Презентација

Report
STATUS
OVLAŠĆENOG
PRIVREDNOG SUBJEKTA
Serbian Customs Administration
Sadržaj
 Definicija OPS
 Zakonska regulativa EU
 Zakonska regulativa RS
 Razlozi za uvođenje sistema OPS
 Tipovi i osnovne karakteristike OPS
 Prednosti
 Kriterijumi za dodelu statusa OPS
 Koraci za dobijanje statusa OPS
Serbian Customs Administration
DEFINICIJE ОPS
 WCO- privredni subjekt uključen u promet robe, ili neku
drugu funkciju, koji je za to dobio odobrenje nacionalne
carinske administracije, jer ispunjava i pridržava se
standarda WCO ili ekvivalentnih standarda bezbednosti
lanca nabavke
 EU -(AEO) - privredni subjekt koji je u svom poslovanju
uključen u aktivnosti definisane carinskim zakonom, koji
je pouzdan u čitavoj Zajednici i kao takav uživa
prednosti u EU
 U svakodnevoj terminologiji - OPS se definiše kao onaj
privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog
partnera, obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava
specifične kriterijume
Serbian Customs Administration
ZAKONSKA REGULATIVA EU
čl. 5а Carinskog zakona Zajednice (CCC),
propisan Uredbom EK br. 648/2005
čl. 14 а. – 14q. Uredbe za sprovođenje
Carinskog zakona EU, propisanih
Uredbom EK br.1875/2006.
Serbian Customs Administration
ZAKONSKA REGULATIVA RS
Član 8.Carinskog zakona – pojam OPS i koristi
Član9. -osnovni kriterijumi za dobijanja statusa
OPS
Član 10. -uslovi za primenu kriterijuma
Članovima 21. do 40. Uredbe o carinski
dozvoljenom postupanju s robom bliže objašnjen
sistem OPS
Serbian Customs Administration
RAZLOZI ZA UVOĐENJE
SISTEMA OPS
 Sistem OPS formalno je stupio na snagu u EU 01.01.2008.godine
 Namera da se kompanije uključe u „LANAC SIGURNE NABAVKE“
 Da se omogući sigurnost u svim fazama „života“ pošiljke (proizvodnji,
transportu, dopremi, otpremi, nabavci i skladištenju, uvozu, izvozu, provozu i
ostalom)
 Da se unapredi društvena odgovornost nacionalne ekonomije, i to
prevashodno u sledeće dve oblasti:
 Borbi protiv terorizma i
 Borbi protiv organizovanog kriminala, falsifikovanja i priraterije
Serbian Customs Administration
TIPOVI I OSNOVNE
KARAKTERISTIKE OPS
OPS za carinska pojednostavljenja - „AEO C“ omogućava OPS koristi od pojednostavljenja
propisanih carinskim propisima
OPS za bezbednost i zaštitu -„АЕО S“ –
dodeljuje se kompanijama koje primenjuju
odgovarajuće standarde bezbednosti i sigurnost
OPS za carinska pojednostavljenja/bezbednost i
sigurnost - „AEO F“ - objedinjuje mogućnosti
dva prethodna („all in one“)
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI ZA OPS SA SERTIFIKATOM
AEO C – carinska pojednostavljenja
Olakšan pristup pojednostavljenom carinskom
postupku kako je određeno članom 22, Uredbe;
Manji broj fizičkih pregleda i pregleda
dokumentacije;
U slučaju određivanja za kontrolu ima pravo
prioriteta;
Pravo da zahteva sprovođenje kontrole na
određenoj lokaciji (ugovoreno mesto).
