*REGIONALNA DEPONIJA* DOO SUBOTICA

Report
“REGIONALNA DEPONIJA” d.o.o.
SUBOTICA
Aron Biači Šen – project manager
27. Oktobar 2011. g – Međunarodna konferencija “Zajedničkim naporima po
poboljšanju sustava upravljanja otpadom” – Palić, Srbija
NACIONALNA STRATEGIJA
UPRAVLJANJA OTPADOM
- Vlada Republike Srbije je usvojila NSUO još 2003. godine
- 2010. godine usvojila je revidiranu verziju NSUO 2010.- 2019.
- predviđeno je 26 regiona za upravljanje otpadom*
- donet je Akcioni plan za sprovođenje strategije
- usklađivanje politike i zakonodavstva Srbije sa EU
- upravljanje otpadom predstavlja jedan od prioriteta Vlade Srbije!
* Strategijom nisu određeni konačni regioni, opštine su se međusobno dogovorile o formiranju regiona
www.deponija.rs
SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE
ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM
www.deponija.rs
SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE
ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM
POKRIVA:
-280.000 stanovnika
-105.000 domaćinstava
-80 naselja
-površinu od 3102 kvadratnih kilometara
www.deponija.rs
SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE
ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM
- region je formiran 2006. godine u skladu sa NSUO iz 2003. godine
- potpisan je međuopštinski SPORAZUM između Grada Subotica i
opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš i Čoka
- krajem 2007. godine formirano je Društvo sa ograničenom
odgovornošću “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica
- 2011. godine Skupština opštine Novi Kneževac donela je Odluku o
pristupanju Regionalnoj deponiji Subotica
www.deponija.rs
PRAVNI OSNOV SPORAZUMA
• ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ( “Sl.glasnik RS”, br.135/04,
član 68. stav 2.)
• ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (“Sl.glasnik RS”, br.9/2002,
33/2002, 33/2004,0135/2004, član 12. stav 1.)
• ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA (“Sl.glasnik RS”,
br.16/97, 42/98, član 7.)
• NACIONALNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA OTPADOM SA
PROGRAMOM PRIBLIŽAVANJA EU – usvojena od strane Vlade RS
04.07.2003., broj: 353-4070/2003-001
• STUDIJA PROSTORNOG RAZMEŠTAJA REGIONALNIH DEPONIJA
I TRANSFER STANICA NA PODRUČJU AP VOJVODINE – izrađena
od strane Izvršnog veća AP Vojvodine putem JP “Zavod za
urbanizam Vojvodine” i FTN-a iz Novog Sada.
www.deponija.rs
MEĐUOPŠTINSKA RADNA GRUPA
• Sastoji se od predstavnika potpisnika Sporazuma (6+1)
• Zadaci radne grupe:
–
–
–
–
Izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom
Predlaže osnivački akt regionalnog Preduzeća
Predlaže strukturu i sastav organa regionalnog Preduzeća
Predlaže prvog direktora regionlnog Preduzeća, itd.
www.deponija.rs
REGIONALNI PLAN UPRAVLJANJA
OTPADOM
• Usvojena od strane Skupština opština potpisnika
Sporazuma
• Sadrži detaljnu analizu trenutne situacije iz oblasti
otpada i predlaže ključne mere, koje regija treba da
preduzme u cilju zaštite životne sredine
www.deponija.rs
SADRŽAJ REGIONALNOG PLANA
UPRAVLJANJA OTPADOM
1. Osnovni podaci o regionu
2. Sadašnja praksa u upravljanju otpadom
3. Strateški okvir i potrebne promene
4. Najpraktičnije opcije za otpad sa stanovištva zaštite
životne sredine
5. Finansijska analiza i procena troškova
6. Socio-ekonomski aspekti
7. Razvoj i implementacija Regionalnog plana
www.deponija.rs
KLJUČNE PREDLOŽENE MERE
Izgradnja sanitarne deponije
Izgradnja reciklažnog centra
Izgradnja transfer stanica
Izgradnja sabirnih centara
Postavljanje “zelenih ostrva” – tj uvođenje primarne
selekcije
• Kompostiranje
• Proširenje organizovanog sistema sakupljanja
otpada
• Razvijanje javne svesti!!!
