Programsko budžetiranje

Report
Programsko budžetiranje
REGIONALNE OBUKE
Ciljevi prezentacije
Razlozi za
uvođenja
programskog
budžeta
Poređenje
linearnog i
programskog
budžeta
Uputstvo za
izradu
programskog
budžeta
Metodologija
izrade
programskog
budžetiranja
www.exchange.org.rs
Zakonski okvir
•
Unapređenje budžetskog procesa kao deo reforme upravljanja javnim
finansijama u cilju veće efikasnosti i transparentnosti budžeta
•
Zakonska obaveza od 2015. godine za JLS (član 112. Zakona o budžetskom
sistemu)
„Odredbe ovog zakona, koje se odnose na programski deo budžeta,
primenjivaće se postupnim uvođenjem za pojedine korisnike sredstava
budžeta Republike Srbije, a u celini od donošenja zakona o budžetu
Republike Srbije i odluka o budžetima lokalne vlasti za 2015. godinu.“
www.exchange.org.rs
Različiti modeli budžetiranja
Budžet učinaka
Linijski budžet
Na jednostavan način pruža
informacije o utrošenim sredstvima ali
ne i o efektima trošenja
Uveden sa namerom da se unaprede
performanse lokalnih vlasti u pružanju
usluga, ali ne meri učinke na nivou
budžeta u celini
Budžet
Nulti budžet
Programski budžet
Rashodi svake budžetske stavke ili
programa se razmatraju iznova iz
godine u godinu, ali zahteva dosta
vremena i informacija
Istovremeno praćenje ostvarenja
rezultata i trošenja sredstava, ali
zahteva prethodno definisane
dugoročne ciljeve
www.exchange.org.rs
Programski vs linijski budžet
Programski
Linijski
www.exchange.org.rs
Izazovi u implementaciji PB
Ne prati se stepen
izvršenja strategije i
ne radi se njeno
ažuriranje
Veliki broj
projekata za
ograničena
budžetska sredstva
Nejasna
preliminarna
vrednost projekta
Nedostatak
tehničke
dokumentacije
Trajanje projekta u
Akcionom planu
nije precizno
definisano
Nedostatak
izveštaja o stepenu
realizacije
projekata
www.exchange.org.rs
Prethodne radnje
Pre izrade programskog bužeta, potrebno je obaviti niz prethodnih
koraka:
Revidirati
postojeće
strateške i akcione
planove
Rangirati projekte
prema prioritetu
Napraviti izveštaj o
realizaciji strategije
i projekata iz
Akcionog plana
Strategija i Akcioni plan bi bar u jednom segmentu trebali da imaju podelu prema
programima definisanim programskim budžetom.
www.exchange.org.rs
Povezanost strateškog planiranja i programskog budžeta
Strateški plan
Akcioni plan
Plan kapitalnih investicija
Plan Kapitalnih Investicija –
pregled i stanje pokrenutih
projekata
Investicioni projekti (ne
kapitalni)
1)
Pregled pokrenutih (ne
kapitalnih) projekata
“Soft” projekti
Pregled pokrenutih “soft”
projekata
Odluka koji projekti treba da budu finansirani u sledećoj
fiskalnoj godini i uključeni u pogramski budžet
Programski budžet
www.exchange.org.rs
Struktura programskog budžeta
PROGRAM
PROGRAMSKA AKTIVNOST
PROJEKAT
www.exchange.org.rs
•Lokalni razvoj i prostorno planiranje
PROGRAM 2
•Komunalna delatnost
PROGRAM 3
•Lokalni ekonomski razvoj
PROGRAM 4
•Razvoj turizma
PROGRAM 5
•Razvoj poljoprivrede
PROGRAM 6
•Zaštita životne sredine
PROGRAM 7
•Putna infrastruktura
PROGRAM 8
•Predškolsko vaspitanje
PROGRAM 9
•Osnovno obrazovanje
PROGRAM 10
•Srednje obrazovanje
PROGRAM 11
•Socijalna i dečja zaštita
PROGRAM 12
•Primarna zdravstvena zaštita
PROGRAM 13
•Razvoj kulture
PROGRAM 14
•Razvoj sporta i omladine
PROGRAM 15
•Lokalna samouprava
Uputstva Ministarstva finansija
PROGRAM 1
Detaljnije opisano u Aneksu 5,
Lista programa
www.exchange.org.rs
Struktura programskog budžeta
–program
NADLEŽNOST
P
R
O
G
R
A
M
CILJ
INDIKATOR
VREME
KORISNIK
- srednjoročni (3-5
godina)
indikator učinka
Ključna
- specifičan
društveni ili
ekonomski efekat
- na osnovu
strategija
nekoliko ključnih
indikatora
nije vremenski
ograničen
jedan ili
više
www.exchange.org.rs
Struktura programskog budžeta
– programska aktivnost i projekat
NADLEŽNOST
A
K
T
I
V
N
O
S
T
P
R
O
J
E
K
A
T
CILJ
srednjoročni
uže definisana (specifičan društveni
ili ekonomski efekat –
nadležnost ishod)
ostale
