(U-M.Koivula): Kansainvälisen harjoittelijan ohjauksesta

Report
Ulkomaisen
harjoittelijan
ohjauksesta –
käytännön vinkkejä
Ulla-Maija Koivula
Interkulttuurisen
kompetenssin määritelmä
O Interkulttuurinen kompetenssi koostuu tietoisuudesta,
taidoista, asenteista ja toiminnasta.
O Lyhyesti interkulttuurinen kompetenssi tarkoittaa sitä,
että yksilö
O on tietoinen omasta kulttuurisesta identiteetistään ja sen
O
O
O
O
”kahleista” sekä
muista kulttuureista ja niitten historiasta (jossain määrin)
on avoin erilaisille näkemyksille, asenteille ja
käytöstavoille rajoittumatta vain ”yhteen oikeaan” tapaan
toimia tai käyttäytyä
osaa toimia taitavasti muuttuvissa tilanteissa erilaisten
ihmisen kanssa
osaa tehdä valintoja ja ratkaisuja, jotka eivät ole
sidoksissa omiin oletuksiin tai ennakkoluuloihin
U-M.Koivula 2011
2
Opiskelijan ja
opettajan/ohjaajan roolit
O Suomalaisessa korkeakouluopiskelussa painotetaan
O
O
O
O
opiskelijan aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta
Opettajan roolina on olla enemmän valmentaja kuin
auktoriteetti
Opettajan ja opiskelijan välinen ns. valtaetäisyys on
suhteellisen pieni (tämä riippuu myös yksilöistä)
Euroopan ulkopuolelta tuleville, esim. Afrikan tai Aasian
maista, tämä ns. auktoriteetin puute, voi olla alkuun
hämmentävää ja opiskelija saattaa vaikuttaa
passiiviselta
Kulttuurinen yhteentörmäys voi tulla myös siitä, että
suomalainen ”pehmeys” palautteen antamisessa (esim.
myöhästymisestä) tulkitaan, että asialla ei ole niin
paljon väliä.
U-M.Koivula 2011
3
Pari vinkkiä (1)
O 1. Selvitä roolit ja odotukset selkeästi
O Opiskelun tai harjoittelun alussa kannattaa
selkeästi kertoa, mitä opiskelijalta odotetaan ja
mitkä ovat opettajan/ohjaajan ja opiskelijan
velvollisuudet ja vastuut
O 2. Harjoittelussa kannattaa selvittää tarkkaan
opiskelijalta odotettava käytös, pukeutuminen ja
toimintatavat. Ulkomainen opiskelija tarvitsee
enemmän perehdyttämistä ”talon tapoihin” kuin
suomalainen opiskelija, jolle yleensä (ei aina)
työelämän pelisäännöt ovat tutummat.
U-M.Koivula 2011
4
Pari vinkkiä (2)
O 2. Anna kirjallinen lyhyt opas
O Kirjallinen, lyhyt opas, jossa on myös
yhteystiedot ja ohjeet, miten menetellä,
mikäli sairastuu tai myöhästyy, on parempi
kuin nopeasti selostetut ohjeet
O Anna opiskelijalle mahdollisuus kysyä
”kummallisiakin” kysymyksiä.
U-M.Koivula 2011
5
Mukaan työyhteisöön
O
Ulkomainen opiskelija tulee
työyhteisöön kuin
maahanmuuttaja. Hän ei
tunne talon tapoja, ei
henkilöstöä, ei asiakkaita.
Hän useinkaan ei puhu
suomea ja
englanninkielikään ei aina
ole täysin sujuvaa.
Useimmiten, hän on sekä
kauhuissaan että
innoissaan.
U-M.Koivula 2011
O
O
O
O
Vinkkejä: Tee ensimmäisestä
päivästä mukava ja rento.
Esittele työyhteisö ja tutustuta
opiskelija tiloihin, henkilöstöön ja
asiakkaisiin.
Kysele hänen taustojaan ja anna
hänen kertoa itsestään ja esitellä
itsensä muille työyhteisön
jäsenille.