•
•
•
•
•
www.deponija.rs
SUBOTIČKI REGION ZA UPRAVLJANJE
ČVRSTIM KOMUNALNIM OTPADOM
- region je formiran 2006. godine u skladu sa NSUO iz 2003. godine
- potpisan je međuopštinski Sporazum između Grada Subotica i
opština Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Mali Iđoš i Čoka
- krajem 2007. godine formirano je DRUŠTVO sa ograničenom
odgovornošću “Regionalna deponija” d.o.o. Subotica
- 2011. godine Skupština opštine Novi Kneževac donela je Odluku o
pristupanju Regionalnoj deponiji Subotica
www.deponija.rs
PRAVNI OSNOV
• ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (“Službeni
glasnik RS”, br.9/2002, 33/2004, 135/2004, član 6.
stav 1)
• ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Služben
glasnik RS”, br.125/2004, član 104. stav 1.)
www.deponija.rs
ČLANOVI “Regionalne deponije” d.o.o.
SUBOTICA
• Članovi doo su opštine, u čije ime osnivačka prava
vrši skupština opština
• Opštine: Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš,
Čoka i grad Subotica
www.deponija.rs
POSLOVNO IME DRUŠTVA
• Друштво с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом “РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” Суботица
• REGIONÁLIS
HULLADÉKTÁROLÓ
Hulladékgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű Társaság Szabadka
• Društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim
komunalnim otpadom “REGIONALNI DEPONIJ” Subotica
• Logo Društva:
www.deponija.rs
ORGANI DRUŠTVA
• Skupština Društva
• Direktor Društva
www.deponija.rs
SKUPŠTINA DRUŠTVA
• Čine je članovi doo, a oni učestvuju u radu Skupštine
preko ovlašćenog predstavnika
• Svaki član – 1 predstavnik
• Pravo glasa – srazmerno udelu člana
• Svaki predstavnik ima zamenika
• Predstavnike i zamenike Društva imenuju članovi
Društva na period od 4 godine
• Predsednika i zamenika predsednika Skupštine
biraju predstavnici članova na mandatni period od 4
godine
www.deponija.rs
DIREKTOR DRUŠTVA
• Bira ga i razrešava Skupština Društva, na mandatni
period od 4 godine, osim prvog direktora koji je
određen ugovorom o osnivanju
• Za svoj rad, direktor odgovara Skupštini Društva
www.deponija.rs
NADZOR
• Društvo ima INTERNOG REVIZORA
• Bira ga Skupština, iz reda nezavisnih lica, na
period od 1 godine
• Interni revizor - podnosi IZVEŠTAJ članovima
Društva na svakoj godišnjoj Skupštini, a na
vanrednoj sklupštini po zahtevu
www.deponija.rs
FINANSIRANJE
• Nepovratna sredstva pokrajinskih i republičkih
organa (Fond za zaštitu životne sredine, Pokrajnski
Sekretarijati, Inostrani Fondovi)
• Budžet osnivača - srazmerno prema broju
stanovnika, tj proporcionalno prema visini osnovnog
kapitala
www.deponija.rs
UGOVOR O FINANSIRANJU TROŠKOVA
POKRETANJA I OBAVLJANJA DELATNOSTI
• Visina sredstava koja su potrebna za kalendarsku
godinu, utvrđuju se Poslovnim planom Društva, koju
donosi Skupština Društva, na predlog direktora
• Sredstva osnivači obezbeđuju srazmerno svojim
osnivačkim udelima u Društvu
• Finansiranje Društva od strane osnivača je potrebno
do isteka 6 meseci od uvođenja novog sistema za
upravljanje otadom
www.deponija.rs
PREDUZETE AKTIVNOSTI U VEZI
REŠAVANJA PROBLEMA OTPADA U REGIJI:
- 2007.g izrađen je Regionalni plan upravljanja otpadom (usvojen na
svakoj Skupštini opštine)
- 2009.-2010.g izrađen je Generalni projekat sa prethodnom studijom
opravdanosti, na koju je državna reviziona komisija dala saglasnost
- 2010.g doneta je Odluka o izboru lokacije regionalne deponije (po
zakonu treba da postoji konsenzus opština, opština Kanjiža je bila
protiv lokacije te je na Vladi doneta konačna odluka)
- 2010.g usvojen je Plan detaljne regulacije kompleksa regionalne
deponije i Strateška procena uticaja na plan
- 2011.g rešeni su imovinsko pravni odnosi zemljišta gde će se graditi
deponija (prenos prava korišćenja, prenamena zemljišta i konverzija)
- Preneta su prava investitora sa Grada na “Regionalnu deponiju” d.o.o.
