Folkeskolereform - Ugelbølle friskole

Report
Folkeskolereformen
1.Præsentation af de centrale
elementer i den nye
folkeskolereform
2.Ugelbølle Friskoles model
PRÆSENTATION AF DE CENTRALE ELEMENTER I
DEN NYE FOLKESKOLEREFORM
Indledning
Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.
Det betyder, at en fri grundskole ikke er forpligtet til at indføre
reformens elementer.
En fri grundskole skal dog levere en undervisning, der
med den, der gives i folkeskolen.
står mål
Baggrundsviden
”At stå mål med”
En fri grundskole er altså ikke
forpligtet til at indføre reformens
elementer. Men en fri grundskole
skal levere en undervisning, der står
mål med den, der gives i
folkeskolen.
At ”stå mål med” betyder, at
elever, der forlader 9. klasse
efter at have gået på en fri
grundskole, må have fået en
uddannelse, der giver dem de
samme muligheder, som hvis
de havde valgt en anden
skoleform.
Baggrundsviden
Baggrundsviden
Hvor mange timer skal der
undervises?
Der er ikke fastsat et
minimumstimetal for
undervisningen på en fri
grundskole. Det er således op til
den enkelte skole at tilrettelægge
og gennemføre en undervisning,
som står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i
folkeskolen.
Minimumstimetallet for
undervisningen i folkeskolen kan
således udelukkende betragtes
som vejledende.
Stå mål med
De humanistiske
fag
De naturfaglige
fag
De
praktisk/musiske
fag
Baggrundsviden
Stå mål med
Der er altså:
Ikke et
timetalskrav
Ikke en
obligatorisk
fagrække
Ikke krav om
bestemt
progression
Men der ER
målkrav!
Og der er
evalueringskrav!
Baggrundsviden
Krav om slutmål, delmål og undervisningsplaner
En fri grundskole kan vælge at
følge folkeskolens Fælles Mål.
Det betyder, at den adopterer
folkeskolens fagopdeling og
faglige progression, og man skal,
fx ved at kigge på skolens
skema, kunne genkende de
samme fag på samme klassetrin
som i folkeskolen.
Hvis skolen afviger fra
folkeskolens fagopdeling,
progression m.v. skal
skolen formulere sine egne
mål. Dette indebærer, at
slutmålene, hvad angår det
indholdsmæssige, skal
kunne sammenlignes med
og indeholde kvalitet på
samme niveau som i
folkeskolen.
At stå mål med……
Skolens faglige mål
Folkeskolereformen
Folkeskolereform
Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti
er blevet enige med de Konservative om
at lade folkeskoleaftalens
hovedelementer træde i kraft allerede i
august 2014.
Nogle elementer træder først i kraft efter
næste folketingsvalg.
Folkeskolereformen
Overordnede mål for folkeskolen
Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede
mål for folkeskolen:
1.
2.
3.
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan.
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Konkret nævnes, at
• Eleverne via mere og bedre undervisning skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i
9. klasse.
• Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal
reduceres år for år.
• Elevernes trivsel skal øges.
Disse mål nås ifølge forligspartierne ved:
• En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring.
• Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og ledere.
• Få klare mål og regelforenkling.
Folkeskolereformen
Der fastlægges et minimumstimetal for skoleugens længde.
Her er tale om klokketimer af 60 min. Det er inklusiv pauser.
Klassetrin
I 2014
Efter et
folketingsvalg
0 – 3. klasse
28
30
4. – 6. klasse
30
33
7. – 9. klasse
33
35
Folkeskolereformen
Der fastlægges et minimumslektionstal for fagene på de enkelte klassetrin (Her er tale om lektioner af 45 minutter):
Fag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dansk
11
10
9
7
7
7
7
7
7
Engelsk
1
1
2
2
3
3
3
3
3
1
2
3
3
3
2
2
1
1
1
2
2
5
5
5
Geografi
2
1
1
Biologi
2
2
1
Fysik/kemi
2
2
3
2
2
2
2. fremmedsprog
Historie
Kristendom
2
1
1
2
2
2
1
1
1
2
Samfundsfag
Matematik
5
5
5
5
5
5
Natek
1
2
2
3
2
2
Idræt
2
2
2
3
3
3
Musik
2
2
2
2
2
1
Billedkunst
1
2
2
2
1
3
4
4
Håndarbejde, sløjd og
2
hjemkundskab
Valgfag
2
2
2
I alt lektioner
25
25
26
30
31
31
32
32
31
Omregnet til
18,75
18,75
19,5
22,5
23,25
23,25
24
24
23,25
klokketimer
Folkeskolereformen
1.klasse
Der indføres 1 lektion engelsk.
Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen.
Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.
3. klasse
Intet nyt
5. klasse
Dansk forhøjes med 1 lektion
om ugen.
Matematik forhøjes med
1 lektion om ugen.
Musik forhøjes med 1 lektion
om ugen.
2. fremmedsprog
(tysk/fransk) indføres med 1
lektion om ugen.
2. klasse
Der indføres 1 lektion engelsk.
Natur/teknik forhøjes med 1 lektion
om ugen
4. klasse
Dansk forhøjes med 1 lektion om ugen.
Matematik forhøjes med 1 lektion om ugen.
Håndværk og design forhøjes med 1 lektion om
ugen.
6. klasse
Dansk forhøjes med 1 lektion om ugen.
Matematik forhøjes med 1 lektion om ugen.
2. fremmedsprog (tysk/fransk) indføres med 2
lektioner om ugen.
Folkeskolereformen
Differencen mellem de fagopdelte lektioner og minimumstallet for
skoleugens længde bruges til den såkaldte understøttende undervisning.
Desuden til pauser, spisning m.v.
Den ”understøttende undervisning” består af:
• Idræt, motion og bevægelse i gennemsnit mindst 45 minutter om dagen
(= 5 lektioner om ugen = 3,75 klokketimer om ugen).
• Udvikling af elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres
sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel fx de ting,
der tidligere foregik i klassens tid.
• Lektiehjælp eller faglig fordybelse.
• Folkeskolerne kan desuden vælge at ”omlægge” de understøttende timer
til undervisningslektioner.
Folkeskolereformen
Lektiecafe eller faglig fordybelse
Fra august 2014
Tid til faglig fordybelse og lektiehjælp bliver frem til næste folketingsvalg obligatorisk for skolerne at
tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne.
Tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp placeres om eftermiddagen i ydertimerne. Tilbuddet om
lektiehjælp kan til og fravælges på daglig basis uden forudgående advisering.
Efter et folketingsvalg
Det bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde faglig fordybelse eller lektiehjælp i løbet af skoledagen.
Lektiehjælp er et tilbud, hvor eleverne kan blive hjulpet på de områder, de har brug for.
Hvis eleverne og deres forældre hellere vil have, at lektierne bliver lavet hjemme, kan eleverne lave
anden faglig fordybelse.
Det er obligatorisk, at eleverne er på skolen.
Folkeskolereformen
Andre væsentlige tiltag….
Bevægelse
Alle elever skal have motion og bevægelse
mindst 45 minutter om dagen.
Det er ikke nødvendigvis egentlige
idrætstimer, men kan også være en
løbetur i løbet af dagen, boldspil eller i
forbindelse med forskellige samarbejder
med lokale idrætsforeninger.
Folkeskolereformen
Andre væsentlige tiltag….
Praktisk/musiske fag
Sløjd og håndarbejde erstattes af faget
”Håndværk og design”.
Det vejledende timetal for musik forøges
med 1 lektion.
Indholdet i faget Hjemkundskab præciseres,
og fagets navn ændres til Madkundskab.
Folkeskolereformen
Andre væsentlige tiltag….
Undervisningsmål
Der laves en præcisering og forenkling af Fælles Mål.
Der skal laves tydelige mål for elevernes læring. Eleverne selv skal
kunne forstå målene.
Målene skal understøtte planlægningen, gennemførelsen og
evalueringen af undervisningen.
Der vil fortsat være kanonlister, men de kan blive ændret.
Innovation og entreprenørskab skal tydeliggøres i folkeskolens fag
og være en del af de faglige mål i faget Håndværk og design.
Folkeskolereformen
Andre væsentlige tiltag….
Undervisningsmiljø
Lærerne skal klædes bedre på i forhold til
trivsel i klassen og klasserumsledelse.
Der skal udvikles klare og obligatoriske
indikatorer til at undersøge dette felt.
Folkeskolereformen
Andre væsentlige tiltag….
Samarbejde mellem faggrupper
Der skal ske et øget samarbejde mellem lærere og andre faggrupper som
eksempelvis pædagoger.
De forskellige medarbejdergrupper kan varetage forskellige opgaver i den
længere skoledag.
Pædagoger og andre medarbejdere kan varetage understøttende
undervisningsopgaver alene med eleverne.
I indskolingen kan pædagoguddannede varetage afgrænsede
undervisningsopgaver inden for deres kompetence og de pågældendes
kvalifikationer i øvrigt.
Folkeskolereformen
Andre tankevækkende tiltag….
Kompetencer
Det er et mål, at lærerne skal have, hvad der svarer til
linjefag, i de fag de underviser i.
Der gennemføres et nationalt program for
skolelederuddannelse og skolelederudvikling.
Der oprettes et korps af læringskonsulenter.
UGELBØLLE FRISKOLES MODEL
Hvad ønsker VI på Ugelbølle Friskole?
•
•
•
•
•
Undervisning af høj, faglig kvalitet
Et pædagogisk velfunderet fritidstilbud
Tæt samarbejde – både internt og eksternt
Tydelige indsatsområder
Retten til eget liv – både børn og voksne!
”Helhed, faglighed og fællesskab”
På UF ligger vi over de vejledende timetal på samtlige årgange
Fag
1.
Dansk
11
9
10
9
9
8
7
7
7
7
7
7
Læsebånd
0
2,2
0
2,2
0
2,2
0
2,2
0
2,2
0
2,2
Engelsk
1
2
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
1
2
2
2
2.
3.
4.
5.
2. Fremmedsprog, Tysk
Historie
6.
1
1
2
2
2
2
2
2
Kristendom
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Matematik
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Natur/teknik
1
1
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
Idræt
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
Musik
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
Billedkunst
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
4
3
4
4
30
31,2
31
32,2
31
32,2
Håndarbejde, sløjd og
hjemkundskab
I alt lektioner
25
26,2
25
27,2 26
27,2
Folkeskolereformen
Differencen mellem de fagopdelte lektioner og minimumstallet for
skoleugens længde bruges til den såkaldte understøttende undervisning.
Desuden til pauser, spisning m.v.
Den ”understøttende undervisning” består af:
• Idræt, motion og bevægelse i gennemsnit mindst 45 minutter om dagen
(= 5 lektioner om ugen = 3,75 klokketimer om ugen).
• Udvikling af elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres
sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel fx de ting,
der tidligere foregik i klassens tid.
• Lektiehjælp eller faglig fordybelse.
• Folkeskolerne kan desuden vælge at ”omlægge” de understøttende timer
til undervisningslektioner.
Målrettede aktiviteter på UF
Missionen er at facilitere og rammesætte målrettede aktiviteter,
som kan skabe rum for fordybelse, kreativitet og øget
medborgerskabskompetencer hos børnene.
Vi mener, at målrettede aktiviteter kan:
•
•
•
•
•
•
•
Møde børnene på et ligeværdigt grundlag
Give plads til børnenes egen formidlingsform
Synliggøre skjulte evner hos børn
Give socialt svage børn ny social status i en gruppe
Give børn mulighed for at blive aktive medskabere
Være identitetsskabende
Fremme social inklusion
Eksempler på målrettede aktiviteter
Debattimer / dannelse
Retrocafé
SSP
Social træning i små hold
Supermatematik
Samarbejde
med lokale
foreninger
Hvad ligger fast?
Ugelbølle Friskole vil også i det kommende skoleår ligge over det
vejledende timetal på samtlige årgange.
Skoledagen vil udover undervisning bestå af målrettede aktiviteter.
Nogle er obligatoriske, andre er frivillige.
UF vil styrke idræts/friluftsområdet ved at indgå i et tæt kursus- og
uddannelsesforløb med DGI.
Tysk indføres som 2. fremmedsprog fra 5. klasse med 2 t/uge.
Der indføres lektiecafé – men den er ikke obligatorisk!

similar documents