Anna hänen seurata mukana
ensimmäinen päivä, mutta älä
pidä häntä vain istumassa vaan
ota mukaan. Rohkaise
henkilöstöäsi ja asiakkaita
juttelemaan hänen kanssaan.
Toisena päivänä voitte keskustella
tarkemmin työtehtävistä ja
velvollisuuksista.
6
Parityötä tai mentorointia
Ulkomaiselle opiskelijalle on
suunnaton apu, jos hän voi
esimerkiksi viikoittain olla jonkun
”oma ohjaajan” tai mentorin
mukana ja tehdä hänen kanssaan
töitä rinnakkain.
O Tämä on usein mukavaa myös
työntekijästä ja näin opiskelija ja
työntekijä tutustuvat hyvin
toisiinsa.
O Mentori voi olla myös
suomalainen opiskelija, joka on jo
ollut talossa pitempään.
O Seuraavalla viikolla ohjaavaa
henkilöä voi vaihtaa, jolloin
ohjausvastuu jakautuu
O
U-M.Koivula 2011
O Viikottain kannattaa lyhyesti
keskustella harjoittelijan
kanssa hänen
kokemuksistaan ja
kysymyksistään, jotteivät ne
jää vaivaamaan tai
selvittämättä
O Anna palautetta välittömästi,
jos opiskelija esimerkiksi
käyttäytyy sopimattomasti
asiakkaita kohtaan.
O Anna myös positiivista
palautetta, kun näet, että hän
esimerkiksi tulee hyvin
toimeen asiakkaitten kanssa.
7
Ota mukaan kokouksiin (harkiten),
mutta vaihtakaa kieli!
O Työpaikoilla on usein
paljon erilaisia palavereja
ja kokouksia. Näistä osa
voi olla hyödyllisiä myös
ulkomaiselle opiskelijalle.
O Mutta: mikäli viet
opiskelijan mukaan
palaveriin, niin vaihtakaa
kokouskieli englanniksi
tai ainakin antakaa
opiskelijalle
mahdollisuus tuoda esiin
kysymyksiään tai
kommenttejaan.
U-M.Koivula 2011
Vinkkejä:
Esittele opiskelija ja
osallistujat
Kerro, mikä palaveri on ja
miksi se pidetään
Anna opiskelijalle
mahdollisuus kysyä
Tehkää ainakin lyhyt
yhteenveto agendasta ja
pääkommenteista
englanniksi
8
Anna vastuuta ja innosta
tekemään ”jotain omaa”
Kansainväliset opiskelijat ovat
aina vähintään toisen vuoden,
useimmiten loppuvaiheen
opiskelijoita
O Heillä on jo kokemusta
asiakastyöstä (useimmiten) ja
heillä on usein taitoja, joita voi
hyödyntää asiakastyössä
O Kun tutustumisvaihe on ohi (1-2
viikkoa), voi opiskelijan kanssa
sopia jostain ”projektista”, esim.
toimintapäivästä, esitelmästä,
kulttuuri-iltapäivästä tms.
paikkaan sopivasta toiminnasta,
josta opiskelija voisi ottaa
vastuuta
O
U-M.Koivula 2011
O Tämä motivoi ja antaa
haastetta ja toisaalta,
rikastuttaa toimintaa.
O Osalla opiskelijoista on
myös harjoittelun
vaatimuksena, että he
toteuttavat
toimintapäivän tai että
heillä on jokin oma
tutkimuksellinen
hanke.
9
Anna palautetta, kysy
palautetta
O Kansainväliset opiskelijat
kaipaavat usein enemmän
palautetta kuin suomalaiset,
jotka ovat tottuneet meidän
kulttuurimme
”kehumattomuuteen”
O Anna palautetta ja kysy
palautetta; sekä positiivista
että rakentavaa ja ohjaavaa
O Ole konkreettinen: ”ole
aktiivisempi” ei ole
palautetta: ”Miten ollaan
aktiivinen? Mitä se
tarkoittaa?
