistik.
12
Personalchef
•
•
•
•
•
Föreslår om arbetsdelning.
Bokför arbetstimmar.
Ser över personalen.
Ordnar personalutbildningar.
Rekreationsaktiviteter för personalen.
13
Mitt UF-företag
1. Fundera över vilka uppgifter som är viktiga för
er och till vilka uppgifter ni vill utnämna egna
ansvarspersoner.
2. Företaget ska ha VD och ekonomiansvarig.
14
Rådgivare
• Rådgivare skaffas från arbetslivet.
• De är inte medlemmar i UF-förretaget och de har inte heller
beslutsmakt.
• Hjälper UF-företagarna med sina kunskaper och erfarenheter.
• En bra rådgivare är av avgörande vikt för att UF-företaget ska
få en verklig bild av föratagsverksamhet.
• Fundera över vem som skulle kunna vara er rådgivare och ta
kontakt med henne/honom!
15
Lärarna
• Lärarens roll som stödperson i företaget är viktig.
• Lärarna är inte medlemmar i UF-företagen och de har därför inte
heller någon formell beslutsmakt.
• Lärarna och skolan kan dock sätta upp regler och begränsningar som
företagen måste följa i skolan ifråga.
• Reglerna kan exempelvis vara restriktioner avseende deltagande i
olika aktiviteter, nyttjande av skolans lokaler eller genomförda idéer.
16

similar documents