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI ZA OPS SA SERTIFIKATOM
AEO S – sigurnost i bezbednost
 Da dobije informacije o rezultatu prethodno obavljene
analize rizika bezbednosti i sigurnosti u skladu sa
članom 22. Uredbe;
 Da unosi manji broj podataka u ulaznu i izlaznu sažetu
deklaraciju u skladu sa članom 22 Uredbe;
 Olakšice vezane za fizički pregled i proveru
dokumentacije;
 U slučaju određivanja za kontrolu ima pravo prioriteta;
 Pravo da zahteva sprovođenje kontrole na određenoj
lokaciji (ugovoreno mesto)
Serbian Customs Administration
PREDNOSTI ZA OPS SA SERTIFIKATOM AEO F
carinska pojednostaljenja/sigurnost i
bezbednost
 Olakšan pristup pojednostavljenom carinskom postupku
kako je regulisano članom 22. Uredbe;
 Da dobije informacije o rezultatu prethodno obavljene
analize rizika bezbednosti i sigurnosti u skladu sa
članom 22. Uredbe;
 Da unosi manji broj podataka u ulaznu i izlaznu sažetu
deklaraciju u skladu sa članom 22. Uredbe;
 Manji broj fizičkih pregleda i pregleda dokumentacije;
 U slučaju određivanja za kontrolu ima pravo prioriteta;
 Pravo da zahteva sprovođenje kontrole na određenoj
lokaciji (ugovoreno mesto)
Serbian Customs Administration
KRITERIJUMI ZA DODELU
SERTIFIKATA OPS
Pridržavanje carinskih propisa u prethodnom
periodu
Zadovoljavajuće vođenje poslovne evidencije i
po potrebi i evidencije o prevozu robe
Finansijska likvidnost
Ispunjavanje odgovarajućih standarda za
sigurnost i bezbednost
Serbian Customs Administration
PRIDRŽAVANJE CARINSKIH PROPISA U
PRETHODNOM PERIODU
Privredni subjekat u prethodne tri godine ne sme
biti pravosnažno oglašen odgovornim za ozbiljan
ili ponovljen prekršaj carinskih propisa
Ovaj kriterijum se odnosi na podnosioca
zahteva, odgovorno lice u privrednom subjektu
ili lica koja vrše kontrolu nad upravljanjem,
zastupnika podnosioca zahteva u carinskom
postupku i odgovorno lice za carinska pitanja u
privrednom subjektu
Serbian Customs Administration
Zadovoljavajući sistem vođenja poslovne
i po potrebi evidencije o prevozu robe
 Vodi knjigovodstvenu evidenciju u skladu sa opšteprihvaćenim
knjigovodstvenim standardima
 Da omogući carinskom organu fizički ili elektronski pristup svojoj
carinskoj i po mogućnosti evidenciji o prevozu
 Da ima odvojene logističke sisteme za domaću i stranu robu
 Da ima administrativnu organizaciju koja odgovara vrsti i obimu
poslovanja i ima unutrašnju kontrolu koja omogućava otkrivanje
nezakonitih transakcija
 Da ima zadovoljavajuću proceduru za regulisanje dozvola i
odobrenja u vezi sa merama trgovinske politike i trgovine
poljoprivrednim priozvodima
Serbian Customs Administration
Zadovoljavajući sistem vođenja poslovne i po
potrebi i evidencije o prevozu robe
 Ima uredno arhiviranu evidenciju i podatke i zaštitu
od gubitka podataka
 Zaposlenim ukazuje na potrebu obaveštavanja
carinskih organa o poteškoćama sa kojima se
suočavaju a tiču se usaglašenosti sa carinskim
propisima
 Ima odgovarajuće informaciono tehnološke
sigurnosne mere za zaštitu informacionih sistema
Serbian Customs Administration
Finansijska likvidnost
Finansija likvidnost se dokazuje za period
od prethodne 3 godine
Dobar finansijski položaj koji omogućava
podnosiocu zahteva da ispuni svoje
obaveze u vezi sa prirodom poslovanja
Serbian Customs Administration
Ispunjavanje odgovarajućih standarda
za sigurnost i bezbednost
 Odgovarajući sistem bezbednosti radi sprečavanja
neovlašćenog pristupa u zgrade koje se koriste u vezi sa
radnjama obuhvaćene sertifikatom OPS
 Odgovarajuće mere radi sprečavanja neovlašćenog
pristupa prostoru za utovar i istovar i prostorima gde je
smešten teret
 Odgovarajuća procedura za rukovanje uvoznim i/ili
izvovnim dozvolama vezanim za zabrane i ograničenja
 Odgovarajuće mere bezbednosti identifikacije svojih
poslovnih partnera kako bi se osigurao međunarodni
lanac snadbevanja
Serbian Customs Administration
Ispunjavanje odgovarajućih standarda
za sigurnost i bezbednost
Odgovarajući bezbednosni sistem provere
postojećih i budućih zaposlenih u cilju povećanja
nivoa znanja u oblasti sigurnosti i bezbednost
Odgovarajući postupci za obezbeđenja
adekvatne kontrole: transporta robe, ulazne robe
i registracije u logističkom sistemu, uskladištene
robe
Odgovarajući bezbednosni mere za
obezbeđenje integriteta celog procesa
Serbian Customs Administration
KORACI ZA DOBIJANJE
SERTIFIKATA OPS
Podnošenje zahteva
Provera zahteva
Prihvatanje zahteva
Provera kriterijuma za izdavanje sertifikata
OPS
Izdavanje sertifikata OPS/odbijanje
Upravljenje sertifikatom (nadzor, provera,
suspenzija i oduzimanje)
Serbian Customs Administration
KO MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA
STICANJE STATUSA OPS?
 Lice koje ima registrovano sedište na carinskom području R.
Srbije i koje tokom obavljanja svoje delatnosti učestvuje u
aktivnostima na koje se primenjuju carinski propisi može podneti
zahtev za sticanje statusa OPS, pa između ostalih i:
- proizvođači,
- izvoznici,
- uvoznici,
- prevoznici,
- trgovački posrednici,
- carinski agenti,
- držaoci skladišta,
- držaoci terminala,
- luke,
- aedrodromi...
Serbian Customs Administration
PODNOŠENJE ZAHTEVA
Zahtev se podnosi u pisanoj formi na
propisanom obrascu
Prijava se prihvata samo ukoliko sadrži sve
ključne podatke.
Ukoliko u zahtevu nedostaju potrebni detalji,
tražiće se od podnosioca zahteva da u roku od
30 kalendarskih dana dostavi tražene
informacije i pravilno obrazloži svoj zahtev.
Serbian Customs Administration
PROVERA
 Prethodna provera, se sastoji od:
- Neslužbenog razgovora sa podnosiocem zahteva
- Samoprocenjivanja podnosioca zahteva
- Pripremne faza nadležnog carinskog organa
 Faza izvođenja postupka provere (kontrola kod
podnosioca zahteva)
 Završna faza provere, koja se sastoji od:
- Poslednjeg razgovora sa podnosiocem zahteva
- Izrade zapisnika sa rezultatima kontrole
Serbian Customs Administration
IZDAVANJE/ODBIJANJE
SERTIFIKATA OPS
Za donošenje odluke o dodeli statusa OPS
nadležna je carinarnica Beograd
Carinarnica Beograd ima rok od 120
kalendarskih dana za donošenje odluke
Rok u određenim slučajevima se može
produžiti za još 60 dana
Nakon donošenja odluke podnosilac zahteva
se obaveštava pismenim putem
Serbian Customs Administration
KORISNE INFORMACIJE
Na sajtu Uprave carina www.carina.rs u delu
OPS/AEO možete pronaći sve informacije o
ovlašćenim privrednim subjektima.
Obrazac zahteva za sertifikat OPS
Smernice – osnovni instrument za primenu
sistema OPS
Upitnik za samoprocenu
Serbian Customs Administration
PITANJA, KOMENTARI …
Serbian Customs Administration
HVALA NA PAŽNJI
Kontakt osobe:
Ljubomir Karan
Aleksandra Ilić
Telefoni: 011/2691-988; 011/3196-131
Serbian Customs Administration

similar documents