O Anna esimerkkejä ja vinkkejä.
U-M.Koivula 2011
O Opiskelijalle on järkytys saada
negatiivinen palaute vasta
loppuarvioinnissa eikä se
myöskään ohjaa opiskelijaa.
O Palautteen antoon kannattaa
varata lyhyt aika, vaikka 15
minuuttia viikon päätteeksi
tai 5 minuuttia päivän
päättyessä.
O Mitkä ovat tunnelmat? Onko
ongelmia? Mitä voisi
parantaa? Mikä meni hyvin?
10
Näe kulttuurin taakse, näe ihminen
O Joskus kuulee ohjaajan sanovan,
O On parempi kysyä suoraan,
että ”kun se on
kuin jäädä ihmettelemään tai
afrikkalainen/aasialainen/estulkitsemaan.
panjalainen…; ”kun niillä on se
O Opi tuntemaan
kulttuuri sellainen”.
opiskelijasi/harjoittelijasi:
O Jos kuulet itsesi sanovan tai
O hänen luonteensa ja
ajattelevan näin, pysähdy.
persoonallisuutensa.
O Sen sijaan kysy, että ”Hämmennyin
vähän, kun teit/sanoit… Mitä
ajattelit?” tai ”Kerrotko, miksi …”
U-M.Koivula 2011
11
Suomalaiset ”outoudet”
O
O Suomalaisessa
työelämässä ja
kommunikaatiotavoissa
on outouksia, joita
kansainväliset opiskelijat
tuovat monesti esiin ja
jotka hämmentävät
heitä. Tämäkään ei
koske kaikkia
suomalaisia eikä kaikkia
työyhteisöjä, mutta
näihin kannattaa
kiinnittää huomiota:
U-M.Koivula 2011
O
O
O
O
O
O
1. Ei tervehditä tai tehdään se
ylimalkaisesti (tulkinta: epäystävällisyys,
minua ei huomata)
2. Small talkin puute (tulkinta:
epäkohteliaisuus, epäsosiaalisuus)
3. Hiljaisuus syödessä: suomalaiset
hiljentyvät ruoan ääreen, kun muualla
keskustelu kiihtyy (tulkinta: kiire,
epäsosiaalisuus)
4. Hymyttömyys (tulkinta:
epäkohteliaisuus)
5. Kosketuksen puute (tulkinta:
epäsosiaalisuus). Suomalaisten
kommunikaatioetäisyys on varsin pitkä
verrattuna moneen muuhun kulttuuriin.
Tässä voi myös syntyä
yhteentörmäyksiä: mikä on sopivaa ja
mikä ei, on silloin selvitettävä.
6. Hiljaiset tauot puheessa (tulkinta:
hitaus)
12
Suomalaiset ”ihanuudet”
O Opiskelijat myös
O
O
O
O
raportoivat suomalaisen
kulttuurin hienoista
piirteistä:
1. Vastuullisuus ja
luotettavuus
2. Ajan kunnioittaminen
3. Rauhallisuus ja
tasaisuus
4. Huumori (vähän outo,
mutta hyvällä tavalla)
U-M.Koivula 2011
O 5. Luontosuhde
O 6. Ihmisten ystävällisyys
ja hyväntahtoisuus
O Suomalaiset
sosiaalipalvelut ovat
tasa-arvoisia ja
laadukkaita. Monelle
ulkomaalaiselle
opiskelijalle Suomi
näyttäytyy
sosiaalipalvelujen
paratiisina.
13
Avaa ovesi ulkomaalaiselle
harjoittelijalle!
O Mitä se vaatii?
O Mitä se antaa?
O Avoimuutta ja intoa
O Kielitaidon käytännön
uuteen
kokemukseen
O Jonkinasteista
englanninkielen
taitoa (mutta
kouluenglannilla
pärjää)
U-M.Koivula 2011
kurssin
O Mahdollisuutta
vertailla kokemuksia ja
oppia toisesta
kulttuurista
O Asiakkaille piristystä
O Kansainvälisiä suhteita
14

similar documents