เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ(หน่วยที่6)

Report
หน่ วยที่ 6
วงจร TUNE
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE
2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์
3. วงจรขยายสัญญาณแบบซิงเกิลจูน
4. วงจรขยายสัญญาณแบบดับเบิ้ลจูน
5. สแตกเกอร์จูน
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของวงจร TUNE
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 2 อย่างคือ
ตัวเหนี่ยวนา
ตัวเก็บประจุ
ตัวเหนี่ยวนำ คือ ขดลวดที่มีค่า Impedance
คือ ค่าความสามารถในการเหนี่ยวนา หน่วย H (เฮนรี่ )
ตัวเก็บประจุ คือ คาปาซิเตอร์ที่มีค่า Capacitance
คือ ค่าความสามารถในการเก็บประจุและคายประจุ
หน่วย F (ฟารัด)
การเลือกความถี่น้ นั จะต้องให้วงจร TUNE อยูใ่ นสภาวะ RESONANCE
คือสภาวะที่ยอมให้ความถี่ใดความถี่หนึ่งผ่านได้ ส่ วนความถี่ที่ไม่ใช่
ความถี่ RESONANCE จะไม่สามารถผ่านวงจร TUNE ได้
XL คือ ค่าของขดลวดที่มีค่าไฟฟ้ ากระแสสลับ หน่วย โอห์ม
XL = 2πFL
XC คือ ค่าความต้านทานของตัวเก็บประจุที่มีผลต่อไฟฟ้ ากระแสสลับ
หน่วย โอห์ม
XC =
1
2πFC
2. วงจรจูนออสซิลเลเตอร์
จะใช้ขดลวด ต่อเป็ นวงจร Resonance กับคาปาซิเตอร์
โดย L จะใช้ค่าคงที่ส่วน C ปรับค่าได้โดยต่อแกนทางด้าน
อินพุตและออสซิ ลเลเตอร์ ร่วมกัน เพื่อรักษาผลต่างของ
ความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรจูนให้ได้ความถี่ที่ตอ้ งการ
ตลอดเวลา
3. วงจรขยำยสั ญญำณแบบซิงเกิลจูน
4. วงจรขยำยสั ญญำณแบบดับเบิล้ จูน
5. สแตกเกอร์ จูน
แบบฝึ กหัด
จงหาค่า Inductive Reactance เมื่อกาหนดให้
1.
L = 8 H , f = 120 Hz
2.
L = 20mH , f = 6 KHz
3.
L = 40 mH , f = 1.5 kHz
จงหาค่า Capacitive Reactance เมื่อกาหนดให้
1.
C = 0.001 uF , f = 70 KHz
2.
C = 0.033 uF , f = 10 KHz
3.
C = 10 pF , f = 140 MHz
จงหาค่าความถี่ Resonance เมื่อกาหนดให้
1.
2.
3.
4.
L = 200 H , C = 0.033 uF
L = 530 mH , C = 2.2 uF
L = 100 mH , C = 20 pF
L = 10 mH , C = 20 nF

similar documents