Izhodišča razvojne strategije UM, predstavljene na Senat, 28-6-2013

Report
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
IZHODIŠČA
STRATEGIJE RAZVOJA UNIVERZE V MARIBORU
2013 – 2020
„Ustvari si prihodnost“
Ključne besede:
Inovacijski ekosistem
Povezovanje
Razvoj kakovosti
Trajnostno in družbeno odgovorna univerza (TDOU)
1
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
Delovna skupina:
• Prof. dr. Bojan Borstner,
predsednik
• Doc. dr. Lučka Lorber,
prorektorica
• Prof. dr. Zoran Ren
• Prof. dr. Marko Marhl
• Prof. dr. Samo Kralj
• Prof. dr. Zoran Novak
•
•
•
•
•
•
•
Prof. dr. Rajko Knez
Prof. dr. Samo Bobek
Mag. Pika Radmilovič
Mag. Dunja Legat
Rok Dolinšek
Rok Hržič
Iztok Slatinek
2
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
POLOŽAJ UNIVERZE V MARIBORU - PREDNOSTI
• pomembna nosilka pozitivnega regionalizma in
povezanosti z gospodarskimi potrebami okolja,
• uspešno razvija vsa temeljna znanstvenoraziskovalna
področja, ki omogočajo oblikovanje interdisciplinarnih
timov raziskovalcev,
• aktivna vključenost študentov v vse procese delovanja
UM
• sodobno razvit knjižnično informacijski sistem
3
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
POLOŽAJ UNIVERZE V MARIBORU - SLABOSTI
• znanstvenoraziskovalna dejavnost je po fakultetah
neenakomerno razvita,
• neustrezni sistem financiranja zelo otežuje dolgoročno
načrtovanje razvoja UM in doseganje ključnih
razvojnih ciljev,
• pasovno financiranje le za izobraževalno dejavnost
univerze, ne pa za raziskovalno in umetniško
dejavnost,
• politika razvoja človeških virov ne obstaja
4
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
POLOŽAJ UNIVERZE V MARIBORU - PRILOŽNOSTI
• zagotoviti učinkovit sistem odločanja na osnovi
sprejetih strateških ciljev in danih razvojnih možnosti,
• izboljšati sistem zagotavljanja in spremljanja kakovosti
na vseh področjih delovanja UM,
• Izkoriščanje sinergijskih učinkov pri razvoju
interdisciplinarnih raziskovalnih in študijskih
programov,
5
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
POLOŽAJ UNIVERZE V MARIBORU - PRILOŽNOSTI
• oblikovanje konzorcija v evropskem raziskovalnem
prostoru,
• sodelovanje z okoljem pri razvoju študijske dejavnosti
in celovitega sistema vseživljenjskega izobraževanja,
• prepoznavnost v okviru TDOU na področju Slovenije,
Podonavske regije in na območju Srednje Evrope, na
območju Zahodnega Balkana,
6
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
POLOŽAJ UNIVERZE V MARIBORU - TVEGANJA
• nestabilno, nesistemsko in neustrezno financiranje
visokošolske dejavnosti,
• neučinkovita organiziranost in šibka povezanost
univerzitetnega sistema,
• nesposobnost in neodločnost pri sprejemanju
pomembnih strateških odločitev in ne prevzemanje
osebne odgovornosti .
7
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
ZNANSTVENA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST
• ustanovitev mednarodne doktorske šole,
• spodbujanje razvoja visokotehnoloških podjetij,
ustanavljanje start-up in spin-off podjetij,
vzpostavljanje inovacijskega okolja (RAZ:UM),
• izgradnja sodobnega infrastrukturnega centra
(LAB:UM), ki bo omogočil dostop do vrhunske
raziskovalne opreme,
• vključevanje v evropsko inovacijsko shemo Aktivno
varno staranje ([email protected]),
8
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
• izdelava strategije razvoja in prioritet študijske
dejavnosti,
• organizirano usposabljanje in strokovna podpora
pedagoškemu kadru ter vlaganje v izobraževalno
infrastrukturo,
• spremljanje doseganja pričakovanih kompetenc
diplomantov ter prilagajanje študijskih programov in
njihovo izvajanje načelom TDOU,
• oblikovanje skupnih mednarodnih študijskih
programov.
9
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
ŠTUDENTI
• učinkovitejše izvajanje medfakultetne in meduniverzitetne izbirnosti,
• zagotavljanje večjega deleža praktičnega usposabljanja
študentov in vključevanje strokovnjakov iz prakse,
• permanentno usposabljanje študentov za aktivno
vključevanje v vse segmente delovanja univerze,
• sistematično izvajanje študentskih projektov in poletnih
šol,
• celovit razvoj univerzitetnega športa za študente in
zaposlene.
10
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
INTERNACIONALIZACIJA
• povečanje ponudbe predmetov in študijskih
programov v tujem jeziku ob hkratni skrbi za razvoj
slovenskega jezika,
• krepitev vloge projekte pisarne za pridobivanje in
vodenje večjih nacionalnih in mednarodnih projektov
z oblikovanjem finančnega sklad za uspešen zagon
projektov,
• spodbujanje izobraževanja zaposlenih v tujini,
okrepitev vseh oblik mednarodnih izmenjav
študentov, pedagoških sodelavcev in vseh ostalih
zaposlenih na UM.
11
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
RAZVOJ KULTURE KAKOVOSTI
• z organizacijskimi spremembami za večjo povezljivost
univerzitetnega sistema prilagojenim informacijskim
sistemom,
• s celovitim sistemom notranjega institucionalnega
spremljanja in zagotavljanja kakovosti,
• z vzpostavitvijo sistema stalnega usposabljanja za
zagotavljanje in spremljanje kakovosti zaposlenih in
študentov ,
• s krepitvijo Centra za razvoj kakovosti, z razvojnim in
analitskim področjem delovanja, za spremljanje
uresničevanja strateških razvojnih ciljev,
12
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
VPETOST V OKOLJE
• ustanovitev Strateških svetov UM v katerega bomo
povabili vse deležnike gospodarskega in družbenega
okolja,
• prevzem odgovornosti za razvoj in dobrobit mesta in
širše regije,
• skrb za dvig razvojnega potenciala podjetij naše regije,
• vključevanje umetniškega in kulturnega udejstvovanja
v mestno in regionalno kulturno dogajanje,
• delovanje Kariernega centra UM in Alumni kluba UM.
13
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV UNIVERZE
• razvoj in izvajanje politike zaposlovanja,
• sprememba sistemizacije delovnih mest, ki bo
zagotavljala ustrezno akademsko hierarhijo,
• prilagoditev sistema habilitacij, ki bo omogočal izbiro
najboljših kadrov za posamezna delovna mesta,
• vzpostavitev ustreznejšega, stimulativnega sistema
nagrajevanja,
• razvoj etičnega kodeksa za posamezna področja
delovanja univerze.
14
Izhodišča strategije razvoja UM 2013 - 2020
AKCIJSKI NAČRT
• Akcijski načrt bo izdelan na osnovi konkretnih in
merljivih strateških ciljev, ki bodo določeni na osnovi
sprejete celovite Strategije UM 2013 - 2020.
• Akcijski načrt bo tudi podlaga za razdeljevanje
sredstev na Univerzi v Mariboru.
15

similar documents