nadležnosti
1-3 cilja
kratkoročni
tekuće
delatnosti
izlazni rezultati
1-3 cilja
INDIKATOR
VREME
KORISNIK
indikator ishoda
1-3 indikatora po
cilju
Kvalitet – ažurnost i
zadovoljstvo
korisnika
nije
vremenski
ograničena
jedan
indikator izlaznih
rezultata
1-3 indikatora po
cilju
kvantitet – obim
usluga
Efikasnost –
jedinična cena
usluge
vremenski
ograničen
jedan
www.exchange.org.rs
Struktura programskog budžeta i definicije
osnovnih pojmova
• Svrha je opis opštih društvenih i/ili ekonomskih efekata
koji treba da se postignu na duži rok
• Osnov programa – informacija o pravnom osnovu,
planu ili strategiji na osnovu kojih je utrđen cilj
• Opis – obrazloženje ključnih aktivnosti i usluga
• Cilj programa – specifičan društveni ili ekonomski efekat
kvantitativno izražen koji treba da se ostvari u roku od 35 godina
• Cilj programske aktivnosti ili projekta – odnosi se na
ishod ili rezultate u roku od 1-2 ali i 3-5 godina (proizvodi
i usluge budžetskih korisnika)
www.exchange.org.rs
Elementi programa
PROGRAM
SVRHA/
CILJ
INDIKATORI
PROGRAMSKA
AKTIVNOST
SVRHA/
CILJ
INDIKATORI
PROJEKAT
SVRHA/
CILJ
INDIKATORI
www.exchange.org.rs
Indikatori
Indikatori učinka
Indikatori ishoda
Indikatori izlaznog rezultata

Primenom indikatora učinka obezbeđuju se informacije o efektivnosti i efikasnosti programa,
programskih aktivnosti i projekata. Indikatori učinka se utvrđuju za ciljeve, odnosno izražavaju ciljeve
na operativno merljiv način. Cilj je izraz onoga što se nastoji postići, dok se indikatorom učinka
meri, tj. utvrđuje da li se cilj postiže. Razlikuju se dve vrste indikatora učinka: indikatori ishoda i
indikatori izlaznih rezultata

Primenom indikatora ishoda obezbeđuju se informacije o krajnjem dostignuću programa,
programske aktivnosti ili projekta, tj. o ostvarenoj društvenoj ili ekonomskoj promeni. Oni su posebno
značajni za strateško planiranje, usmeravanje budžetskih sredstava i upravljanje javnim politikama, a
istovremeno rezultati koje mere su oni koji su od najvećeg interesa za širu javnost

Primenom indikatora izlaznog rezultata obezbeđuju se informacije o neposrednim proizvodima i
uslugama koji su pruženi sprovođenjem programske aktivnosti ili projekta. Indikatori izlaznog rezultata
najčešće mere kvantitet, kvalitet ili efikasnost pružanja javne usluge
www.exchange.org.rs
Odabir indikatora
Indikatori moraju da budu takvi da omogućavaju lako merenje
ostvarenih rezultata, da budu relevantni i da koriste
rukovodiocima programa u upravljanju učinkom.
Odabir
indikatora se
zasniva na
više
kriterijuma
Za primenu indikatora potrebno je utvrditi: baznu (postojeću
vrednost), ciljne vrednosti za tri godine, kao i izvor verifikacije
ostvarenih vrednosti.
Ciljne vrednosti treba da budu realne i ostvarljive, ali i takve da
njihovo ostvarenje istovremeno predstavlja i određeni izazov.
Određuju se na osnovu postojećeg stanja (bazne vrednosti) i
realne procene onoga što se može ostvariti u određenom periodu
utroškom opredeljenog iznosa
Napomena: Detaljan prikaz primera ciljeva i indikatora svakog programa i programskih
aktivnosti predstavljen je kroz Uputstvo za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija
Republike Srbije i dokumente koje je sačinila SKGO
www.exchange.org.rs
Merenje učinka
Da bi se
izmerio učinak
potrošnje,
potrebno je
da su utvrđeni programska struktura i ciljevi korisnika budžeta
da su odabrani odgovarajući indikatori učinka
da je sproveden monitoring - izveštavanje i obrazloženje odstupanja od cilja
da je izvršena evaluacija - analiza izmerenih vrednosti na osnovu indikatora
Neki budžetski korisnici će
smatrati da su na neki
način "različiti" i da nije
moguće
meriti
njihov
učinak. Međutim, ako se
ne može meriti učinak
programa
ili
aktivnosti
kako je onda moguće
upravljati istim? Ukoliko se
ne može meriti određena
aktivnost, da li će neko
primetiti kada se taj
program ili aktivnost završi.