- 2011.g izrađena je radna verzija Idejnog projekta sa studijom
opravdanosti (uz tehničku i stručnu Pomoć IFC)
- Pribavljena je Lokacijska dozvola za kompleks regionalne deponije
- Podnet je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni
uticaja na ŽS
www.deponija.rs
PRAVNI AKTI KOJE SU DONELE
SKUPŠTINE OPŠTINA
• Rešenje o formiranju regiona za upravljanje ČKO (x6)
• Rešenje o imenovanju članova u međuopštinsku radnu
grupu (x6)
• Odluka o usvajanju Regionalnog plana upravljanja
otpadom (x6)
• Rešenje o pristupu osnivanju Društva s ograničenom
odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim
otpadom “Regionalna deponija” Subotica (x6)
• Rešenje o imenovanju predstavnika i zamenika
predstavnika u Skupštinu Društva (x6)
www.deponija.rs
PRAVNI AKTI KOJE SU DONELE
SKUPŠTINE OPŠTINA
• Odluka o izradi i usvajanju PDR (2x Skupština grada
Subotice)*
• Odluka Skupštine opštine Novi Kneževac o
pristupanju Regionalnoj deponiji Subotica (1x)**
• Odluka o usvajanju Lokalnog plana za upravljanje
otpadom (7x)
*
Pošto se posebna odluka donosi za izradu i posebna za usvajanje PDRa a
međuvremeno je PDR i Strateška procena uticaja na životnu sredinu bila na
Javnom uvidu mesec dana. Ostale opštine nisu trebale doneti ovu Odluku.
** Nakon ove odluke međuopštinska radna grupa je razmotrila Odluku, a opštine
su se usaglasile oko priključenja Novog Kneževca, radna verzija aneksa
sporazuma je pripremljena, koji će uskoro ići na usvajanje.
www.deponija.rs
AKTUELNE AKTIVNOSTI “Regionalne
deponije” d.o.o. SUBOTICA
Kompleks deponije:
- Revizija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti od strane
državne revizione komisije
- Izrada novog Reginalnog plana za upravljanje otpadom
- Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
- Revidiranje Studije opravdanosti-izvodljivosti i CBA od strane PPF3
Transfer stanice i reciklažna dvorišta:
- Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za parcele predviđene za
izgradnju transfer stanica i reciklažnih ostrva (prenos prava
korišćenja, prenamena zemljišta i konverzija)
- Rešavanje problema opšte infrastrukture (struja, voda, put)
- Pribavljanje Lokacijske dozvole za transfer stanice i reciklažna
ostrva
www.deponija.rs
PRAVNI AKTI KOJE TREBA DA SE
DONESU
• Aneks Međuopštinskog sporazuma zbog pristupanja
opštine Novi Kneževac Subotičkom regionalnom
sistemu za upravljanje otpadom (7x)
• Usvajanje revidirane verzije Regionalnog plana za
upravljanje otpadom (7x) *
• Revidiranje Lokalnih planova za upravljanje
otpadom (to jest, usaglašavanje sa novim
Regionalnim planom) (7x)
*
Prvi korak je izrada novog Regionalnog plana koju kordinira “Regionalna
deponija” d.o.o. Subotica.
Na Regionalni plan upravljanja otpadom treba da da SAGLASNOST nadležni
organ Autonomne pokrajine Vojvodine – Sekretarijat za zaštitu životne sredine
a nakon toga
www.deponija.rs
PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI “Regionalne
deponije” d.o.o. SUBOTICA
Kompleks deponije:
-
Dizajn tendera za Glavni projekat
Izrada Glavnog projekta
Pribavljanje Građevinske dozvole
Popunjavanje aplikacionog formulara za IPA 3. komponentu
Obezbeđivanje finansijskih sredstva za izgradnju kompleksa
Izgradnja Regionalne deponije za Subotički region
Transfer stanice i reciklažna dvorišta:
-
Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (samo za TS)
Izrada Glavnih projekata
Pribavljanje Građevinskih dozvola
Obezbeđivanje finansijskih sredstava za izgradnju TS i Rec. dvorišta
Izgradnja TS i reciklažnih dvorišta u opštinama regije
www.deponija.rs
Kontakt:
Aron Biači Šen – project manager
[email protected]
“Regionalna deponija” d.o.o. Subotica
Trg Lazara Nešića 1, 24000 Subotica
Tel.: 024/673-815
Fax.: 024/673-819
Mob.: 0600/673-818
E-mail: [email protected]
Web: www.deponija.rs
HVALA NA PAŽNJI
www.deponija.rs

similar documents