PRIMER: TURISTIČKA ORGANIZACIJA
– PRELAZ SA LINIJSKOG NA
PROGRAMSKI BUDŽET
KONTO
NAZIV
KONTO
NAZIV
IZNOS
PROGRAM 5: RAZVOJ TURIZMA
PROG. AKTIVNOST 1: UPRAVLJANJE
RAZVOJEM TURIZMA
411
Plate
5.000.000
412
Soc . doprinosi
900.000
IZNOS
421
Stalni troškovi
500.000
5.000.000
422
Troškovi putovanja
120.000
Materijal
411
Plate
412
Soc . doprinosi
900.000
426
421
Stalni troškovi
500.000
Svega troškovi za Prog. Aktiv. 1.
422
Troškovi putovanja
120.000
PROG. AKTIVNOST 2: PROMOCIJA TURIZMA
423
Usluge po ugovoru
4.000.000
423
Usluge po ugovoru
424
Spec. usluge
100.000
426
Materijal
426
Materijal
100.000
Ukupno za Prog. Aktiv. 2
UKUPNO
10.720.000
6.550.000
3.200.000
50.000
3.250.000
PROJEKAT 1: MEMORIJAL BAKIJE BAKIĆA
423
PRVA FAZA PRELASKA
30.000
Usluge po ugovoru
Ukupno za projekat 1
920.000
920.000
PROG. AKTIVNOST 2: PROMOCIJA TURIZMA
UKUPNO ZA PROGRAM 5
10.720.000
KONTO
NAZIV
IZNOS
PROGRAM 5: RAZVOJ TURIZMA
PROG. AKTIVNOST 1: UPRAVLJANJE
RAZVOJEM TURIZMA
411
Plate
412
Soc . doprinosi
900.000
421
Stalni troškovi
500.000
422
Troškovi putovanja
426
Materijal
Ukupno za Prog. Aktiv. 1.
Cilj
programa
Indik
ator
Odgovorno
lice – Gradski
vecnik za
turizam
Cilj
programske
aktivnosti
Indik
ator
Odgovorno
lice : Direktor
Turisticke
Indik
ator
Odgovorno
lice:
Koordinator
ptojekta
5.000.000
120.000
30.000
6.550.000
PROG. AKTIVNOST 2: PROMOCIJA TURIZMA
423
Usluge po ugovoru
426
Materijal
Ukupno za Prog. Aktiv. 2
3.200.000
50.000
3.250.000
PROJEKAT 1: MEMORIJAL BAKIJE BAKIĆA
423
Usluge po ugovoru
Ukupno za projekat 1
UKUPNO ZA PROGRAM 5
Cilj projekta
920.000
920.000
10.720.000
DRUGA FAZA PRELASKA : DEFINISANJE CILJEVA,
INDIKATORA I ODGOVORNIH LICA ZA SPROVODJENJE
PROGRAMA, PROG AKTIVNOSTI I PROJEKATA
www.exchange.org.rs
Uspostavljanje početne programske strukture
• Za lokalni nivo deo početne programske strukture je
urađen, a deo se radi kroz projekat EXCHANGE 4
• Preporuka za ostali deo posla:
– Formirati radnu grupu koja obuhvata rukovodioca radne
grupe, predstavnika Odeljenja finansija (službe budžeta),
zaposleni iz finansijske službe i predstavnici budžetskih korisnika,
zaposlenih u KLER-u, i Gradonačelnika/Predsednika Opštine
– Način rada: radionice sa Odeljenjem finansija (službom
budžeta)
– Očekivani rezultat: projekti, ciljevi i indikatori projekata i
konkretizacija ciljeva i indikatora za programe i programske
aktivnosti
www.exchange.org.rs
Koraci u pripremi i izvršenju PB
Korak 1: Odrediti
ciljeve
Korak 2: Definisati
očekivane rezultate
Korak 3: Definisati
uloge u pripremi
budžeta
Korak 5: Analiza
budžetskih zahteva
Korak 6:
Komunikacija sa
građanima
Korak 7: Priprema
nacrta budžeta
Korak 9: Izvršenje
budžeta
Monitoring nad
izvršenjem budžeta
Evaluacija
Korak 4: Podela
formulara i
prikupljanje zahteva
budžetskih korisnika
Korak 8: Usvajanje
budžeta
www.exchange.org.rs
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents